IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Câu chuyện của Jane Goodall P3 – Đọc báo cùng IP

Dm1qvLmXcAAgRoU


Already a legend at the age of 27, Jane would go on to make more discoveries. That chimps were not the benign vegetarians we thought them to be, but omnivores, like us. And also (somewhat sadly), they were wagers of war. Jane’s first article was published in 1963 and was featured on the December 1965 cover of National Geographic. Since then her work has appeared there more often than any other scientist. Even her mentor, Louis Leakey.

 • Đã là một huyền thoại ở tuổi 27, Jane sẽ tiếp tục khám phá thêm. Con tinh tinh đó không phải là những người ăn chay lành tính mà chúng ta nghĩ chúng là, nhưng chúng là loài ăn tạp, giống như chúng ta. Và cũng (hơi buồn), họ đã đánh cuộc chiến. Bài báo đầu tiên của Jane Lau được xuất bản năm 1963 và được đăng trên trang bìa của National Geographic. Kể từ đó, công việc của cô xuất hiện ở đó thường xuyên hơn bất kỳ nhà khoa học nào khác. Ngay cả người cố vấn của cô, Louis Leakey.

A mere woman, and one without any credentials, had redefined what it means to be Man. Louis Leakey believed that Jane’s discovery should earn her acceptance into the Ph.D. program in ethology at Cambridge—despite the fact that before becoming, in a few short months, one of the most important field biologists on Earth, she’d never been to college. Leakey knew she would need a degree if she wanted to be taken seriously, and so he used his influence to convince the dons of her worthiness. It was no small feat: Jane was only the eighth person in the history of the university to enter a doctorate program without a degree.

 • Một người phụ nữ đơn thuần, và một người không có bất kỳ thông tin xác thực nào, đã xác định lại ý nghĩa của nó là Đàn ông. Louis Leakey tin rằng khám phá của Jane sẽ khiến cô được nhận vào Ph.D. chương trình về đạo đức học tại Cambridge, mặc dù trước khi trở thành, trong một vài tháng ngắn ngủi, một trong những nhà sinh vật học quan trọng nhất trên Trái đất, cô chưa bao giờ học đại học. Leakey biết rằng cô ấy sẽ cần một tấm bằng nếu cô ấy muốn được nghiêm túc, và vì vậy anh ta đã sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục những người xứng đáng với cô ấy. Đó không phải là một kỳ tích nhỏ: Jane chỉ là người thứ tám trong lịch sử của trường đại học tham gia chương trình tiến sĩ mà không cần bằng cấp.

When the bigwigs in the ethology department at Cambridge learned what she’d been up to, they were appalled. Discovery not-withstanding, Jane was guilty of the most heinous crime in the kingdom of science: anthropomorphizing, or attributing human traits to animals. Naming the chimpanzees! Describing their behavior and interactions in human-like terms! Could anything be sillier? Plus, it was plain old bad science, according to the thinking of the day, which prized cold, hard objectivity. I can just imagine a faculty meeting, wherein the grizzled old sexists pooh-poohed Jane’s work with barely disguised glee. Her first book, My Friends, the Wild Chimpanzees, was published before she finished her dissertation, and one of the Cambridge dons nearly gave himself a heart attack: “It’s — it’s —it’s for the general public!” For that intellectual crime, she was nearly kicked out of the program.

 • Khi các ông lớn trong khoa đạo đức tại Cambridge biết được những gì cô ấy định làm, họ đã kinh hoàng. Khám phá không chịu được, Jane đã phạm tội ác ghê tởm nhất trong vương quốc khoa học: nhân hóa, hoặc quy kết các đặc điểm của con người cho động vật. Đặt tên cho tinh tinh! Mô tả hành vi và tương tác của họ trong các thuật ngữ giống như con người! Bất cứ điều gì có thể được sillier? Thêm vào đó, đó là khoa học xấu cũ đơn giản, theo suy nghĩ của thời đại, mà đánh giá cao sự lạnh lùng, khách quan cứng rắn. Tôi chỉ có thể tưởng tượng một cuộc họp của khoa, trong đó các nhà tình dục già cỗi nhếch nhác làm việc với Jane với niềm vui gần như không ngụy trang. Cuốn sách đầu tiên của cô, My Friends, the Tinh tinh hoang dã, đã được xuất bản trước khi cô hoàn thành luận văn, và một trong những người đàn ông Cambridge gần như tự cho mình một cơn đau tim: “Đó là – nó dành cho công chúng nói chung!” cô gần như bị đuổi khỏi chương trình.

