Công nghệ cảm biến mới cho trẻ sơ sinh – Đọc báo cùng IP

3-benefits-of-sign-language-for-infants


IT’S A PRIMAL reaction: Parents want to hold their babies as soon as they are born. After so many months of anticipation, there’s deep pleasure in finally being able to cradle that tiny body and nuzzle that little face.

 • Đó là phản xạ tự nhiên: Cha mẹ muốn bế con ngay khi chúng được sinh ra. Sau rất nhiều tháng mong đợi, cuối cùng, niềm vui sâu sắc cuối cùng cũng có thể được ôm lấy cơ thể nhỏ bé và ủ ấp khuôn mặt nhỏ bé đó.

But this intimacy can be shattered if a baby is born too early. Premature babies are often whisked away after birth to the closest neonatal intensive care unit (NICU), where they’re hooked up to a battery of machines that monitor vital signs, among other tasks. Though this protocol saves lives, it also creates distance—physical as well as emotional—between parents and their babies and inhibits crucial skin-to-skin bonding.

 • Nhưng sự thân mật này có thể bị phá vỡ nếu em bé được sinh ra quá sớm. Trẻ sinh non thường bị đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) gần nhất, nơi chúng được nối với một bộ máy theo dõi các dấu hiệu quan trọng, trong số các nhiệm vụ khác. Mặc dù giao thức này giúp cứu sống nhưng nó cũng tạo ra khoảng cách giữa vật lý cũng như tình cảm giữa cha mẹ và con cái và ức chế sự liên kết giữa da với da.

Breaking free (Đột Phá)

Now, a pair of groundbreaking wireless sensors may dramatically reduce this barrier. The research, which will be published tomorrow in the journal Science, comes from an interdisciplinary team of materials scientists, dermatologists, pediatricians, and students affiliated with Northwestern University. If approved, the sensors would significantly advance NICU technology, which has “not changed much since the 1960s,” according to dermatologist and physician-engineer Shuai (Steve) Xu, a study coauthor.

 • Bây giờ, một cặp cảm biến không dây một phát minh đột phá có thể làm giảm đáng kể rào cản này. Nghiên cứu, sẽ được công bố vào ngày mai trên tạp chí Khoa học, xuất phát từ một nhóm các nhà khoa học vật liệu, bác sĩ da liễu, bác sĩ nhi khoa và sinh viên liên kết với Đại học Tây Bắc. Nếu được chấp thuận, các cảm biến sẽ thúc đẩy đáng kể công nghệ NICU, vốn đã không thay đổi nhiều kể từ những năm 1960, theo bác sĩ da liễu và bác sĩ-kỹ sư Shuai (Steve) Xu, một đồng tác giả nghiên cứu.

In the United States, the number of babies born prematurely—at or before the 37th week of pregnancy—has been on the rise in the last five years. The latest figures from the Centers for Disease Control and Prevention say that one in 10 babies is born preterm. These infants often suffer complications that can keep them in the NICU for months. Depending on how far ahead of the mother’s due date a baby arrives, problems can include alarmingly low birth weight, underdeveloped lungs, and compromised ability to suck and nurse.

 • Tại Hoa Kỳ, số trẻ sơ sinh được sinh non sớm tại hoặc trước tuần thứ 37 của thai kỳ đã tăng lên trong năm năm qua. Số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, cứ 10 em bé thì có một trẻ sinh non. Những trẻ sơ sinh này thường bị các biến chứng có thể giữ chúng trong NICU trong nhiều tháng. Tùy thuộc vào ngày xa của mẹ sắp đến ngày sinh, các vấn đề có thể bao gồm cân nặng khi sinh thấp đáng báo động, phổi kém phát triển và khả năng bú và săn sóc bị tổn hại.

Babies in the NICU are typically tethered to wires that continuously monitor vital signs such as body temperature, heart rate, blood oxygen, and more. But if the new sensors become part of standard care, “essentially all the wires go away,” says study leader John Rogers, the engineer behind the device’s technology.

 • Các em bé trong NICU thường được buộc vào các dây liên tục theo dõi các dấu hiệu quan trọng như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, oxy máu, v.v. Nhưng nếu các cảm biến mới trở thành một phần của dịch vụ chăm sóc tiêu chuẩn, thì về cơ bản, tất cả các dây đều biến mất, theo ông John Rogers, trưởng nhóm nghiên cứu về công nghệ thiết bị

A delicate balance (Một sự cân bằng tinh tế)

Ultra-thin and soft, the flexible sensors are battery-free and powered by an antenna placed under the baby’s mattress. The sensors delicately adhere to a baby’s chest and foot so they can continuously collect and stream the baby’s vitals to a tablet, where the data can be read by nurses and other members of the care team.

