IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Chủ Nghĩa Quốc Xã Mới Chống Đối Mỹ Lớn Hơn Chúng Ta Nhận Thấy – Đọc báo cùng IP

JWL7FDVYGNB2HN2W6AXLGBMERY


In the early summer of 2017, US coast guard lieutenant Christopher Hasson had an idea. He had been trying to figure out an effective way of killing billions of people – “almost every last person on Earth” – but found himself coming up against the daunting logistics of such a task.

 • Đầu mùa hè năm 2017, trung úy Tuần duyên Hoa Kỳ Christopher Hasson có một ý tưởng. Ông cố tìm hiểu cách hiệu quả để giết hàng tỉ người – “ hết mỗi người cuối cùng trên Trái Đất” – nhưng nhận ra rằng ông ta đang đối phó với vấn đề hậu cần mệt mỏi của việc này.

He suspected “a plague would be most successful”, but didn’t know how to get his hands on enough Spanish flu, botulism or anthrax. His idea, he wrote in a draft email from 2 June of that year, would be to “start with biological attacks followed by attack on food supply”. He acknowledged the plan needed more research.

 • Ông nghi ngờ “một tai ương sẽ thành công nhất”, nhưng không biết cách để ông ta lan truyền đủ cơn cúm Tây Ban Nha, ngộ độc hoặc ung độc. Ý tưởng của ông, ông viết trong một email nháp  từ ngày 2 tháng 6 cùng năm đó, sẽ là “bắt đầu với cuộc tấn công sinh học sau đó là tấn công lên nguồn cung thức ăn”. Ông nhận thấy kế hoạch cần nhiều nghiên cứu hơn.

While horrifying in their ambition, Hasson’s plans, gleaned from email drafts, are scatterbrained and bear the hallmarks of a person still trying to figure things out. His tentative plans, outlined mostly in emails to himself, were thwarted when he was arrested last month on firearms and drugs charges and investigators discovered his inner life as a neo-Nazi and his plans for mass murder – along with a huge cache of weapons and a hit list of prominent Democrats and media figures.

 • Khi hoảng sợ bởi tham vọng của những kế hoạch của Hasson, lượm lặt từ những bản email nháp, được phân tán và chứa đựng dấu ấn của con người vẫn cố gắng tìm ra đáp án. Những kế hoạch dự kiến của ông, phác thảo hầu hết trong các email của ông, bị ngăn trở khi ông bị bắt vào tháng trước với các buộc tội về vũ khí và thuốc phiện và các nhà điều tra khám phá cuộc sống bên trong của ông theo chủ nghĩa quốc xã mới và những kế hoạch của ông cho sự thảm sát hàng loạt – cùng với một bộ sưu tập vũ khí và một danh sách của những nhân vật nổi bật Đảng Dân chủ và nhân vật công chúng.

What is clear, however, is that Hasson was inspired by others who came before him, and that he is likely very far from alone.

 • Tuy nhiên, điều rõ ràng là, rằng Hasson được truyền cảm hứng bởi những người tiền nhiệm, và chắc là ông ta không phải một mình.

Hasson is the product of both established traditions within white supremacist circles as well as new developments. He was at once inspired by old ideas and determined to go beyond them to create more havoc than any who had come before him.

 • Hasson là sản phẩm của những truyền thống đã được thiết lập trong những vòng tròn thuyết ưu thế người da trắng cũng như là những phát triển mới. Ông ta từng được truyền cảm ứng bởi những ý tưởng cũ và quyết định vượt xa hơn chứng để tạo ra nhiều hủy hoại hơn những người tiền nhiệm.

The year and a half since the Unite the Right far-right rally in Charlottesville, Virginia, ended in mayhem, the death of a protester and political turmoil, has been a rough time for the public facing and ostensibly political arm of the white supremacist movement in America. Those who marched in Charlottesville have to a large degree retreated, fleeing lawsuits, doxxing and personal scandal. Still, while public marches appear to be fewer and fewer, the period since Charlottesville has also been marred by individual episodes of extreme violence, suggesting that the wave of white supremacy that seemed to crest in Charlottesville is not so much receding as just changing in nature.

