IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Việt Nam – Đọc báo cùng IP

lanh-dao-trieu-tien-my-1547719244-width1200height630


The dates, Feb. 27-28, and the venue, Hanoi, for a second summit between U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have been confirmed. But almost nothing else is clear. The agenda for the talks is unknown, and nobody, except sometimes Trump, seems to believe that Kim genuinely intends to abandon nuclear weapons.

 • Ngày, 27-28 tháng 2 và địa điểm tại Hà Nội, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được xác nhận. Nhưng hầu như không có gì khác là rõ ràng. Chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán không rõ, và không ai, ngoại trừ có thể tổng thống Trump, dường như tin rằng Kim thực sự có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân.

There are signs, though, of an emerging American strategy — not least in the choice of venue, which reflects growing hopes in Washington that North Korea can be encouraged to embark on economic and political reforms like those embraced by Hanoi over the last three decades, transforming Vietnam from communist autarky to open market economics without destabilizing the ruling party.

 • Tuy nhiên, có những dấu hiệu về một chiến lược mới nổi của Mỹ – không chỉ là lựa chọn địa điểm, điều này phản ánh hy vọng ngày càng tăng ở Washington rằng Triều Tiên có thể được khuyến khích bắt tay vào cải cách kinh tế và chính trị như những người Hà Nội chấp nhận trong ba thập kỷ qua , biến Việt Nam từ tự trị cộng sản sang kinh tế thị trường mở mà không gây bất ổn cho đảng cầm quyền.

Trump — who tweeted after an earlier summit in Singapore that the nuclear threat from North Korea had ended — appears to have stepped back from demanding complete, verifiable and irrevocable denuclearization and a halt to Pyongyang’s missile development programs, and has ignored the regime‘s stocks of chemical and biological weapons.

 • Trump – người đã tweet sau hội nghị thượng đỉnh trước đó ở Singapore rằng mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên đã chấm dứt – dường như đã lùi lại sau khi yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể hủy bỏ và tạm dừng các chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng, và đã bỏ qua các nơi chứa vũ khí hóa học và sinh học.

But he does seem to believe that Kim is serious about economic reforms, first set out at a congress of the ruling Workers Party of Korea in 2016, when North Korea shifted the public focus of economic policy from military-based security to development. Kim went further in a New Year address in January this year, emphasizing a shift in resources from munitions factories to agriculture and non-military production.

·         Nhưng ông dường như tin rằng Kim nghiêm túc về cải cách kinh tế, lần đầu tiên được đặt ra tại một đại hội của Đảng Lao động cầm quyền năm 2016, khi Triều Tiên chuyển trọng tâm công khai về chính sách kinh tế từ an ninh dựa trên quân sự sang phát triển. Kim đã đi xa hơn trong một địa chỉ năm mới vào tháng 1 năm nay, nhấn mạnh sự thay đổi nguồn lực từ các nhà máy sản xuất đạn dược sang sản xuất nông nghiệp và phi quân sự.

This change of strategy has clearly been influenced by Vietnam’s experience. There has been a surge in the number of bilateral meetings between top officials from North Korea and Vietnam, including a visit to Hanoi in December 2018 by North Korean Foreign Minister Ri Yong Ho that was focused on Vietnam’s experience of economic reforms. Vietnamese Foreign Minister and Deputy Prime Minister Pham Binh Minh has just concluded a reciprocal visit to Pyongyang to prepare for the summit.

·         Sự thay đổi chiến lược này rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của người Việt Nam. Đã có sự gia tăng số lượng các cuộc gặp song phương giữa các quan chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên và Việt Nam, bao gồm chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12 năm 2018 của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, tập trung vào kinh nghiệm cải cách kinh tế của Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa kết thúc chuyến thăm đối ứng tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

The two countries share a lot of history. Both have suffered internal division and a common enemy — the U.S. — and both ruling parties are officially communist, though Kim’s rule is dynastic while the Communist Party Of Vietnam has maintained a collective leadership. North Korea supplied North Vietnam with arms and pilots during its war against the U.S. and South Vietnam, while North Vietnam supplied rice to Pyongyang during and after the war. But the two countries have subsequently followed markedly different paths.

 • Hai nước chia sẻ rất nhiều lịch sử. Cả hai đều phải chịu sự chia rẽ nội bộ và một kẻ thù chung – Hoa Kỳ – và cả hai đảng cầm quyền đều chính thức là cộng sản, mặc dù sự cai trị của Kim là triều đại trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì sự lãnh đạo tập thể. Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Bắc Việt Nam vũ khí và phi công trong cuộc chiến chống Mỹ và Nam Việt Nam, trong khi Bắc Việt Nam cung cấp gạo cho Bình Nhưỡng trong và sau chiến tranh. Nhưng hai nước sau đó đã đi theo những con đường khác nhau rõ rệt.

