IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Đức và lệnh cấm Huawei của Mỹ – Đọc báo cùng IP

snbqbnq


Germany follows UK in casting doubt on US Huawei ban

(Đức theo Anh trong nghi ngờ về lệnh cấm Huawei của Mỹ)


LONDON/HAMBURG — The German government looks likely to avoid an outright ban of Huawei Technologies’ equipment and allow the Chinese company to participate in its high-speed communications infrastructure in some form, as the country seeks to balance its relationships with the U.S. and China.

 • LONDON/HAMBURG –Chính phủ Đức dường như sẽ tránh được lệnh cấm hoàn toàn thiết bị của Huawei Technologies và cho phép công ty Trung Quốc tham gia vào cơ sở hạ tầng truyền thông tốc độ cao dưới một hình thức nào đó, khi nước này tìm cách cân bằng mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc.

The German stance is similar to that of the U.K. which believes that the risks posed by Huawei are manageable, and would represent a blow to American-led efforts to convince allies to ban Huawei equipment  from 5G networks on security grounds.

 • Lập trường của Đức tương tự như lập trường của Hoa Kỳ, người tin rằng các rủi ro do Huawei gây ra là có thể kiểm soát được và sẽ giáng một đòn mạnh vào các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu để thuyết phục các đồng minh cấm thiết bị Huawei từ mạng 5G vì lý do bảo mật.

The German cabinet has already delayed its decision from earlier in February, when it was first expected to determine whether to exclude Huawei. Germany is scheduled to hold an auction for 5G frequencies in mid-March and needs to make a decision by then.

 • Nội các của Đức đã trì hoãn quyết định của mình từ đầu tháng 2, khi lần đầu tiên dự kiến sẽ xác định có loại trừ Huawei hay không. Đức dự kiến sẽ tổ chức một cuộc đấu giá cho tần số 5G vào giữa tháng 3 và sau đó cần đưa ra quyết định.

A recent probe by Germany’s cybersecurity agency failed to show that the Chinese company could use its equipment to clandestinely siphon off data, The Wall Street Journal reported on Tuesday.

 • Một cuộc thăm dò gần đây của cơ quan an ninh mạng Đức không thể cho thấy rằng công ty Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của mình để tiết lộ dữ liệu một cách trắng trợn, Tạp chí Phố Wall đưa tin hôm thứ ba.

“If the U.K. and Germany, two key allies, are not on board, it will neuter the Trump administration’s efforts to paint Huawei as a security threat,” said Edward Alden, a senior fellow at the Council on Foreign Relations in Washington DC. “Canada will most likely waffle too,” he said.

 • Edward Alden, một thành viên cao cấp tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở Washington DC, nói: “Nếu Hoa Kỳ và Đức, hai đồng minh chủ chốt, không ở cùng trên tàu, điều đó sẽ làm cho các nỗ lực của chính quyền Trump coi Huawei là mối đe dọa an ninh”. “Canada rất có thể cũng sẽ làm bánh quế,” ông nói.

Alden doubted that the U.S. has presented overwhelming evidence to its allies that Huawei poses a risk. One of the main concerns raised by critics is that Chinese law obliges Huawei to cooperate with the government if required. In addition the Chinese Communist Party can exert control over the company through cells it runs inside Huawei which answer directly to the party.

 • Alden nghi ngờ rằng Hoa Kỳ đã đưa ra bằng chứng áp đảo cho các đồng minh của mình rằng Huawei có nguy cơ. Một trong những mối quan tâm chính được các nhà phê bình đưa ra là luật pháp Trung Quốc bắt buộc Huawei phải hợp tác với chính phủ nếu được yêu cầu. Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể kiểm soát công ty thông qua các tế bào mà họ điều hành bên trong Huawei, câu trả lời trực tiếp cho đảng.

Despite this, the Financial Times reported on Sunday that the U.K. National Cyber Security Center had determined that the risks of using Huawei equipment in future high-speed communications networks could be mitigated. A source said the British probably would recommend an approach using multiple suppliers and partial restrictions.

