Cuộc chiến chống lại ngọn lửa nơi Thánh Đường Nhà thờ Đức Bà Paris – Đọc báo cùng IP

0e3ec7a4-5b12-4aaa-a11a-ab7bf729e891-AFP_AFP_1FO1UN


Paris (CNN) Parisians raised their voices in song Monday night outside Notre Dame Cathedral as firefighters battled a massive blaze threatening one of France’s most revered historic sites.

 • Paris (CNN) Người Paris đã cất tiếng trong lời cầu nguyện tối thứ Hai bên ngoài Nhà thờ Đức Bà khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa lớn đe dọa một trong những di tích lịch sử đáng kính nhất của Pháp.

The fire burned for several hours Monday, causing the collapse of the cathedral’s iconic spire and the destruction of its roof structure, which dated back to the 13th century.

 • Vụ hỏa hoạn đã kéo dài trong vài giờ hôm thứ Hai, gây ra sự sụp đổ của ngọn tháp mang tính biểu tượng của nhà thờ và phá hủy cấu trúc mái của nó, vốn đã được xây từ thế kỷ 13.

Consumed by flames, the spire leaned to one side and fell onto the burning roof as horrified onlookers watched.

 • Bị ngọn lửa thiêu rụi, tòa tháp nghiêng sang một bên và rơi xuống mái nhà đang cháy khi những người xem kinh hoàng dõi theo.

By late Monday night, the fire had weakened and the cathedral‘s two towers were safe, said Laurent Nunez, secretary to the interior minister.

 • Đến tối thứ Hai, đám cháy đã yếu đi và hai tòa tháp chính diện của nhà thờ vẫn an toàn, Laurent Nunez, thư ký của bộ trưởng nội vụ nói.

French President Emmanuel Macron praised firefighters for saving the cathedral’s iconic facade and towers. “Thanks to their bravery, the worst has been avoided.”

 • Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi các nhân viên cứu hỏa vì đã cứu được mặt tiền và tòa tháp mang tính biểu tượng của nhà thờ. “Nhờ bản lĩnh của họ, điều tồi tệ nhất đã tránh được.”

Yet he lamented the damage already done to “the cathedral of all French people,” and pledged to launch an international fundraising campaign to rebuild the cathedral.

 • Tuy nhiên, ông than thở về thiệt hại đã gây ra cho “nhà thờ của tất cả người dân Pháp”, và cam kết sẽ khởi động một chiến dịch gây quỹ quốc tế để xây dựng lại nhà thờ.

“Notre Dame is our history, it’s our literature, it’s our imagery. It’s the place where we live our greatest moments, from wars to pandemics to liberations,” he said.

 • “Nhà Thờ Đức Bà là lịch sử của chúng tôi, là văn học của chúng tôi, là hình ảnh của chúng tôi. Đó là nơi chúng tôi sống những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng tôi, từ chiến tranh đến đại dịch đến giải phóng”, ông nói.

“This history is ours. And it burns. It burns and I know the sadness so many of our fellow French feel.”

 • “Lịch sử này là của chúng ta. Và nó cháy. Nó cháy và tôi biết nỗi buồn rất nhiều đồng bào Pháp của chúng tôi cảm thấy.”

At least one firefighter injured (Ít nhất một lính cứu hỏa bị thương)

For much of the day, flames and thick plumes of smoke billowed from the cathedral, including the bell tower and the spire. Rescue workers rushed to evacuate artworks.

 • Trong phần lớn thời gian trong ngày, ngọn lửa và những đám khói dày bốc lên từ nhà thờ, bao gồm cả tháp chuông và ngọn lửa. Nhân viên cứu hộ vội vã di dời các tác phẩm nghệ thuật.

It was not immediately known what caused the fire. The cathedral is surrounded by scaffolding amid construction work. Paris Fire Brigade Commander General Jean-Claude Gallet said the initial call to emergency services notified authorities of a fire in the attic of the cathedral.

 • Chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Nhà thờ được bao quanh bởi giàn giáo giữa công trình xây dựng. Tổng chỉ huy đội cứu hỏa Paris Jean-Claude Gallet cho biết cuộc gọi ban đầu tới các dịch vụ khẩn cấp đã thông báo cho các cơ quan chức năng về một vụ hỏa hoạn trên gác mái của nhà thờ.

About 400 firefighters were mobilized to deal with the blaze, the French Interior Ministry said. Firetrucks had difficulty accessing the scene, located on an island in Paris, amid the daily afternoon rush hour. Police urged the public to avoid the area.

 • Khoảng 400 lính cứu hỏa đã được huy động để đối phó với ngọn lửa, Bộ Nội vụ Pháp cho biết. Xe cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường, do nhà thờ nằm trên một hòn đảo ở Paris, giữa giờ cao điểm buổi chiều hàng ngày. Cảnh sát kêu gọi công chúng tránh xa khu vực này.

Firefighters atop cherry-picker cranes sprayed water onto the church in an attempt to calm the flames.

 • Lính cứu hỏa trên đỉnh cần cẩu phun nước lên nhà thờ trong nỗ lực làm dịu ngọn lửa.

One firefighter was seriously injured, Gallet said.

 • Một lính cứu hỏa đã bị thương nặng, Gallet nói.

‘Madness’ (điên cuồng)

The fire, just days before Easter, was met with horror by Parisians and tourists.

 • Vụ cháy, chỉ vài ngày trước lễ Phục sinh, đã gây nên sự kinh hoàng cho người dân Paris và khách du lịch.

Thibaud Binétruy, who lives in Paris, said he saw the smoke while walking home with a colleague and was gripped by the sight.

 • Thibaud Binétruy, sống ở Paris, cho biết ông nhìn thấy khói khi đi bộ về nhà với một đồng nghiệp và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

“When the spire fell, the crowd reacted with ‘ohhh’ and ‘ahh,’ but I guess most of them were just shocked silently,” Binétruy said. “It’s awful to see such a symbol disappearing in front of you. It’s been there for so many years and in a few minutes half of it disappeared … crazy. Paris without Notre Dame, madness.”

 • “Khi ngọn lửa rơi xuống, đám đông đã phản ứng với ‘ohhh’ và ‘ahh,’ nhưng tôi đoán hầu hết trong số họ chỉ im lặng bị sốc,” Binétruy nói. “Thật kinh khủng khi thấy một biểu tượng như vậy biến mất trước mặt bạn. Nó đã ở đó trong nhiều năm và trong vài phút, một nửa nhà thờ biến mất … điên rồ. Paris không có nhà thờ Đức Bà, sự điên rồ.”

Patryk Bukalski was at a cafe near the cathedral when he started smelling smoke.

 • Patryk Bukalski đang ở một quán cà phê gần nhà thờ thì bắt đầu ngửi thấy mùi khói.

“A bartender said the Notre Dame is on fire, so I left and saw this horrible picture,” he said over Instagram.

 • “Một nhân viên pha chế cho biết nhà thờ Đức Bà đang bốc cháy, vì vậy tôi đã chạy ra và nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp này”, anh nói trên Instagram.

He said people are standing outside, watching and crying.

 • Anh ấy nói mọi người đang đứng bên ngoài, nhìn và khóc.

“It’s horrible. It’s a symbol of Paris,” Bukalski said. “It’s just sad. I don’t know what more to say.”

 • “Thật kinh khủng. Đó là một biểu tượng của Paris,” Bukalski nói. “Thật đáng buồn. Tôi không biết nói gì thêm nữa.”

Another witness, Anne Marie, spoke with tears in her eyes.

 • Một nhân chứng khác, Anne Marie, cô nói với nước mắt đang rơi.

“In Paris, it’s a monumental symbol — every person with different religions are really moved and saddened,” she said. “Paris without the cathedral is not Paris anymore.”

