IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Cuộc đảo chính không thành công tại Venezuela – Đọc báo cùng IP

2911


When the coup was hurriedly launched a day early, defections from the regime failed to materialise, Maduro remained in power and the US government looked like it had badly miscalculated.

 • Khi cuộc đảo chính được vội vã phát động sớm một ngày, sự đào thoát khỏi chế độ không thành hiện thực, Maduro vẫn nắm quyền và chính phủ Mỹ có vẻ như đã tính toán sai.

The video that appeared on Tuesday morning had the appearance of history in the making. In the purple light of dawn, it showed a group of armed men and a military vehicle on a road leading to La Carlota airbase in eastern Caracas.

 • Video xuất hiện vào sáng thứ ba có sự xuất hiện của lịch sử. Dưới những tia nắng tía chói chang của bình minh, một nhóm người có vũ trang và một chiếc xe quân sự đang đi trên con đường dẫn đến căn cứ không quân La Carlota ở phía đông Caracas.

In the foreground, stood Juan Guaidó – the head of the national assembly recognised by most western countries as the rightful leader of Venezuela – declaring the “final phase of Operation Freedom” with oratory seemingly destined for legend.

 • Ở phía trước, Juan Guaidó – người đứng đầu hội nghị quốc gia được hầu hết các nước phương Tây công nhận là nhà lãnh đạo chính đáng của Venezuela – tuyên bố “giai đoạn cuối cùng của Chiến dịch Tự do” với tài hùng biện dường như được dành cho huyền thoại.

“Today, brave soldiers, brave patriots, brave men loyal to the constitution have heard our call. We have finally met on the streets of Venezuela,” Guaidó said.

 • “Ngày hôm nay, những người lính dũng cảm, những người yêu nước dũng cảm, những người đàn ông dũng cảm trung thành với hiến pháp đã nghe thấy tiếng gọi của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau trên đường phố Venezuela,” ông Guaidó nói.

Behind him, was the country’s most prominent political prisoner, Leopoldo López who had been under house arrest since 2017. The fact that he was free as the uprising was being declared seemed proof that something significant was afoot.

 • Đằng sau ông ta, là một tù nhân chính trị nổi tiếng nhất đất nước, Leopoldo López, người đã bị quản thúc tại gia kể từ năm 2017. Sự thật rằng anh ta được tự do khi cuộc nổi dậy được tuyên bố dường như là bằng chứng cho thấy điều gì đó quan trọng đang diễn ra.

We now know that there was indeed a plan designed to resolve the dangerous standoff in the country between Guaidó’s assembly and the socialist government of Nicolás Maduro, heir to Hugo Chávez’s Bolivarian revolution.

 • Bây giờ chúng ta biết rằng thực sự có một kế hoạch được thiết kế để giải quyết bế tắc nguy hiểm ở quốc gia giữa hội nghị Guaidó, và chính phủ xã hội chủ nghĩa của Nicolás Maduro, người thừa kế của cuộc cách mạng Bolivar của Hugo Chávez.

Key members of the security apparatus were to defect. (Christopher Figuera, the head of the secret police, Sebin, had already done so, springing López from house arrest.) That was supposed to be a signal to the armed forces – the key to Venezuela’s future – to flip sides.

 • Các thành viên chủ chốt của bộ máy an ninh đã tẩu thoát. (Christopher Figuera, người đứng đầu cảnh sát bí mật, Sebin, đã làm như vậy, làm cho López khỏi bị quản thúc tại gia.) Đó được coi là một tín hiệu cho các lực lượng vũ trang – chìa khóa cho tương lai của Venezuela – lật mặt.

Maduro was to fly to Cuba “in dignity”. Everyone else from his regime would keep their jobs while Guaidó became interim president, pending new elections. All of this had been put down in writing, in a 15-point document, according to officials in Washington.

 • Maduro đã bay đến Cuba Bầu “trong nhân phẩm”. Mọi người khác từ chế độ của ông sẽ giữ công việc của họ trong khi Guaidó trở thành tổng thống lâm thời, chờ cuộc bầu cử mới. Tất cả những điều này đã được ghi lại bằng văn bản, trong một tài liệu 15 điều, theo các quan chức ở Washington.

But it is still far from clear whether this plan had any chance of working – or whether some of the would-be defectors were simply laying a trap.

 • Nhưng vẫn chưa rõ liệu kế hoạch này có bất kỳ cơ hội hoạt động nào không – hoặc liệu một số người đào thoát có thể chỉ đơn giản là đặt bẫy hay không.

Even if the plan was real, it was already going awry when Guaidó made his speech to camera on Tuesday.