 • Mặc dù vậy, tờ Thời báo Tài chính đã đưa tin vào Chủ nhật rằng Trung tâm An ninh mạng quốc gia Hoa Kỳ đã xác định rằng những rủi ro khi sử dụng thiết bị Huawei trong các mạng truyền thông tốc độ cao trong tương lai có thể được giảm thiểu. Một nguồn tin cho biết người Anh có thể sẽ đề xuất một phương pháp sử dụng nhiều nhà cung cấp và hạn chế một phần.

As a member of Five Eyes — an intelligence-sharing pact with the U.S., Canada, Australia and New Zealand — the U.K. could influence other countries’ policies.

 • Là thành viên của Five Eyes – một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand – Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến chính sách của các quốc gia khác.

However, London’s hesitation to support the Trump administration with an outright Huawei ban may also be linked to political calculations. “In its current state, on the back foot on Brexit negotiations with the EU, the British government cannot afford to entirely antagonize China,” CFR’s Alden said. With no signs that bilateral trade deals with the U.S. or Japan are making progress, “Britain is increasingly isolated,” he said.

 • Tuy nhiên, sự do dự của London để hỗ trợ chính quyền Trump với lệnh cấm hoàn toàn của Huawei cũng có thể liên quan đến các tính toán chính trị. “Ở trạng thái hiện tại, trên cơ sở đàm phán Brexit với EU, chính phủ Anh không đủ khả năng để đối kháng hoàn toàn với Trung Quốc,” Alden của CFR nói. Không có dấu hiệu cho thấy các thỏa thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản đang đạt được tiến bộ, “Anh ngày càng bị cô lập”, ông nói.

“The U.K. may have been concerned that shutting Huawei out completely could delay its plans to roll out 5G,” added Keio University professor Tatsuya Kurosaka, an expert on the communications industry.

 • Giáo sư Đại học Keio, Tatsuya Kurosaka, một chuyên gia về ngành truyền thông cho biết: “Vương quốc Anh có thể đã lo ngại rằng việc đóng cửa Huawei hoàn toàn có thể trì hoãn kế hoạch tung ra 5G”.

Germany, for its part, has been unsettled by U.S. President Donald Trump’s threats to impose additional tariffs on imported European automobiles. Car duties would have a much bigger impact on the German economy than the 5G roll out, and experts say that German ministries are divided in their opinion over how to handle the Huawei case.

 • Về phần mình, Đức đã bị làm phiền bởi các mối đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc áp đặt thuế quan bổ sung đối với ô tô nhập khẩu châu Âu. Thuế xe hơi sẽ có tác động lớn hơn nhiều đối với nền kinh tế Đức so với việc tung ra 5G và các chuyên gia nói rằng các bộ của Đức bị chia rẽ theo quan điểm của họ về cách xử lý vụ việc của Huawei.

German Economy Minister Peter Altmaier has hinted that a decision will not come before the mid-March 5G auction.

 • Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đã ám chỉ rằng một quyết định sẽ không được đưa ra trước phiên đấu giá 5G vào giữa tháng 3 .

New Zealand also appears to be breaking ranks. “It is fair to say Five Eyes, of course, share information, but we make our own independent decisions,” Prime Minister Jacinda Ardern said Monday, signaling that Wellington will evaluate the risks tied to Huawei separately from Washington.

 • New Zealand cũng xuất hiện để phá vỡ hàng ngũ. “Thật công bằng khi nói Five Eyes, tất nhiên, chia sẻ thông tin, nhưng chúng tôi tự đưa ra quyết định độc lập”, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết hôm thứ Hai, báo hiệu rằng Wellington sẽ đánh giá các rủi ro liên quan đến Huawei riêng biệt với Washington.

This represents a possible shift for the country. In November, it rejected a proposal by a telecom to use Huawei 5G equipment, even while stressing the decision was not aimed at any company in particular.

