IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Cái gì thực sự đã giết chết khủng long P2- Đọc báo cùng IP

1_116226


These sorts of mega-volcanoes are suspects in other mass extinctions. Most infamously, huge volcanoes in what is now Siberia probably played a key role in Earth’s deadliest mass extinction at the Permian-Triassic boundary about 252 million years ago. But how, exactly, the Deccan Traps contributed to the dinosaurs’ demise depends on timing.

 • Những loại núi lửa khổng lồ này là tác nhân trong các vụ tuyệt chủng hàng loạt khác. Đáng sợ nhất, những ngọn núi lửa khổng lồ ở Siberia ngày nay có lẽ đã đóng một vai trò quan trọng trong sự tuyệt chủng hàng loạt nguy hiểm nhất Trái đất tại ranh giới Permi-Triassic khoảng 252 triệu năm trước. Nhưng làm thế nào, chính xác, Deccan Traps đóng góp vào sự tàn lụi của khủng long phụ thuộc vào thời gian.

That’s why the Berkeley and Princeton teams independently traveled to the Western Ghats, the region in India where the Deccan Traps once roared. The region’s dramatic, banded valleys are carved from the leftovers of these immense volcanoes. In some places, the rock layers formed from cooled lava are more than a mile thick.

 • Đó là lý do tại sao các đội Berkeley và Princeton độc lập đi đến Western Ghats, khu vực ở Ấn Độ nơi Deccan Traps từng gầm lên. Các thung lũng đầy dải, ấn tượng của khu vực được chạm khắc từ phần còn lại của những ngọn núi lửa mênh mông này. Ở một số nơi, các lớp đá hình thành từ dung nham nguội lạnh dày hơn một dặm.

“As someone who loves looking at rock, it’s one of the few places you can go where everything you look at is the same thing and caused by the same event,” Sprain says. “It’s just a really cool place to be.”

 • Một người thích nhìn vào đá, đó là một trong số ít những nơi bạn có thể đến, nơi mọi thứ bạn nhìn đều giống nhau và gây ra bởi cùng một sự kiện, theo ông Sprain nói. Đây chỉ là một nơi thực sự tuyệt vời.

Sprain’s team dated when minerals in the lava cooled below a few hundred degrees Fahrenheit, which told them directly when the lavas erupted and cooled. By contrast, Schoene’s team dated crystals called zircons found in the sediments sandwiched between lava layers. These crystals formed in distant volcanoes and arrived in wind-borne ash. Based on the spread of zircon ages within a given sediment layer, Schoene’s team could precisely estimate when the lava above it was laid down.

 • Nhóm của Sprain đã xác định thời gian khi các khoáng chất trong dung nham nguội đi dưới vài trăm độ F, điều này nói với họ trực tiếp khi các lavas phun trào và làm mát. Ngược lại, nhóm của Schoene đã xác định niên đại các tinh thể được gọi là zircons được tìm thấy trong các trầm tích kẹp giữa các lớp dung nham. Những tinh thể này hình thành trong các núi lửa xa xôi và đến trong tro bụi gió. Dựa trên sự lan truyền của các thời đại zircon trong một lớp trầm tích nhất định, nhóm của Schoene có thể ước tính chính xác khi nào dung nham phía trên nó được đặt xuống.

Despite agreeing on the big picture, the two time lines differ in the details. Schoene’s team found signs of four distinct pulses of eruptions at the Deccan Traps, with the biggest coming about a hundred thousand years before the impact. That’s suggestive of a larger role for the volcanoes in the extinction: The eruptions could have injected massive amounts of greenhouse gases and particles into the atmosphere, changing Earth’s climate in ways that stressed out late Cretaceous life. Then, in a one-two punch, the impact’s nuclear winter would have sharply cooled Earth and caused ecosystems to collapse.

 • Mặc dù đồng ý về bức tranh lớn, hai dòng thời gian khác nhau về các chi tiết. Nhóm của Schoene đã tìm thấy dấu hiệu của bốn lần phun trào khác nhau tại Deccan Traps, với vụ nổ lớn nhất khoảng một trăm ngàn năm trước khi xảy ra vụ va chạm. Đó là gợi ý về vai trò lớn hơn của núi lửa trong sự tuyệt chủng: Các vụ phun trào có thể đã bơm một lượng lớn khí nhà kính và các hạt vào khí quyển, thay đổi khí hậu Trái đất theo cách làm căng thẳng cuộc sống của kỷ Phấn trắng. Sau đó, trong một cú đấm hai, mùa đông hạt nhân của tác động sẽ làm Trái đất lạnh mạnh và khiến các hệ sinh thái sụp đổ.

However, Sprain’s team doesn’t see pulses, and they find that a full 75 percent of the Deccan lava erupted after the impact. This suggests that the Deccan Traps’ lava couldn’t have played a decisive role in the extinction event itself—and judging by life’s rapid bounce back from the mass extinction, the eruptions didn’t seriously hamper recovery, either. Instead, the smaller pre-impact eruptions may have been extremely gassy, causing the warming and cooling observed in the 300,000 years before the impact.

