IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Hình ảnh đầu tiên về lỗ đen được hé lộ P1- Đọc báo cùng IP

ffb7255dd776b0835f-72291183


More than 50 million light-years away, in the heart of a giant elliptical galaxy called Messier 87, a gargantuan beast is devouring anything that strays too near. Stars, planets, gas, and dust—not even light escapes the monster’s grasp once it crosses a threshold called the event horizon.

  • Cách xa hơn 50 triệu năm ánh sáng, ở trung tâm của một thiên hà hình elip khổng lồ có tên là Messier 87, một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng bất cứ thứ gì đi quá gần nó. Các ngôi sao, hành tinh, khí và bụi thậm chí là ánh sáng không thoát khỏi con quái vật ấy một khi các vật thể vượt qua một ngưỡng gọi là chân trời sự kiện.

Today, scientists unveiled an image of that object, a supermassive black hole containing the same mass as 6.5 billion suns. Resembling a circular void surrounded by a lopsided ring of light, this landmark image is the world’s first glimpse of a black hole’s silhouette, a picture that creeps right up to the inescapable edge of the black hole’s maw.

  • Hôm nay, các nhà khoa học đã tiết lộ một hình ảnh về vật thể đó, một khối đen khổng lồ có khối lượng tương đương với 6,5 tỷ mặt trời. Giống như một khoảng trống hình tròn được bao quanh bởi một vòng ánh sáng chập chờn, hình ảnh mang tính bước ngoặt này là hình ảnh đầu tiên của thế giới. Giống như một khoảng trống hình tròn được bao quanh bởi một vòng ánh sáng chập chờn, hình ảnh mang tính bước ngoặt này là hình ảnh gần nhất trước khi tiếp cận ranh giới có thể thoát ra của lỗ đen.

The new image is the stunning achievement of the Event Horizon Telescope project, a global collaboration of more than 200 scientists using an array of observatories scattered around the world, from Hawaii to the South Pole. Combined, this array acts like a telescope the size of Earth, and it was able to collect more than a petabyte of data while staring at M87’s black hole in April 2017. It then took two years for scientists to assemble the mugshot.

  • Hình ảnh mới này là thành tựu tuyệt vời của Kính viễn vọng chân trời sự kiện, sự hợp tác toàn cầu của hơn 200 nhà khoa học sử dụng một loạt các đài quan sát rải rác trên khắp thế giới, từ Hawaii đến Nam Cực. Sự sắp xếp này hoạt động giống như một chiếc kính thiên văn có kích thước bằng Trái đất và nó có thể thu thập nhiều hơn một petabyte dữ liệu trong khi nhìn chằm chằm vào lỗ đen M87 vào tháng 4 năm 2017. Sau đó, phải mất hai năm để các nhà khoa học sắp xếp được hình ảnh.

Before now, humans could only see indirect evidence that black holes even existed by looking for stars that seemed to orbit bizarre objects, by capturing radiation from the superheated matter swirling into them, or by seeing the extremely energetic jets of particles launched from their tumultuous environments.

  • Trước đây, con người chỉ có thể nhìn thấy những bằng chứng gián tiếp rằng các lỗ đen tồn tại bằng cách tìm kiếm những ngôi sao có vẻ quay quanh các vật thể kỳ quái, bằng cách thu được bức xạ từ vật chất siêu nóng xoáy vào chúng, hoặc bằng cách quan sát những hạt bụi năng lượng phóng ra từ môi trường hỗn độn của các vật thể.

“We’ve been studying black holes for so long that sometimes it’s easy to forget that none of us has ever seen one,” National Science Foundation director France Cordova said today during a press conference announcing the team’s achievement, held at the National Press Club in Washington, D.C.

  • “Chúng tôi đã nghiên cứu các lỗ đen rất lâu đến nỗi đôi khi thật dễ quên rằng không ai trong chúng tôi từng thấy chúng”, Giám đốc Quỹ Khoa học Quốc gia Pháp, Cord Cord cho biết trong ngày hôm nay giữa một cuộc họp báo công bố thành tích của đội, được tổ chức tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, DC

“We are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable,” added project director Shep Doeleman of the Harvard-Smithsonian Institute for Astrophysics. “What you are seeing is evidence of an event horizon … we now have visual evidence of a black hole.”

