IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Câu chuyện của Jane Goodall P2 – Đọc báo cùng IP

image1-6


Jane arrived at Gombe Stream Game Reserve on July 14, 1960. Lake Tanganyika is a vast inland sea, the longest and second deepest deepwater lake in the world. It borders Tanzania (then called Tanganyika), the Democratic Republic of the Congo, Zambia, and Burundi. Leakey would not be joining her on the expedition, and the government, worried about a young white woman camping in the bush by herself, ordered Jane to bring a companion. Her mother volunteered, which was probably not what the government had in mind. The two women had a used army tent, some tin plates and cups, and the services of an African cook named Dominic.

 • Jane đến Khu bảo tồn trò chơi Gombe Stream vào ngày 14 tháng 7 năm 1960. Hồ Tanganyika là một vùng biển nội địa rộng lớn, hồ nước sâu sâu nhất và dài thứ hai trên thế giới. Nó giáp Tanzania (sau đó gọi là Tanganyika), Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia và Burundi. Leakey sẽ không tham gia cùng cô trong chuyến thám hiểm, và chính phủ, lo lắng về việc một phụ nữ trẻ da trắng tự cắm trại trong bụi rậm, đã ra lệnh cho Jane mang theo một người bạn đồng hành. Mẹ cô tình nguyện, có lẽ không phải là những gì chính phủ quan tâm. Hai người phụ nữ có một chiếc lều quân đội đã qua sử dụng, một số đĩa và cốc bằng thiếc và các dịch vụ của một đầu bếp châu Phi tên là Dominic.

At first, Jane hiked around and looked. Really, it was days and days of marching through the rain forest with a pair of second-hand binoculars. The only thing she saw, at first, was a flash of dark against the greens and golds of the forest: the back of a chimp, running away from her. They could not get away from her fast enough.

 • Lúc đầu, Jane đã đi loanh quanh và quan sát. Thực sự, đó là những ngày và ngày hành quân qua rừng mưa với một cặp ống nhòm đã qua sử dụng. Thứ duy nhất cô nhìn thấy, lúc đầu, là một tia sáng lóe lên giữa màu xanh và vàng của khu rừng: lưng của một con tinh tinh đang chạy trốn khỏi cô. Và chúng không đủ nhanh để trốn cô.

In case you think this is even remotely romantic, I’m here to tell you it wasn’t. When I was 18 and a sophomore in college, I spent a few weeks in East Africa, part of a student study abroad program.

 • Trong trường hợp bạn nghĩ rằng điều này thậm chí còn lãng mạn từ xa, tôi ở đây để nói với bạn rằng nó không phải. Khi tôi 18 tuổi và là sinh viên năm thứ hai đại học, tôi đã dành một vài tuần ở Đông Phi, một phần của chương trình du học sinh.

Tanzania and Kenya are as spectacular as they look in the documentaries. But one thing you don’t see is the lung-squeezing, brain-boiling, itchy, rash-inducing heat—nor the stupendous bugs and insects, pretty much all of which can be described as “the size of your fist.” Picture it: moths, spiders, roaches, beetles, and millipedes—all the size of your fist. Common dung beetles are smaller than your fist—but they are all over the place, and the giant balls of dung they roll, eat, breed in, and live on are the size of your fist. Possibly larger.

 • Tanzania và Kenya rất đẹp như chúng trong các bộ phim tài liệu. Nhưng có một điều bạn không cảm thấy như là bị ép phổi, đau đầu, ngứa, nổi mẩn đỏ, cũng không phải là những con bọ và côn trùng đáng kinh ngạc, hầu hết đều có thể được mô tả với kích thước như nắm tay của bạn. Nó: bướm đêm, nhện, gián, bọ cánh cứng và động vật nhiều chân cỡ lớn bằng nắm tay của bạn. Bọ hung thông thường nhỏ hơn nắm đấm của bạn nhưng chúng ở khắp mọi nơi, và những quả bóng phân khổng lồ chúng lăn, ăn, sinh sản và sống bằng kích cỡ nắm tay của bạn. Và có thể còn lớn hơn.

I’m not particularly high maintenance (a form of difficulty, as we know), and I’m not unnerved by rats, mice, or snakes. But the dung beetles—the males have horns!—were too much for me. Every time I see a picture of Jane squatting in the dust next to chimps, I always worry that a dung beetle was seconds away from rolling a manure ball over her foot, or a giant centipede was on the verge of crawling up her shorts.