 • Tuy nhiên, nhóm của Sprain không thấy các xung và họ thấy rằng 75% dung nham Deccan đã phun trào sau vụ va chạm. Điều này cho thấy dung nham của Deccan Traps không thể đóng vai trò quyết định trong sự kiện tuyệt chủng chính nó và đánh giá bằng cách phục hồi nhanh chóng từ sự tuyệt chủng hàng loạt, các vụ phun trào cũng không cản trở nghiêm trọng sự phục hồi. Thay vào đó, các vụ phun trào trước tác động nhỏ hơn có thể cực kỳ nguy hiểm, gây ra hiện tượng ấm lên và làm mát trong 300.000 năm trước khi xảy ra tác động.

Sprain’s data even suggest that the impact may have caused the Deccan Traps’ larger, post-impact eruptions. Sprain and UC Berkeley geochronologist Paul Renne, one of her coauthors, have raised this idea in previous studies.

 • Dữ liệu của Sprain thậm chí còn cho rằng tác động có thể đã gây ra những vụ phun trào sau tác động lớn hơn của Deccan Traps. Sprain và nhà địa lý học UC Berkeley, Paul Renne, một trong những đồng tác giả của cô, đã nêu ra ý tưởng này trong các nghiên cứu trước đây.

A unified theory (Một lý thuyết thống nhất)In large part, the two studies’ differences stem from how hard it is to reconstruct Earth’s past. Technology has improved to the point at which scientists can date the formation of certain rocks to within tens of thousands of years. In the long view, that’s very precise: If Earth’s 4.54-billion-year history were compressed onto a calendar year, we now can time geologic events down to a few minutes. And the teams that authored the new studies are considered the best at rock dating in the world.

 • Phần lớn, sự khác biệt của hai nghiên cứu bắt nguồn từ việc tái tạo quá khứ của Trái đất khó đến mức nào. Công nghệ đã được cải thiện đến mức mà các nhà khoa học có thể xác định được sự hình thành của một số loại đá nhất định trong vòng hàng chục ngàn năm. Nhìn từ lâu, điều đó rất chính xác: Nếu lịch sử 4,54 tỷ năm của Trái đất được nén vào một năm dương lịch, thì giờ đây chúng ta có thể kéo dài thời gian các sự kiện địa chất xuống vài phút. Và các nhóm tác giả của các nghiên cứu mới được coi là tốt nhất trong các cuộc hẹn hò rock trên thế giới.

“It’s kind of a neat commentary on the progress of science,” says U.S. Geological Survey geochronologist Seth Burges, who wrote about both studies in an accompanying article in Science. “With better techniques and more fieldwork, we’re able to look much more closely of what happened when, and what was a more simple story has gotten more complex.”

 • Đây là một bài bình luận gọn gàng về tiến bộ của khoa học, chuyên gia nghiên cứu địa chất khảo sát địa chất Hoa Kỳ Seth Burgess, người đã viết về cả hai nghiên cứu trong một bài báo kèm theo trên Science. Với kỹ thuật tốt hơn và nghiên cứu thực địa nhiều hơn, chúng ta có thể xem xét kỹ hơn những gì đã xảy ra khi nào, và câu chuyện đơn giản hơn đã trở nên phức tạp hơn.

The problem is that the Chicxulub impact was literally over in a day, so when trying to date the rocks that formed directly before or after, the sequence of events can remain stubbornly fuzzy. Case in point: the Poladpur Formation, a key layer of Deccan Traps lava that both teams examined. Sprain’s data allow for the Poladpur to have formed alongside or after the impact. But Schoene’s models suggest that the Poladpur formed in the hundred thousand years before the impact.

 • Vấn đề là tác động Chicxulub thực sự đã kết thúc trong một ngày, vì vậy khi cố gắng hẹn hò với những tảng đá hình thành trực tiếp trước hoặc sau, chuỗi sự kiện có thể vẫn còn mờ nhạt. Trường hợp điển hình: Hệ tầng Poladpur, lớp dung nham Deccan Traps mà cả hai đội đã kiểm tra. Dữ liệu của Sprain cho phép Poladpur hình thành dọc theo hoặc sau tác động. Nhưng các mô hình của Schoene cho rằng Poladpur hình thành trong một trăm ngàn năm trước khi tác động.

Whether the Poladpur lava flowed before or after the impact matters quite a bit. The formation consists of 35,000 cubic miles of lava, about a quarter of the total Deccan Traps volume. Did the Poladpur help prime Earth for death, or did it come after the fact?

 • Liệu dung nham Poladpur chảy trước hay sau khi va chạm có vấn đề khá nhiều. Sự hình thành bao gồm 35.000 dặm khối nham thạch, khoảng một phần tư tổng khối lượng Deccan Traps. Có phải Poladpur đã giúp Trái đất chết, hay nó đến sau sự thật?