 • Ngay cả khi kế hoạch là có thật, nó đã trở nên tồi tệ khi Guaidó phát biểu trước máy quay vào thứ ba.

It was a day earlier than planned. Operation Freedom was supposed to reach a climax with mass protests set for Wednesday. And in retrospect it is clear the Tuesday video had been closely cropped to mask the fact that there were only a handful of troops standing with Guaidó.

 • Kế hoạch bị sớm hơn một ngày so với dự định. Chiến dịch Tự do được cho là đạt đến cao trào với các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra vào thứ Tư. Và khi nhìn lại, rõ ràng video thứ ba đã bị cắt xén chặt chẽ để che giấu sự thật rằng chỉ có một số ít binh lính đứng cùng Guaidó.

Vanessa Neumann, who was appointed Guaidó’s envoy to the UK in March, said that his camp had heard reports that Maduro had got wind of the plan and was going to arrest the national assembly president.

 • Vanessa Neumann, người được bổ nhiệm là phái viên của Guaidó, hồi tháng 3, nói rằng trại của ông đã nghe báo cáo rằng Maduro đã lên kế hoạch và sẽ bắt giữ chủ tịch quốc hội.

“The decision to go on Tuesday rather than Wednesday was an operational decision, taken in reaction to new reports from the ground that we got,” Neumann told the Guardian. “But how it unfolded – in terms of the people, the military and calling on the people to join – that was foreseen.”

 • Quyết định đi vào thứ ba chứ không phải thứ tư là một quyết định hoạt động, được đưa ra để phản ứng với các báo cáo mới từ mặt đất mà chúng tôi có được, N Nannann nói với tờ Guardian. Nhưng cách mà nó diễn ra – về mặt nhân dân, quân đội và kêu gọi mọi người tham gia – đó là điều đã thấy trước.

The rattle of hundreds of pots and pans being banged woke Julio Bianchi on Tuesday morning. The Caracas architect thought it was yet another power cut, but his bedside light was still on. Then he looked on his phone and saw the Guaidó video.

 • Tiếng rít của hàng trăm nồi và chảo bị đập đánh thức Julio Bianchi vào sáng thứ ba. Kiến trúc sư người Venezuela nghĩ rằng đó là một lần cắt điện khác, nhưng đèn ngủ của anh vẫn sáng. Sau đó, anh nhìn vào điện thoại của mình và thấy video Guaidó.

“We knew that this could be coming, but when I saw Leopoldo [López] in the video, I had no doubt that this was it: Maduro had fallen. If Leopoldo was free this had to be big.”

 • “Chúng tôi biết rằng điều này có thể đến, nhưng khi tôi thấy Leopoldo [López] trong video, tôi không nghi ngờ gì rằng đây là: Maduro đã ngã. Nếu Leopoldo được tự do thì điều này phải lớn.

Mariana Otero, a young mother of three sons, got the call from a friend who lives near La Carlota: “Come now because the base has fallen.” With a Venezuelan flag draped around her shoulders like a cape, Otero quickly headed out to join thousands of others heeding Guaidó’s call.

 • Mariana Otero, một bà mẹ trẻ có ba con trai, nhận được cuộc gọi từ một người bạn sống gần La Carlota: Hãy đến ngay bây giờ vì căn cứ đã sụp đổ. Với một lá cờ Venezuela treo trên vai cô như một chiếc áo choàng, Otero nhanh chóng ra ngoài tham gia hàng ngàn người khác chú ý đến lời kêu gọi của Guaidó.

“If Leopoldo is out there on the streets, I should be too. I want freedom in my country. The streets are ours and I want my children to be witnesses to the way we have come out to struggle for our liberty.”

 • “Nếu một Leopoldo ở ngoài đường, tôi cũng vậy. Tôi muốn tự do ở đất nước tôi. Đường phố là của chúng tôi và tôi muốn các con tôi trở thành nhân chứng cho cách chúng tôi bước ra để đấu tranh cho tự do của chúng tôi.”

She was not alone. As she headed towards Plaza Altamira in the affluent municipality of Chacao in eastern Caracas, hundreds of people were on the street around her.

 • Cô ấy không cô đơn. Khi cô đi về phía Plaza Altamira trong khu đô thị tự trị của Chacao ở phía đông Caracas, hàng trăm người đã ở trên đường xung quanh cô.

But there were fewer protesters from poor areas on the city outskirts – perhaps because of the air of uncertainty and fear spread by paramilitary groups loyal to Maduro which have snuffed out dissent in poor areas of the city.