 • Siêu mỏng và mềm mại, các cảm biến linh hoạt không có pin và được cung cấp năng lượng bởi một ăng ten được đặt dưới nệm bé con. Các cảm biến đặt nhẹ nhàng tại ngực và chân bé để chúng có thể liên tục thu thập và truyền các tính hiệu của bé vào máy tính bảng, nơi các y tá và các thành viên khác trong nhóm chăm sóc có thể đọc dữ liệu.

In addition, the sensors are gentle on the newborns’ fragile skin. A baby born very early is “essentially a giant wound,” says Xu. The outer layer of skin has not fully developed, so even the slightest tug or scratch can cause pain and possible infection. “This technology has thousands of times less peel force” than traditional adhesives used in the NICU, Xu says.

 • Ngoài ra, các cảm biến nhẹ nhàng trên làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh. Một đứa trẻ được sinh ra từ rất sớm về cơ bản là “một vết thương khổng lồ”, Xu nói. Lớp da bên ngoài chưa phát triển đầy đủ, do đó, ngay cả khi kéo hoặc cào nhẹ nhất cũng có thể gây đau và nhiễm trùng. Xu công nghệ này có lực dính ít hơn hàng nghìn lần so với chất kết dính truyền thống được sử dụng trong NICU, Xu nói.

More snuggles, less anxiety (gần gũi hơn, bớt lo lắng hơn)

For the study, which was conducted at Prentice Women’s Hospital and Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, 21 infants were monitored via traditional wires while simultaneously being monitored by the new sensors. Not only were the new sensors able to capture all the important information, they were also able to capture blood pressure estimates. This is key, says Rogers, because traditionally in the NICU, blood pressure measurements require the use of a cuff that can cause bruising or an even more painful and invasive procedure called an arterial line.

 • Đối với nghiên cứu, được thực hiện tại Bệnh viện Phụ nữ Prentice và Bệnh viện Ann và Robert H. Lurie ở Chicago, 21 trẻ sơ sinh được theo dõi qua dây truyền thống trong khi đồng thời được theo dõi bởi các cảm biến mới. Các cảm biến mới không chỉ có thể nắm bắt tất cả các thông tin quan trọng, chúng còn có thể nắm bắt các ước tính huyết áp. Đây là chìa khóa, theo Rogers, vì theo truyền thống trong NICU, các phép đo huyết áp đòi hỏi sử dụng vòng bít có thể gây ra vết bầm tím hoặc một thủ tục thậm chí còn đau đớn và xâm lấn hơn gọi là đường động mạch.

“This allows us to go beyond the clinical standard,” Rogers says, “and going beyond is the future of the NICU.”

 • “Điều này cho phép chúng ta vượt ra ngoài tiêu chuẩn lâm sàng,  Rog Rogers nói “và vượt ra ngoài là tương lai của NICU.”

New mother Gina Tesi was able to try out the new sensors while her daughter, Riley, was in the NICU at Lurie hospital. Riley and her twin sister, Regan, were born seven weeks premature, and because Riley developed serious complications, she had to stay in the NICU for two months. The wires are difficult to negotiate around and reinforce the upsetting fact that the baby is an unwell hospital patient, Tesi says.

 • Người mẹ mới Gina Tesi đã có thể thử các cảm biến mới trong khi con gái của cô, Riley, đang ở trong bệnh viện NICU tại bệnh viện Lurie. Riley và chị gái sinh đôi của cô, Regan, sinh non bảy tuần và vì Riley bị biến chứng nghiêm trọng, cô phải ở lại NICU trong hai tháng. Các dây rất khó để đàm phán xung quanh và củng cố thực tế khó chịu rằng em bé là một bệnh nhân không khỏe, Tesi nói.

“Without all these cords,” she says, “you feel like, this is my little human that I can pick up and snuggle.”

 • “Không có tất cả những dây này”, cô ấy nói, “bạn cảm thấy như thế, đây là con người nhỏ bé của tôi mà tôi có thể bế và gần gũi.”

There are some cords the sensors can’t eliminate. Many babies in the NICU require feeding tubes and other lines, as well as oxygen support systems called CPAP to assist with breathing. For Andreas Fiebig, a dentist in Geneva, Switzerland, the CPAP was the biggest inhibitor of close contact with his son Yanis, who was born prematurely.

 • Có một số dây cảm biến không thể loại bỏ. Nhiều em bé trong NICU yêu cầu ống cho ăn và các ống khác, cũng như các hệ thống hỗ trợ oxy được gọi là CPAP để hỗ trợ hô hấp. Đối với Andreas Fiebig, một nha sĩ ở Geneva, Thụy Sĩ, CPAP là chất ức chế lớn nhất của việc tiếp xúc gần gũi với con trai ông, Yanis, bé được sinh non.

“I feel that the new sensor would make the biggest difference with babies who do not require breathing assistance nor tube feeding,” he writes in an email.

