Đốt chất thải nhựa là một ý tưởng tốt? – Đọc báo cùng IP

 

Pöyry_Vantaan_jätevoimalaitos


Many within the trash industry think so. But incineration and other “waste-to-energy” projects may pose dangers to the environment.

 • Nhiều người trong ngành công nghiệp rác nghĩ như vậy. Nhưng việc đốt rác và các dự án khác từ chất thải thành năng lượng của người Viking có thể gây ra những nguy hiểm cho môi trường.

WHAT IS TO be done with the swelling flood of plastic waste, if we don’t want to see it snagged in tree branches, floating in ocean gyres, or clogging the stomachs of seabirds and whales?

 • Phải làm gì với cơn lũ chất thải nhựa ngày càng nhiều lên, nếu chúng ta không muốn nhìn thấy nó bị mắc kẹt trên cành cây, trôi nổi trong đại dương, hoặc làm tắc nghẽn dạ dày của chim biển và cá voi?

Plastic production is expected to double in the next 20 years, according to a report issued by the World Economic Forum. Plastic recycling rates, meanwhile, hover around 30 percent in Europe, just nine percent in the U.S., and zero or close to it in much of the developing world.

 • Sản xuất nhựa dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới, theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tỷ lệ tái chế nhựa, trong khi đó, dao động khoảng 30 phần trăm ở châu Âu, chỉ chín phần trăm ở Hoa Kỳ, và bằng không hoặc gần với nó ở phần lớn các nước đang phát triển.

This past January, a consortium of petrochemical and consumer-goods companies called the Alliance to End Plastic Waste, including Exxon, Dow, Total, Shell, Chevron Phillips, and Procter & Gamble, committed to spending $1.5 billion over five years on the problem. Their aim is to support alternative materials and delivery systems, beef up recycling programs, and—more controversially—promote technologies that convert plastics to fuel or energy.

 • Tháng 1 vừa qua, một tập đoàn gồm các công ty hóa dầu và hàng tiêu dùng đã gọi Liên minh chấm dứt chất thải nhựa, bao gồm Exxon, Dow, Total, Shell, Chevron Phillips và Procter & Gamble, đã cam kết chi 1,5 tỷ đô la trong 5 năm cho vấn đề này. Mục đích của họ là hỗ trợ các vật liệu thay thế và hệ thống phân phối, tăng cường các chương trình tái chế và tập trung vào các công nghệ chuyển đổi tranh cãi về nhựa thành nhiên liệu hoặc năng lượng.

Sophisticated incinerators that burn plastic and other municipal waste can produce enough heat and steam to turn turbine blades and generate electricity for the local grid. The European Union, which restricts the landfilling of organic waste, already burns almost 42 percent of its waste; the U.S. burns 12.5 percent. According to the World Energy Council, a U.N. accredited network that represents a range of energy sources and technologies, the waste-to-energy sector is likely to witness steady growth in coming years, especially in the Asia Pacific region. China already has some 300 waste-to-energy plants operating, with another several hundred in the pipeline.

 • Các lò đốt tinh vi đốt nhựa và chất thải đô thị khác có thể tạo ra đủ nhiệt và hơi nước để quay các cánh tuabin và tạo ra điện cho lưới điện địa phương. Liên minh châu Âu, nơi hạn chế chôn lấp chất thải hữu cơ, đã đốt cháy gần 42% chất thải; Hoa Kỳ đốt 12,5 phần trăm. Theo Hội đồng Năng lượng Thế giới, một mạng lưới được công nhận của Hoa Kỳ đại diện cho một loạt các nguồn năng lượng và công nghệ, ngành chất thải thành năng lượng có thể sẽ chứng kiến sự tăng trưởng ổn định trong những năm tới, đặc biệt là ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trung Quốc đã có khoảng 300 nhà máy thải năng lượng hoạt động, với hàng trăm nhà máy khác đang hoạt động.

“As countries like China close their doors to foreign waste and an overburdened recycling industry fails to keep up with the plastic pollution crisis,” says John Hocevar of Greenpeace, “incineration will increasingly be pushed as an easy alternative.”

 • “Khi các nước như Trung Quốc đóng cửa với chất thải nước ngoài và ngành công nghiệp tái chế quá tải không theo kịp cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa, John nói, John Hocevar của Greenpeace, thiêu đốt sẽ ngày càng được đẩy mạnh như một cách thay thế dễ dàng.

Is it a good idea? (Đó có phải ý kiến hay?)

Burning plastic trash to create energy sounds sensible: Plastic is, after all, made from hydrocarbons, just like oil, and is more energy-dense than coal. But several obstacles loom to a big expansion of waste-burning.

