IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Chuyện cười: Health is Wealth (Sức khỏe là của cải) – IP Share

adventure-athlete-athletic-235922


Once upon a time, there lived a generous and kind-hearted king. But the people weren’t happy with their king because the king was very lazy and would not do anything other than eating and sleeping.

 • Ngày xửa ngay xưa, có một vị vua rộng lượng và tốt bụng. Nhưng người dân thì không hài lòng với vị vua của họ vì nhà vua rất lười biếng và sẽ không làm bất cứ điều gì khác ngoài ăn và ngủ.

He spent days and weeks and months in his bed either eating something or sleeping. The king became a potato couch and the people started to worry about the king.

 • Ông ấy đã dành hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trên giường hoặc để ăn một thứ gì đó hoặc để ngủ. Nhà vua trở thành một người lười biếng và mọi người bắt đầu lo lắng về nhà vua.

One day, the king realized that he couldn’t even move his body, not even his foot. He became very fat and his enemies made fun of him, calling him ‘fatty king’, ‘bulky king’ etc.

 • Một ngày nọ, nhà vua nhận ra rằng ông thậm chí không thể di chuyển cơ thể của mình, ngay cả chân của ông ấy. Ông ấy trở nên rất béo ú và kẻ thù thì giễu cợt ông, gọi ông là “vua béo”, “vua đồ sộ”, v.v.

The king invited expert doctors from various parts of his country and offered them generous rewards to make him fit. Unfortunately, none could help the king gain his health and fitness. The king spent enormous amounts of money but everything went in vain.

 • Nhà vua đã mời các bác sĩ chuyên gia từ khắp nơi trên đất nước của mình và đưa ra những phần thưởng lớn cho những ai làm cho ông được gọn gàng. Thật không may, không ai có thể giúp nhà vua có được sức khỏe và sự cân đối. Nhà vua đã chi rất nhiều tiền nhưng mọi thứ đều vô ích.

One fine morning, a holy man visited the country. He heard about the ill-health of the king, and informed the minister at the palace that he could easily cure the king. Hearing these promising words, the minister became very happy. He requested the king to meet the holy man to get rid of his problem.

 • Một buổi sáng đẹp trời, một vị thánh nhân đã đến thăm đất nước này. Ông nghe nói về sức khỏe kém của nhà vua, và thông báo với vị quan đứng đầu cung điện rằng ông ta có thể dễ dàng chữa trị cho nhà vua. Nghe những lời hứa hẹn này, vị quan kia rất vui mừng. Ngài thỉnh cầu nhà vua gặp vị thánh nhân đó để giải quyết vấn đề của nhà vua.

The holy man resided at a distant place. Since the king could not move his body, he asked the minister to bring the holy man to the palace, but the holy man refused. He said that the king had to go to him, in order to get cured.

 • Vị thánh nhân sống ở một nơi xa xôi. Vì nhà vua không thể cử động cơ thể của mình, ông yêu cầu vị quan đưa vị thánh nhân đến cung điện, nhưng vị thánh nhân từ chối. Ông ta nói rằng nhà vua phải đi đến chỗ ông ta, để được chữa trị.

After strenuous efforts, the king met the holy man at the latter’s residence. The holy man complimented the king saying that he was a good ruler, and said that he would soon regain his health. He asked the king to come for treatment the next day. He told the king also that the king would be treated only if he came on foot to the holy man’s residence.

 • Sau những nỗ lực vất vả, nhà vua đã gặp được vị thánh nhân ở nơi ở của ông ta. Vị thánh nhân ca ngợi nhà vua, nói rằng ông là một người cai trị tốt, và nói rằng ông sẽ sớm lấy lại sức khỏe của mình. Ông yêu cầu nhà vua đến để điều trị vào ngày hôm sau. Ông ta cũng nói với nhà vua rằng nhà vua sẽ được chữa trị chỉ khi ông ấy đi bộ đến nơi ở của vị thánh nhân.

The King was unable to walk even a few steps on the road, but aided by his followers, he reached the holy man’s place. Unfortunately, the holy man was not available there and his devotee requested the king to come and meet him the next day for treatment.

 • Nhà vua không thể đi bộ dù chỉ vài bước trên đường, nhưng được giúp đỡ bởi những người hầu, ông ấy đã đến được chỗ ở của vị thánh nhân. Thật không may, vị thánh nhân không có mặt ở đó và tín đồ của ông đã yêu cầu nhà vua đến gặp ông ấy vào ngày hôm sau để chữa trị.

This was repeated for two weeks and the king never met the holy man, and never had any treatment.

 • Điều này được lặp đi lặp lại trong hai tuần và nhà vua không bao giờ gặp được vị thánh nhân, và không bao giờ được điều trị.

Gradually, the king realized that he felt a lot lighter, lost a considerable amount of weight and felt more active than before. He realized the reason why the holy man asked him to reach his place by walking.

 • Dần dần, nhà vua nhận ra rằng ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giảm một lượng đáng kể trọng lượng và cảm thấy năng động hơn trước. Ông nhận ra lý do tại sao vị thánh nhân yêu cầu ông đến chỗ ở của mình bằng cách đi bộ.

Very soon, the king regained his health, and the people were very happy in his kingdom.

 • Rất nhanh chóng, nhà vua đã lấy lại sức khỏe của mình, và mọi người rất hạnh phúc trong vương quốc của nhà vua.

Health is Wealth!

 • Sức khỏe là của cải!

Người dịch: Hải Nam

Premium IELTS Sale còn 1.900.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: kidsworldfun

August 10, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019