Vietnam’s gross domestic product per head at purchasing power parity is estimated by U.K.-based Oxford Economics to have been about $1,500 in 1988 — about half the level in North Korea. By 2018, North Korea’s GDP per head at PPP had halved, according to Oxford Economics, while Vietnam’s had quadrupled to more than $6,000. Vietnam’s annual growth in GDP has averaged 6.3% over the last two decades, making it one of Asia’s fastest growing economies.

·         Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trên đầu người ở mức tương đương sức mua được ước tính bởi Oxford econom có trụ sở tại U.K. là khoảng 1.500 đô la vào năm 1988 – khoảng một nửa mức ở Bắc Triều Tiên. Vào năm 2018, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên tại PPP đã giảm một nửa, theo Oxford econom, trong khi Việt Nam đã tăng gấp bốn lần lên hơn 6.000 đô la. Tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đã đạt trung bình 6,3% trong hai thập kỷ qua, khiến nó trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

 

Much of this reflects the success of Vietnam’s Doi Moi (renovation) program, launched in 1986 — a comprehensive series of economic reforms that has made the country an attractive destination for foreign investment while preserving political and social stability. North Korea, meanwhile, has stuck rigidly to a policy of economic and military self-determination, becoming significantly poorer in the process.

 • Phần lớn điều này phản ánh sự thành công của chương trình Việt Nam Đổi mới (đổi mới), được đưa ra vào năm 1986 – một loạt cải cách kinh tế toàn diện, đưa đất nước trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài trong khi vẫn giữ được sự ổn định chính trị và xã hội. Trong khi đó, Triều Tiên đã cứng nhắc với chính sách tự quyết về kinh tế và quân sự, trở nên nghèo nàn hơn đáng kể trong quá trình này.

The Trump administration’s plan seems to be to push Pyongyang toward accepting the Vietnamese model by stressing the benefits of economic reforms to Kim’s government alongside the success of Vietnam’s communists in achieving economic development while maintaining their position as the country’s unchallenged rulers.

 • Kế hoạch của chính quyền Trump dường như là thúc đẩy Bình Nhưỡng chấp nhận mô hình Việt Nam bằng cách nhấn mạnh lợi ích của cải cách kinh tế đối với chính phủ của ông Kim bên cạnh thành công của những người cộng sản Việt Nam trong việc đạt được sự phát triển kinh tế trong khi vẫn duy trì vị thế là nhà cầm quyền không bị cản trở.

This is not a new idea. The Vietnam model has been discussed directly between the North Korean and Vietnamese leaderships since the 1990s, and Kim Jong Un sent a delegation to Hanoi in 2012 that was specifically focused on Vietnam’s experience of reforms and market-oriented socialism. If Kim is serious about economic reform the time may be right for a switch in American tactics from punitive sanctions to a mix of sanctions and economic incentives.

 • Đây không phải là một ý tưởng mới. Mô hình Việt Nam đã được thảo luận trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Việt Nam từ những năm 1990, và Kim Jong Un đã gửi một phái đoàn đến Hà Nội vào năm 2012, đặc biệt tập trung vào kinh nghiệm của Việt Nam về cải cách và chủ nghĩa xã hội theo định hướng thị trường. Nếu Kim nghiêm túc về cải cách kinh tế, thời gian có thể đúng cho việc chuyển đổi các chiến thuật của Mỹ từ trừng phạt trừng phạt sang kết hợp các biện pháp trừng phạt và khuyến khích kinh tế.As the late U.S. Senator John McCain said of North Korea in 1995, “To get a mule to move, you have to show it the carrot and hit it with a stick at the same time.”

How long the current conducive environment will last is unclear, however. Trump is notoriously volatile, and may lack the patience required for engagement with North Korea — a process in which progress is bound to take time. South Korean President Moon Jae-in is dedicated to inter-Korean peace, but risks growing distrust among his own people that may affect his tenure. Vietnam, which volunteered to share its experiences with Pyongyang, has gone through phases of cooperation and comradeship with North Korea, as well as tensions and open hostility.

 • Tuy nhiên, môi trường thuận lợi hiện tại sẽ kéo dài bao lâu vẫn chưa rõ ràng. Trump nổi tiếng là không ổn định, và có thể thiếu sự kiên nhẫn cần thiết để tham gia với Triều Tiên – một quá trình trong đó tiến trình chắc chắn sẽ mất thời gian. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dành riêng cho hòa bình liên Triều, nhưng có nguy cơ mất lòng tin ngày càng tăng trong chính người dân của mình có thể ảnh hưởng đến nhiệm kỳ của ông. Việt Nam, nước tình nguyện chia sẻ kinh nghiệm với Bình Nhưỡng, đã trải qua các giai đoạn hợp tác và tình đồng chí với Triều Tiên, cũng như căng thẳng và thù địch công khai.