In fairness, Robert Hinde, her direct adviser, took Jane’s achievement seriously. She praised his influence in a 2017 blog post, saying she could never thank him enough for teaching her to think critically. He was assigned to her, it appears because he had been studying a colony of rhesus monkeys and he, too, had seen fit to name them. I’m presuming that none of his colleagues thought he was ridiculous or amateurish for doing so.

 • Công bằng mà nói, Robert Hinde, cố vấn trực tiếp của cô, đã coi trọng thành tích của Jane. Cô ca ngợi tầm ảnh hưởng của anh trong một bài đăng trên blog năm 2017, nói rằng cô không bao giờ có thể cảm ơn anh đủ để dạy cô suy nghĩ chín chắn. Anh ta được giao cho cô ta, điều đó xuất hiện bởi vì anh ta đang nghiên cứu một đàn khỉ rhesus và anh ta cũng thấy phù hợp để đặt tên cho chúng. Tôi cho rằng không ai trong số các đồng nghiệp của anh ấy nghĩ rằng anh ấy thật lố bịch hoặc nghiệp dư vì đã làm như vậy.

Can you imagine yourself in this situation? Some of the most esteemed thinkers in your field at one of the most esteemed universities on the planet criticize your methodology. They probably have a point because your methodology, insofar as you had one, was Make It Up As You Go Along. Plus, these men are brilliant and powerful. I don’t know about you, but my knee-jerk reaction would be to cede them their point—or at least pretend to hear them out, then call my girlfriends and complain about being misunderstood.

 • Bạn có thể tưởng tượng mình trong tình huống này? Một số nhà tư tưởng được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực của bạn tại một trong những trường đại học được đánh giá cao nhất trên hành tinh chỉ trích phương pháp luận của bạn. Họ có thể có một điểm bởi vì phương pháp của bạn, trong chừng mực như bạn đã có, là Make It Up As You Go Together. Thêm vào đó, những người đàn ông này là rực rỡ và mạnh mẽ. Tôi không biết về bạn, nhưng phản ứng giật đầu gối của tôi sẽ là nhường lại cho họ điểm của họ hoặc ít nhất là giả vờ nghe họ nói, sau đó gọi cho bạn gái tôi và phàn nàn về việc bị hiểu lầm.

Jane Goodall not only did not go along with their assessment, she told them they were straight-up wrong. She was soft-spoken, but she refused to back down. She didn’t cite her thousands of hours of current research with chimpanzees, which gave her at least some ethological cred; instead, she referenced a relationship she’d had with her childhood pet, a black mutt named Rusty. “Fortunately, I thought back to my first teacher, when I was a child, who taught me that that wasn’t true,” she wrote years later. “You cannot share your life in a meaningful way with any kind of animal with a reasonably well-developed brain and not realize that animals have personalities.”

 • Jane Goodall không chỉ không đồng ý với đánh giá của họ, cô còn nói với họ rằng họ đã thẳng thắn. Cô nói nhỏ nhẹ, nhưng cô không chịu lùi bước. Cô đã không trích dẫn hàng ngàn giờ nghiên cứu hiện tại của mình với tinh tinh, điều này mang lại cho cô ít nhất một số tín nhiệm đạo đức; thay vào đó, cô tham khảo một mối quan hệ mà cô có với thú cưng thời thơ ấu của mình, một con mutt đen tên là Rusty. “May mắn thay, tôi đã nghĩ lại về giáo viên đầu tiên của mình, khi tôi còn là một đứa trẻ, người đã dạy tôi rằng điều đó không đúng”, cô viết nhiều năm sau đó. “Bạn không thể chia sẻ cuộc sống của mình một cách có ý nghĩa với bất kỳ loại động vật nào có bộ não phát triển hợp lý và không nhận ra rằng động vật có cá tính.”

It’s breathtaking, really, the way Jane stood her ground and wouldn’t let her superiors talk her out of her own experience and what she knew to be true. Every time I know I’m right about something but begin to feel as if it would make life easier to simply pretend to believe that the other person (usually, a man) makes a good point, I remember Jane Goodall in this moment. So genteel, yet so impressively difficult.