 • Một năm rưỡi trôi qua từ khi cuộc tập hơn của đám đông cánh hữu ở Charlottesville, Virginia, kết thúc trong hỗn loạn, cái chết của những người chống đối và sự bất ổn chính trị, là một khoảng thời gian khó khăn cho công chúng phải đối mặt và bề ngoài của đội quân chính trị của chiến dịch thuyết ưu thế người da trắng ở Mỹ. Những người diễu hành ở Charlottesville phải rút lui với số lượng lớn, những vụ án treo , phanh phui thông tin lên mạng và những vụ bê bối cá nhân. Nhưng, trong khi người da trắng diễu hành ngày càng ít đi, khoảng thời gian từ Charlottesville đã bị phá hủy bởi một loạt hành động bạo lực khủng khiếp của cá nhân, cho thấy làn sóng ưu thế da trắng có vẻ chạm đỉnh ở Charlottesville không suy thoái nhiều mà chỉ thay đổi tính chất.

“I think what we’re starting to see now is people becoming more disheartened and disconnected from mainstream politics,” said Keegan Hankes.

 • “Tôi nghĩ chúng ta bắt đầu thấy rằng con người trở nên chán nản và mất kết nối với chính trị đại chúng,” Keegan Hankes nói.

Hankes is a researcher at the Southern Poverty Law Center monitoring group, and he says they have been following a spike in far-right violence. “We believe we can expect more violence as people become increasingly frustrated and unmoored,” he said.

 • Hanks là một nhà nghiên cứu của nhóm điều khiển Trung Tâm Luật Nghèo Đói Phía Nam, và ông ta nói họ đang theo dõi cái gai của bạo lực cánh hữu. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể chờ đợi nhiều bạo lực hơn khi con người càng trở nên thất vọng và xa cách,” ông nói.

Increased violence from far-right activists at a time when the administration is friendlier toward their goals is not without historical precedent, said the University of Chicago historian Kathleen Belew, the author of Bring the War Home: the White Power Movement and Paramilitary America. Belew explained that the far right’s affinity for Donald Trump might mean more violence during his time in the White House, not less.

 • Sự tăng trưởng bạo lực từ các nhà hoạt động cực đoan cánh hữu tại thời điểm này khi nhà chức trách trở nên thân thiện hơn đối với mục tiêu của họ thì không có trong tiền lệ lịch sử, nhà sử học Kathleen Belew của đại học Chicago, tác giả quyển Mang Chiến Tranh Về Nhà: Chiến Dịch Sức Mạnh Da Trắng và Bán Quân Sự Mỹ. Belew giải thích rằng sự hấp dẫn của cực đoan cánh hữu đối với Donald Trump có nghĩa là nhiều bạo lực hơn trong thời tại vị của ông tại Nhà Trắng.

“The last time the movement underwent a major revolutionary turn was under the Reagan administration, during a moment of supposedly friendly state power,” she said.

 • “Lần cuối cùng chiến dịch phải trải qua một lần chuyển đổi cách mạng là dưới chính quyền của Reagan, trong một khoảnh khắc có vẻ là quyền lực liên bang thân thiện,” cô ấy nói.   

“That means that whatever people think about the Trump administration’s reluctance to disavow certain types of white power organizing, this is not a moment when we’d expect to see happiness in the fringe. We’re talking about a movement in which many activists want the overthrow of the federal government, the reinstatement of slavery, the genocide of all people of color and a white homeland. These aren’t things that can be pursued politically, even with a sympathetic administration.”

