IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Hình ảnh đầu tiên về lỗ đen được hé lộ P2 – Đọc báo cùng IP

IN SPACE - APRIL 10: In this handout photo provided by the National Science Foundation, the Event Horizon Telescope captures a black hole at the center of galaxy M87, outlined by emission from hot gas swirling around it under the influence of strong gravity near its event horizon, in an image released on April 10, 2019. A network of eight radio observatories on six mountains and four continents, the EHT observed a black hole in Messier 87, a supergiant elliptical galaxy in the constellation Virgo, on and off for 10 days in April of 2017 to make the image. (Photo by National Science Foundation via Getty Images) ORG XMIT: 775326530 ORIG FILE ID: 1136111087


Orange on the moon (nhỏ như chụp hình quả cam trên mặt trăng)

The Event Horizon Telescope initially set out to snag an image of the supermassive black hole at the core of our galaxy, the Milky Way. Called Sagittarius A*, that black hole is relatively puny compared to M87, containing the mass of just four million suns. Because M87 is one of the nearest, biggest black holes, the team also decided to aim the telescope there, hoping to eventually compare the two bruisers.

 • Kính thiên văn Event Horizon ban đầu được dùng để chụp lại hình ảnh của lỗ đen khổng lồ ở trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta, Được gọi là Sagittarius A *, lỗ đen đó tương đối nhỏ so với M87, chứa khối lượng chỉ khoảng bốn triệu mặt trời. Vì M87 là một trong những lỗ đen lớn nhất, gần nhất, nên nhóm nghiên cứu cũng quyết định nhắm kính viễn vọng vào đó, hy vọng cuối cùng sẽ so sánh hai thực thể.

Seeing into the heart of our galaxy turned out to be a bit more complicated than staring down the barrel of a black hole in the next galaxy cluster over, which is why M87’s portrait is out first.

 • Nhìn vào trung tâm thiên hà của chúng ta hóa ra phức tạp hơn một chút so với việc nhìn xuống cái hố đen trong cụm thiên hà tiếp theo, đó là lý do tại sao chân dung M87 xuất hiện trước tiên.

Rather than being a single snapshot, like the many spectacular photos taken by the Hubble Space Telescope, the EHT‘s image is the product of a process called interferometry, which combines observations from multiple telescopes into one image. When separate dishes simultaneously observe the same target, scientists can collate the observations and “see” an object as though they’re using one giant dish that spans the distance between those telescopes.

 • Thay vì chỉ là một ảnh chụp nhanh, giống như nhiều bức ảnh ngoạn mục được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble, hình ảnh của EHT là sản phẩm của một quá trình gọi là giao thoa kế, kết hợp các hình ảnh quan sát từ nhiều kính viễn vọng thành một hình ảnh. Với các kính riêng biệt đồng thời quan sát cùng một mục tiêu, các nhà khoa học có thể đối chiếu các quan sát và “nhìn” một vật thể như thể họ sử dụng một lăn kính khổng lồ kéo dài khoảng cách giữa các kính viễn vọng đó.

To resolve these supermassive black holes—which are tiny compared to their surrounding galaxies—the consortium needed to harness the power of radio telescopes all over the planet. In the end, six observatories in Mexico, Hawaii, Arizona, Chile, and Spain aimed their eyes into sky and stared at M87, which is the biggest galaxy in the center of the Virgo cluster. Functioning as one Earth-sized telescope, the network can resolve objects just one-ten thousandth the angular size of what Hubble can see.

 • Để giải quyết những lỗ đen khổng lồ này, nhỏ bé so với các thiên hà xung quanh của chúng, thì tập đoàn cần thiết để khai thác sức mạnh của kính viễn vọng vô tuyến trên khắp hành tinh. Cuối cùng, sáu đài thiên văn ở Mexico, Hawaii, Arizona, Chile và Tây Ban Nha hướng mắt lên trời và nhìn chằm chằm vào M87, đây là thiên hà lớn nhất ở trung tâm cụm Xử Nữ. Hoạt động như một kính viễn vọng cỡ Trái đất, mạng có thể phân giải các vật thể chỉ bằng một phần mười kích thước góc của những gì Hubble có thể nhìn thấy.

“What we’re trying to image is really, really small on the sky,” says Caltech’s Katie Bouman, a member of the EHT imaging team. “It’s about the same size as if you were trying to take a picture of an orange on the moon.”

 • “Calio Những gì chúng tôi đang cố gắng chụp được thực sự rất nhỏ trên bầu trời”, Cal nói, Caltech, Katie Bouman, một thành viên của nhóm chụp ảnh EHT. Cẩu Nó có kích thước tương tự như khi bạn đang cố chụp ảnh một quả cam trên mặt trăng.

For several days, the team observed M87 in short radio wavelengths, because radio waves can pierce the murky shrouds of dust and gas surrounding galactic centers. During that observing run, which also included targets other than M87, the team gathered so much data—five petabytes—that the only reasonable way to transfer it was by shipping actual hard drives, rather than sending it digitally.