 • Đốt rác nhựa để tạo ra âm thanh năng lượng hợp lý: Rốt cuộc, nhựa được làm từ hydrocarbon, giống như dầu, và đậm đặc năng lượng hơn than. Nhưng một số trở ngại hiện ra cho một sự mở rộng lớn của đốt chất thải.

For one thing, siting waste-to-energy plants, like siting landfills, is difficult: No one wants to live near a plant that may host hundreds of trash-filled trucks a day. Usually the plants end up near low-income communities. The U.S. has seen only one new incinerator since 1997.

 • Đối với một điều, việc đặt các nhà máy thải năng lượng, như đặt các bãi chôn lấp, rất khó: Không ai muốn sống gần một nhà máy có thể chứa hàng trăm xe tải chở rác mỗi ngày. Thông thường các nhà máy kết thúc gần cộng đồng thu nhập thấp. Hoa Kỳ chỉ thấy một lò đốt rác mới kể từ năm 1997.

Waste-to-energy plants are also expensive to build and operate, so they generally charge more to tip loads of trash than landfills do. And because plants run most efficiently with steady streams of waste, their owners often need to import material from far, far away.

 • Các nhà máy xử lý chất thải cũng tốn kém để xây dựng và vận hành, do đó, họ thường tính phí nhiều hơn cho số lượng rác thải nhiều hơn so với các bãi chôn lấp. Và bởi vì các nhà máy chạy hiệu quả nhất với dòng chất thải ổn định, chủ sở hữu của chúng thường cần nhập nguyên liệu từ xa, rất xa.

Large plants do generate enough electricity to supply tens of thousands of houses. But studies have shown that recycling plastic waste saves more energy—by reducing the need to extract fossil fuel and process it into new plastic—than burning it, along with other household waste, can generate.

 • Các nhà máy lớn tạo ra đủ điện để cung cấp cho hàng chục ngàn ngôi nhà. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tái chế chất thải nhựa tiết kiệm nhiều năng lượng hơn bằng cách giảm nhu cầu chiết xuất nhiên liệu hóa thạch và xử lý nó thành nhựa mới hơn là đốt nó, cùng với chất thải gia đình khác, có thể tạo ra.

Finally, waste-to-energy plants have the potential to emit low levels of toxic pollutants such as dioxins, acid gases, and heavy metals. Modern plants employ sophisticated scrubbers, precipitators, and filters to capture these compounds, but as the World Energy Council cautiously states, in a 2017 report, “These technologies are useful as long as the combustion plants are properly operated and emissions controlled.”

 • Cuối cùng, các nhà máy thải năng lượng có khả năng thải ra các chất ô nhiễm độc hại thấp như điôxin, khí axit và kim loại nặng. Các nhà máy hiện đại sử dụng máy lọc, lọc bụi và bộ lọc tinh vi để thu giữ các hợp chất này, nhưng như Hội đồng Năng lượng Thế giới thận trọng tuyên bố, trong một báo cáo năm 2017, các công nghệ này rất hữu ích miễn là các nhà máy đốt được vận hành đúng cách và kiểm soát khí thải.

Some experts worry that countries lacking environmental laws, or strict enforcement, may try to save money on emissions controls. And then there’s incineration’s constant production of greenhouse gases. In 2016, U.S. waste incinerators released the equivalent of 12 million tons of carbon dioxide, more than half of which came from plastics.

 • Một số chuyên gia lo ngại rằng các quốc gia thiếu luật môi trường hoặc thực thi nghiêm ngặt, có thể cố gắng tiết kiệm tiền cho kiểm soát khí thải. Và sau đó, lò đốt rác của Đức sản xuất liên tục các khí nhà kính. Năm 2016, các lò đốt chất thải của Hoa Kỳ đã phát hành tương đương 12 triệu tấn carbon dioxide, hơn một nửa trong số đó đến từ nhựa.

A better way to burn? (Cách tối ưu hơn để đốt?)

Another way to convert waste to energy is through gasification, a process that melts plastics at very high temperatures in the near-absence of oxygen (which means toxins like dioxins and furans aren’t formed). The process generates a synthetic gas that’s used to fire turbines. But with natural gas so cheap, gasification plants aren’t competitive.

 • Một cách khác để chuyển chất thải thành năng lượng là thông qua quá trình khí hóa, một quá trình làm nóng chảy nhựa ở nhiệt độ rất cao trong điều kiện gần như không có oxy (có nghĩa là các chất độc như điôxin và furan aren hình thành). Quá trình này tạo ra một loại khí tổng hợp mà người dùng dùng để đốt tua-bin. Nhưng với khí đốt tự nhiên nên giá rẻ, các nhà máy khí hóa có thể cạnh tranh.

