IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Giải thích chi tiết đáp án Giải thích đáp án IELTS Reading Nhờ các bạn giải thích giùm mình phần reading, câu 1 test 1 ở sách Cambridge 13.

Nhờ các bạn giải thích giùm mình phần reading, câu 1 test 1 ở sách Cambridge 13.

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Premium IELTS Thấy có nhiều nét mới và nghĩ phiên bản mới sẽ tốt hơn.

Viet Hai Ha

Kỹ Sư Phân Mềm
IELTS Planet - Học IELTS online 2019