 • Thật là ngoạn mục, cách Jane đứng vững và không để cấp trên nói với cô ấy về kinh nghiệm của bản thân và những gì cô ấy biết là đúng. Mỗi khi tôi biết tôi đúng về điều gì đó nhưng bắt đầu cảm thấy như thể nó sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn chỉ đơn giản là giả vờ tin rằng người khác (thường là một người đàn ông) đưa ra quan điểm tốt, tôi nhớ Jane Goodall trong thời điểm này. Thật dịu dàng, nhưng thật ấn tượng khó khăn.

In 1986, after publishing The Chimpanzees of Gombe, which summarized 25 years’ worth of research, Jane concluded her life in the field and became an activist. Her marriage to Hugo van Lawick had ended in 1974; a year later, she married Tanzanian Parliament member Derek Bryceson. Her new husband was also director of national parks and helped preserve the integrity of Gombe, keeping it wild and isolated from animal-loving tourists and well-meaning supporters. As a result, when Jane departed, Gombe was thriving and continued to thrive. It had evolved into a flourishing research station staffed primarily by native Tanzanians.

 • Năm 1986, sau khi xuất bản The Chimpanzees of Gombe , trong đó tóm tắt 25 năm nghiên cứu, Jane kết luận cuộc đời của cô trong lĩnh vực này và trở thành một nhà hoạt động. Cuộc hôn nhân của cô với Hugo van Lawick đã kết thúc vào năm 1974; Một năm sau, cô kết hôn với thành viên Nghị viện Tanzania Derek Bryceson. Người chồng mới của cô cũng là giám đốc của các công viên quốc gia và giúp bảo vệ sự toàn vẹn của Gombe, giữ cho nó hoang dã và tách biệt với khách du lịch yêu động vật và những người ủng hộ có ý nghĩa. Kết quả là, khi Jane rời đi, Gombe đã phát triển mạnh và tiếp tục phát triển mạnh. Nó đã phát triển thành một trạm nghiên cứu hưng thịnh được bố trí chủ yếu bởi người Tanzania bản địa.

Read why Jane Goodall thinks we should help the Sarengetti.
(Đọc lý do tại sao Jane Goodall nghĩ rằng chúng ta nên giúp đỡ Sarengetti.)

Jane had spent enough time in Africa to experience the chimpanzees’ diminishing habitat firsthand — channeling the same zeal with which she threw herself into studying the chimps, she now devoted herself to their conservation. She’s still at it today, still wearing slacks and comfortable shoes, her blond hair gone gray and still held back in its low ponytail. Her look has changed very little in 50 years. She’s simply older, but no less beautiful and intimidating.

 • Jane đã dành đủ thời gian ở Châu Phi để tận mắt trải nghiệm môi trường sống đang suy giảm của loài tinh tinh – hướng đến sự nhiệt tình tương tự mà cô đã tự mình nghiên cứu về những con tinh tinh, giờ đây cô dành hết tâm trí cho việc bảo tồn chúng. Cô ấy vẫn ở đó ngày hôm nay, vẫn mặc quần lửng và đi giày thoải mái, mái tóc vàng hoe màu xám và vẫn giữ lại kiểu tóc đuôi ngựa thấp. Cái nhìn của cô đã thay đổi rất ít trong 50 năm. Cô ấy đơn giản là già hơn, nhưng không kém phần xinh đẹp và đáng sợ.

When Seeds of Hope: Wisdom and Wonder From the World of Plants appeared in 2014, Jane was interviewed on both The Colbert Report and Last Week Tonight With John Oliver.

 • Khi Seeds of Hope: Wisdom and Wonder From the World of Plants xuất hiện vào năm 2014, Jane đã được phỏng vấn trên cả The Colbert Report và Last Week Tonight với John Oliver.

It’s not as if Jane Goodall doesn’t have a sense of humor. In 1987, celebrity cartoonist Gary Larson drew a comic that showed two chimps sitting on a branch. One pulls a long, clearly human, hair off the back of the other and says, “Well, well —another blond hair. Conducting more ‘research’ with that Jane Goodall tramp?” The Jane Goodall Institute quickly shot off a letter of objection, without stopping to think that Jane might find it hilarious, which she did.