 • Nhưng có ít người biểu tình từ các khu vực nghèo ở ngoại ô thành phố – có lẽ vì không khí không chắc chắn và sợ hãi lan truyền bởi các nhóm bán quân sự trung thành với Maduro đã dập tắt bất đồng chính kiến ở các khu vực nghèo của thành phố.

At midday, those who had crowded into Plaza Altamira could not believe their eyes: on top of a truck in the square, a group of rifle-toting national guardsmen surrounded Guaidó as he again told the crowd that the regime had fallen.

 • Vào giữa trưa, những người đã chen chúc vào Plaza Altamira không thể tin vào mắt mình: trên một chiếc xe tải ở quảng trường, một nhóm lính canh quốc gia có súng trường vây quanh Guaidó khi anh ta nói với đám đông rằng chế độ đã sụp đổ.

The troops wore blue ribbons on their arms to show they had defected to the opposition; one wore a bandanna across his face. López and several members of the opposition-controlled national assembly were also there.

 • Quân đội đeo dải băng màu xanh trên tay để cho thấy họ đã đào thoát khỏi phe đối lập; một người đeo khăn rằn ngang mặt. López và một số thành viên của quốc hội do phe đối lập kiểm soát cũng ở đó.

“Valientes, patriotas, sí se puede,” chanted the crowd. “Brave patriots! Yes we can!”

 • “Valientes, patriotas, sí se puede,” đã hô vang đám đông. “Những người yêu nước dũng cảm! Vâng, chúng tôi có thể!”

But the momentum was already disappearing. After addressing the crowd, Guaidó and his team melted away – and the crowd which had expected to march on the Miraflores presidential palace were left milling in the square.

 • Nhưng không khí hào hùng đã biến mất. Sau khi giải quyết đám đông, Guaidó và nhóm của ông biến mất – và đám đông dự kiến sẽ diễu hành trên dinh tổng thống Miraflores bị bỏ lại ở quảng trường.

Apart from the secret service chief, Figuera, no big names from Maduro’s government had switched sides. One by one, the big fish tweeted out vows of allegiance.

 • Ngoài giám đốc dịch vụ bí mật, Figuera, không có tên tuổi lớn nào từ chính phủ Maduro, đã đổi phe. Từng người một, “con cá lớn” tweet lời thề trung thành.

…. To be continues


Highlight Vocabulary

1.Oratory (noun) /´ɔrətəri/ Nghệ thuật diễn thuyết; tài hùng biện

He declaring the “final phase of Operation Freedom” with oratory seemingly destined for legend.

(Anh ta tuyên bố giai đoạn cuối cùng của “Chiến dịch Tự Do” với tài hùng biện dường như được dành cho huyền thoại.)


2.Prominent (adj) /´prɔminənt/ Dễ thấy, nổi bật

the most prominent feature in the landscape.

(Nét nổi bật nhất trong phong cảnh.)


3.Afoot (adj) /ə´fut/ Đang tiến hành, đang làm

There is proof that something significant was afoot.

(Có bằng chứng cho thấy một cái gì đó quan trọng đang diễn ra.)


4.Standoff (noun) /ˈstændˌɔf/ bế tắc

The battle of wills between teacher and student was a standoff.

(Cuộc chiến của ý chí giữa giáo viên và sinh viên là một bế tắc.)


5.Apparatus (noun) /,æpə’reitəs/ bộ máy

Key members of the security apparatus were to defect.

(Các thành viên chủ chốt của bộ máy an ninh đã tẩu thoát.)


6.Interim (adj) /ˈɪntərəm/ lâm thời, tạm thời

interim government

(chính phủ lâm thời)


7.Awry (adj) /ə’rai/ a face awry with pain

(bộ mặt méo mó vì đau đớn)


8.Municipality (noun) /mju:¸nisi´pæliti/ Chính quyền thành phố tự trị, chính quyền đô thị tự trị

The municipality provides services such as water and rubbish collection.

(Thành phố tự trị này cung cấp các dịch vụ như thu gom nước và rác.)


9.Snuffed out: Dập tắt

They snuffed out dissent in poor areas of the city.

(Họ dập tắt bất đồng chính kiến ở những vùng nghèo của thành phố.)


10.Dissent (noun) /di´sent/ Sự bất đồng quan điểm

When the time came to approve the proposal, there were one or two voices of dissent.

(Khi đến lúc phê duyệt đề xuất, có một hoặc hai tiếng nói bất đồng.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: https://www.theguardian.com/world/2019/may/03/venezuela-protests-news-latest-maduro-uprising-that-fizzled-

IELTS Planet - Học IELTS online 2019