IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Công cụ thu gom rác thất bại P2 – Đọc báo cùng IP

efespfour351137


Slat, in an interview with National Geographic, reiterated his long-held view that prevention is the first step toward protecting the oceans.

 • Slat, trong một cuộc phỏng vấn với National Geographic, đã nhắc lại quan điểm từ lâu của ông rằng phòng ngừa là bước đầu tiên để bảo vệ các đại dương.

“I think it should be clear that humanity can do more than one thing at a time,” he says. “But the plastic in the ocean is not going to go away by itself. We see plastic dating back to the 1960s and 1970s, so I think it’s obvious we have to do both. It’s not a hopeful situation if the only thing you can do is not make it worse.”

 • “Rõ ràng rằng nhân loại có thể làm nhiều việc cùng một lúc”, anh ấy nói. “Tuy nhiên, nhựa trong đại dương sẽ không tự biến mất. Chúng ta thấy nhựa có từ những năm 1960 và 1970, vì vậy tôi nghĩ rõ ràng chúng ta phải làm cả hai. Đó không phải là một tình huống đầy hy vọng nếu điều duy nhất bạn có thể làm là không làm cho nó tồi tệ hơn.”

The Ocean Cleanup’s engineering team has been assembling the device in Alameda, California, for a year. On Saturday, it will be towed out into international waters off California for a final round of testing, and then towed to the garbage patch, arriving in mid-October for what is a planned year-long deployment.

 • Đội ngũ kỹ thuật của Ocean Cleanup đã lắp ráp thiết bị ở Alameda, California trong một năm. Vào thứ Bảy, nó sẽ được kéo ra vùng biển quốc tế ngoài khơi California cho vòng thử nghiệm cuối cùng, và sau đó được kéo đến bản vá rác, đến giữa tháng 10 để triển khai kế hoạch kéo dài cả năm.

Plastic trash accumulates in ocean gyres, which are large systems of circular currents. The Pacific Garbage Patch, which collects in the North Pacific Subtropical Gyre, is the largest and best-known assemblage of floating trash. It’s more plastic soup than patch, however; there is no solid surface on which to stand. Most of it is made up of microplastics, plastics ground down into tiny bits by sunlight and wave action. Slat’s team of scientists say the garbage patch also contains an estimated 79,000 tons of abandoned fishing gear.

 • Rác nhựa tích lũy trong các bãi rác đại dương, là những hệ thống lớn của dòng điện tròn. Bãi rác Thái Bình Dương, được thu thập ở Bắc Thái Bình Dương, là tập hợp lớn nhất và nổi tiếng nhất của thùng rác nổi. Đó giống súp nhựa nhiều hơn miếng vá, tuy nhiên; không có bề mặt vững chắc để đứng. Hầu hết chúng được tạo thành từ các vật liệu siêu nhỏ, nhựa được nghiền thành các mảnh nhỏ do ánh sáng mặt trời và tác động của sóng. Nhóm các nhà khoa học của Slat cho biết bản vá rác cũng chứa khoảng 79.000 tấn ngư cụ bị bỏ hoang.

All in the design
(Tất cả trong thiết kế)

Slat’s cleanup system has gone through several design changes. At first it was to be tethered to the ocean floor, but that scheme was scrapped in favor of the current design as a passive drifting system.

 • Hệ thống dọn dẹp của Slat đã trải qua một số thay đổi thiết kế. Lúc đầu, nó được buộc vào đáy đại dương, nhưng sơ đồ đó đã bị loại bỏ để ủng hộ thiết kế hiện tại như một hệ thống trôi dạt thụ động.

Physically, the device consists of a high-density polyethylene pipe 4 feet in diameter and 1,969 feet long. It will rest on the ocean surface in the shape of a U, with a screen skirt that hangs below the surface. It moves slowly through the water, driven by currents and winds, and can capture plastics on the surface, as well as debris almost 10 feet below the surface. If the device performs as designed, 60 additional booms will be deployed.

