IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Cô bé 11 tuổi sinh con khi bị hiếp tại Argentina – Đọc báo cùng IP

Rape argentina


An 11-year old girl who became pregnant after being raped was forced to give birth after Argentine authorities refused to allow her the abortion to which she was entitled.

 • Một bé gái 11 tuổi mang thai sau khi bị hãm hiếp đã buộc phải sinh con sau khi chính quyền Argentina từ chối cho phép cô phá thai mà cô đáng được hưởng.

The authorities ignored repeated requests for an abortion from the child, called “Lucía” to protect her identity, as well as her mother and a number of Argentine women’s right activists. After 23 weeks of pregnancy, she had to undergo a caesarean section on Tuesday. The baby is unlikely to survive.

 • Chính quyền đã phớt lờ nhiều lần yêu cầu phá thai từ đứa trẻ, được gọi là (Luc Lucía, để bảo vệ danh tính của cô, cũng như mẹ cô và một số phụ nữ Argentina, nhà hoạt động quyền. Sau 23 tuần mang thai, cô phải sinh mổ vào thứ ba. Em bé không có khả năng sống sót.

The move has been described as the “worst kind of cruelty for this child” and has been blamed on an anti-choice strategy in the country to force girls to carry their pregnancies to term.

 • Động thái này được mô tả là loại tàn ác tồi tệ nhất đối với đứa trẻ này và đã bị quy trách nhiệm cho một chiến lược chống lựa chọn ở nước này để buộc các bé gái phải mang thai

Lucía told the psychologist at the hospital to which she was admitted after two suicide attempts: “I want you to remove what the old man put inside me.”

 • Lucía nói với nhà tâm lý học tại bệnh viện mà cô ấy đã nhập viện sau hai lần cố tự tử: “Tôi muốn bạn loại bỏ những gì ông già đưa vào trong tôi”.

Lucía, the youngest of three sisters, became pregnant after she was abused by her grandmother’s 65-year-old partner. She was placed under her grandmother’s care in 2015, after her two older sisters were reportedly abused by her mother’s partner.

 • Lucía, em út trong ba chị em, đã mang thai sau khi cô bị bạn của bà ngoại 65 tuổi lạm dụng. Cô được đặt dưới sự chăm sóc của bà ngoại vào năm 2015, sau khi hai chị gái của cô bị bạn của mẹ của cô lạm dụng.

Lucía discovered she was pregnant on 23 January at a first-aid centre in her hometown in the northern province of Tucumán. A week later, the child was admitted to the Eva Perón hospital outside the provincial capital city of Tucumán. Suffering from self-inflicted lesions resulting from apparent suicide attempts, she was placed in state care.

 • Lucía phát hiện ra cô đã mang thai vào ngày 23 tháng 1 tại một trung tâm sơ cứu tại quê nhà của cô ở tỉnh phía bắc của Cucumán. Một tuần sau, đứa trẻ được đưa vào bệnh viện Eva Perón bên ngoài thành phố thủ phủ của tỉnh Cucumán. Đau khổ vì những tổn thương tự gây ra do những nỗ lực tự tử rõ ràng, cô đã được đưa vào chăm sóc nhà nước.

While abortion remains illegal in Argentina, a 1921 law allows it to be performed in cases of rape or when a woman’s life is in danger. A doctor declared in court that Lucía faced “high obstetric risk” should her pregnancy be allowed to continue.

 • Trong khi phá thai vẫn là bất hợp pháp ở Argentina, luật năm 1921 cho phép nó được thực hiện trong các trường hợp hãm hiếp hoặc khi cuộc sống của một người phụ nữ bị nguy hiểm. Một bác sĩ tuyên bố trước tòa rằng Lucía phải đối mặt với nguy cơ sản khoa cao, nên việc mang thai của cô được phép tiếp tục.

Gustavo Vigliocco, Tucumán’s health secretary, insisted the child did not want an abortion – a claim denied by activists who had access to court proceedings. “I am close to both the child and her mother. The child wants to continue her pregnancy. We are considering the risks but she has a large contexture, she weighs more than 50 kilos,” Vigliocco said in a radio interview.

 • Gustavo Vigliocco, thư ký y tế của Cucumán, khẳng định đứa trẻ không muốn phá thai – một yêu sách bị từ chối bởi các nhà hoạt động đã tiếp cận các thủ tục tố tụng tại tòa án. Tôi gần gũi với cả đứa trẻ và mẹ. Đứa trẻ muốn tiếp tục mang thai. Chúng tôi đang xem xét các rủi ro nhưng cô ấy có bối cảnh rộng lớn, cô ấy nặng hơn 50 kg, theo ông Vigliocco trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

Having delayed action until 23 weeks into Lucía’s pregnancy, health authorities decided on Tuesday to carry out a caesarean section. The decision followed a court order to take immediate action, given the length of the pregnancy.

