IELTS Planet - Học IELTS online
Giáo án khóa học
A. Listening
Bài 1: Giới thiệu chung
1. Giới thiệu chung về IELTS Listening MIỄN PHÍ 00:08:00
2. Bước đầu tiên để chinh phục IELTS Listening MIỄN PHÍ 00:12:00
3. Một số kỹ thuật cơ bản trong IELTS Listening 00:15:00
4. Dạng bài Gap Filling 00:00:00
5. Dạng bài Multiple Choice 00:00:00
6. Dạng bài Matching 00:00:00
7. Dạng bài Labelling a map 00:00:00
8. Dạng bài Labelling a diagram 00:00:00
B. Reading
1. Giới thiệu chung về IELTS Reading MIỄN PHÍ 00:19:00
2. Kỹ năng cơ bản trong IELTS Reading MIỄN PHÍ 00:11:00
3. Note completion (Hoàn thành note ngắn) MIỄN PHÍ 00:04:00
4. Sentence completion (Hoàn thành câu) MIỄN PHÍ 00:04:00
5. Summary completion (Hoàn thành tóm tắt) 00:05:00
6. Diagram completion (Hoàn thành sơ đồ) 00:05:00
7. Short answer (Câu trả lời ngắn) 00:05:00
8. Multiple choice (Trắc nghiệm) (Premium IELTS) 00:05:00
9. Matching information (Nối thông tin) 00:05:00
10. Matching features (Nối đặc điểm) 00:06:00
11. Matching headings (Nối tiêu đề) 00:05:00
12. Identify (Xác định) 00:07:00
C. Writing
1. Giới thiệu chung về IELTS Writing MIỄN PHÍ 00:14:00
2. Câu MIỄN PHÍ 00:07:00
3. Đoạn văn MIỄN PHÍ 00:08:00
4. Sự thống nhất và mạch lạc trong đoạn văn 00:07:00
5. IELTS Writing task 2 00:10:00
6. IELTS Writing task 1 00:10:00
7. Line graph (Biểu đồ đường) MIỄN PHÍ 00:00:00
8. Bar chart (Biểu đồ cột) 00:00:00
9. Pie chart (Biểu đồ tròn) 00:00:00
10. Table (Bảng thông tin) 00:00:00
11. Other diagrams (Hình học, sơ đồ khác) 00:00:00
D. Speaking
1. Giới thiệu chung về IELTS Speaking MIỄN PHÍ 00:15:00
2. IELTS Speaking Task 1 MIỄN PHÍ 00:08:00
3. IELTS Speaking Task 2 00:06:00
4. IELTS Speaking Task 3 00:00:00
E. Tài liệu và bài tập
Tổng hợp bài thi thử (Practice Tests) 00:00:00
[Listening] Homework 00:00:00
[Reading] Homework 00:00:00
[Writing] Homework 00:00:00
[Speaking] Homework 00:00:00
ĐĂNG KÝ HỌC
  • 2.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
  • TRUY CẬP KHÔNG GIỚI HẠN

Review mới

Mình hứng thú với khoá premium ielts, với lộ trình 3 tháng và học phí là 1tr5 khá phù hợp với sinh viên học sinh và người có ít thời gian như mình. Mình đặc biệt thích phần chữa writing và speaking của ielts planet, khá chi tiết và dễ hiểu

Nhi Duong

Học viên Premium IELTS

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2019