 • Về mặt vật lý, thiết bị bao gồm một ống polyetylen mật độ cao có đường kính 4 feet và dài 1.969 feet. Nó sẽ nằm trên bề mặt đại dương theo hình chữ U, với một màn hình treo bên dưới bề mặt. Nó di chuyển chậm trong nước, được điều khiển bởi dòng nước và gió và có thể thu giữ nhựa trên bề mặt, cũng như các mảnh vụn gần 10 feet dưới bề mặt. Nếu thiết bị hoạt động như thiết kế, sẽ có thêm 60 đợt thu dọn nữa được triển khai.

If everything goes as planned, it should collect 100,000 to 150,000 pounds of garbage in the first year. The full fleet of 60 devices—which will be larger—will collect more than 30 million pounds a year, Slat estimates.

 • Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, nó sẽ thu gom 100.000 đến 150.000 pound rác trong năm đầu tiên. Đội tàu đầy đủ gồm 60 thiết bị, sẽ lớn hơn, sẽ thu được hơn 30 triệu bảng mỗi năm, Slat ước tính.

The system is equipped with lights and an anti-collision system to prevent ships from running into it. Cameras, sensors, and satellites enable the project’s managers to direct it.

 • Hệ thống này được trang bị đèn chiếu sáng và hệ thống chống va chạm để ngăn tàu chạy vào đó. Máy ảnh, cảm biến và vệ tinh cho phép người quản lý dự án trực tiếp điều khiển nó.

As plastic is collected, it will be picked up by a ship and transported back to California and then on to Europe to the Ocean Cleanup’s customers, Slat says.

 • Khi nhựa được thu thập, nó sẽ được một con tàu nhặt lên và vận chuyển trở lại California và sau đó tới châu Âu cho các khách hàng của Ocean Cleanup, Slat nói.

“It is pretty exciting to see it come to life,” Slat says. “But we still have to do it and we’re just getting started. The moment I am looking forward most to is when we are taking the first plastic back and it’s proven technology. I am highly confident we have been able to eliminate every risk we can eliminate before going to the garbage patch. I feel pretty good about our chances of success.”

 • “Đây là một điều khá thú vị khi thấy nó trở thành hiện thực”, Slat nói. “Nhưng chúng tôi vẫn phải làm điều đó và chúng tôi mới bắt đầu. Thời điểm tôi mong chờ nhất là khi chúng tôi lấy lại nhựa đầu tiên và đó là công nghệ đã được chứng minh. Tôi rất tự tin rằng chúng tôi đã có thể loại bỏ mọi rủi ro mà chúng tôi có thể loại bỏ trước khi đi đến bản vá rác. Tôi cảm thấy khá tốt về cơ hội thành công của chúng tôi.”

The remaining challenges, he says, are things that were hard to model. One is how much plastic will the system pick up? The Ocean Cleanup’s stated goal is to clean up 50 percent of the garbage patch within five years.

 • Những thách thức còn lại, theo anh ấy là những thứ khó mô hình hóa. Một là hệ thống sẽ nhận được bao nhiêu nhựa? Mục tiêu đã đưa ra của Ocean Cleanup là dọn sạch 50% bản vá rác trong vòng 5 năm.

“It’s nice there is a cleanup system, but if it doesn’t collect any plastic, it’s not very useful. So how efficient is the cleanup system and what’s the capture threshold and what’s the smallest piece we can collect? Within the first few months, we hope to get the answer to that all-important question,” says Slat.

 • “Thật tốt khi có một hệ thống dọn dẹp, nhưng nếu nó không thu thập bất kỳ đồ nhựa nào, nó không hữu ích lắm. Vậy hệ thống dọn dẹp hiệu quả đến mức nào và ngưỡng bắt giữ và mảnh nhỏ nhất chúng ta có thể thu thập là gì? Trong vài tháng đầu tiên, chúng tôi hy vọng sẽ có câu trả lời cho câu hỏi cực kỳ quan trọng đó”, Slat nói.

The final challenge, he says, is survivability. The Ocean Cleanup’s engineers designed the device to survive a 100-year storm event. And the design change that allows waves to run through the system means that it won’t have to absorb the destructive energy of waves.

