IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Giáo hoàng tổ chức hội nghị về xâm phạm tình dục P2- Đọc báo cùng IP

Pope Francis leads a Holy Mass during the 23rd World Day For Consecrated Life in Saint Peter's Basilica at the Vatican, February 2,


All of them rose to sing off the same prayer sheet and listened to the Rev. Hans Zollner — an organizer of the meeting and a member of the Vatican’s child-protection commission — give voice to victims who lamented being ignored by the church leaders.

 • Tất cả bọn họ đã hát lên cùng một tờ kinh nguyện và lắng nghe Linh mục Hans Zollner – một người tổ chức cuộc họp và là thành viên của ủy ban bảo vệ trẻ em của Vatican – nói lên những nạn nhân than thở vì bị lãnh đạo nhà thờ phớt lờ.

“They didn’t listen to me and my cry,” Father Zollner said, followed by a long and haunting silence.

 • Họ đã không nghe tôi và tiếng khóc của tôi, Cha Cha Zollner nói, sau đó là một sự im lặng kéo dài và ám ảnh.

The church leaders arrived against a backdrop of feverishly high expectations from abuse survivors. Many former victims descended on Rome to meet with the church’s leading officials on the issue.

 • Các nhà lãnh đạo nhà thờ đã đến trong bối cảnh của những kỳ vọng cực kỳ cao từ những người sống sót bị lạm dụng. Nhiều nạn nhân cũ đã xuống Rome để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của nhà thờ về vấn đề này.

But they were also there to march, protest and make their anger known to the news media, reflecting the frustration with the Vatican’s inability to confront a problem that has devoured the church from within for decades now.

 • Nhưng họ cũng có mặt để diễu hành, phản đối và làm cho sự tức giận của họ được biết đến với các phương tiện truyền thông, phản ánh sự thất vọng với Vatican không có khả năng đối mặt với một vấn đề đã nuốt chửng nhà thờ từ trong nhiều thập kỷ nay.

Advocates for other victims of abuse and secrecy in the church, including for the children of priests and for nuns raped by clerics, were also there.

 • Những người ủng hộ cho các nạn nhân khác của lạm dụng và bí mật trong nhà thờ, bao gồm cả con cái của các linh mục và cho các nữ tu bị giáo sĩ hãm hiếp, cũng ở đó.

After the pope spoke on Thursday, the Holy See said the assembled bishops privately watched video presentations of testimony from victims, who were not identified to the news media.

 • Sau khi Đức Giáo hoàng phát biểu hôm thứ Năm, Tòa Thánh cho biết các giám mục đã tập hợp đã xem riêng các bài thuyết trình bằng video từ các nạn nhân, những người không được xác định với các phương tiện truyền thông.

“The first thing they did was to treat me as a liar, turn their backs and tell me that I, and others, were enemies of the Church,’’ one victim, apparently from Chile, said of the church leaders.

 • Một điều đầu tiên họ làm là coi tôi như kẻ nói dối, quay lưng lại và nói với tôi rằng tôi và những người khác là kẻ thù của Giáo hội, một trong những nạn nhân, có vẻ như từ Chile, nói về các lãnh đạo nhà thờ.

‘‘This pattern exists not only in Chile,’’ the victim added. ‘‘It exists all over the world, and this must end.”

 • “Mô hình này không chỉ tồn tại ở Chile”, nạn nhân đã tăng lên. “Nó tồn tại trên toàn thế giới và điều này phải kết thúc.”

Another victim talked about becoming pregnant three times by a priest who started abusing her at age 15, and being forced by him each time to have an abortion.

 • Một nạn nhân khác đã nói về việc mang thai ba lần bởi một linh mục bắt đầu lạm dụng cô ấy vào năm 15 tuổi và bị anh ta ép buộc phải phá thai mỗi lần.

“Every time I refused to have sex with him, he would beat me,” she said. “And since I was completely dependent on him economically, I suffered all the humiliations he inflicted on me.”