  • “Chúng tôi rất vui mừng được báo cáo với bạn rằng hôm nay chúng tôi đã thấy những gì chúng tôi nghĩ là không thể thấy được”, ông cho biết thêm, giám đốc dự án, ông Do Doeleman thuộc Viện Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian.” Những gì bạn đang thấy là bằng chứng của một chân trời sự kiện … Hiện tại chúng ta có bằng chứng trực quan về một lỗ đen.”

Six papers published today in the Astrophysical Journal Letters describe the observational tour de force, the process of achieving it, and the details that the image reveals. One of the chief takeaways is a more direct calculation of the black hole’s mass, which tracks closely with estimates derived from the motion of orbiting stars. The data also offer some hints about how some supermassive black holes manage to unleash gargantuan jets of particles traveling at near light-speed.

  • Sáu bài báo được công bố ngày hôm nay trên Tạp chí Vật lý thiên văn mô tả lực lượng tham quan quan sát, quá trình đạt được nó và các chi tiết mà hình ảnh tiết lộ. Một trong những điểm chính là một tính toán trực tiếp hơn về khối lượng lỗ đen, theo dõi chặt chẽ với các ước tính xuất phát từ chuyển động của các ngôi sao quay quanh. Dữ liệu cũng đưa ra một số gợi ý về cách một số lỗ đen siêu lớn quản lý để giải phóng các tia nước khổng lồ của các hạt di chuyển ở tốc độ gần ánh sáng.

“It’s truly remarkable, it’s almost humbling in a certain way,” Doeleman says. “Nature has conspired to let us see something we thought was invisible.”

  • “Thực sự đáng ghi nhận, nói một cách khiêm tốn rằng. Thiên nhiên đã âm mưu cho chúng tôi thấy một cái gì đó mà chúng tôi đã nghĩ là vô hình.”

……To Be Continues


Highlight Vocabulary

 1.devouring (adj) /dɪˈvaʊ.ɚ.ɪŋ/ Hau háu, ngấu nghiến, phàm, như muốn nuốt lấy, nuốt chửng

a devouring look

(cái nhìn hau háu, cái nhìn chòng chọc)


2.Gargantuan (adj) /ga:´gæntjuən/ To lớn phi thường, khổng lồ

A gargantuan beast is devouring anything.

(một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng bất cứ thứ gì)


3.Stray (adj) /strei/ Lạc, mất

The ship strayed off course during the storm.

(Con tàu lạc khỏi lộ trình trong cơn bão.)


4.Grasp (v) /ɡræsp/ chộp lấy, nắm lấy

Rosie suddenly grasped my hand.

(Rosie đột nhiên nắm lấy tay tôi.)


5.Unveil (v) /ʌnˈveɪl/ Trình bày công khai, tuyên bố công khai; để lộ, tiết lộ

Scientists unveiled an image of that object.

(Các nhà khoa học đã tiết lộ một hình ảnh của vật thể đó)


6.Silhouette (noun) /¸silu´et/ Bóng, hình bóng (trên một nền sáng)

The silhouette of the tree on the hill was clear against the winter sky.

(Hình bóng của cái cây trên ngọn đồi hằng rõ trên nền trời mùa đông.)


7.Glimpse (noun) /glɪmps/ Cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua

to get (have) a glimpse of something

(nhìn lướt qua cái gì)


8.Bizarre (adj) /bi’za:/ Kỳ quái, kỳ lạ, kỳ dị

A bizarre thought leaped into his mind.

(Một ý nghĩ kỳ quái lướt qua tâm trí anh ta.)


9.Tumultuous (adj) /tju´mʌltjuəs/ Một cách bừa bãi, một cách hỗn độn; dữ dội

tumultuous crowds

(những đám đông lộn xộn)


10.Derive (v) /di´raiv/ Xuất phát từ, chuyển hoá từ, bắt nguồn từ

words that derive from Latin

(những từ bắt nguồn từ tiếng La-tinh)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic.com

April 12, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019