 • “Ở Paris, đó là một biểu tượng hoành tráng – mỗi người có tôn giáo khác nhau thực sự xúc động và buồn bã”, cô nói. “Paris mà không có thánh đường thì không còn Paris nữa.”

The Vatican said the Holy See learned with “shock and sadness the news of the terrible fire that has devastated the Cathedral of Notre Dame de Paris, symbol of Christianity, in France and in the world.”

 • Tòa thánh Vatican cho biết Tòa thánh đã nghe được tin tức “sốc và buồn về vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã tàn phá Nhà thờ Đức Bà Paris, biểu tượng của Kitô giáo, ở Pháp và trên toàn thế giới”.

“We express our closeness to the French Catholic and to the people of Paris. We pray for the firefighters and for all those who are doing everything possible to face this dramatic situation,” the Vatican said.

 • “Chúng tôi bày tỏ cảm thông với Công giáo Pháp và người dân Paris. Chúng tôi cầu nguyện cho những người lính cứu hỏa và cho tất cả những người đang làm mọi thứ có thể để đối mặt với tình huống kịch tính này”, Vatican nói.

A symbol of France (Một biểu tượng của nước Pháp)

Notre Dame’s foundation stone was laid in 1163 by Pope Alexander III, and the cathedral was completed in the 13th century. Today, with its towers, spire, flying buttresses and stained glass, Notre Dame is considered a feat of architecture as well as a major religious and cultural symbol of France.

 • Nền móng của nhà thờ Đức Bà được đặt vào năm 1163 bởi Giáo hoàng Alexander III, và nhà thờ được hoàn thành vào thế kỷ 13. Ngày nay, với những tòa tháp, ngọn tháp, những trụ đá đỡ và kính màu, Notre Dame được coi là một kỳ công về kiến trúc cũng như một biểu tượng tôn giáo và văn hóa lớn của Pháp.

Located in Île de la Cité, a small island in the middle of the city, the cathedral is one of Paris’ most popular attractions, drawing an estimated 13 million visitors a year.

 • Nằm ở Île de la Cité, một hòn đảo nhỏ ở giữa thành phố, nhà thờ là một trong những điểm thu hút phổ biến nhất của Paris, thu hút khoảng 13 triệu du khách mỗi năm.

Even as it fell into disrepair over the centuries, it was the site of Napoleon Bonaparte’s coronation as emperor in 1804. The central spire was built in the 19th century amid a broad restoration effort, partly buoyed by the success of Victor Hugo’s novel “The Hunchback of Notre-Dame” in 1831.

 • Ngay cả khi nó rơi vào tình trạng bất ổn trong nhiều thế kỷ, đó là nơi đăng quang của Napoleon Bonaparte với tư cách là hoàng đế vào năm 1804. Ngọn tháp trung tâm được xây dựng vào thế kỷ 19 trong bối cảnh nỗ lực phục hồi rộng rãi, một phần được làm nổi bật bởi tiểu thuyết “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo viết năm 1831.

The cathedral also houses the grand organ, one of the world’s most famous musical instruments, as well as the Crown of Thorns, a relic of the passion of Christ.

 • Nhà thờ cũng lưu giữ các di sản lớn, một trong những nhạc cụ nổi tiếng nhất thế giới, cũng như Vương miện gai, một di tích của sự khổ hạnh của Chúa Kitô.

President Macron postponed a planned speech Monday night because of the Notre Dame fire, a spokesperson for the Elysee Palace said.

 • Tổng thống Macron đã hoãn một bài phát biểu dự kiến vào tối thứ Hai vì vụ cháy nhà thờ Đức Bà, người phát ngôn của Cung điện Elysee cho biết.

“Notre Dame of Paris in flames. Emotion for a whole nation. Thoughts for all Catholics and for all French. Like all our countrymen, I’m sad tonight to see this part of us burn,” Macron said on Twitter.

