IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Giáo hoàng tổ chức hội nghị về xâm phạm tình dục – Đọc báo cùng IP

c1288873378e4ff490094883ffb27192_18


VATICAN CITY — With his moral authority in question and his papal legacy in the balance, Pope Francis opened a historic summit meeting at the Vatican on Thursday devoted to clerical child sexual abuse, an issue that has for decades devastated some corners of his vast church while being utterly ignored and denied in others.

 • THÀNH PHỐ VATICAN – Với quyền lực đạo đức bị nghi ngờ và di sản giáo hoàng của ông trong sự cân bằng, Giáo hoàng Francis đã mở một cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Vatican vào thứ năm dành cho lạm dụng tình dục trẻ em, một vấn đề trong nhiều thập kỷ đã tàn phá một số góc của nhà thờ rộng lớn của ông trong khi bị bỏ qua hoàn toàn và bị từ chối ở những nơi khác.

“We hear the cry of the little ones asking for justice,” Francis told the 190 leaders of the Roman Catholic Church who had assembled from around the world at the start of a four-day conference intended to instruct them on the depth and universality of the problem and how to deal with it.

 • Chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ đòi công lý, ông Francis nói với 190 nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã, những người đã tập hợp từ khắp nơi trên thế giới khi bắt đầu một cuộc hội thảo kéo dài bốn ngày nhằm hướng dẫn họ về chiều sâu và tính phổ quát của vấn đề và làm thế nào để đối phó với nó.

“The holy people of God look to us and expect from us not simple and obvious condemnations, but concrete and effective measures,” Francis said.

 • Những người thánh của Thiên Chúa nhìn vào chúng ta và mong đợi từ chúng ta không phải là những lời lên án đơn giản và rõ ràng, mà là những biện pháp cụ thể và hiệu quả, theo ông Francis.

Survivors of clerical abuse, their advocates and faithful disheartened and disgusted by the failure to address the abuses are demanding that the church enshrine in Canon Law a policy of zero tolerance for abusive priests and bishops who cover for them.

 • Những người sống sót của những vụ giáo sĩ lạm dụng, những người ủng hộ và trung thành của họ chán nản và ghê tởm vì không giải quyết được các hành vi lạm dụng đang yêu cầu nhà thờ phải lưu giữ trong Canon Law một chính sách không khoan nhượng đối với các linh mục và giám mục lạm dụng che đậy cho họ.

The Vatican made clear on Thursday that that was not in the cards. Instead, Francis — who intends the meeting to be a “catechesis,” educating bishops and religious leaders so they could undergo a conversion of spirit on the severity of the crisis — provided them with 21 “reflection points.”

 • Vatican đã nói rõ vào thứ năm rằng điều đó không xảy ra. Thay vào đó, Đức Francis – người dự tính cuộc họp này sẽ trở thành một bài” giáo lý “, giáo dục cho các giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo để họ có thể trải qua một sự chuyển đổi tinh thần về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng – đã cung cấp cho họ 21 “điều phản ánh”.

“They are a road map for our discussion,” Archbishop Charles Scicluna, the Vatican’s leading sex crimes investigator, said in a news conference. “They are very, very concrete.”

 • “Đó là một bản đồ cho cuộc thảo luận của chúng tôi”, Tổng Giám mục Charles Scicluna, nhà điều tra tội phạm tình dục hàng đầu của Vatican, cho biết trong một cuộc họp báo. “Họ rất, rất cụ thể.”

The points included codifying the participation of lay experts in sexual abuse investigations; ensuring priests and bishops found guilty of abuse are dismissed from ministry; preventing the names of accused clerics being published before convictions; and requiring reporting to civil authorities and church superiors.

 • Các điểm bao gồm mã hóa sự tham gia của các chuyên gia giáo dân trong các cuộc điều tra lạm dụng tình dục; đảm bảo các linh mục và giám mục bị kết tội lạm dụng được miễn nhiệm chức vụ; ngăn chặn tên của các giáo sĩ bị buộc tội được công bố trước khi kết án; và yêu cầu báo cáo cho chính quyền dân sự và cấp trên của nhà thờ.

Other points set out specific protocols for handling accusations against bishops, screening seminarians, increasing pastoral focus on abuse victims, and greater collaboration with the media to determine the credibility of accusations. Another raised the minimum age for marriage in the church to 16 from 14 for women.

 • Các điểm khác đặt ra các giao thức cụ thể để xử lý các cáo buộc chống lại các giám mục, các chủng sinh sàng lọc, tăng sự tập trung mục vụ vào các nạn nhân lạm dụng và hợp tác nhiều hơn với các phương tiện truyền thông để xác định độ tin cậy của các cáo buộc. Một người khác tăng tuổi tối thiểu để kết hôn trong nhà thờ lên 16 từ 14 đối với phụ nữ.

