Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Task2-Describe someone you never met but wanted to know.

Task2-Describe someone you never met but wanted to know.

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Premium IELTS Thấy có nhiều nét mới và nghĩ phiên bản mới sẽ tốt hơn.

Viet Hai Ha

Kỹ Sư Phân Mềm
IELTS Planet - Học IELTS online 2019