 • “Điều đó có nghĩa là dù mọi người nghĩ gì về sự lưỡng lự của chính quyền Trump khi chối bỏ những loại tổ chức quyền lực da trắng nào đó, đây không phải thời điểm chúng ta mong đợi thấy được sự hạnh phúc ở cực đoan. Chúng ta đang nói về chiến dịch nhiều nhà hoạt động muốn lật đổ chính phủ liên bang, phục hồi lại chế độ nô lệ, diệt chủng da màu và một đất nước toàn da trắng. Đây không phải những điều có thể theo đuổi trong chính trị, thậm chí đối với một chính quyền đầy vị tha.”

A report published by the Anti-Defamation League (ADL) in January supports Belew and Hankes’ assertions. According to the study, every single extremist murder in the US in 2018 had links to far-right ideology, making it one of the deadliest years in recent history. While some of these links were tenuous – the shooter behind the massacre at Marjory Stoneman Douglas high school had no direct contact with extremist groups but had been known to make racist, white supremacist statements – the numbers paint a picture of a movement that is finding new, violent outlets for its extremism. Some of the incidents – such as a mass shooting at a Pittsburgh synagogue – sent shockwaves through the whole country.

 • Một bảng báo cáo được xuất bản bởi Liên đoàn Chống Phỉ Báng vào tháng Một ủng hộ sự quả quyết của Belew và Hankes. Theo bài nghiên cứu, mỗi sát nhân cực đoan ở Mỹ năm 2018 có mối liên hệ với hệ tư tưởng cực đoan cánh hữu, biến nó trở thành một trong những năm sát thương nhất trong lịch sử gần đây. Trong khi những mối liên hệ này mong manh – những tay súng phía sau cuộc thảm sát tại trường Trung Học Marjory Stoneman Douglas không có mối liên hệ trực tiếp với các nhóm cực đoan nhưng được biết đến là kẻ phân biệt chủng tộc, trong khi các tuyên bố ưu thế da trắng- những con số vẽ ra một bức tranh của một chiến dịch tìm kiếm những nơi khác mới, bạo lực cho sự cực đoan của nó. Một số các biến cố – như là bắn súng liên hoàn tại đền Pittsburg – lan truyền cơn giật ra toàn đất nước.

“It’s clearly gathering steam,” said JM Berger, an expert on extremism and research scholar at Vox-Pol. “Success breeds success, and we’re seeing people operationalize the self-education process. People are beginning to understand that they can emulate the actions of someone who went before them to work out whatever they want to work out.”

 • “Rõ ràng đó là sự tụ họp lại,” JM Berger, chuyên gia về học giả cực đoan và nghiên cứu tại Vox-Pol. “Thành công đẻ ra thành công, và chúng ta đang chứng kiến con người vận hành quá trình tự dạy. Con người bắt đầu hiểu rằng họ có thể ganh đua đối với những hành động của người tiền nhiệm để thành công bất cứ cái gì mà họ muốn.”

According to documents filed in the investigation of Hasson, he was not only inspired by terrorists who came before him – he is deeply influenced by Norwegian mass-murderer Anders Behring Breivik – but also driven by a loathing for what he perceives as Trump’s enemies as well as a paranoid fear that Trump will be removed from power.

 • Theo tài liệu được ghi lại trong cuộc điều tra của Hasson, ông ta không chỉ được truyền cảm hứng bởi các kẻ khủng bố đi trước – ông ta còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi kẻ giết người hàng loạt người Nauy Anders behring Breivik – nhưng cũng bị thôi thúc bởi sự ghê tởm mà ông ta nhìn nhận là kẻ thù của Trump cũng như là sự sợ hãi hoang tưởng rằng Trump sẽ bị phế truất quyền lực.

This certainty that evil forces are working against Trump has become prevalent within the far right, breeding conspiracies such as QAnon, which posits Trump is fighting a “deep state” conspiracy that seeks to thwart his patriotic agenda. As such, Trump plays a dual role within the world of right wing violence: while a “sympathetic” administration can spur a rise in violence, the perceived persecution of Trump – in large part an image created by the president himself – can fuel the paranoid and violent fantasies of people like Hasson.

