IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Mỹ cấm việc kiếm tiền từ sai phạm của 4 công ty công nghệ Trung Quốc -Đọc báo cùng IP

maxresdefault-5


GUANGZHOU/BEIJING — The U.S.-China trade war is leaving visible scars on China’s technology companies as embattled telecommunication equipment maker ZTE dips into the red for 2018 and growth fades at three other industry leaders targeted by Washington.

 • QUẢNG ĐÔNG/BẮC KINH — Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang để lại những vết sẹo có thể nhìn thấy đối với các công ty công nghệ của Trung Quốc khi nhà sản xuất thiết bị viễn thông ZTE lao vào màu đỏ cho năm 2018 và tăng trưởng mờ dần ở ba nhà lãnh đạo ngành khác mà Washington nhắm đến.

The U.S. banned government agencies from procuring products made by five Chinese companies from this August and forbade business with other companies that use their products from August 2020 in its 2019 National Defense Authorization Act, approved last August. Although the rules have yet to take effect, many Chinese companies are already seeing a slowdown in growth as a result.

 • Hoa Kỳ đã cấm các cơ quan chính phủ mua sắm các sản phẩm do năm công ty Trung Quốc sản xuất từ tháng 8 này và cấm kinh doanh với các công ty khác sử dụng sản phẩm của họ từ tháng 8 năm 2020 trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 2019, được phê duyệt vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù các quy tắc vẫn chưa có hiệu lực, nhưng nhiều công ty Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng chậm lại.

The five companies that were banned are ZTE, Huawei Technologies, the world’s top surveillance camera maker Hangzhou Hikvision Digital Technology, second-place Dahua Technology and Hytera Communications, the global leader in secure wireless networks used by military and police.

 • Năm công ty bị cấm là ZTE, Huawei Technologies, nhà sản xuất camera giám sát hàng đầu thế giới Hàng Châu Hikvision Digital Technology, Dahua Technology và Hytera Communications, công ty hàng đầu thế giới về mạng không dây an toàn được sử dụng bởi quân đội và cảnh sát.

ZTE booked a net loss of 6.9 billion yuan ($1.03 billion) in 2018, the company said Wednesday, compared with a net profit of 4.5 billion yuan in fiscal 2017. A U.S. ban that brought its operations to a virtual halt and a $1 billion fine to lift that ban weighed on earnings.

 • ZTE đã lỗ ròng 6,9 tỷ nhân dân tệ (1,03 tỷ USD) vào năm 2018, công ty cho biết hôm thứ Tư, so với lợi nhuận ròng 4,5 tỷ nhân dân tệ trong năm tài khóa 2017. Một lệnh cấm của Mỹ đã khiến hoạt động của họ bị đình trệ ảo và phạt 1 tỷ USD để dỡ bỏ lệnh cấm đó cân nhắc đến thu nhập.

Last April, the U.S. banned American businesses from selling critical components like semiconductors used in smartphones and communications equipment to ZTE because of the Chinese company’s violations of sanctions on Iran and North Korea. Operations fully resumed in July after the fine was paid.

 • Tháng 4 năm ngoái, Hoa Kỳ đã cấm các doanh nghiệp Mỹ bán các linh kiện quan trọng như mạch bán dẫn được sử dụng trong điện thoại thông minh và thiết bị liên lạc cho ZTE do các công ty Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và Triều Tiê Hoạt động trở lại đầy đủ vào tháng Bảy sau khi tiền phạt được trả.

Sales sank 21% to 85.5 billion yuan as a result. In addition to the U.S. ban, ZTE’s reputation was badly damaged in Europe, the Americas and Oceania as sales plummeted 45% in those regions. Chinese sales also contracted 12%. Sales in the consumer business segment, which includes smartphones, nosedived 45%, while the carriers’ network segment dropped 11%.

 • Doanh số đã giảm 21% xuống còn 85,5 tỷ nhân dân tệ. Ngoài lệnh cấm của Hoa Kỳ, danh tiếng của ZTE đã bị tổn hại nặng nề ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Đại Dương khi doanh số giảm mạnh 45% tại các khu vực đó. Bán hàng Trung Quốc cũng ký hợp đồng 12%. Doanh số trong mảng kinh doanh tiêu dùng, bao gồm điện thoại thông minh, chiếm 45%, trong khi phân khúc mạng của các nhà mạng giảm 11%.

ZTE hopes the shift to 5G will revitalize earnings, but the U.S. and Australia have banned it from participating in their networks, and competition with other telecommunications equipment makers is intensifying.

 • ZTE hy vọng việc chuyển sang 5G sẽ phục hồi thu nhập, nhưng Hoa Kỳ và Úc đã cấm nó tham gia vào mạng của họ và cạnh tranh với các nhà sản xuất thiết bị viễn thông khác đang tăng cườ

Sales growth in 2018 fell for the other companies banned by the U.S., excluding Huawei. Hikvision shrunk to 19% from 31%, while Hytera retreated to 31% from 56%. Dahua’s net profit, meanwhile, rose 6% compared with a 30% jump last year.

 • Tăng trưởng doanh số năm 2018 đã giảm đối với các công ty khác bị cấm bởi Hoa Kỳ, ngoại trừ Hikvision thu hẹp xuống 19% từ 31%, trong khi Hytera rút lui xuống 31% từ 56%. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Dahua tăng 6% so với mức tăng 30% trong năm ngoái.

“Their American operations are struggling because of the U.S.-China trade war,” a Chinese securities company said about the source of their troubles.

 • “Các hoạt động tại Mỹ của họ đang gặp khó khăn vì cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”, một công ty chứng khoán Trung Quốc nói về nguồn gốc của những rắc rối của họ.