 • Điều này thể hiện một sự thay đổi có thể cho đất nước. Vào tháng 11, hãng đã từ chối đề xuất của một công ty viễn thông về việc sử dụng thiết bị Huawei 5G, ngay cả khi nhấn mạnh rằng quyết định này không nhằm vào bất kỳ công ty nào nói riêng.

In the meantime, the U.S. is doubling down against Huawei. Vice President Mike Pence, a China hawk, warned about the “threat” posed by the company at the Munich Security Conference on Saturday. Secretary of State Mike Pompeo also urged Eastern European countries to cooperate with the U.S over Huawei. But Slovakia, for one, does not consider the Chinese company a problem.

 • Trong khi đó, Hoa Kỳ đang tăng gấp đôi so với Huawei. Phó Tổng thống Mike Pence, một con chim ưng Trung Quốc, đã cảnh báo về “mối đe dọa” mà công ty đặt ra tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ Bảy. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng kêu gọi các nước Đông Âu hợp tác với Hoa Kỳ về Huawei. Nhưng Slovakia, trước hết, không coi công ty Trung Quốc là một vấn đề.

Among Asian allies, Japan plans to essentially bar Huawei products from 5G networks, citing security risks. SoftBank Corp., SoftBank Group’s mobile arm, is considering replacing Huawei equipment in its existing 4G network in response to Japanese and U.S. government requests. It has not changed its stance that it will make a final decision taking all relevant factors into account.

 • Trong số các đồng minh châu Á, Nhật Bản có kế hoạch chủ yếu cấm các sản phẩm Huawei khỏi mạng 5G, với lý do rủi ro bảo mật. SoftBank Corp, chi nhánh di động của SoftBank Group, đang xem xét thay thế thiết bị Huawei trong mạng 4G hiện có để đáp ứng các yêu cầu của chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Nó đã không thay đổi lập trường rằng nó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng có tính đến tất cả các yếu tố liên quan.

Highlight Vocabulary

       1. outright (adj) /¸aut´rait/ Dứt khoát, thẳng thừng, triệt để

I think cigarette advertising should be banned outright.

(Tôi nghĩ quảng cáo thuốc lá nên bị cấm hoàn toàn.)


       2. stance (n) /stæns/ thái độ, lập trường, quan điểm

The leader’s aggressive stance seems to have foreclosed any chance of diplomatic compromise.

(Lập trường hung hăng của người lãnh đạo dường như đã đóng lại bất kỳ cơ hội thỏa hiệp ngoại giao nào.)


       3. clandestine (adj) /klæn´destin/ Giấu giếm, bí mật

The group held weekly clandestine meetings in a church.
(Nhóm đã tổ chức các cuộc họp bí mật hàng tuần trong một nhà thờ.)


       4. siphoned off: rút ra

Over the years, she siphoned off hundreds of thousands of dollars from various accounts.

(Trong những năm qua, cô đã rút ra hàng trăm ngàn đô la từ các tài khoản khác nhau.)


       5. obligate (v) /ə’blaiʤ/ Bắt buộc, cưỡng bách; đặt nghĩa vụ cho

The company was obligated to make compensation for damages.

(Công ty có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.)


       6. mitigate (v) Giảm nhẹ, làm dịu bớt, làm cho đỡ

to mitigate a punishment

(giảm nhẹ sự trừng phạt)


       7. partial (adj) /ˈpɑrʃəl/ Một phần, từng phần; cục bộ

On Wednesday there will be a partial eclipse of the sun.

(Vào thứ Tư sẽ có nhật thực một phần của mặt trời.)


       8. Antagonize (v) /æn´tægə¸naiz/ chống lại, phản kháng, phản đối

It’s a very delicate situation and I’ve no wish to antagonize him.

(Đó là một tình huống rất tế nhị và tôi không muốn đối kháng với anh ta.)


       9. Bilateral (adj) /bai’lætərəl/ Tay đôi, song phương

bilateral contract

(khế ước song phương)


       10. Proposal (n) /prə’pouzl/ đề nghị, đề xuất

a proposal to offer a discount to regular customers

(một đề nghị yêu cầu giảm giá cho các khách hàng thường xuyên).


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

February 20, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019