There was no mention of a zero-tolerance policy, or of automatic dismissal from the clerical state, for abusive priests and or for bishops who concealed abuse.

 • Không có đề cập đến một chính sách không khoan nhượng, hoặc tự động sa thải khỏi nhà nước giáo sĩ, đối với các linh mục lạm quyền và hoặc cho các giám mục che giấu lạm dụng.

Is Ancient DNA Research Revealing New Truths — or Falling Into Old Traps
He Committed Murder. Then He Graduated From an Elite Law School. Would You Hire Him as Your Attorney?
‘A Pumping Conspiracy’: Why Workers Smuggled Breast Pumps Into Priso
“You have to take it on a case-by-case basis,” Archbishop Scicluna said.

 • Nghiên cứu DNA cổ đại có tiết lộ những sự thật mới ? – hay rơi vào những cái bẫy cũ
  Anh ta phạm tội giết người. Sau đó, anh tốt nghiệp một trường luật ưu tú. Bạn sẽ thuê anh ta làm luật sư của bạn?
  “Một âm mưu máy bơm”: Tại sao công nhân nhập lậu máy bơm ngực vào Priso
  Bạn phải đưa nó vào từng trường hợp cụ thể, Tổng giám mục Scicluna nói,

At Thursday’s session, bishops heard searing prerecorded video testimonials from abuse survivors, including one who was impregnated three times by a priest and forced to have abortions and another who spoke of being abused hundreds of times. None, however, addressed the congress in person.

 • Tại phiên họp Thứ Năm, các giám mục đã nghe những lời chứng thực bằng video được ghi lại từ những người sống sót bị lạm dụng, trong đó có một người bị một linh mục làm nhục ba lần và buộc phải phá thai và một người khác nói về việc bị lạm dụng hàng trăm lần. Không, tuy nhiên, đã đề cập đến đại hội trong người

“Victims need to be believed,” one pleaded by video, urging bishops to collaborate with civil authorities.

 • Nạn nhân cần được tin tưởng, một người khẩn cầu bằng video, kêu gọi các giám mục cộng tác với chính quyền dân sự.

In the decades since the crisis first erupted in the United States, where a systemic problem of moving predatory priests from parish to parish spread abuse like a virus, the scourge has devastated the church around the world.

 • Trong những thập kỷ kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra lần đầu tiên ở Hoa Kỳ, nơi một vấn đề mang tính hệ thống trong việc di chuyển các linh mục biến chất từ giáo xứ đến giáo xứ lan truyền lạm dụng như virus, tai họa đã tàn phá nhà thờ trên khắp thế giới.

Francis’ own missteps and inaction since his election in 2013 have made it an existential threat to his papacy. After he accused victims of slandering bishops during a trip to Chile early last year, the outcry from victims was fast and furious.

 • Chính những sai lầm và không hành động của ông Francis kể từ cuộc bầu cử năm 2013 đã khiến nó trở thành một mối đe dọa hiện hữu đối với giáo hoàng của ông. Sau khi anh ta buộc tội các nạn nhân nói xấu các giám mục trong chuyến đi đến Chile hồi đầu năm ngoái, sự phản đối từ các nạn nhân quá nhanh và nguy hiểm.

Criticism reached a feverish pitch last summer, when the Pennsylvania attorney general released a scathing grand jury report charging that more than 300 priests had abused at least a thousand victims over 70 years. Prelates in Francis’ own hierarchy also accused him of covering up for abusers.

 • Sự chỉ trích đã đạt đến một cơn sốt vào mùa hè năm ngoái, khi tổng chưởng lý Pennsylvania công bố một báo cáo bồi thẩm đoàn nghiêm trọng buộc tội rằng hơn 300 linh mục đã lạm dụng ít nhất một ngàn nạn nhân trong hơn 70 năm. Các vị tiên tri trong hệ thống phân cấp riêng của Francis cũng cáo buộc ông che đậy cho những kẻ lạm dụng.

Since last year, Francis has himself undergone something of a conversion on the issue, admitting errors, asking forgiveness and growing tough on those who covered up the crimes. He has fired bishops in Chile and last week defrocked the American former cardinal Theodore McCarrick.

 • Kể từ năm ngoái, Francis đã tự mình trải qua một sự chuyển đổi về vấn đề này, thừa nhận lỗi, yêu cầu sự tha thứ và ngày càng cứng rắn đối với những người che đậy tội ác. Ông ta đã sa thải các giám mục ở Chile và tuần trước đã xua đuổi cựu hồng y người Mỹ Theodore McCarrick.

Francis called the landmark meeting last September with the apparent aim of relieving some pressure, but it has also dramatically increased expectations that after years of talk that the Vatican would finally institute new rules to hold bishops accountable.