 • Bị trì hoãn hành động cho đến 23 tuần mang thai Lucía, các cơ quan y tế đã quyết định vào thứ ba để tiến hành mổ lấy thai. Quyết định theo lệnh của tòa án để có hành động ngay lập tức, trong thời gian mang thai.

Cecilia Ousset, the doctor who performed the procedure alongside her husband and fellow physician, Jorge Gijena, said: “We saved the life of an 11-year-old girl who was tortured for a month by the provincial health system.”

 • Bà Cecilia Ousset, bác sĩ đã thực hiện thủ thuật cùng với chồng và bác sĩ đồng nghiệp của ông, ông Jorge Gijena, nói: chúng tôi đã cứu sống một bé gái 11 tuổi bị hệ thống y tế tỉnh tra tấn trong một tháng.

She accused Tucumán’s governor, Juan Manzur, of using the child for political purposes.

 • Cô cáo buộc thống đốc của ông Cucumán, Juan Manzur, sử dụng đứa trẻ cho mục đích chính trị.

“For electoral reasons they [the authorities] prevented the legal interruption of the pregnancy and forced the little girl to give birth,” she said. “My legs trembled when I saw her, it was like seeing my younger daughter. The little girl didn’t understand completely what was going to happen.”

 • Vì lý do bầu cử, họ [chính quyền] đã ngăn chặn sự gián đoạn hợp pháp của việc mang thai và buộc cô gái nhỏ phải sinh con, cô nói. Chân tôi run rẩy khi nhìn thấy cô ấy, nó giống như nhìn thấy con gái nhỏ của tôi. Cô bé đã không hoàn toàn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra

Ousset said Lucía was in a good condition after the procedure, but she did not expect the baby to survive.

 • Ousset cho biết Lucía đã ở trong tình trạng tốt sau thủ thuật, nhưng cô không hy vọng đứa bé sẽ sống sót.

Women’s rights activists in Argentina were outraged by the case.

 • Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Argentina đã bị xúc phạm bởi vụ việc.

Writer Claudia Piñeiro tweeted on Wednesday: “There are those who tortured an 11-year-old rape victim in Tucumán. It’s dangerous they have such power and that we were not able to prevent it.”

 • Nhà văn Claudia Piñeiro đã tweet vào thứ Tư: Có những người đã tra tấn một nạn nhân hiếp dâm 11 tuổi ở Tucumán. Thật nguy hiểm khi họ có sức mạnh như vậy và chúng tôi không thể ngăn chặn được.

Mariana Carbajal, the journalist and feminist activist who originally broke Lucía’s story in the progressive daily Página/12, tweeted: “Tucumán treated her like a receptacle, like an incubator.”

 • Mariana Carbajal, nhà báo và nhà hoạt động nữ quyền ban đầu đã phá vỡ câu chuyện Lucía Thiêng trong tờ Página / 12 tiến bộ, đã tweet: “Tucumán đối xử với cô như một vật chứa, giống như một vật sinh nở”.

Soledad Deza, of the Women for Women Association, said Lucía’s case was not one of conscientious objection by doctors. “Regrettably, what we have here is a conservative action stemming from the executive branch,” Deza told Página/12. “Abortion is a legal option in the case of abuse or risk to life. The state has to ensure the procedure. Here there was the worst kind of cruelty with this child.”

 • Soledad Deza, thuộc Hiệp hội Phụ nữ vì Phụ nữ, cho biết trường hợp Lucía Hay không phải là một trong những phản đối có lương tâm của các bác sĩ. Đáng tiếc, những gì chúng ta có ở đây là một hành động bảo thủ xuất phát từ nhánh hành pháp, Mitch Deza nói với Página / 12. Phá thai là một lựa chọn hợp pháp trong trường hợp lạm dụng hoặc rủi ro đến tính mạng. Nhà nước phải đảm bảo thủ tục. Ở đây có loại tàn ác tồi tệ nhất với đứa trẻ này.

Anti-choice campaigners said the case illustrated their motto: “Save both lives”, a rallying cry that has gathered strong support among anti-abortion activists.

 • Các nhà vận động chống lựa chọn cho biết trường hợp này minh họa cho phương châm của họ: Cứu cả hai mạng sống, một tiếng kêu đã thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà hoạt động chống phá thai.

“That defenceless and innocent human being is whom abortionists managed to pull from its mother’s womb in Tucumán, 24 weeks and premature. Now it lies with tubes attached and in risk of dying when 20 more days could have been allowed to pass to guarantee both lives. What bastards!”, tweeted Mariano Obarrio, a journalist for Argentina’s leading daily La Nación, a newspaper that has declared itself against legal abortion in Argentina.

