IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Chuyện cười: Thay đổi tầm nhìn của bạn…!! – IP Share

art-blueprint-brainstorming-8704


Once there was a very wealthy man who was suffering from severe eye pain. He consulted many doctors and tried their treatments but nothing helped. Even after consuming so many drugs to treat his eye, he still suffered from pain and that pain in eye persisted more than before.

 • Ngày xưa, có một người đàn ông rất giàu có bị đau mắt nặng. Ông đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ và đã thử các phương pháp điều trị của họ nhưng không cách nào có tác dụng. Thậm chí sau khi sử dụng quá nhiều loại thuốc để điều trị mắt, ông vẫn bị đau và sự đau mắt đó còn dai dẳng hơn trước.

At last, he heard about a monk who was famous for being an expert in treating such problems. He went to him and told him about his problem.

 • Cuối cùng, ông ấy nghe nói về một nhà sư nổi tiếng là một chuyên gia trong việc điều trị những vấn đề như vậy. Ông ấy đến gặp vị nhà sư và kể cho nhà sư về vấn đề của ông.

Monk understood his problem and said that, “You should concentrate only on green colors and try not to let your eyes fall on any other color.”

 • Vị nhà sư hiểu vấn đề của ông ấy và nói rằng, “Ông chỉ nên tập trung vào màu xanh lá cây và cố gắng không để cho đôi mắt của ông nhìn thấy bất kỳ màu sắc khác.”

Man found this kinda prescription strange but he was desperate to find a cure and decided to try it.

 • Người đàn ông thấy đơn thuốc này khá lạ nhưng ông ta đã tuyệt vọng để tìm cách chữa trị và quyết định thử nó.

The wealthy man called for a group of painters and purchased loads of green paint and directed that every object his eye was likely to fall to be painted green just as the monk had directed.

 • Người đàn ông giàu có đã gọi cho một nhóm họa sĩ và mua vô số sơn màu xanh lá cây và ra lệnh rằng mọi vật dụng mà mắt của ông ta có khả năng nhìn thấy phải được sơn màu xanh lá cây giống như nhà sư đã hướng dẫn.

Just in a few days, everything around that man was in green. The wealthy man made sure that nothing around would in any other color.

 • Chỉ trong vài ngày tất cả mọi thứ xung quanh người đàn ông đó đều có màu xanh lá cây. Người đàn ông giàu có chắc chắn rằng không có gì xung quanh ông ấy có bất kỳ một màu sắc nào khác.

After some days, the monk came to visit the wealthy man, millionaire servant ran with a bucket of green paint and poured it all over him.

 • Sau một vài ngày, nhà sư đến thăm người đàn ông giàu có, người hầu của nhà triệu phú chạy tới với xô nước sơn màu xanh lá cây và đổ nó lên khắp người vị nhà sư.

Monk asked the servant reason for this. The servant replied, “You were wearing saffron and we can’t let our master see any other color than green..”

 • Vị thầy tu hỏi người hầu lý do tại sao lại làm điều này. Người hầu trả lời, “Bạn đang mặc đồ màu vàng nghệ và chúng tôi không thể để chủ nhân của chúng tôi nhìn thấy bất kỳ màu nào khác ngoài màu xanh lá cây..”

Hearing this monk laughed and said, “If only.. you had purchased a pair of green colored glasses for him to wear.. worth just few dollars… You could have saved all these walls, articles and also would have been able to save a large amount of his fortune.. You cannot paint the world green.”

 • Nghe thấy vậy, vị sư này cười và nói, “Giá như… các người mua một cặp kính màu xanh lá cây để ông ấy mang .. có giá chỉ vài đô la…các người có thể đã cứu tất cả những bức tường, các đồ vật này và cũng có thể tiết kiệm được một lượng lớn tài sản của ông ấy .. các người không thể nào sơn thế giới này thành màu xanh lá cây được.

Moral:
It is foolish to shape/change the world. Let’s shape ourselves first.. Let us change our vision and the world will appear accordingly.

 • Bài học:
  Thật là ngu ngốc để định hình hay thay đổi thế giới. Hãy định hình bản thân chúng ta đầu tiên .. Hãy thay đổi tầm nhìn của chúng ta và thế giới sẽ hiện ra một cách phù hợp.

Người dịch: Hải Nam

Premium IELTS Sale còn 1.900.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: MoralStories26

July 27, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019