Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Task 2: Describe a difficult subject that you learned at school

Task 2: Describe a difficult subject that you learned at school

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Premium IELTS Thấy có nhiều nét mới và nghĩ phiên bản mới sẽ tốt hơn.

Viet Hai Ha

Kỹ Sư Phân Mềm
IELTS Planet - Học IELTS online 2019