IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Cái gì thực sự đã giết chết khủng long P1- Đọc báo cùng IP

khung long


Ask someone how the dinosaurs died, and chances are they will tell you about an apocalyptically bad day 66 million years ago, when a huge asteroid slammed into Earth and triggered a nuclear winter. This event left behind distinct traces in the geologic record, as well as a vast crater off Mexico’s Yucatán peninsula called Chicxulub. But since the 1980s, researchers have debated whether volcanoes in ancient India may have been an accessory to the mass extinction—or even its main driver.

  • Hỏi ai đó về việc khủng long đã chết như thế nào và rất có thể chúng sẽ kể cho bạn nghe về một ngày tồi tệ tận thế cách đây 66 triệu năm, khi một tiểu hành tinh khổng lồ đâm vào Trái đất và gây ra mùa đông hạt nhân. Sự kiện này đã để lại những dấu vết khác biệt trong hồ sơ địa chất, cũng như một miệng núi lửa rộng lớn ngoài khơi bán đảo Yucatán của Mexico có tên Chicxulub. Nhưng từ những năm 1980, các nhà nghiên cứu đã tranh luận liệu núi lửa ở Ấn Độ cổ đại có thể là một phụ kiện cho sự tuyệt chủng hàng loạt hay thậm chí là động lực chính của nó.

Now, two independent research teams have created the best time lines of this volcanic activity ever assembled. Despite using different dating methods, their two studies—published on Thursday in the journal Science—agree in broad strokes on the timing of the ancient eruptions, helping clarify how they could have played a supporting role in wiping out non-avian dinosaurs.

  • Bây giờ, hai nhóm nghiên cứu độc lập đã tạo ra các dòng thời gian hợp lý nhất của hoạt động núi lửa này từng được lập nên. Mặc dù sử dụng các phương pháp định thời gian khác nhau, hai nghiên cứu của họ đã được công bố vào thứ năm trên tạp chí Science, đồng ý với những nét rộng lớn về thời điểm của các vụ phun trào cổ đại, giúp làm rõ cách chúng có thể đóng vai trò hỗ trợ trong việc quét sạch khủng long không bay.

“We agree more than we disagree, and that’s a really important conclusion,” says Courtney Sprain, a postdoctoral researcher at the University of Liverpool who led one of the studies, working with a team from the University of California, Berkeley.

  • Courtney Sprain, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Liverpool, người đã dẫn đầu một trong những nghiên cứu, làm việc với một nhóm nghiên cứu từ Đại học California, Berkeley.

According to the two teams, the massive volcanoes, called the Deccan Traps, started erupting about 400,000 years before the Chicxulub impact and wrapped up about 600,000 years after the end of the Cretaceous period. At least half of the volcanoes’ total erupted lava spilled out after the impact.

  • Theo hai đội, những ngọn núi lửa khổng lồ, được gọi là Deccan Traps, bắt đầu phun trào khoảng 400.000 năm trước khi va chạm Chicxulub và kết thúc khoảng 600.000 năm sau khi kết thúc thời kỳ kỷ Phấn trắng. Ít nhất một nửa tổng dung nham phun trào của núi lửa đã tràn ra sau vụ va chạm.

“That’s a big improvement over 20 years ago, or even 15 years ago, where [the two teams’ dating methods] couldn’t agree to better than a few percent, which here would be millions of years,” says Princeton geochronologist Blair Schoene, who led the other study. “The level of agreement between the studies is pretty remarkable.”

  • Đây là một cải tiến lớn hơn 20 năm trước, hoặc thậm chí 15 năm trước, trong đó [phương pháp thời gian của hai đội] không thể đồng ý tốt hơn một vài phần trăm, mà ở đây sẽ là hàng triệu năm, theo nhà nghiên cứu địa lý học Princeton, Blair Schoene , người dẫn đầu nghiên cứu khác. Mức độ thỏa thuận giữa các nghiên cứu là khá đáng chú ý.

However, the studies disagree on the eruptions’ finer timing and tempo, which are crucial when assigning relative blame for the extinctions. One study claims that the Deccan Traps saw a major eruptive uptick in the hundred thousand years leading up to the impact, potentially stressing out some ecosystems before the asteroid’s decisive blow. The other study, however, finds that most of volcanoes’ lava erupted after the impact had occurred, implying a smaller role.

  • Tuy nhiên, các nghiên cứu không đồng ý về thời gian và nhịp độ tốt hơn của các vụ phun trào, điều này rất quan trọng khi gán trách nhiệm tương đối cho sự tuyệt chủng. Một nghiên cứu cho rằng Deccan Traps đã chứng kiến một đợt tăng trưởng lớn trong hàng trăm nghìn năm dẫn đến tác động, có khả năng gây căng thẳng cho một số hệ sinh thái trước cú đánh quyết định của tiểu hành tinh. Tuy nhiên, nghiên cứu khác cho thấy phần lớn dung nham của núi lửa phun trào sau khi tác động xảy ra, ngụ ý một vai trò nhỏ hơn.

….To be continues


Highlight vocabulary

       1.Dinosaur (noun) /’dainəsɔ:/ khủng long

Have you seen a real dinosaur

(Bạn đã thấy một con khủng long thực sự?)


       2.Asteroid (noun) /’æstərɔid/ thiên thạch, tiểu hành tinh

A one-kilometer wide asteroid could hold hundreds of billions of dollars worth of these minerals.

(Một tiểu hành tinh rộng một km có thể chứa hàng trăm tỷ đô la các khoáng chất này.)


       3.Trace (noun) /treɪs/ Dấu, vết, vết tích, dấu hiệu (thể hiện cái gì đã tồn tại, đã xảy ra)

the traces of an ancient civilization

(Những vết tích của một nền văn minh cổ)


       4.Crater (noun) /’kreitə/ Miệng núi lửa

crater lake

(hồ trên miệng núi lửa đã tắt)


       5.Peninsula (noun) /pi´ninsjulə/ Bán đảo

the Iberian peninsula

(bán đảo Iberia ( Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha))


       6.Stroke (noun) /strouk/, Cú, cú đánh, đòn, Sự cố gắng

he has not done a stroke of work

(nó không gắng làm một tí việc gì cả)


       7.avian (adj) /´eiviən/ thuộc loài chim

Responses of an avian community to rain forest degradation.
(Phản ứng gây ra bởi các loại gia cầm làm suy thoái rừng mưa.)


       8.postdoctoral (adj) /ˌpoʊstˈdɑːk.tɚ.əl/ sau tiến sĩ

her postdoctoral project

(Dự án sau tiến sĩ của cô ấy.)


       9.tempo (noun) /’tempou/ độ nhanh

at a quick tempo

(với nhịp độ nhanh)


       10.uptick (noun)  /ˈʌptɪk/ sự tăng trưởng (một cái gì đó)

We can see some uptick in activity in the marketplace.

(Chúng ta có thể thấy một số tăng trưởng trong hoạt động trên thị trường.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic.com

IELTS Planet - Học IELTS online 2019