“I find it difficult to know how we’ll ever stop arguing about it,” says University of Leeds paleontologist Paul Wignall, who wasn’t involved with either study. “As the timing has improved, in a way it’s just almost worse, because it shows that the coincidence of the volcanism and the impact are very close—almost beyond resolution, really.”

 • Tôi cảm thấy khó khăn khi biết làm thế nào chúng ta sẽ ngừng tranh luận về nó, Chuyên gia nói về nhà cổ sinh vật học của Đại học Leeds Paul Wignall, người không tham gia vào nghiên cứu nào. Theo thời gian, thời gian đã được cải thiện, theo một cách nào đó nó gần như tồi tệ hơn, bởi vì nó cho thấy sự trùng hợp của núi lửa và tác động rất gần với độ phân giải, thực sự.

Still, the researchers are already talking about how to put their competing ideas to the test. Schoene’s analysis, for instance, predicts that the Deccan Traps went relatively quiet for up to 300,000 years, plenty of time for cooled lava on the surface to erode. If Schoene’s team is right, then signs of this ancient weathering should be buried within the Deccan Traps’ layers.

 • Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nói về cách đưa ý tưởng cạnh tranh của họ vào thử nghiệm. Chẳng hạn, phân tích của Schoene dự đoán rằng Deccan Traps hoạt động tương đối yên tĩnh tới 300.000 năm, rất nhiều thời gian để dung nham nguội trên bề mặt bị xói mòn. Nếu đội của Schoene đúng, thì những dấu hiệu của sự phong hóa cổ xưa này sẽ bị chôn vùi trong các lớp của Deccan Traps.

Along the way, both universities’ teams remain committed to working together—a sign of unity after decades of disagreement. Berkeley was home to Luis and Walter Alvarez, the father-son team that famously advocated for the asteroid-impact model. Princeton, meanwhile, is home to Gerta Keller, a coauthor on Schoene’s paper who has argued for decades that the Deccan Traps alone caused the dinosaurs’ demise.

 • Trên đường đi, cả hai đội của các trường đại học vẫn cam kết hợp tác với nhau, một dấu hiệu của sự đoàn kết sau nhiều thập kỷ bất đồng. Berkeley là quê hương của Luis và Walter Alvarez, nhóm cha-con nổi tiếng ủng hộ mô hình tác động của tiểu hành tinh. Trong khi đó, Princeton là nhà của Gerta Keller, đồng tác giả trên bài báo của Schoene, người đã lập luận trong nhiều thập kỷ rằng một mình Deccan Traps đã gây ra sự sụp đổ của khủng long.

Phần 1: https://ieltsplanet.info/cai-gi-thuc-su-da-giet-chet-khung-long-p1-doc-bao-cung-ip/


Highlight vocabulary

 1.Crystal (noun) /’kristl/ tinh thể

organic crystal

(tinh thể hữu cơ)


 2.wind-borne (adj) \ ˈwin(d)-ˌbȯrn\ mang tới bởi gió

All the while, Yasuo swept through the enemy like a wind-borne shadow.

(Trong suốt thời gian đó, Yasuo quét qua kẻ thù như một cái bóng trong cơn gió.)


 3.Pulse (noun) /pʌls/ mạch, xung nhịp

discharge pulse

(xung phóng điện)


4.Geochronologist (noun) /dʒiːəʊkrəˈnɒlədʒɪst/ nhà địa lý học

He try his best to become a Geochronologist

(Anh ấy cố hết sức để trở thành một nhà địa lý học.)


5.coauthor (noun) /koʊˈɑː.θɚ/ đồng tác giả

Serpell and study coauthors including ethicist Peter Sandoe

(Serpell và nghiên cứu các đồng tác giả bao gồm nhà đạo đức học Peter Sandoe)


 6.stubbornly (adv) /ˈstʌb.ɚn.li/ bướng bỉnh, ương ngạnh

She stubbornly refused to sign the document.

(Cô ngoan cố không chịu ký vào văn bản.)


 7.Fuzzy (adj) /´fʌzi/ Mờ, mờ nhạt

The basic facts of the story are starting to emerge though the details are still fuzzy.

(Các sự kiện cơ bản của câu chuyện đang bắt đầu xuất hiện mặc dù các chi tiết vẫn còn mờ nhạt.)


8.Paleontologist (noun) /,peiliɔn’tɔlədʒist/ nhà cổ sinh vật học

No palaeontologist has any clue as to what a living dinosaur actually looked like.

(Không có nhà cổ sinh vật học nào có manh mối về việc một con khủng long còn sống thực sự trông như thế nào.)


9.Erode (v) /i’rәƱd/ xói mòn, ăn mòn

Wind and rain have eroded the statues into shapeless lumps of stone.

(Gió và mưa đã bào mòn những bức tượng thành những tảng đá hình thù.)


 10.Demise (noun) /di’maiz/ sự chết, sự băng hà, sự sụp đổ

The demise of the company was sudden and unexpected.

(Sự sụp đổ của công ty là đột ngột và bất ngờ.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic.com

IELTS Planet - Học IELTS online 2019