A more attractive technology right now is pyrolysis, in which plastics are shredded and melted at lower temperatures than gasification and in the presence of even less oxygen. The heat breaks plastic polymers down into smaller hydrocarbons, which can be refined to diesel fuel and even into other petrochemical products—including new plastics. (The Alliance to End Plastic Waste includes pyrolysis companies).

 • Một công nghệ hấp dẫn hơn hiện nay là nhiệt phân, trong đó nhựa được băm nhỏ và nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn so với khí hóa và trong sự hiện diện của oxy thậm chí còn ít hơn. Nhiệt phá vỡ các polyme nhựa thành các hydrocacbon nhỏ hơn, có thể được tinh chế thành nhiên liệu diesel và thậm chí vào các sản phẩm hóa dầu khác, bao gồm cả nhựa mới. (Liên minh để kết thúc chất thải nhựa bao gồm các công ty nhiệt phân.)

Seven relatively small pyrolysis plants now operate in the U.S., some still in demonstration phase, and the technology appears to be expanding worldwide, with facilities in Europe, China, India, Indonesia, and the Philippines. The American Chemistry Council estimates that the U.S. could sustain 600 pyrolysis units handling 30 tons of plastics a day, for a total of around 6.5 million tons a year—just under a fifth of the 34.5 million tons of plastic waste the country now generates.

 • Bảy nhà máy nhiệt phân tương đối nhỏ hiện đang hoạt động ở Hoa Kỳ, một số vẫn đang trong giai đoạn trình diễn và công nghệ dường như đang mở rộng trên toàn thế giới, với các cơ sở ở Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ ước tính rằng Hoa Kỳ có thể duy trì 600 đơn vị nhiệt phân xử lý 30 tấn nhựa mỗi ngày, với tổng số khoảng 6,5 triệu tấn một năm, chỉ bằng 1/5 trong số 34,5 triệu tấn chất thải nhựa mà nước này hiện đang tạo ra.

Pyrolysis can handle the films, pouches, and multi-layered materials that most mechanical recyclers cannot, says Priyanka Bakaya, founder of the plastic-to-fuel company Renewlogy. And it produces no harmful pollutants, she says, other than “a minimal amount of carbon dioxide.

 • Priyanka Bakaya, người sáng lập công ty nhựa tái chế nhiên liệu Renewlogy cho biết, nhiệt phân có thể xử lý các màng, túi và vật liệu nhiều lớp mà hầu hết các nhà tái chế cơ học không thể làm được. Và nó không tạo ra các chất gây ô nhiễm có hại, cô nói, ngoại trừ một lượng carbon dioxide tối thiểu.

On the other hand, critics call pyrolysis an expensive and immature technology, with startups that have come and gone over the years, unable to meet their pollution control limits, or technical and financial goals. It is still cheaper to make diesel from fossil fuel than from waste plastic.

 • Mặt khác, các nhà phê bình gọi nhiệt phân là một công nghệ đắt đỏ và non nớt, với các công ty khởi nghiệp đã đến và đi qua nhiều năm, không thể đáp ứng các giới hạn kiểm soát ô nhiễm, hoặc các mục tiêu kỹ thuật và tài chính. Nó vẫn rẻ hơn để sản xuất diesel từ nhiên liệu hóa thạch so với từ nhựa thải.

But is it renewable? (nó có thể tái tạo?)

Is fuel from plastic a renewable resource? According to the Database of State Incentives for Renewables and Efficiency, 16 U.S. states consider municipal solid waste, including the plastics in it, a renewable fuel source. But plastics aren’t renewable in the sense that wood, paper, or cotton are. Plastics don’t grow from sunlight: We make them from fossil fuels extracted from the ground, and each step in that process has the potential to pollute.

 • Là nhiên liệu từ nhựa là một nguồn tài nguyên tái tạo? Theo Cơ sở dữ liệu khuyến khích nhà nước về tái tạo và hiệu quả, 16 tiểu bang Hoa Kỳ coi chất thải rắn đô thị, bao gồm cả nhựa trong đó, một nguồn nhiên liệu tái tạo. Nhưng nhựa aren có thể tái tạo theo nghĩa là gỗ, giấy hoặc bông. Nhựa don sắt phát triển từ ánh sáng mặt trời: Chúng tôi tạo ra chúng từ nhiên liệu hóa thạch được chiết xuất từ mặt đất và mỗi bước trong quy trình đó có khả năng gây ô nhiễm.

