IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Đánh bom tại nhà thờ ở Sri Lanka trong mùa Phục Sinh – Đọc báo cùng IP

551481_crkva-3_ls


Sri Lanka imposes curfew after more than 150 killed in attacks
(Sri Lanka áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi hơn 150 người thiệt mạng trong các vụ tấn công)

Blasts targeted churches and hotels in Sri Lanka on Easter Sunday.

 • Vụ nổ nhắm vào các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka vào Chủ nhật Phục sinh.

Authorities in Sri Lanka have launched a massive security operation and imposed a curfew after a wave of bombs in churches and hotels in Sri Lanka killedmore than 150 people and injured hundreds.

 • Nhà chức trách ở Sri Lanka đã tiến hành một hoạt động an ninh lớn và áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi một làn sóng những vụ đánh bom trong nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka đã giết chết hơn 150 người và hàng trăm người bị thương.

The eight blasts, some of which officials said were suicide bomb attacks, appeared timed to cause maximum casualties among worshippers attending Easter services.

 • Tám vụ nổ, một số trong đó các quan chức cho biết là các vụ đánh bom tự sát, đã xuất hiện đúng lúc để gây thương vong tối đa trong số những người thờ phượng tham dự các lễ Phục sinh.

In one church, St. Sebastian’s in Katuwapitiya, north of the capital, Colombo, more than 50 people had been killed, a police official said. Much of the church roof was blown out in the explosion, with roof tiles and splintered wood littering the floor and pools of blood in between wounded worshippers.

 • Trong một nhà thờ, Thánh Sebastian Sebastian ở Katuwapitiya, phía bắc thủ đô Colombo, hơn 50 người đã thiệt mạng, một quan chức cảnh sát cho biết. Phần lớn mái nhà thờ bị thổi bay trong vụ nổ, với mái ngói và gỗ vụn vương vãi khắp sàn nhà và vũng máu giữa những người thờ phượng bị thương.

In total, three churches and four hotels were targeted. The other explosion was in a house in Colombo, authorities said.

 • Tổng cộng, ba nhà thờ và bốn khách sạn đã được nhắm mục tiêu. Vụ nổ khác là trong một ngôi nhà ở Colombo, nhà chức trách cho biết.

Most of the targets were either in or close to the capital. Among the four hotels targeted was the Cinnamon Grand, a luxury hotel in the centre of the city that is favoured by top politicians.

 • Hầu hết các mục tiêu đều ở hoặc gần thủ đô. Trong số bốn khách sạn được nhắm đến là Cinnamon Grand, một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố được các chính trị gia hàng đầu ưa chuộng.

The attacks are the most significant in the small island nation for many years, and come a decade after the end of a bloody civil war.

 • Các cuộc tấn công có ý nghĩa nhất ở quốc đảo nhỏ trong nhiều năm và đến một thập kỷ sau khi kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu.

Security officials told the Guardian the situation was “live” shortly after two blasts were reported in Colombo three hours after the first attacks were reported.

 • Các quan chức an ninh nói với tờ The Guardian rằng tình hình là sống trực tiếp ngay sau khi hai vụ nổ được báo cáo ở Colombo ba giờ sau khi các cuộc tấn công đầu tiên được báo cáo.

One explosion occurred at a hotel near the national zoo, when attackers were reportedly cornered by security forces.

 • Một vụ nổ xảy ra tại một khách sạn gần vườn thú quốc gia, khi những kẻ tấn công bị lực lượng an ninh dồn vào chân tường.

Authorities have imposed a curfew, though it was unclear if the ban on movement would start immediately or was overnight.

 • Nhà chức trách đã áp đặt lệnh giới nghiêm, mặc dù không rõ liệu lệnh cấm hoạt động sẽ bắt đầu ngay lập tức hay chỉ sau một đêm.

Hospitals were struggling to cope with the influx of casualties.

 • Các bệnh viện đã phải vật lộn để cứu chữa dòng người thương vong.

At least 160 people injured in the St Anthony’s blast had been admitted to the Colombo National hospital alone by mid-morning, one official said. The main hospital in the eastern port city of Batticaloa had received more than 300 people with injuries following the blast at the Zion church.

 • Ít nhất 160 người bị thương trong vụ nổ St Anthony, đã được đưa vào bệnh viện quốc gia Colombo một mình vào giữa buổi sáng, một quan chức cho biết. Bệnh viện chính ở thành phố cảng phía đông Batticaloa đã tiếp nhận hơn 300 người bị thương sau vụ nổ tại nhà thờ Zion.