 • “Nhà Thờ Đức Bà Paris rực lửa. Cảm xúc của cả một quốc gia. Tư tưởng của tất cả người Công giáo và cho tất cả người Pháp. Giống như tất cả những người đồng hương của chúng tôi, tối nay tôi buồn khi thấy một phần trong con người của chúng tôi bùng cháy”, Macron nói trên Twitter.

Macron arrived at the scene, accompanied by Paris Mayor Anne Hidalgo, French Prime Minister Edouard Philippe and first lady Brigitte Macron, as well as the Paris prosecutor, who has opened an investigation into the fire.

 • Macron đến hiện trường, cùng với Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe và đệ nhất phu nhân Brigitte Macron, cũng như công tố viên Paris, người đã mở một cuộc điều tra về vụ cháy.

Cardinal Daniel DiNardo, the president of the US Conference of Catholic Bishops, said Notre Dame “is not only a majestic church, it is also a world treasure,” he said.

 • Đức Hồng Y Daniel DiNardo, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng Nhà Thờ Đức Bà Paris “không chỉ là một nhà thờ hùng vĩ, nó còn là một báu vật thế giới”, ông nói.

“Noble in architecture and art, it has long been a symbol of the transcendent human spirit as well as our longing for God,” he said.

 • “Phẩm chất cao quý trong kiến trúc và nghệ thuật, từ lâu nó đã trở thành biểu tượng cho tinh thần con người siêu việt cũng như khao khát của chúng ta đối với Chúa,” ông nói.

US President Donald Trump said it was a “terrible, terrible fire” and lamented the damage done to the historic cathedral.

 • Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đó là một “đám cháy khủng khiếp, khủng khiếp” và xót xa về những thiệt hại đối với nhà thờ lịch sử.

“That’s beyond countries, that’s beyond anything,” he said. “It’s a part of our culture.”

 • “Nhà thờ đã vượt qua ranh giới các quốc gia, vượt lên trên bất cứ điều gì,” ông nói. “Đó là một phần của văn hóa của chúng tôi.”

Highlight Vocabulary

1.Revere (v) /ri´viə/ Tôn kính, sùng kính, kính trọng

revere virtue

(tôn trọng đức hạnh)


2.Onlooker (noun) /´ɔn¸lukə/ Người xem; người bàng quan

the burning roof horrified the onlookers.

(mái nhà cháy kinh hoàng người xem.)


3.Cathedral (noun) /kəˈθidrəl/ Nhà thờ lớn, thánh đường

the cathedral’s two towers were safe.

(hai tòa tháp của nhà thờ được an toàn)


4.Lament (v) /lə’ment/ Thương xót, xót xa, than khóc

US President Donald Trump lamented the damage done to the historic cathedral.

(Tổng thống Mỹ Donald Trump xót xa về những thiệt hại đối với nhà thờ lịch sử.)


5.Pledged (noun) /plɛdʒ/ Vật làm tin, vật thế chấp, vật cầm cố; sự cầm cố, sự thế chấp

deposited as a pledge

(để làm của tin)


6.Billow (v) /´bilow/ Dâng lên cuồn cuộn, cuồn cuộn

Flames and thick plumes of smoke billowed from the cathedral.

(ngọn lửa và những đám khói dày bốc lên từ nhà thờ lớn)


7.Attic /ˈætɪk/ (kiến trúc) tường mặt thượng, tầng mặt thượng (tường hoặc tầng nhỏ làm trên hết để che mái nhà phía đằng trước)


8.Buttress (v) /’bʌtris/ Chống đỡ, làm cho vững chắc thêm

They decided to buttress the crumbling walls.

Họ đã quyết định củng cố các bức tường đổ nát.


9.The Passion: (tôn giáo) những nỗi khổ hình của Chúa Jesus; bài ca, đoạn kinh thánh thuật lại những nỗi khổ hình của Chúa Jesus


10.prosecutor (noun) /’prɔsikju:tə/ (pháp lý) người khởi tố, bên nguyên

public prosecutor

(uỷ viên công tố)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: edition.cnn.com

Related Articles

Responses