 • Điều chắc chắn rằng những lực lượng tàn ác đang chống lại Trump trở nên phổ biến trong nhóm người cực đoan cánh hữu, sinh sôi những âm mưu như QAnon, thỉnh cầu Trump chống lại âm mưu “sâu thẳm”  cố gắng cản trở các chiến dịch yêu nước của ông ta. Như vậy, Trump giữ vai trò hai mặt trong thế giới bạo lực của cánh hữu: trong khi chính quyền “ vị tha” có thể thúc đẩy sự tăng trưởng bạo lực, sự bức hại được nhìn nhận bởi Trump- hầu hết là bức tranh được tạo ra bởi chính ông – có thể làm bùng lên hoang tưởng và bạo lực tưởng tượng với những con người như Hasson.

Both ideas can breed violence, especially if Trump is defeated in the 2020 elections.

 • Cả hai ý tưởng đều có thể sinh ra bạo lực, đặc biệt nếu Trump bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

“What we’ve seen in the Trump-era is that a lot of the people on the fringes see opportunities for political engagement where they didn’t see it before,” said Berger. “The question is: what happens when that window closes?”

 • “Điều chúng ta chứng kiến trong thời kỳ của Trump là nhiều người đực đoan thấy được cơ hội cho việc tham dự vào chính trị, nơi mà họ chưa từng thấy trước đây,” Berger nói. “Câu hỏi là: điều gì xảy ra khi cánh cửa sổ đóng?”

Coupled with increased frustration by the limitations of political engagement comes the rise of more terrorist groups such as Atomwaffen Division, a militant neo-Nazi group linked to several murders. They and others have brought a less hierarchical and more disorderly structure to white supremacist activism, which makes them both harder to track and to control. Known as “leaderless resistance”, it has been a tactic of white supremacists for decades and lead to events such as the 1995 Oklahoma City bombing, but has been made exponentially easier by the internet.

 • Bên cạnh với sự chán nản đang tăng trưởng bởi giới hạn của việc tham dự chính trị là sự tăng trưởng của những nhóm khủng bố như là Chia Cắt Atomwaffen, một nhóm chiến binh Chủ Nghĩa Quốc Xã mới liên hệ với nhiều kẻ giết người. Họ và những người khác đã mang đến một cấu trúc ít thứ bậc hơn và mất trật tự hơn đến hoạt động ưu thế da trắng, làm cho chúng khó để tìm ra và kiểm soát. Được gọi là “sự chống đối vô lãnh đạo”, đó là chiến thuật cho những kẻ cực đoan da trắng hàng thế kỉ nay dẫn đến những sự kiện như đánh bom ở thành phố Oklahoma năm 1995, nhưng hiện nay lại được hỗ trợ vượt bậc bởi internet.

“Leaderless resistance totally changes recruitment strategy,” said Belew.

 • “Sự chống đối vô lãnh đạo hoàn toàn thay đổi chiến thuật chiêu mộ,” Belew nói.

“No longer is the movement trying to generate a mass protest of uniformed members. This movement isn’t interested in a crowd but in a dedicated cell of 12 people that are going to devote their lives to guerrilla warfare.”

 • “Không còn những chiến dịch cố gắng tạo ra một đoàn người chống đối lớn với những thành viên cố định. Chiến dịch không có hứng thú với đám đông nhưng lại là nơi mà 12 người sẽ dành trọn cuộc đời cho chiến tranh du kích.”

Historically the strategy of leaderless resistance was once confined to the extreme fringes of the white power movement, attracting terrorists such as Oklahoma City bomber Timothy McVeigh, Breivik, Charleston church shooter Dylann Roof and others, but recently parts of the movement who have been considered moderate have also embraced the idea.