 • “Tôi cảm thấy rằng cảm biến mới sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất với những em bé không cần hỗ trợ hô hấp cũng như cho ăn bằng ống”, anh ấy viết trong một email.

The sensors could also make for a more peaceful environment if they vibrate instead of beep loudly, as traditional monitoring devices do, says Manuela Filippa, a developmental care researcher at the universities of Valle d’Aostaand Geneva who is not affiliated with the study.

 • Các cảm biến cũng có thể tạo ra một môi trường hòa bình hơn nếu chúng rung thay vì tiếng bíp, như các thiết bị giám sát truyền thống thường làm, Manuela Filippa, một nhà nghiên cứu chăm sóc phát triển tại các trường đại học Valle dedomAostaand Geneva không liên kết với nghiên cứu cho biết.

“High-level alarms often increase anxiety in parents and overwhelm the preterm infants,” she writes in an email. “Many parents declare that the sound of the alarms is still stuck in their heads even after the end of the hospitalization.”

 • Báo động cấp độ cao thường làm tăng sự lo lắng ở cha mẹ và lấn át trẻ sơ sinh non tháng, cô viết trong một email. Nhiều phụ huynh tuyên bố rằng âm thanh báo động vẫn còn đọng lại trong đầu họ ngay cả sau khi kết thúc nhập viện.

Looking ahead (nhìn về phía trước)

The sensors are not yet approved by the U.S. Food and Drug Administration, though Xu and Rogers believe that, assuming all regulatory hurdles are cleared, they could be deployed to some hospitals in as little as two years. And that would be a major boon to parents facing this difficult situation, says Bobbi Pineda, a neonatal therapist and assistant professor at Washington University School of Medicine who was not involved in the study.

 • Các cảm biến chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận, mặc dù Xu và Rogers tin rằng, giả sử tất cả các rào cản pháp lý đã được xóa, chúng có thể được triển khai đến một số bệnh viện chỉ trong vòng hai năm. Và đó sẽ là một lợi ích lớn cho các bậc cha mẹ đối mặt với tình huống khó khăn này, Bobbi Pineda, một nhà trị liệu sơ sinh và trợ lý giáo sư tại Đại học Y Washington, người không tham gia vào nghiên cứu cho biết.

“If these new sensors are safe and reliable,” Pineda says in an email, “it could transform the experience of having a high-risk infant in the NICU.”

 • “Nếu một trong những cảm biến mới này an toàn và đáng tin cậy”, Pineda nói trong email, “nó có thể biến đổi trải nghiệm sinh con có nguy cơ cao ở NICU.”

Highlight Vocabulary

1.Preterm (adj) /¸pri:´tə:m/ sinh non

preterm babies

(trẻ sinh non)


  2.Arterial (adj) /a:´tiəriəl/ thuộc động mạch

Veletri is also used to treat pulmonary arterial hypertension

(Veletri cũng được sử dụng để điều trị tăng huyết áp động mạch phổi)


 3.Cuff (noun) /kʌf/ Cái tát, cái bạt tai, (y học) băng quấn, dải quấn, đai quấn

Blood pressure measurements require the use of a cuff.

(Đo huyết áp cần dùng tới đai quấn).


 4.Infant (noun) /’infənt/ trẻ nhỏ, trẻ mới sinh

She has five children, the youngest of whom is still an infant.

(Cô có năm đứa con, đứa nhỏ nhất vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh.)


 5.Adhere (v) /əd’hiə/ Dính chặt vào, bám chặt vào

to adhere to the skin

(dính chặt vào da)


 6.Tether (noun) /’teðə(r)/ Phạm vi, giới hạn (hiểu biết, chịu đựng…)

to be at the end of one’s tether

(kiệt sức, hết hơi; hết phương kế)


 7.Neonatal (adj)/¸niou´neitəl/ sơ sinh, mới sinh

Their baby is still in the hospital’s neonatal unit.

(Em bé của họ vẫn còn trong phòng sơ sinh của bệnh viện.)


8.Intimacy (noun) /´intiməsi/ Sự quen thân, sự thân mật, sự mật thiết, sự thân tình, sự quen thuộc

Intimacy between teachers and students is not recommended.

(Sự thân mật giữa giáo viên và học sinh không được khuyến khích.)


9.Nuzzle (v) /´nʌzl/ Ủ, ấp ủ, rúc vào (trong lòng, trong chăn…)

My dog came and nuzzled my foot to try and cheer me up.

(Con chó của tôi đến và rúc vào chân tôi để cố gắng an ủi tôi.)


 10.Cradle (noun) /’kreidl/ Cái nôi

The nurse rocked the cradle.

(Cô y tá đung đưa cái nôi.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: nationalgeographic.com

Related Articles