• Chữa Speaking Part 1-2-3 911

  • hoa12345

   Thành viên
   Tháng Bảy 28, 2017 vào lúc 11:01 chiều

   Describe an occasion when you had to wait
   a long time for someone or something to
   arrive.

   You should say:

   – who or what you were waiting for
   – how long you had to wait
   – why you had to wait a long time
   and explain how you felt about waiting a
   long time.

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • hoa12345

   Thành viên
   Tháng Bảy 28, 2017 vào lúc 11:09 chiều

   bạn ơi, máy mình bị lỗi nên file gửi bài nó chuyển qua chỗ bài của bạn, mình xin lỗi nhé
   các anh chị chữa bài thông cảm em nhé, em bị lỗi gửi bài chưa gửi được mà lại bị vòng qua đây

  • ivynguyen

   Thành viên
   Tháng Tám 12, 2017 vào lúc 10:47 chiều

   Please kindly check my notes here, and feel free to leave comments if you have any questions. Please give us feedback or rating of the correcting service. Thank you very much.

Đang xem 2 luồng phản hồi

The forum ‘Chữa Speaking Part 1-2-3 911’ is closed to new discussions and replies.

Original Post
0 của 0 posts June 2018
Now