 • Theo lịch sử, chiến thuật chống đối vô lãnh đạo đã từng được giới hạn bởi những thành phần cực đoan của các chiến dịch cực đoan da trắng, thu hút những kẻ khủng bố như là kẻ đánh bom thành phố Oklahoma Timothy McVeigh, Breivik, kẻ xả súng tại nhà thờ Charleston Dylann Roof và những người khác, nhưng phần gần nhất của chiến dịch, những người được coi là vừa phải cũng có ý tưởng này.

“Leaderless resistance is becoming ubiquitous on the far right,” says Hankes. “Normally these things come from the extreme parts of the movement and the fact that it is showing up elsewhere shows how deep set these ideas are and how disillusioned the movement is with the White House.”

 • “Sự chống đối vô lãnh đạo trở nên phổ biến ở cực đoan cánh hữu,” Hankes nói. “Thông thường những thứ này đến từ những phần cực đoan của chiến dịch và sự thật là nó xuất hiện ở nơi khác cho thấy những ý tưởng này đã ngấm sâu và sự tỉnh ngộ của chiến dịch  như thế nào với nhà trắng.”

It is uncertain if Hasson would have acted out his plans of mass murder. “Fantasies of violence occur far more often than violent plots,” said Mark Pitcavage, an analyst of right wing groups for the ADL. “Which of these categories does Hasson fall into?”

 • Không chắc chắn là liệu Hasson có tiến hành kế hoạch thảm sát hàng loạt hay không. “Những mộng tưởng về bạo lực xảy ra nhiều hơn so với những âm mưu bạo lực,” Mark pitcavage nói, một nhà phân tích các nhóm cánh hữu cho ADL. “Phân khúc nào trong đây mà Hasson thuộc về?”

Michael German, a former FBI agent who went undercover with white supremacist groups in the 1990s and who now works as a fellow at the Brennan Center for Justice, agreed. “We really don’t know much about [Hasson], since there is very little in the public record. The key will be if he had co-conspirators or associations with people outside and if they were aware of his intentions,” he said.

 • Michael German, cựu điệp vụ FBI được nằm vùng trong các nhóm cực đoan da trắng những năm 1990 và đang làm việc tại Trung Tâm Công lý Brennan, đồng ý. “Chúng ta thật sự không biết nhiều về Hasson, khi có rất ít các ghi nhận công chúng. Điểm cốt yếu là liệu ông ta có cùng lên âm mưu hoặc liên hệ với người bên ngoài và liệu họ có nhận thức được ý định của ông ta hay không,” ông nói.

Still, German was not surprised by Hasson’s plot or that he had been concocting it while on active duty. “We know that there’s significant illegal activity happening that the government needs to be aware of, the problem is that the government isn’t collecting information about it in a way that lets us assess how widespread the problem is. The FBI has had concerns about white supremacist activity within the military and law enforcement for a long time, but there’s little evidence of investigations into it.”

 • Nhưng, German không ngạc nhiên bởi âm mưu của Hasson hoặc ông ta đã âm mưu nó khi đang trong nhiệm vụ. “Chúng tôi biết rằng có nhiều hành động phi pháp xảy ra mà chính phủ cần nhận biết, vấn đề là chính phủ không thu thập thông tin về nó bằng cách cho chúng ta nhận định sự rộng khắp của vấn đề. FBI lo ngại về hoạt động cực đoan da trắng trong quân đội và lực lượng hành pháp rất lâu rồi, nhưng vẫn có rất ít chứng cứ về các cuộc điều tra nó.”

What remains an almost certainty is that Hasson is not alone in his desire to commit atrocities for white supremacist objectives. Others are still out there: armed, dangerous and plotting. Some will likely turn their thoughts into actions.

 • Điều chắc chắn còn lại là Hasson không riêng lẻ khi muốn gây ra các hành động tàn bạo cho mục tiêu của cực đoan da trắng. Những người khác vẫn còn ngoài đó: trang bị vũ khí, nguy hiểm và đang lên âm mưu. Một số sẽ biến suy nghĩ thành hành động.

“My guess is that there are thousands like him,” said Belew. “These people are ideologically connected and preparing similar acts of violence.”