 • Không phải như thể Jane Goodall không có khiếu hài hước. Năm 1987, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Gary Larson đã vẽ một truyện tranh cho thấy hai con tinh tinh đang ngồi trên cành cây. Một người kéo một sợi tóc dài, rõ ràng của con người ra khỏi lưng của người kia và nói, “Chà, mái tóc vàng của anh chàng tóc vàng rất đẹp. Tiến hành thêm ‘nghiên cứu’ với người lang thang Jane Goodall đó?” Viện Jane Goodall nhanh chóng bắn ra một lá thư phản đối, mà không dừng lại để nghĩ rằng Jane có thể thấy nó vui nhộn, điều mà cô đã làm.

Still, her dry sense of humor can sometimes be misinterpreted. During a 2014 interview with comedian John Oliver, she simply refused to give in. He tried to lure her into admitting that during her time at Gombe she was tempted to dress a chimp up like a butler. She said no. He kept pressing her in his faux hard-hitting journalistic way, and she neither smiled nor acquiesced. Though in the end, she rewarded him with a few chimp gestures that had the audience roaring.

 • Tuy nhiên, khiếu hài hước khô khan của cô đôi khi có thể bị hiểu sai. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với diễn viên hài John Oliver, cô chỉ đơn giản từ chối nhượng bộ. Anh đã cố gắng dụ dỗ cô thừa nhận rằng trong thời gian ở Gombe, cô đã cố gắng mặc một con tinh tinh như một quản gia. Cô ta đã nói không. Anh tiếp tục ép cô theo cách làm báo khó nhọc giả tạo của anh, và cô không cười cũng không chấp nhận. Mặc dù cuối cùng, cô đã thưởng cho anh ta một vài cử chỉ tinh tinh khiến khán giả ồ lên.

Jane was polite and utterly unmovable. It was as if Oliver was trying to get her to mock her family, and she was not about to do that. It’s a terrific, awkward moment of television where a woman refused to smile, become giddy and jokey to relieve a tense moment and make everyone feel better. It would have been so easy for her to go along with the joke, to make light of her life’s work. But being difficult, she wasn’t about to give in. Difficult women aren’t all swashbuckling extroverts who shoot off their mouths and shout down their adversaries. Sometimes they just sit quietly and refuse to pretend to be agreeable.

 • Jane lịch sự và hoàn toàn không thể lay chuyển. Như thể Oliver đang cố gắng khiến cô ấy chế giễu gia đình, và cô ấy sẽ không làm điều đó. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, vụng về của truyền hình nơi một người phụ nữ từ chối mỉm cười, trở nên ham chơi và đùa giỡn để giải tỏa một khoảnh khắc căng thẳng và khiến mọi người cảm thấy tốt hơn. Cô ấy sẽ rất dễ dàng để đi cùng với trò đùa, để làm sáng tỏ công việc của cuộc đời cô. Nhưng khó khăn, cô ấy đã quyết định nhượng bộ. Phụ nữ khó khăn không phải là người hướng ngoại, những người hướng ngoại, những người bắn ra khỏi miệng và hét lên những kẻ thù của họ. Đôi khi họ chỉ ngồi im lặng và từ chối giả vờ dễ chịu.

Jane Goodall’s life story inspires me still—perhaps even more than when I was a girl. Back then, I thought if you were the right kind of girl (who got to go camping), you could find the path to an incredible life and hike straight to the top. I didn’t understand the concept of female self-sabotage. I had no idea that brilliant, capable women might hobble themselves by indulging in self-defeating ambivalence, chewing their cuticles with self-doubt. Unlike many accommodating women I know (me), difficult women don’t gum up the works with second-guessing, a terrible and counterproductive habit that generally goes something like this: Make decision, regret decision, beat self up for making wrong decision in the first place, further beat self up for regretting having made wrong decision in the first place. Drink too much wine. Sleep it off. Do nothing.

 • Câu chuyện cuộc đời của Jane Goodall truyền cảm hứng cho tôi vẫn còn có lẽ còn hơn cả khi tôi còn là một cô gái. Hồi đó, tôi nghĩ nếu bạn là một cô gái phù hợp (người phải đi cắm trại), bạn có thể tìm thấy con đường đến một cuộc sống đáng kinh ngạc và đi thẳng lên đỉnh. Tôi không hiểu khái niệm tự phá hoại nữ giới. Tôi không biết rằng những người phụ nữ tài giỏi, có năng lực có thể tự hạ mình bằng những mâu thuẫn về sự tự đánh bại bản thân, nhai những lớp biểu bì của họ với sự nghi ngờ bản thân. Không giống như nhiều phụ nữ mà tôi biết (tôi), những người phụ nữ khó tính không cố gắng làm việc với suy đoán thứ hai, một thói quen tồi tệ và phản tác dụng thường diễn ra như sau: Đưa ra quyết định, hối hận, tự đánh bại mình vì đã đưa ra quyết định sai lầm nơi đầu tiên, tiếp tục đánh bại bản thân vì hối hận vì đã đưa ra quyết định sai lầm ngay từ đầu. Uống quá nhiều rượu. Ngủ đi. Không làm gì cả.