 • Mỗi khi tôi từ chối quan hệ tình dục với anh ta, anh ta sẽ đánh tôi, cô ấy nói. Vì tôi hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta về kinh tế, tôi phải chịu đựng tất cả sự sỉ nhục mà anh ta gây ra cho tôi.

A 53-year-old priest also addressed the conference on a prerecorded video and recounted his own abuse by a priest and not being attacked for it by his bishop.

 • Một linh mục 53 tuổi cũng đã phát biểu tại hội nghị về một đoạn video được ghi sẵn và kể lại sự lạm dụng của chính mình bởi một linh mục và không bị giám mục của mình tấn công.

Another, apparently from Asia, spoke of being sexually molested more than a hundred times, and of being the victim of cover-ups by religious superiors.

 • Một người khác, dường như từ châu Á, đã nói về việc bị quấy rối tình dục hơn một trăm lần và là nạn nhân của sự che chở của cấp trên tôn giáo.

“I’ll request the bishops to get their act clear because this is one of the time bombs happening in the church of Asia,” the victim said.

 • “Tôi sẽ yêu cầu các giám mục làm rõ ràng hành động của họ vì đây là một trong những vụ chấn động xảy ra trong nhà thờ châu Á”, Nạn nhân nói.

Cardinal Luis Antonio Tagle of the Philippines, widely considered a contender to be the next pope, also addressed the gathering.

 • Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Philippines, được coi là một ứng cử viên trở thành giáo hoàng tiếp theo, cũng đề cập đến việc tập hợp.

“Wounds have been inflicted by us bishops” on the faithful, said Cardinal Tagle, who has himself come under criticism from victims’ groups for his apparent lack of commitment to zero-tolerance policies.

 • Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Philippines, được coi là một ứng cử viên trở thành giáo hoàng tiếp theo, cũng đề cập đến việc tập hợp. Hồng y Tagle đã bị các giám mục của chúng tôi gây ra bởi các tín hữu, Đức Hồng y Tagle, người đã tự mình chịu sự chỉ trích từ các nạn nhân.

He said that the lack of response from church leaders, and the efforts to cover up scandals to protect abusers and the church, had injured its people.

 • Ông nói rằng sự thiếu phản ứng từ các nhà lãnh đạo nhà thờ và những nỗ lực che đậy những vụ bê bối để bảo vệ những kẻ lạm dụng và nhà thờ, đã làm tổn thương người dân của nó.

Cardinal Tagle, who is known to grow emotional, choked up as he spoke about how “each of us and our brothers at sisters at home must take responsibility” for bringing healing to victims.

 • Đức Hồng Y Tagle, người được biết đến là người sống tình cảm, nghẹn ngào khi nói về cách mà mỗi người trong chúng ta và anh em ở nhà phải chịu trách nhiệm về việc mang lại sự chữa lành cho nạn nhân.

Seeming to touch on the denial of the problem in many parts of the world, he recalled that Jesus’ apostles “fled at the first moment of danger,” with even Peter, considered the rock upon which the church is built, “denying that he even knew the Lord.”

 • Dường như chạm vào sự phủ nhận vấn đề ở nhiều nơi trên thế giới, anh nhớ lại rằng các tông đồ của Chúa Jesus đã bỏ trốn ngay lúc đầu gặp nguy hiểm, với cả Peter, coi tảng đá mà nhà thờ được xây dựng, đã phủ nhận rằng anh thậm chí biết Chúa.

The bishops, he said, needed to face the wounds caused by the church, but he also sought to balance the faith’s belief in mercy and “unconditional love for those who have done wrong” with the need for justice for victims.

 • Các giám mục, ông nói, cần phải đối mặt với những vết thương do nhà thờ gây ra, nhưng ông cũng tìm cách cân bằng niềm tin niềm tin vào lòng thương xót và tình yêu vô điều kiện đối với những người đã làm sai trái với nhu cầu đòi công lý cho nạn nhân.