 • “Tôi đoán là có hàng ngàn người như ông ta,” Belew nói. “Những người này được kết nối bằng hệ tư tưởng và đang chuẩn bị những hành động bạo lực tương tự nhau.”

Highlight Vocabulary

1.disavow (v) /ˌdɪs.əˈvaʊ/ to say that you know nothing about something, or that you have no responsibility for or connection with something: nói thứ mà bạn không biết, hoặc bạn không có trách nhiệm hoặc kết nối với cái gì

They were quick to disavow the rumour.

(Họ nhanh chóng chối bỏ tin đồn)


2.affinity (n) /əˈfɪn.ə.ti/ [ S ] a liking or sympathy for someone or something, especially because of shared characteristics: sự thích thú hoặc cảm thông cho ai, đặc biệt khi có những tính chất giống nhau

She seems to have a natural affinity for/with water.

(Cô ấy có sự thu hút tự nhiên với nước)


 3.unmoored (adj) /ʌnˈmɔːd/ having little confidence and being uncertain about how you should feel or behave, or what you should do: không có tự tin hoặc không chắc chắn về cách bạn cảm thấy hoặc hành xử, hoặc cái mà bạn nên làm

Paul is unmoored by his parents’ divorce.

(Paul mờ mịt trước việc ly dị của ba mẹ)


4.ostensibly (adv) /ɒsˈten.sə.bli/ in a way that appears or claims to be one thing when it is really something else: bằng vẻ ngoài hoặc lời thông báo như thế nào khi nó là như thế khác

He has spent the past three months in Florida, ostensibly for medical treatment, but in actual fact to avoid prosecution.

(Anh ta dành ba tháng ở Florida, bề ngoài là đi chữa bệnh, nhưng sự thật là để tránh truy tố)


 5.fringe (n) /frɪndʒ/ the outer or less important part of an area, group, or activity: phần ngoài hoặc ít quan trọng của một khu vực, nhóm hoặc hoạt động

the southern fringe of the city

(phần rìa phía nam của thành phố)


 6.tenuous (adj) /ˈten.ju.əs/ A tenuous connection, idea, or situation is weak and possibly does not exist: yếu và có thể không tồn tại

The police have only found a tenuous connection between the two robberies.

(Cảnh sát chỉ tìm ra mối liên hệ mong manh giữa hai tên trộm)


 7.emulate (v) /ˈem.jə.leɪt/ to copy something achieved by someone else and try to do it as well as they have: bắt chước thứ gì đạt được bởi người khác và cố gắng hết sức như họ làm

They hope to emulate the success of other software companies.

(Họ hi vọng sẽ thành công như công ty phần mềm khác.)


 8.posit (v) /ˈpɒz.ɪt/ to suggest something as a basic fact or principle from which a further idea is formed or developed: đề xuất một thứ gì như là sự thật cơ bản hoặc qui tắc mà ý tưởng xa hơn được hình thành hoặc phát triển.

[ + that ] If we posit that wage rises cause inflation, it follows that we should try to minimize them.

(Nếu chúng tôi đề xuất tăng lương sẽ gây ra lạm phát, theo đó chúng ta nên cố giảm thiểu nó.)


9.hierarchical (adj) /ˌhaɪəˈrɑː.kɪ.kəl/ arranged according to people’s or things’ level of importance, or relating to such a system: sắp xếp dựa trên thứ bậc quan trọng của người hoặc vật, liên quan đến một hệ thống.

The military has a hierarchical rank structure.

(Quân đội có một cấu trúc sắp xếp thứ bậc)

10.concoct (v) /kənˈkɒkt/ to invent an excuse, explanation, or story in order to deceive someone: tạo ra một lời biện minh, giải thích, câu chuyện để lừa gạt

He concocted a story about working late at the office.

(Anh ấy tạo ra một câu chuyện về việc đi làm muộn)


Người dịch: Mỹ An

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

March 8, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019