 • Thách thức cuối cùng mà anh cho rằng là khả năng sống sót. Các kỹ sư của Ocean Cleanup đã thiết kế thiết bị để sống sót sau sự kiện bão kéo dài 100 năm. Và sự thay đổi thiết kế cho phép sóng chạy qua hệ thống có nghĩa là nó sẽ không phải hấp thụ năng lượng hủy diệt của sóng.

“Can it handle the worst conditions on the face of the planet? The ocean’s wind, waves, currents, salt, corrosion—all of these different destructive forces that are working against you. If by April we don’t sustain any significant damage, we can unpop a cork and celebrate,” Slat says.

 • Có thể xử lý các điều kiện tồi tệ nhất trên bề mặt hành tinh? Gió, sóng, dòng hải lưu, muối, ăn mòn của đại dương tất cả những lực phá hoại khác nhau đang chống lại bạn. Nếu vào tháng Tư, chúng tôi không duy trì bất kỳ thiệt hại đáng kể nào, chúng tôi có thể mở rượu và ăn mừng”, Slat nói.

Phần 1: https://ieltsplanet.info/cong-nghe-thu-rac-dai-duong-da-bai-doc-bao-ip/

Highlight Vocabulary


 

       1. eliminate (v)

/iˈlɪm.ɪ.neɪt/  to remove or take away someone or something → Loại bỏ

We eliminated the possibility that it could have been an accident.

(Chúng tôi đã loại bỏ khả năng đó có thể là một tai nạn.)


       2. drift (v)

/drɪft/  to move slowly, especially as a result of outside forces, with no control over direction → trôi dạt

No one noticed that the boat had begun to drift out to sea.

(Không ai nhận thấy rằng con thuyền đã bắt đầu trôi ra biển.)


       3. scheme (n)

/skiːm/           an organized plan for doing something, especially something dishonest or illegal that will bring a good result for you → kế hoạch

He has a hare-brained/crazy scheme for getting rich before he’s 20.

(Anh ta có một kế hoạch dũng cảm / điên rồ để làm giàu trước khi anh ta 20 tuổi.)


       4. efficient (adj)

/ɪˈfɪʃ.ənt/          working or operating quickly and effectively in an organized way → Hiệu quả

We need someone really efficient who can organize the office and make it run smoothly.

(Chúng tôi cần một người thực sự hiệu quả có thể tổ chức văn phòng và làm cho nó chạy trơn tru.)


       5. microplastics (n)

/ˈmaɪ.krəʊˌplæs.tɪks/        extremely small pieces of plastic that are harmful to the environment, used incosmetics (= substances put on the face or body to improve appearance), or formed when plastic waste material breaks down → Mảnh vật liệu siêu nhỏ

Microplastics typically come from plastic used in exfoliating face and body products.

( Mảnh vật liệu siêu nhỏ thường đến từ nhựa được sử dụng trong các sản phẩm tẩy da chết cho mặt và cơ thể.)


       6. sensor (n)

/ˈsen.sər/       a device that is used to record that something is present or that there are changes in something → cảm biến

The security device has a heat sensor which detects the presence of people and animals.

(Thiết bị an ninh có cảm biến nhiệt phát hiện sự hiện diện của người và động vật.)


       7. collision (n)

an accident that happens when two vehicles hit each other with force → Va đập

There has been a collision on the southbound stretch of the motorway.

(Đã có một vụ va chạm trên đoạn đường phía nam của đường cao tốc.)


       8. absorb (v)

/əbˈzɔːb/        to take something in, especially gradually → Hấp thụ

Plants absorb carbon dioxide.

(Thực vật hấp thụ khí CO2)


       9. corrosion (n)

/kəˈrəʊ.ʒən/  the process of corroding, or metal that has been corroded → Sự ăn mòn

There was a lot of corrosion on the bottom of the car.

(Có rất nhiều sự ăn mòn dưới đáy xe.)


       10. destructive (adj)

/dɪˈstrʌk.tɪv/   causing, or able to cause, damage → Phá hoại

the destructive power of nuclear weapons.

(sức tàn phá của vũ khí hạt nhân)


Người dịch: Nhung Nguyễn

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic

January 18, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019