 • Con người vô tội và vô tội đó là người phá thai đã tìm cách rút khỏi bụng mẹ của mình ở Tucumán, 24 tuần và sinh non. Bây giờ nó nằm với các ống gắn liền và có nguy cơ chết khi 20 ngày nữa có thể được phép vượt qua để đảm bảo cả hai mạng sống. “thật khốn nạn” Tweet bởi Mariano Obarrio, một nhà báo của tờ Argentina hàng đầu La Nación, một tờ báo tuyên bố chống phá thai hợp pháp ở Argentina.

Tucumán’s archbishop, Carlos Sánchez, recorded a message on Wednesday revealing Lucía’s real name and calling on Christians to “defend all human life”.

 • Tổng giám mục Tucumán, Carlos Sánchez, đã ghi lại một thông điệp vào thứ Tư tiết lộ tên thật của Lucía, và kêu gọi các Kitô hữu để bảo vệ tất cả cuộc sống của con người

The “save both lives” motto was repeated in an official statement from the government of Tucumán on Tuesday after the court ruled that the decision was up to health authorities. The government ordered hospital director Elizabeth Avila to “continue with the procedures necessary to attempt to save both lives”.

 • Việc cứu cả hai cuộc sống Phương châm của người Hồi giáo đã được lặp lại trong một tuyên bố chính thức từ chính phủ của Tucumán hôm thứ ba sau khi tòa án phán quyết rằng quyết định này thuộc về các cơ quan y tế. Chính phủ đã ra lệnh cho giám đốc bệnh viện Elizabeth Avila “tiếp tục với các thủ tục cần thiết để cố gắng cứu cả hai mạng sống”.

An attempt to legalise abortion lost by a slim margin last August
when Argentina’s senate voted to leave in place the longstanding law that penalises women who undergo an abortion with up to four years in prison.

 • Một nỗ lực để hợp pháp hóa phá thai bị mất bởi một biên độ mỏng vào tháng 8 năm ngoái khi thượng viện Argentina, bỏ phiếu bỏ đi tại chỗ theo luật lâu đời trừng phạt những phụ nữ trải qua phá thai với tối đa bốn năm tù.

The law has not stopped abortions. It has put the lives of poorer women who do not have access to good doctors willing to perform the clandestine procedures particularly at risk. An average of one abortion is performed every 90 seconds in Argentina, with as many as 450,000 unsafe illegal abortions carried out every year, according to estimates.

 • Luật pháp đã không ngừng phá thai. Nó đã đặt cuộc sống của những phụ nữ nghèo, những người không có quyền truy cập vào các bác sĩ giỏi sẵn sàng thực hiện các thủ tục bí mật đặc biệt có nguy cơ. Trung bình một lần phá thai được thực hiện cứ sau 90 giây ở Argentina, với khoảng 450.000 ca phá thai bất hợp pháp không an toàn được thực hiện mỗi năm, theo ước tính.

Highlight vocabulary

       1.Entitled (v) /in’taitl/ cho quyền, được quyền

to be entitled to do something

(được quyền làm điều gì)


       2.Undergo (v) /,ʌndə’gou/ Chịu đựng, trải qua

to undergone hard trials

(chịu đựng những thử thách gay go)


       3.Caesarean (section) (n) /siˈze(ə)rēən sekSHən/ thủ thuật cesar (mổ)

I had to have a caesarean.

(Tôi phải sinh mổ.)


       4.Lesion (n) /´li:ʒən/ thương tổn

primary lesion

(thương tổn tiền phát, thương tổn kỳ đầu)


        5.Obstetric (adj) /ɔb’stetrik/ thuộc khoa sản

obstetric ward

(phòng sản khoa)


       6.Contexture (n) /kən´tekstʃə/ Sự đan kết lại với nhau, bối cảnh

the whole contexture of Las Vegas is focused on escapism

(toàn bộ bối cảnh của Las Vegas tập trung vào sự thoát ly)


       7.Electoral (adj) /iˈlek.tɚ.əl/ thuộc sự bầu cử

electoral system

(chế độ bầu cử)


       8.Receptacle (n) /ri´septəkl/ Đồ đựng, chỗ chứa

Residents are given four separate receptacles for their rubbish.

(Người dân được cung cấp bốn thùng chứa riêng biệt cho rác của họ.)


       9.Rally (v) ´ræli/ Tập hợp lại, củng cố lại

to rally someone’s spirit

(củng cố lại tinh thần của ai)


        10.Clandestine (adj) /klæn´destin/ Giấu giếm, bí mật

The group held weekly clandestine meetings in a church.

(Nhóm đã tổ chức các cuộc họp bí mật hàng tuần trong một nhà thờ.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

March 1, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019