That emphasis on mercy for abusive priests was in keeping with the concerns of many of the bishops in the hall, who fear that clergy are being unfairly targeted.

 • Sự nhấn mạnh vào lòng thương xót đối với các linh mục bị ngược đãi là phù hợp với mối quan tâm của nhiều giám mục trong hội trường, những người sợ rằng các giáo sĩ đang bị nhắm tới không công bằng.

It was also in keeping with Pope Francis’ own past remarks. But such suggestions were likely to enrage victims’ groups, who have grown tired of abstract responses, filled with biblical allegory, and demand concrete solutions.

 • Nó cũng phù hợp với những nhận xét trong quá khứ của Giáo hoàng. Nhưng những lời đề nghị như vậy có khả năng khiến các nhóm nạn nhân giận dữ, những người đã mệt mỏi với những phản ứng trừu tượng, chứa đầy những câu chuyện ngụ ngôn trong Kinh thánh và đòi hỏi những giải pháp cụ thể.

Archbishop Scicluna, the Vatican’s sex crimes investigator, gave more practical advice to the bishops, many of whom are still not exactly sure what to do when confronted with accusations of abuse by priests.

 • Đức Tổng Giám mục Scicluna, điều tra viên về tội phạm tình dục của Vatican, đã đưa ra lời khuyên thiết thực hơn cho các giám mục, nhiều người trong số họ vẫn không chắc chắn phải làm gì khi đối mặt với các cáo buộc lạm dụng của các linh mục.

He insisted that easy-to-use reporting mechanisms needed to be put in place and all protocols closely followed so that people “should know that we mean business.”

 • Ông nhấn mạnh rằng các cơ chế báo cáo dễ sử dụng cần được đưa ra và tất cả các giao thức được theo dõi chặt chẽ để mọi người nên biết rằng chúng tôi có quan tâm.

He gave the bishops a detailed account of what exactly they were supposed to do and recalled that Pope Benedict XVI was clear on eradicating the root causes of the problem nearly a decade ago.

 • Ông đã cho các giám mục một tài khoản chi tiết về chính xác những gì họ phải làm và nhớ lại rằng Giáo hoàng Benedict XVI đã rõ ràng về việc xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề gần một thập kỷ trước.

He talked about how candidates for the priesthood needed to undergo more rigorous screening and that existing rules of canon law needed to be better applied.

 • Ông nói về cách các ứng cử viên cho chức tư tế cần phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt hơn và rằng các quy tắc hiện hành của giáo luật cần phải được áp dụng tốt hơn.

With the pope sitting beside him, the archbishop told his audience that the faithful “have the duty and the right” to report abuse and that “civil or domestic laws should be obeyed.”

 • Với Đức Giáo hoàng ngồi bên cạnh, Đức Tổng Giám mục nói với khán giả của mình rằng những người trung thành có nghĩa vụ và đúng là phải báo cáo lạm dụng và phải tuân theo luật dân sự hoặc trong nước.

He instructed them to rely on experts and said that they must apply their judgment, and act in the best interests of children, when the “dilemma” arises of a church trial finding that a priest is not entirely innocent, even if the allegations against him are unproven. Guilty verdicts, he said, should be promptly communicated, publicly, to the faithful.

 • Ông chỉ thị cho họ dựa vào các chuyên gia và nói rằng họ phải áp dụng phán đoán của mình và hành động vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, khi tình huống “khó xử” của ông phát sinh trong một phiên tòa tại nhà thờ cho thấy một linh mục không hoàn toàn vô tội, ngay cả khi những cáo buộc chống lại ông chưa được chứng minh. Phán quyết có tội, ông nói, cần được truyền đạt kịp thời, công khai, cho các tín hữu.

But some of the bishops in the hall said this was not a new lesson.

 • Nhưng một số giám mục trong hội trường cho biết đây không phải là một bài học mới.

“These things are known,” Bishop Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, president of the Bolivian Bishops’ Conference, said as he walked out of the Vatican on his lunch break. “There is nothing new.”