 • Tôi không quá đặc biệt về việc giữ gìn (một dạng khó khăn, như chúng ta biết), và tôi không sợ chuột to, chuột nhắt hay rắn. Nhưng bọ hung lại là những con đực có sừng! Mùi quá nồng nặc đối với tôi. Mỗi lần tôi nhìn thấy một bức ảnh Jane ngồi xổm trong bụi bên cạnh những con tinh tinh, tôi luôn lo lắng rằng một con bọ phân cách đó vài giây sau khi lăn một quả bóng phân lên chân cô ấy, hoặc một con rết khổng lồ đang trên bờ vực bò lên quần short của cô ấy.

Then there are the diseases. Before my trip, I was required to be vaccinated for cholera, typhoid, smallpox, and yellow fever. None of this prevented me from getting sick; like Jane, I came down with malaria (though my case was considerably milder than hers).

 • Sau đó là các bệnh. Trước chuyến đi, tôi được yêu cầu tiêm vắc-xin phòng bệnh tả, thương hàn, đậu mùa và sốt vàng da. Không ai trong số này ngăn tôi khỏi bệnh; Giống như Jane, tôi bị sốt rét (mặc dù trường hợp của tôi nhẹ hơn đáng kể so với cô ấy).

”The more I thought of the task I had set myself, the more despondent I became,” Jane wrote in her first book, In the Shadow of Man. ”Nevertheless, those weeks did serve to acquaint me with the rugged terrain. My skin became hardened to the rough grasses of the valleys and my blood immune to the poison of the tsetse fly, so that I no longer swelled hugely each time I was bitten.” (See?)

 • ” Càng nghĩ về nhiệm vụ mà tôi đã tự đặt ra, tôi càng trở nên tuyệt vọng hơn ‘, Jane viết trong cuốn sách đầu tiên của mình, In the Shadow of Man. ”Tuy nhiên, những tuần đó đã phục vụ để làm quen với địa hình gồ ghề. Da tôi trở nên cứng lại với những đám cỏ xù xì của thung lũng và máu của tôi miễn nhiễm với chất độc của ruồi nhặng, do đó tôi không còn bị sưng tấy mỗi khi bị cắn.’’ (Bạn có cảm thấy vậy không?)

Note, please, that she didn’t say, ”What in the hell am I doing here? I’m a fraud. I don’t have the proper training. Leakey never should have sent me.” She didn’t question her competence just because her mission sometimes seemed bloody impossible.

 • Xin lưu ý, làm ơn, cô ấy đã không nói, ” Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi là một kẻ lừa đảo. Tôi không được đào tạo bài bản. Leakey không bao giờ nên gửi cho tôi. ” Cô ấy không đặt câu hỏi về năng lực của mình chỉ vì nhiệm vụ của cô ấy đôi khi dường như không thể.

Chimpanzees — Pan troglodytes — are our closest evolutionary relatives. We share about 98 percent of our DNA with them. Genetically, we are more like chimps than mice are like rats. Their similarity to humans was Leakey’s primary interest. But Jane studied them for the sake of studying them, fascinated with their family and clan relationships. She let her intuition guide her.

 • Tinh tinh – Pan troglodytes – là họ hàng tiến hóa gần nhất của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ khoảng 98 phần trăm DNA của chúng tôi với họ. Về mặt di truyền, chúng ta giống tinh tinh hơn chuột giống như chuột. Sự giống nhau của họ với con người là mối quan tâm chính của Leakey. Nhưng Jane đã nghiên cứu chúng vì mục đích nghiên cứu chúng, say mê với các mối quan hệ gia đình và gia tộc của chúng. Cô để trực giác dẫn đường cho mình.

For two months, the chimps fled when they heard her coming. Then, one day, a huge male sauntered into camp, climbed a palm tree, and ate a few nuts. A while later, he came into camp and stole a banana off a table. Eventually, he allowed Jane to offer him one. She called him David Greybeard, for his jaunty white goatee.