Jane, with her calm, steady ways, sat in that jungle—frustrated at first, but moving forward, trusting that she’d made the right choice. She always seemed to trust herself, which made her a difficult woman.

 • Jane, với những cách bình tĩnh, vững vàng, lúc đầu ngồi trong rừng rậm, thất vọng, nhưng tiến về phía trước, tin tưởng rằng mình đã lựa chọn đúng. Cô ấy dường như luôn tin tưởng bản thân, điều đó khiến cô trở thành một người phụ nữ khó tính.

Phần 1: https://ieltsplanet.info/cau-chuyen-cua-jane-goodall-doc-bao-cung-ip/

Phần 2: https://ieltsplanet.info/cau-chuyen-cua-jane-goodall-p2-doc-bao-cung-ip/


Highlight vocabulary

       1. omnivore (n)

/ˈɒm.nɪ.vɔːr/ an animal that is naturally able to eat both plants and meat → Động vật ăn tạp

A few tortoise species, such as the redfoot tortoise, are omnivores, which means they eat everything!

(Một vài loài rùa, chẳng hạn như rùa chân đỏ, là loài ăn tạp, có nghĩa là chúng ăn mọi thứ!)


       2. credentials (n)

/krɪˈden·ʃəlz/            documents that state the abilities and experience of a person and show that the person is qualified for a particular job or activity → Thông tin xác thực

I got my teaching credentials from San Jose State.

(Tôi đã nhận được thông tin xác nhận việc giảng dạy từ bang San Jose.)


       3. integrity (n)

/ɪnˈteɡ.rə.ti/  the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change → Sự toàn vẹn

Freezing must be accomplished slowly and at a steady rate to maintain the structural integrity of the skin.

(Việc đóng băng phải được thực hiện từ từ và với tốc độ ổn định để duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của da.)


       4. thrive (v)

/θraɪv/            to grow, develop, or be successful → Phát triển mạnh

His business thrived in the years before the war.

(Công việc kinh doanh của ông phát triển mạnh trong những năm trước chiến tranh.)


       5. diminish (v)

/dɪˈmɪn.ɪʃ/       to reduce or be reduced in size or importance → Suy giảm

These memories will not be diminished by time.

(Những ký ức này sẽ không bị giảm theo thời gian.)


       6. intimidating (adj)

/ɪnˈtɪm.ɪ.deɪ.tɪŋ/         making you feel frightened or nervous → đáng sợ

She can be very intimidating when she’s angry.

(Cô ấy có thể rất đáng sợ khi cô ấy tức giận.)


       7. misinterpret (v)

/ˌmɪs.ɪnˈtɜː.prət/     to form an understanding that is not correct of something that is said or done → Hiểu sai, giải thích sai

When we re-examined the regulations, we realized that we had misinterpreted them.

(Khi chúng tôi kiểm tra lại các quy định, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã giải thích sai chúng.)


       8. butler (n)

/ˈbʌt.lər/        the most important male servant in a house, usually responsible for organizing the other servants → Quản gia

Ashe heard the butler moving in the hall and summoned him.

(Ashe nghe người quản gia di chuyển trong hội trường và triệu tập anh ta.)


       9. utterly (adv)

/ˈʌt.əl.i/         completely or extremely → Hoàn toàn

She was utterly devastated when her husband died.

(Cô ấy hoàn toàn bị suy kiệt khi chồng của cô ấy mất.)


       10. ambivalence (n)

/æmˈbɪv.ə.lənt/       having two opposing feelings at the same time, or being uncertain about how you feel → mâu thuẫn, mơ hồ

He has fairly ambivalent feelings towards his father.

(Anh ấy có tình cảm khá mơ hồ đối với cha mình.)


Người dịch : Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic

January 31, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019