 • Những điều này được biết đến, Giám mục người Bỉ, ông Ern Ern Ern Centellas Guzmán, chủ tịch Hội nghị Giám mục Bolivian, nói khi ông rời khỏi Vatican vào giờ nghỉ trưa. “Không có gì là mới.”

During the discussion period, some African bishops asked why the conference was focusing on clerical sexual abuse and not other vital concerns facing young people in war-torn countries, Archbishop Mark Coleridge of Brisbane, Australia, said at a news conference.

 • Trong thời gian thảo luận, một số giám mục châu Phi đã hỏi tại sao hội nghị tập trung vào lạm dụng tình dục giáo sĩ và không phải là mối quan tâm quan trọng khác đối với những người trẻ tuổi ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge của Brisbane, Australia, cho biết trong một cuộc họp báo.

In his own opening remarks, Pope Francis, sitting front and center, again made clear that this was a priority for his church, but also for the legacy of his pontificate. “We need concreteness,” he said.

 • Trong bài phát biểu khai mạc của mình, Giáo hoàng Francis, ngồi phía trước và trung tâm, một lần nữa nói rõ rằng đây là ưu tiên cho nhà thờ của ông, nhưng cũng là cho di sản của giáo hoàng của ông. Chúng tôi cần sự cụ thể, ông nói.

Phần 1: https://ieltsplanet.info/giao-hoang-chuc-hoi-nghi-ve-xam-pham-tinh-duc-doc-bao-cung-ip/


Highlight vocabulary

       1.Lamented (adj) /lə’mentid/ Được thương xót, được thương tiếc, được than khóc

the lamented Mr X

(ông X người đã quá cố được chúng ta thương tiếc)


 2.Feverishly (adv) /ˈfiː.vər.ɪʃ.li/ Lính quýnh, luống cuống

She lay on the bed sweating feverishly.

(Cô nằm trên giường đổ mồ hôi sốt sắng.)


 3.Protest (n) /ˈproʊ.test/ Cuộc biểu tình,Sự phản đối, sự phản kháng, sự kháng nghị; lời phản đối, lời phản kháng, lời kháng nghị

A formal protest was made by the German team about their disqualification from the relay final.

(Một cuộc phản kháng chính thức đã được đưa ra bởi đội tuyển Đức về việc họ bị loại khỏi trận chung kết tiếp sức.)

 4.Devoured (v) /di’vauə/ Ăn sống nuốt tươi; cắn xé, ăn ngấu nghiến

the lion devoured the deer

(con sư tử xé xác con nai ăn ngấu nghiến)


5.Secrecy (n) /’si:krisi/ Tính kín đáo; sự giữ bí mật, sự giấu giếm

to rely on somebody’s secrecy

(tin ở tính kín đáo của ai)


 6.Testimony (n) /’testiməni/ Sự chứng nhận, sự nhận thực; lới chứng, lời khai; bản chứng nhận

Some doubts have been expressed about his testimony.

(Một số nghi ngờ đã được bày tỏ về lời khai của ông.)


7.Recount (v) /ri´kaunt/ Thuật kỹ lại, kể lại chi tiết

recount one’s adventures

(kể lại chi tiết những chuyện phiêu lưu).


8.Emphasis (n) /´emfəsis/ Sự nhấn mạnh, chú trọng

I think we should put as much emphasis on preventing disease as we do on curing it.

(Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú trọng vào việc ngăn ngừa bệnh tật như chúng ta làm trong việc chữa nó.)


9.Clergy (n)  /ˈklɝː.dʒi/ giáo sĩ

We were surprised when he announced he wanted to join the clergy.

(Chúng tôi rất ngạc nhiên khi anh ta tuyên bố muốn tham gia giáo sĩ.)


 10.Enrage (v) /in´reidʒ/ Làm giận điên lên, làm điên tiết, làm nổi khùng

He was enraged at the article about him.

(Anh ta tức giận vì bài báo về anh ta.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: www.nytimes.com

February 23, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019