IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 1 Task 1_The climograph below shows average monthly temperatures and rainfall

Task 1_The climograph below shows average monthly temperatures and rainfall

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Premium IELTS Thấy có nhiều nét mới và nghĩ phiên bản mới sẽ tốt hơn.

Viet Hai Ha

Kỹ Sư Phân Mềm
IELTS Planet - Học IELTS online 2019