 • Trong nhiều ngày, nhóm nghiên cứu đã quan sát M87 trong các bước sóng vô tuyến ngắn, bởi vì sóng vô tuyến có thể xuyên qua các lớp bụi và khí âm u bao quanh các trung tâm thiên hà. Trong quá trình quan sát, bao gồm các mục tiêu khác ngoài M87, nhóm đã thu thập rất nhiều dữ liệu. Năm petabyte, cách duy nhất để vận chuyển nó là bằng cách vận chuyển các ổ cứng thực tế, thay vì gửi kỹ thuật số.

“Five petabytes is a lot of data,” says team member Dan Marrone of the University of Arizona. “It’s equivalent to 5,000 years of MP3 files, or according to one study I read, the entire selfie collection over a lifetime of 40,000 people.”

 • “Năm petabyte có rất nhiều dữ liệu”, chuyên gia Dan Marrone thuộc Đại học Arizona cho biết. Nó tương đương với tệp MP3 dài 5000 năm, hoặc theo một nghiên cứu tôi đọc, toàn bộ bộ sưu tập selfie suốt đời của 40.000 người.

Then, because combining observations from different observatories is no simple task, four teams processed the data independently, using different algorithms and testing it against different models. In the end, the images each team produced were very similar, suggesting that the observations are robust and that the final snapshot is the most accurate possible. To be sure, it looks almost indistinguishable from simulations the team had produced in the years leading up to its release.

 • Sau đó, vì kết hợp các quan sát từ các đài quan sát khác nhau không phải là nhiệm vụ đơn giản, bốn nhóm đã xử lý dữ liệu một cách độc lập, sử dụng các thuật toán khác nhau và thử nghiệm nó với các mô hình khác nhau. Cuối cùng, những hình ảnh mà mỗi đội tạo ra rất giống nhau, cho thấy các quan sát rất cân xứng và ảnh chụp nhanh cuối cùng là chính xác nhất có thể. Để chắc chắn, nó trông gần như không thể phân biệt được với các mô phỏng mà nhóm đã tạo ra trong những năm trước khi phát hành.

“It’s almost scarily as we predicted,” says EHT team member Sera Markoff of the University of Amsterdam. “I kept pulling it up on my phone at odd hours and looking at it.”

 • “Nó khá đáng sợ như những gì chúng tôi dự đoán” EHT nói, là thành viên Sera Markoff thuộc Đại học Amsterdam. “Tôi liên tục để nó trên nền điện thoại của mình vào hàng giờ và ngắm nó.”

Soon, the team plans to share an image of the supermassive black hole nearest and dearest to Earth—but just because Sagittarius A* is closer, don’t expect it’s picture to look much sharper than the one they’ve already got.

 • Ngay sau đó, nhóm dự định chia sẻ hình ảnh về hố đen siêu lớn gần nhất với Trái đất, nhưng chỉ vì Sagittarius A * ở gần hơn, nên don hy vọng bức tranh của nó trông sắc nét hơn nhiều so với hình ảnh mà họ đã có.

“M87 is about two thousand times farther away, but its black hole is about two thousand times bigger,” says Lord Martin Rees of the University of Cambridge, who is the U.K.’s astronomer royal. “They’re the same angular size on the sky.”

 • “M87 cách xa khoảng hai nghìn lần, nhưng lỗ đen của nó lớn hơn khoảng hai nghìn lần, Ngài Martin Rees thuộc Đại học Cambridge, thuộc đội thiên văn hoàng gia U.K đã nói. “Chúng có kích thước giống nhau trên bầu trời.”

……To Be Continues


Highlight Vocabulary

1.Snag (v) /snæg/ chụp lại

Telescope snag an image of the supermassive black hole.

(Kính viễn vọng chụp một hình ảnh của lỗ đen siêu lớn)


2.Puny (adj) /´pju:ni/ Nhỏ bé, yếu đuối, kém phát triển

puny limbs

(tay chân yếu ớt)


3.cluster (v) /’klʌstə/ Tụ họp lại, tụm lại

children cluster round their mother

(con cái tụm lại quanh mẹ)


4.Interferometry (noun) /¸intəfe´rɔmetri/ giao thoa

axial slab interferometry

(đo giao thoa bản hướng trục)


5.Consortium (noun) /kən’sɔ:tjəm/ Liên doanh, tập đoàn

a consortium of textile manufacturers

(một tập đoàn của các nhà sản xuất dệt may)


6.Harness (v) /´ha:nis/ Khai thác

the consortium needed to harness the power of radio telescopes all over the planet.

(Các tập đoàn cần phải khai thác sức mạnh của kính thiên văn vô tuyến trên khắp hành tinh.)


7.Murky (adj) /´mə:ki/ Tối tăm, u ám, âm u

murky darkness

(bóng tối dày đặc)


8.Shroud (noun) /ʃraud/ Vật bao phủ, màn che dấu

the whole affair was wrapped in a shroud of mystery

(tất cả vấn đề còn ở trong màn bí mật)


9.Robust (adj) /roʊbʌst/ ngay thẳng

the observations are robust

(các quan sát là ngay thẳng)


10.Predicted (v) /pri’dikt/ Báo trước, nói trước, tiên đoán, dự đoán, dự báo

It’s still not possible to accurately predict the occurrence of earthquakes.

(Vẫn chưa thể dự đoán chính xác sự xuất hiện của động đất.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic.com

April 14, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019