China’s high-tech companies have increased sales in emerging countries, including the domestic market, while advancing into the U.S. Hikvision, for instance, is thought to generate 7% of its sales in the U.S. At ZTE, the region encompassing Europe, the Americas and the Pacific accounted for 17% of sales in 2018, down from 25% in the prior year.

 • Chẳng hạn, các công ty công nghệ cao của Trung Quốc đã tăng doanh số bán hàng ở các nước mới nổi, bao gồm cả thị trường nội địa, trong khi tiến vào Hikvision của Hoa Kỳ, được cho là tạo ra 7% doanh số bán hàng tại Mỹ Tại ZTE, khu vực bao gồm Châu Âu, Châu Mỹ và Thái Bình Dương chiếm 17% doanh số trong năm 2018, giảm từ 25% trong năm trướ

Huawei’s 2018 sales, on the other hand, are expected to climb 21% from a 15.7% rise in 2017 on growth in smartphones and base stations, mainly overseas. The company is facing calls by the U.S. for countries to ban its products over security concerns, however.

 • Mặt khác, doanh số năm 2018 của Huawei dự kiến sẽ tăng 21% so với mức tăng 15,7% trong năm 2017 nhờ tăng trưởng trong điện thoại thông minh và trạm gốc, chủ yếu ở nước ngoà Tuy nhiên, công ty đang phải đối mặt với những lời kêu gọi của Hoa Kỳ đối với các quốc gia cấm sản phẩm của mình vì những lo ngại về an ninh.

“In 2019 we might face challenges and difficulties in international markets. That is why I said … our growth next year would be less than 20%,” founder and CEO Ren Zhengfei said.

 • “Năm 2019 chúng tôi có thể phải đối mặt với những thách thức và khó khăn trên thị trường quốc tế. Đó là lý do tại sao tôi nói … tăng trưởng của chúng tôi trong năm tới sẽ dưới 20%”, người sáng lập và CEO Ren Zhengfei nó

Chinese President Xi Jinping has promoted growth in communications devices and surveillance cameras through his “Made in China 2025” initiative to modernize domestic industry. Premier Li Keqiang also said the country plans to raise its technological prowess in his government work report at the National People’s Congress earlier this month.

 • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy tăng trưởng trong các thiết bị liên lạc và camera giám sát thông qua sáng kiến “Made in China 2025” của ông để hiện đại hóa ngành công nghiệp trong nướ Thủ tướng Li Keqiang cũng cho biết nước này có kế hoạch nâng cao năng lực công nghệ trong báo cáo công việc của chính phủ tại Đại hội Nhân dân Quốc gia hồi đầu tháng này.

U.S. President Donald Trump, on the other hand, has demanded that Beijing revise Made in China 2025, maintaining a hard line. The next round of ministerial-level trade talks between the two countries will be held in Beijing from Thursday to Friday and then in Washington in early April. All eyes will be on whether negotiators can find common ground for a final deal between the leaders.

 • Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, mặt khác, đã yêu cầu Bắc Kinh sửa đổi Made in China 2025, duy trì một đường lối cứng rắ Vòng đàm phán thương mại cấp bộ tiếp theo giữa hai nước sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh từ thứ Năm đến thứ Sáu và sau đó tại Washington vào đầu tháng Tư. Mọi con mắt sẽ tập trung vào việc liệu các nhà đàm phán có thể tìm thấy điểm chung cho một thỏa thuận cuối cùng giữa các nhà lãnh đạo hay không.

Communications providers around the world have said a ban on Chinese products would mean higher costs. Many companies will be affected from a protracted trade war given the critical role that Chinese companies play in the global supply chain.

 • Các nhà cung cấp truyền thông trên toàn thế giới đã nói rằng lệnh cấm đối với các sản phẩm của Trung Quốc có nghĩa là chi phí cao hơ Nhiều công ty sẽ bị ảnh hưởng từ một cuộc chiến thương mại kéo dài do vai trò quan trọng của các công ty Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Highlight Vocabulary

1.Scar (noun) /skɑ:/ vết sẹo

His early years in the refugee camp left a deep psychological scar.

(Những năm đầu ở trại tị nạn để lại vết sẹo tâm lý sâu sắc.)


2.procure (v) /prəˈkyʊər/ Kiếm, thu được, mua được (vật gì)

to procure employment

(kiếm việc làm)


3.forbade (v) /ˌfoɻˈbeɪd/ (past of forbid) Cấm, ngăn cấm

to forbade someone wine

(cấm không cho ai uống rượu)


4.halt (noun) /hɔ:lt/ Sự tạm nghỉ, sự tạm dừng lại (trong lúc đang đi…)

to come to a halt

(tạm dừng lại)


5.plummet (v) /´plʌmit/ Lao thẳng xuống, rơi thẳng xuống, tụt

House prices have plummeted in recent months.

(Giá nhà đã giảm mạnh trong những tháng gần đây)


6.segment (noun) /’segmənt/ Đoạn, phân khúc, đốt, miếng

a segment of an orange

(một miếng cam)


7.revitalize (v) /ri:´vaitə¸laiz/ Đem lại sức sống mới, đưa sức sống mới vào (cái gì); tái sinh

revitalize industry

(lại tiếp tục sức sống cho công nghiệp)


8.intensify (v) /in’tensifai/ Làm tăng cao lên, tăng cường

Fighting around the capital has intensified in the last few hours.

(Chiến đấu xung quanh thủ đô đã tăng cường trong vài giờ qua.)


9.surveillance (noun) /sə:´veiləns/ Sự giám sát; sự theo dõi cẩn thận

to be under surveillance

(bị giám sát, bị theo dõi)


10.prowess (noun) /’praʊəs/ Kỹ năng, năng lực; sự tinh thông, sự thành thạo

sporting prowess

(năng lực thể thao)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

March 28, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019