Course Curriculum
A. Listening
Bài 1: Giới thiệu chung
1. Giới thiệu chung về IELTS Listening FREE 00:08:00
2. Bước đầu tiên để chinh phục IELTS Listening FREE 00:12:00
3. Một số kỹ thuật cơ bản trong IELTS Listening 00:15:00
4. Dạng bài Gap Filling 00:00:00
5. Dạng bài Multiple Choice 00:00:00
6. Dạng bài Matching 00:00:00
7. Dạng bài Labelling a map 00:00:00
8. Dạng bài Labelling a diagram 00:00:00
B. Reading
1. Giới thiệu chung về IELTS Reading FREE 00:19:00
2. Kỹ năng cơ bản trong IELTS Reading FREE 00:11:00
3. Note completion (Hoàn thành note ngắn) FREE 00:04:00
4. Sentence completion (Hoàn thành câu) FREE 00:04:00
5. Summary completion (Hoàn thành tóm tắt) 00:05:00
6. Diagram completion (Hoàn thành sơ đồ) 00:05:00
7. Short answer (Câu trả lời ngắn) 00:05:00
8. Multiple choice (Trắc nghiệm) (Premium IELTS) 00:05:00
9. Matching information (Nối thông tin) 00:05:00
10. Matching features (Nối đặc điểm) 00:06:00
11. Matching headings (Nối tiêu đề) 00:05:00
12. Identify (Xác định) 00:07:00
C. Writing
1. Giới thiệu chung về IELTS Writing FREE 00:14:00
2. Câu FREE 00:07:00
3. Đoạn văn FREE 00:08:00
4. Sự thống nhất và mạch lạc trong đoạn văn 00:07:00
5. IELTS Writing task 2 00:10:00
6. IELTS Writing task 1 00:10:00
7. Line graph (Biểu đồ đường) FREE 00:00:00
8. Bar chart (Biểu đồ cột) 00:00:00
9. Pie chart (Biểu đồ tròn) 00:00:00
10. Table (Bảng thông tin) 00:00:00
11. Other diagrams (Hình học, sơ đồ khác) 00:00:00
D. Speaking
1. Giới thiệu chung về IELTS Speaking FREE 00:15:00
2. IELTS Speaking Task 1 FREE 00:08:00
3. IELTS Speaking Task 2 00:06:00
4. IELTS Speaking Task 3 00:00:00
E. Tài liệu và bài tập
Tổng hợp bài thi thử (Practice Tests) 00:00:00
[Listening] Homework 00:00:00
[Reading] Homework 00:00:00
[Writing] Homework 00:00:00
[Speaking] Homework 00:00:00
TAKE THIS COURSE
 • Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS
 • UNLIMITED ACCESS

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS

Bài Writing vừa được chữa

 •  IELTS Veteran on CUSTOMER SERVICE – pie chart
 •  IELTS Veteran on Task 1_17
 •  IELTS Veteran on HOUSEHOLD EXPENSES – pie chart
 •  IELTS Veteran on Writing task 1 – Table [Cambridge 6 Test 2 ]
 •  IELTS Veteran on Map
 •  IELTS Veteran on Task2: Employers should not be concerned about the way of their employees dress
 •  IELTS Veteran on Task 2 : University education
 •  IELTS Veteran on Writing Task2 – Agree or Disagree?
 •  IELTS Veteran on Opinion 17/3/2020
 •  IELTS Veteran on Task 2- 6/4/2019
 •  IELTS Veteran on Task1-mix
 •  IELTS Veteran on line chart
 •  IELTS Veteran on line chart
 •  IELTS Veteran on line chart
 •  IELTS Veteran on Task 2 – Opinion – Practice test 1
IELTS Planet - Học IELTS online 2019