IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0
Course Curriculum
Giải + Đoán đề IELTS Speaking (Update theo Quý) FREE 00:00:00
Bài học
1. Giới thiệu chung về IELTS Speaking 00:17:00
2. Nối âm/Biến âm FREE 00:10:00
3. Nhịp điệu (Rhythm) 00:16:00
4. Câu hỏi Prediction 00:10:00
5. Câu hỏi phân loại (Category) 00:10:00
6. Câu hỏi vấn đề (Problem) 00:07:00
7. Câu hỏi Giải pháp (Solution) 00:06:00
8. Câu hỏi Ưu/Khuyết điểm (Advantage/Disadvantage) 00:07:00
9. Câu hỏi So sánh (Comparing/Contrasting) 00:07:00
10. Bài tập 00:00:00
Bài mẫu Task 1 00:00:00
Bài mẫu Task 3 00:00:00
Hướng dẫn chi tiết cách học Task 2 theo chủ đề:
Topic 1. A person you admire FREE 00:05:00
Topic 2. A family member you admire 00:00:00
Topic  3. A fashionable person 00:00:00
Topic 4. A famous person you want to meet 00:00:00
ÔN TẬP: CHỦ ĐỀ MÔ TẢ MỘT NGƯỜI (Describe a person) 00:00:00
Topic 5. Dream home 00:00:00
Topic 6. A historic building 00:00:00
Topic 7. A city,country you want to visit 00:00:00
Topic 8. A place of natural beauty 00:00:00
Topic 9. A trip you want to do again 00:00:00
ÔN TẬP: CHỦ ĐỀ MÔ TẢ MỘT ĐỊA ĐIỂM (Describe a place) 00:00:00
Topic 10. An event you attended 00:00:00
Topic 11. An event that changed your life 00:00:00
Topic 12. A time that you and your friend had a disagreement 00:00:00
Topic 13. A memorable childhood experience 00:00:00
Topic 14. A national festival 00:00:00
Topic 15. A sport you like 00:00:00
ÔN TẬP: CHỦ ĐỀ MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG/ SỰ KIỆN TRONG QUÁ KHỨ (Describe an activity/ past event) 00:00:00
Topic 16. An important possession 00:00:00
Topic 17. A photo of yourself you have taken 00:00:00
Topic 18. A prize 00:00:00
Topic 19. A gift taking long time to choose 00:00:00
Topic 20. A popular product made in VN 00:00:00
Topic 21. Movie, TV program you enjoy 00:00:00
Topic 22. A film you like 00:00:00
Topic 23. A book with a major impact on you 00:00:00
Topic 24. A special song 00:00:00
ÔN TẬP: CHỦ ĐỀ MÔ TẢ MỘT ĐỐI TƯỢNG (Describe an object) 00:00:00
Topic 25. A school you studied 00:00:00
Topic 26. A teacher 00:00:00
Topic 27. A language you want to learn 00:00:00
Topic 28. A change improving local area 00:00:00
Topic 29. An ambition to achieve 00:00:00
Topic 30. Your favorite traditional food 00:00:00
TAKE THIS COURSE

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019