 • Đức Francis đã gọi cuộc họp mang tính bước ngoặt vào tháng 9 năm ngoái với mục đích rõ ràng là giảm bớt một số áp lực, nhưng nó cũng làm tăng đáng kể kỳ vọng rằng sau nhiều năm nói chuyện, Vatican cuối cùng sẽ đưa ra các quy tắc mới để buộc các giám mục phải chịu trách nhiệm.

On Thursday, as he brought together clerical leaders from around the world, Francis said that the church was obliged to discuss the extent to which abuse was afflicting the church and humanity in a “sincere and in-depth manner.”

 • Vào thứ năm, khi ông tập hợp các nhà lãnh đạo giáo sĩ từ khắp nơi trên thế giới, Đức Francis nói rằng nhà thờ có nghĩa vụ phải thảo luận về mức độ lạm dụng đã ảnh hưởng đến nhà thờ và nhân loại một cách chân thành và sâu sắc.

Many bishops have long denied that clerical sex abuse of minors was a problem, or suggested that it exists only in the Western or Anglo-Saxon world, or is a result of homosexuality in the church, a contention discredited by most scientific studies.

 • Nhiều giám mục từ lâu đã phủ nhận rằng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là một vấn đề, hoặc cho rằng nó chỉ tồn tại trong thế giới phương Tây hoặc Anglo-Saxon, hoặc là kết quả của đồng tính luyến ái trong nhà thờ, một sự tranh cãi bị làm mất uy tín bởi hầu hết các nghiên cứu khoa học.

When bishops have acknowledged abuse, they often treated it as a sin to forgive rather than a crime to prosecute, reflexively protected their own and believed bishops over victims.

 • Khi các giám mục thừa nhận lạm dụng, họ thường coi đó là tội lỗi để tha thứ thay vì phạm tội để truy tố, theo phản xạ bảo vệ chính họ và tin rằng các giám mục đối với nạn nhân.

Those gathered on Thursday included the presidents of many of the world’s bishops’ conferences, men’s and women’s religious orders and powerful cardinals from his committee of top advisers.

 • Những người tập trung vào hôm thứ Năm bao gồm các chủ tịch của nhiều hội đồng thế giới, các hội đồng giáo dục, nam giới và nữ giới, các giáo sĩ và các hồng y mạnh mẽ từ ủy ban cố vấn hàng đầu của ông.

…..To be continues


Highlight vocabulary

 1. utterly (adv) /´ʌtəli/ Hoàn toàn, toàn bộ, tuyệt đối, dứt khoát, cực kỳ, cùng cực

she utterly despises him

(Cô ta hoàn toàn xem thường hắn).


2. advocate (v) /´ædvəkeit/ biện hộ, bào chữa,

He was part of an extreme political group that advocated the complete overthrowof the political system.

(Ông là một phần của một nhóm chính trị cực đoan ủng hộ việc lật đổ hoàn toàn hệ thống chính trị.)


 3. enshrine (v) /in´ʃrain/ Cất giữ (thánh vật…) vào thánh đường; trân trọng cất giữ (cái gì) coi như là thiêng liêng

A lot of memories are enshrined in this photograph album.

(Rất nhiều kỷ niệm được lưu giữ trong album ảnh này.)


 4. catechesis (n) \ ˌka-tə-ˈkē-səs\ giáo lý

Advocates of traditional Catholic liturgy these days stress catechesis, the education and formation of the faithful.

(Những người ủng hộ phụng vụ Công giáo truyền thống những ngày này nhấn mạnh giáo lý, giáo dục và hình thành tín hữu.)


5. conversion (n)  /kənˈvɜrʃən/ sự chuyển đổi

The firm specializes in loft conversions .

(Công ty chuyên về chuyển đổi gác xép.)


6. severity (n) /si´veriti/ Tính nghiêm khắc; tính nghiêm nghị; sự ngặt nghèo

the severity of the winter

(sự khắc nghiệt của mùa đông)


 7. Archbishop (n) /´a:tʃ´biʃəp/ Tổng giám mục

The Archbishop of Canterbury holds the highest position in the Church of England.

(Đức Tổng Giám mục Canterbury giữ vị trí cao nhất trong Giáo hội Anh.)


 8. Protocol (n) /ˈ´proutə¸kɔl/ Nghi thức ngoại giao, lễ tân

Recently, the use of type systems to formalize protocols has interested many researchers.

(Gần đây, việc sử dụng các hệ thống loại để chính thức hóa các giao thức đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.)


 9. seminarian (n) /¸semi´nɛəriən/ Học sinh trường đạo

McCarrick said as young Haitian seminarians were shown milling about.

(McCarrick nói khi các chủng sinh trẻ Haiti được thể hiện lột xác.)


10. Cleric (n) /´klerik/ giáo sĩ

The committee was composed of Jewish, Catholic, Protestant, and Muslim clerics.

(Ủy ban bao gồm các giáo sĩ Do Thái, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: www.nytimes.com

February 22, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019