 • Trong hai tháng, những con tinh tinh bỏ chạy khi nghe tin cô đến. Sau đó, một ngày nọ, một người đàn ông to lớn đi vào trại, trèo lên một cây cọ và ăn một vài hạt. Một lúc sau, anh vào trại và lấy trộm một quả chuối khỏi bàn. Cuối cùng, anh cho phép Jane mời anh một cái. Cô gọi anh ta là David Greybeard, vì chàng dê trắng tinh khôi.

Naming animals was scoffed at among the scientific community as being amateurish and silly. Serious scientists, ‘real’ scientists, assigned the subjects numbers. But David Greybeard signaled to the rest of the community that Jane was not as scary as they had thought. Consequently, she became acquainted with (and named) Goliath, Humphrey, Rodolf, Leakey, and Mike. There was Mr. McGregor, a cranky old male. There was the alpha female Flo, and her offspring, Faben, Figan, and Fifi. She observed them kiss, embrace, pat each other on the back, shake their fists at each other. She watched them act pretty dang human.

 • Việc đặt tên động vật bị chế giễu trong cộng đồng khoa học bị coi là nghiệp dư và ngớ ngẩn. Các nhà khoa học nghiêm túc, các nhà khoa học ‘thực sự’, đã chỉ định số lượng đối tượng. Nhưng David Greybeard đã báo hiệu với phần còn lại của cộng đồng rằng Jane không đáng sợ như họ nghĩ. Do đó, cô đã làm quen với (và được đặt tên) Goliath, Humphrey, Rodolf, Leakey và Mike. Có ông McGregor, một người đàn ông già cáu kỉnh. Có Flo nữ, và con của cô ấy, Faben, Figan và Fifi. Cô quan sát họ hôn, ôm, vỗ vào lưng nhau, lắc nắm đấm vào nhau. Cô nhìn họ hành động khá nguy hiểm.

One day, moving quietly through the jungle in search of the chimpanzees, Jane came upon a large termite mound. David Greybeard sat beside it. She watched as, over and over again, he poked long, sturdy blades of grass into a hole, withdrew them, and plucked off the termites with his lips. After he was finished with his meal, Jane inspected the mound, and the grass blades he’d left behind. She poked one in the hole and withdrew it. A dozen or more termites clung to the stem. Yum. A few weeks later, she would watch the chimps make tools, breaking off small leafy twigs from trees and stripping the leaves, before poking them in the termite mound holes.

 • Một ngày nọ, lặng lẽ di chuyển qua khu rừng rậm để tìm kiếm những con tinh tinh, Jane bắt gặp một gò mối lớn. David Greybeard ngồi bên cạnh nó. Cô quan sát, hết lần này đến lần khác, anh chọc những ngọn cỏ dài và chắc chắn vào một cái lỗ, rút chúng ra và nhổ những con mối bằng môi. Sau khi anh ta dùng bữa xong, Jane kiểm tra gò đất, và những ngọn cỏ mà anh ta để lại. Cô chọc một cái vào lỗ và rút nó ra. Một chục hoặc nhiều mối bám vào thân cây. Yum Vài tuần sau, cô sẽ xem những con tinh tinh chế tạo công cụ, phá vỡ những cành lá nhỏ từ cây và tước lá, trước khi chọc chúng vào các lỗ gò mối.

At that time —the 1960s —the defining characteristic of man was that he alone, among all the creatures on God’s green Earth, made tools. We called ourselves Man the Toolmaker, and that skill allegedly distinguished us from every other living thing. I find this odd. You would think biologists would have focused on something there was no chance of any other creature ever mastering. Why were we not Man the Terrible Joke Teller? Or Man the Insufferable Fishing Trip Yarn Spinner?

 • Vào thời điểm đó, những năm 1960, đặc điểm xác định của con người là một mình, trong số tất cả các sinh vật trên Trái đất xanh của Chúa, đã chế tạo công cụ. Chúng tôi tự gọi mình là Người làm công cụ, và kỹ năng đó được cho là đã phân biệt chúng tôi với mọi sinh vật sống khác. Tôi thấy điều này kỳ lạ. Bạn sẽ nghĩ rằng các nhà sinh vật học đã tập trung vào một cái gì đó không có cơ hội cho bất kỳ sinh vật nào khác từng làm chủ. Tại sao chúng ta không phải là Man the Joke Teller khủng khiếp? Hoặc người đàn ông câu cá sợi không thể xuyên thủng?