In the European Union, only the biogenic fraction of municipal solid waste is considered renewable. But no matter how the EU counts its carbon, burning plastics for fuel in incinerators, along with the rest of its waste, seems to contravene the union’s adoption, in 2015, of “circular economy” goals, which aim to keep resources in use for as long as possible and call for all plastic packaging to be reusable, recyclable, or compostable by 2030.

 • Trong Liên minh châu Âu, chỉ có phần sinh học của chất thải rắn đô thị được coi là có thể tái tạo. Nhưng cho dù EU tính carbon như thế nào, đốt nhựa làm nhiên liệu trong lò đốt, cùng với phần còn lại của chất thải, dường như trái với việc áp dụng của liên minh, vào năm 2015, về các mục tiêu của nền kinh tế vòng tròn, nhằm mục đích giữ tài nguyên sử dụng miễn là có thể và kêu gọi tất cả các bao bì nhựa có thể tái sử dụng, tái chế hoặc phân hủy vào năm 2030.

“When you take fossil fuels out of the ground, make plastics with them, then burn those plastics for energy, it’s clear that this is not a circle—it’s a line,” says Rob Opsomer of the Ellen MacArthur Foundation, which promotes circular economy efforts. But pyrolysis, Opsomer adds, can be considered part of the circular economy if its outputs are used as feedstock for new high-quality materials—including durable plastics.

 • Khi bạn lấy nhiên liệu hóa thạch ra khỏi mặt đất, tạo ra nhựa với chúng, sau đó đốt những chất dẻo đó để lấy năng lượng, thì rõ ràng đây không phải là một vòng tròn. Đó là một đường dây, theo lời của Rob Opsomer của Quỹ Ellen MacArthur, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn nỗ lực. Nhưng nhiệt phân, Opsomer cho biết thêm, có thể được coi là một phần của nền kinh tế tuần hoàn nếu đầu ra của nó được sử dụng làm nguyên liệu cho các vật liệu chất lượng cao mới, bao gồm cả nhựa bền.

Zero-waste advocates worry that any approach to converting plastic waste into energy does nothing to reduce demand for new plastic products and even less to mitigate climate change. “To uplift these approaches is to distract from real solutions,” says Claire Arkin, a campaigner with the Global Alliance for Incinerator Alternatives—that is, solutions that allow people to use less plastic and reuse and recycle more.

 • Không có chất thải ủng hộ lo lắng rằng bất kỳ cách tiếp cận nào để chuyển đổi chất thải nhựa thành năng lượng sẽ không làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm nhựa mới và thậm chí ít hơn để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Claire Arkin, một nhà vận động của Liên minh toàn cầu về lò đốt rác thay thế, đó là giải pháp cho phép mọi người sử dụng ít nhựa hơn và tái sử dụng và tái chế nhiều hơn.

Highlight Vocabulary

       1.Scrubber (noun) /´skrʌbə/ Máy lọc hơi đốt

Scrubbers in factory chimneys can extract harmful particles before they are ventedinto the atmosphere.

(Máy lọc hơi đốt trong ống khói nhà máy có thể trích xuất các hạt có hại trước khi chúng thoát ra ngoài khí quyển.)


       2.Precipitator (noun) /pri´sipiteitə/ bộ lắng

dust precipitator

(Bộ lắng bụi)


       3.Combustion (noun) /kəm’bʌstʃn/ Sự đốt cháy; sự cháy

spontaneous combustion

(sự tự bốc cháy)


       4.Sensible (adj) /’sensəbl/ Có thể nhận thức được bằng giác quan; có thể nhận ra

a sensible difference

(sự khác biệt dễ thấy)


       5.Consortium (noun) /kən’sɔ:tjəm/ Liên doanh

a consortium of textile manufacturers

(một tập đoàn các nhà sản xuất dệt may)


       6.Swelling (noun) /´sweliη/ sự trương nở

soil swelling

(sự trương nở của đất)


       7.Incineration (noun) /in¸sinə´reiʃən/ Sự đốt ra tro, sự thiêu

to incinerate waste

(đốt rác thải)


       8.Synthetic (adj) /sin´θetik/ Tổng hợp; nhân tạo

synthetic rubber

(cao su tổng hợp)


       9.Pyrolysis (noun) /pai´rɔlisis/ Sự nhiệt phân

These technologies include pyrolysis, gasification and anaerobic digestion.

(Những công nghệ này bao gồm nhiệt phân, khí hóa và phân hủy kỵ khí.)


       10.Pouch (noun) /´pautʃ/ túi nhỏ

Food sealed in foil pouches lasts for a long time.

(Thực phẩm kín trong túi giấy bạc kéo dài trong một thời gian dài.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: nationalgeographic.com

Related Articles