There were no immediate claims of responsibility for the attacks. The prime minister, Ranil Wickremesinghe, convenened Sri Lanka‘s top military officials at an emergency meeting of the national security council.

 • Không có yêu cầu trách nhiệm ngay lập tức cho các cuộc tấn công. Thủ tướng Ranil Wickremeinghe đã triệu tập các quan chức quân sự hàng đầu của Sri Lanka tại một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng an ninh quốc gia.

“I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation,” Wickremesinghe said on Twitter.

 • Tôi yêu cầu tất cả người Sri Lanka trong thời gian bi thảm này vẫn đoàn kết và mạnh mẽ. Xin vui lòng tránh tuyên truyền báo cáo chưa được xác minh và sự phỏng đoán. Chính phủ đang thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng này, ông Wickremeinghe nói trên Twitter.

Leaders around the world rushed to condemn the attacks.

 • Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã vội vàng lên án các vụ tấn công.

Theresa May, the UK prime minister, called the blasts “appalling” and Justin Welby, the archbishop of Canterbury, said those affected would be in the prayers of millions marking Easter Sunday around the world.

 • Theresa May, thủ tướng Anh, được gọi là vụ nổ kinh hoàng và Justin Welby, tổng giám mục Canterbury, nói rằng những người bị ảnh hưởng sẽ có mặt trong lời cầu nguyện của hàng triệu người đánh dấu Chủ nhật Phục sinh trên toàn thế giới.

“On this holy day, let us stand with the people of Sri Lanka in prayer, condolence and solidarity as we reject all violence, all hatred and all division,” he said.

 • “Vào ngày thánh này, chúng ta hãy sát cánh cùng người dân Sri Lanka cầu nguyện, chia buồn và đoàn kết khi chúng ta từ chối mọi bạo lực, mọi hận thù và mọi sự chia rẽ,” ông nói.

Sri Lanka is a popular tourist destination and nine foreigners were among the dead, officials said.

 • Sri Lanka là một điểm du lịch nổi tiếng và chín người nước ngoài nằm trong số những người chết, các quan chức cho biết.

Julian Emmanuel and his family, from Surrey, were staying at the Cinnamon Grand when the bomb went off. He told the BBC: “We were in our room and heard a large explosion. It woke us up. There were ambulances, fire crews, police sirens.

 • Julian Emmanuel và gia đình, từ Surrey, đang ở tại Cinnamon Grand khi quả bom phát nổ. Anh ấy nói với BBC: Hồi Chúng tôi đang ở trong phòng và nghe thấy một vụ nổ lớn. Nó đánh thức chúng tôi dậy. Có xe cứu thương, đội cứu hỏa, còi báo động của cảnh sát.

“I came out of the room to see what’s happening. We were ushered downstairs. We were told there had been a bomb. Staff said some people were killed.

 • Tôi đã ra khỏi phòng để xem những gì xảy ra. Chúng tôi được dẫn xuống cầu thang. Chúng tôi được cho biết đã có một quả bom. Nhân viên cho biết một số người đã thiệt mạng.

The blasts marked the end of a lull in violence after the bloody end of the civil war in 2009 during which bombings were common.

 • Vụ nổ đánh dấu sự kết thúc của một thời gian tạm lắng trong bạo lực sau khi kết thúc đẫm máu của cuộc nội chiến năm 2009, trong đó các vụ đánh bom là phổ biến.

Harsha de Silva, Sri Lanka’s economic reforms minister, described horrible scenes at the sites of two attacks.

 • Harsha de Silva, bộ trưởng cải cách kinh tế Sri Lanka, đã mô tả những cảnh tượng kinh hoàng tại địa điểm xảy ra hai vụ tấn công.

“I saw many body parts strewn all over. Emergency crews are at all locations in full force,” he tweeted after visiting the Shangri-La and St. Anthony’s. “We took multiple casualties to hospital. Hopefully saved many lives.”

 • “Tôi thấy nhiều bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi. Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp có mặt ở tất cả các địa điểm với lực lượng đầy đủ, anh ấy đã tweet sau khi đến thăm Shangri-La và St. Anthony. Chúng tôi đã đưa nhiều người bị thương đến bệnh viện. Hy vọng cứu được nhiều mạng sống.”

Colombo’s archbishop, Malcolm Ranjith, called on the public to rally in support of the victims, according to local media, requesting all doctors to report to work despite the holiday and members of the public to donate blood.

 • Tổng giám mục Colombo, Malcolm Ranjith, kêu gọi công chúng tập hợp để giúp đỡ các nạn nhân, theo truyền thông địa phương, yêu cầu tất cả các bác sĩ báo cáo để làm việc mặc dù ngày lễ và các thành viên của công chúng đi hiến máu.