In any case, Jane’s discovery was the talk of the scientific world, causing Leakey to proclaim, ”Now we must redefine ‘tool,’ redefine ‘man,’ or accept chimpanzees as humans.” Harvard’s Stephen Jay Gould would call her observation ”one of the great achievements of twentieth-century scholarship.”

 • Trong mọi trường hợp, khám phá của Jane là cuộc nói chuyện của thế giới khoa học, khiến Leakey phải tuyên bố, ” Bây giờ chúng ta phải xác định lại công cụ ‘,’ xác định lại ‘người đàn ông’ hoặc chấp nhận tinh tinh như con người. ” Stephen Jay Gould của Harvard sẽ gọi cô ấy quan sát. ” một trong những thành tựu to lớn của học bổng thế kỷ XX. ”

Phần 1: https://ieltsplanet.info/cau-chuyen-cua-jane-goodall-doc-bao-cung-ip/

…..To be continues 


Highlight vocabulary

       1. expedition (n)

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən/            an organized journey for a particular purpose → Chuyến thám hiểm

Scott died while he was on an expedition to the Antarctic in 1912.

(Scott đã chết trong khi anh ta đang đi thám hiểm Nam Cực vào năm 1912.)


       2. companion (n)

/kəmˈpæn.jən/         a person you spend a lot of time with often because you are friends or because you are travelling together → Bạn đồng hành

The dog has been her constant companion these past ten years.

(Con chó đã là bạn đồng hành liên tục của cô trong mười năm qua.)


       3. sophomore (n)

/ˈsɒf.ə.mɔːr/    a student studying in the second year of a course at a US college or high school → Sinh viên năm hai

The participants in each meeting were in the same university year: sophomores, juniors, or seniors.

(Những người tham gia trong mỗi cuộc họp là trong cùng một năm đại học: sinh viên năm hai, sinh viên năm cuối hoặc người cao niên.)


       4. itchy (adj)

/ˈɪtʃ.i/  having or causing an itch → Ngứa

The condition is extremely itchy and so the patient may present with excoriations only or even urticated or lichenified plaques.

(Tình trạng cực kỳ ngứa ngáy và vì vậy bệnh nhân có thể chỉ xuất hiện các nốt xuất huyết hoặc thậm chí là nổi mề đay hoặc mảng bám.)


       5. stupendous (adj)

/stjuːˈpen.dəs/       very surprising, usually in a pleasing way, especially by being large in amount or size → Kinh ngạc

He ran up stupendous debts through his extravagant lifestyle.

(Anh ta đã làm tăng lên những món nợ đáng kinh ngạc bởi lối sống xa hoa)


       6. immune (v)

/ɪˈmjuːn/        protected against a particular disease by particular substances in the blood → Miễn nhiễm

Most people who’ve had chickenpox once are immune to it for the rest of their lives.

(Hầu hết những người đã bị thủy đậu một lần đều miễn dịch với phần còn lại của cuộc đời họ.)


       7. swell (v)

/swel/ to become larger and rounder than usual; to (cause to) increase in size or amount → Sưng tấy

It was obvious she had broken her toe, because it immediately started to swell (up).

(Rõ ràng là cô ấy bị gãy ngón chân, vì nó ngay lập tức bắt đầu sưng lên (lên).)


       8. fraud (n)

/frɔːd/ the crime of getting money by deceiving people → Gian lận, kẻ lừa đảo

He is fighting extradition to Hong Kong to face trial on fraud charges.

(Anh ta đang đấu tranh dẫn độ về Hồng Kông để đối mặt với phiên tòa về tội gian lận.)


       9. Genetically (adv)

/dʒəˈnet.ɪ.kəl.i/         in a way that relates to genes (= units of DNA received by an animal or plant from its parents) → Về mặt di truyền

The brain’s response to pain is, at least in part, genetically determined.

(Phản ứng của não đối với cơn đau, ít nhất là một phần, được xác định về mặt di truyền.)


       10. intuition (n)

/ˌɪn.tʃuːˈɪʃ.ən/          an ability to understand or know something immediately based on your feelings rather than facts → Trực giác

Often there’s no clear evidence one way or the other and you just have to base your judgment on intuition.

(Thường thì không có bằng chứng rõ ràng theo cách này hay cách khác và bạn chỉ cần dựa vào phán đoán của mình về trực giác.)


Người dịch : Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic

January 30, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019