The Muslim council of Sri Lanka issued a statement condemning the attack on the places of worship of “our Christian brothers and sisters on their holy day of Easter, as well as on the hotels in Colombo”.

 • Hội đồng Hồi giáo Sri Lanka đã ban hành một tuyên bố lên án vụ tấn công vào những nơi thờ phượng “của các anh chị em Kitô giáo của chúng ta vào ngày lễ Phục sinh linh thiêng của họ, cũng như tại các khách sạn ở Colombo.”

“We mourn the loss of innocent lives due to extremist and violent elements who wish to create divides between religious and ethnic groups to realise their agenda,” the statement said.

 • “Chúng tôi thương tiếc về sự mất mát của cuộc sống vô tội do các phần tử cực đoan và bạo lực, những người muốn tạo ra sự chia rẽ giữa các nhóm tôn giáo và dân tộc.” Tuyên bố trên đã nói.

Out of Sri Lanka‘s total population of around 22 million, 70% are Buddhist, 12.6% Hindu, 9.7% Muslim, and 7.6% Christian, according to the country’s 2012 census.

 • Trong tổng số dân số khoảng 22 triệu người Sri Lanka, 70% theo đạo Phật, 12,6% theo đạo Hindu, 9,7% theo đạo Hồi và 7,6% theo Kitô giáo, theo điều tra dân số năm 2012 của đất nước.

There has been growing intercommunal tension in Sri Lanka for several years. Last year, there were 86 verified incidents of discrimination, threats and violence against Christians, according to organisations that represent more than 200 local churches and other Christian organisations.

 • Đã có sự căng thẳng liên quốc gia ngày càng tăng ở Sri Lanka trong vài năm. Năm ngoái, đã có 86 vụ phân biệt đối xử, đe dọa và bạo lực đối với Kitô hữu, theo các tổ chức đại diện cho hơn 200 nhà thờ địa phương và các tổ chức Kitô giáo khác.

This year, the National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL), recorded 26 such incidents, including one in which Buddhist monks allegedly attempted to disrupt a Sunday worship service, with the last one reported on 25 March.

 • Năm nay, Liên minh Tin Lành Cơ đốc giáo Quốc gia Sri Lanka (NCEASL), đã ghi nhận 26 sự cố như vậy, trong đó có một sự kiện mà các tu sĩ Phật giáo đã cố gắng phá vỡ một buổi thờ phượng Chủ nhật, với vụ cuối cùng được báo cáo vào ngày 25 tháng 3.

Highlight Vocabulary

1.Curfew (noun) /´kə:fju:/ Lệnh giới nghiêm; sự giới nghiêm

Authorities have imposed a curfew.

(Nhà chức trách đã áp đặt lệnh giới nghiêm)


2.casualty (noun) (số nhiều) (quân sự) số thương vong, số người chết, số người bị thương, số người mất tích

the enemy suffered heavy casualties

(quân địch bị thương vong nặng nề)


3.splinter (v) /´splintə/ Làm vỡ ra từng mảnh, đập vỡ từng mảnh, tung ra từng mảnh

The edges of the plastic cover have cracked and splintered.

(Các cạnh của vỏ nhựa đã bị nứt và vỡ ra.)


4.influx (noun) /’inflʌks/ Dòng (người…) đi vào (nơi nào)

Hospitals were struggling to cope with the influx of casualties.

(Các bệnh viện đã phải vật lộn để cứu chữa dòng người thương vong.)


5.propagate (v) /´prɔpə¸geit/ Phổ biến rộng rãi, truyền bá (quan điểm, tín ngưỡng..)

to propagate news

(lan truyền tin tức, loan tin)


6.speculation (noun) /,spekju’leiʃn/ Sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy đoán

Please avoid propagating unverified reports and speculation.

(Xin vui lòng tránh tuyên truyền báo cáo chưa được xác minh và sự phỏng đoán)


7.condolence (noun) /kən´douləns/ Lời chia buồn

send/offer your condolences

(gửi lời chia buồn)


8.usher (v) /´ʌʃə/ Đưa, dẫn; đi kèm ai để chỉ chỗ

We were ushered downstairs.

(Chúng tôi được dẫn xuống cầu thang.)


9.lull (noun) /lʌl/ Thời gian yên tĩnh, thời gian tạm lắng

a lull in conversation

(lúc câu chuyện tạm lắng)


10.condemn (v) /kən’dem/ Chỉ trích, chê trách, lên án, quy tội

do not condemn him before you know his motives

(đừng vội chỉ trích hắn trước khi anh biết rõ động cơ của hắn)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

April 22, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019