However, Kim appears to understand that a failure to show cooperative intentions will likely end in a return to isolation and hostility from most of the world, wasting an opportunity to lift the U.S. threat and bring peace to the Korean Peninsula. He is arriving in Vietnam on Feb. 25, two days before the summit, for talks with Vietnam’s ruling party secretary Nguyen Phu Trong and to tour a number of industrial cities, including Hai Phong — a northern port located in a special economic zone.

·         Tuy nhiên, Kim dường như hiểu rằng việc không thể hiện ý định hợp tác có thể sẽ kết thúc bằng việc quay trở lại sự cô lập và thù địch với hầu hết thế giới, lãng phí một cơ hội để dỡ bỏ mối đe dọa của Hoa Kỳ và mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên. Ông đến Việt Nam vào ngày 25 tháng 2, hai ngày trước hội nghị thượng đỉnh, để hội đàm với bí thư đảng cầm quyền Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đi thăm một số thành phố công nghiệp, trong đó có Hải Phòng – một cảng phía bắc nằm trong một đặc khu kinh tế.

This suggests that the Trump and Kim administrations are both open to the idea of a Vietnamese model for North Korea, with the success of the Doi Moi reforms and the longevity of the Communist Party Of Vietnam providing a template for economic reform without regime change in Pyongyang. But such a pathway is a long shot, given the great differences between Vietnam, which never possessed a nuclear weapons capability, and today’s North Korea.

 • Điều này cho thấy chính quyền Trump và Kim đều mở ra ý tưởng về một mô hình Việt Nam cho Bắc Triều Tiên, với thành công của cải cách Đổi mới và sự lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp một khuôn mẫu cho cải cách kinh tế mà không thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng . Nhưng một con đường như vậy là một cú sút xa, với sự khác biệt lớn giữa Việt Nam, quốc gia không bao giờ sở hữu năng lực vũ khí hạt nhân và Triều Tiên ngày nay.

Sustaining the momentum provided by the Singapore talks, and by two inter-Korean summits in 2018, will be difficult. It seems likely that economic cooperation is the only issue discussed in Singapore on which the two sides can hope for rapid progress. But any breakthrough deal in Hanoi — such as lifting sanctions or signing a peace declaration — will have to be contingent on Pyongyang showing progress on a comprehensive revision of its military-first policy.

 • Duy trì động lực do các cuộc đàm phán Singapore cung cấp, và bởi hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018, sẽ khó khăn. Dường như hợp tác kinh tế là vấn đề duy nhất được thảo luận ở Singapore mà hai bên có thể hy vọng tiến triển nhanh chóng. Nhưng bất kỳ thỏa thuận đột phá nào ở Hà Nội – như dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoặc ký tuyên bố hòa bình – sẽ phải phụ thuộc vào Bình Nhưỡng cho thấy sự tiến bộ trong việc sửa đổi toàn diện chính sách đầu tiên của quân đội.

If Vietnam is to serve as an example, it is also worth remembering that Hanoi had to make big concessions, including withdrawing troops from neighboring Cambodia, before it was able to normalize relations with the U.S. and get sanctions lifted — a gradual process that ended only in 2016.

 • Nếu Việt Nam là một ví dụ, thì cũng đáng nhớ rằng Hà Nội đã phải nhượng bộ lớn, bao gồm rút quân khỏi nước láng giềng Campuchia, trước khi có thể bình thường hóa quan hệ với Mỹ và gỡ bỏ lệnh trừng phạt – một quá trình dần dần chấm dứt chỉ trong năm 2016.

Highlight Vocabulary

 1. embark (v) /em´ba:k/ lao vào, dấn mình vào, bắt tay vào, đặt hết

We embarked at Liverpool for New York.

(Chúng tôi đặt hết vào Liverpool cho New York.)


2. autarky (n) /´ɔta:ki/ Tự cung tự cấp

In practice Germany under Hitler never achieved autarky and depended on the import of oil.

(Trong thực tế, Đức dưới thời Hitler không bao giờ đạt được sự tự chủ và phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu.)


3.Destabilize (v) /di:´steibə¸laiz/ gây bất ổn

The conflict destabilized the whole region.

(Cuộc xung đột gây bất ổn cho cả khu vực.)


4. irrevocable (adj) /i’revəkəbl/ không thể hủy bỏ

an irrevocable letter of credit

(tín dụng thư không hủy ngang)


5. denuclearization (n) /di¸nju:kliərai´zeiʃən/ phi hạt nhân hóa

We need an incentive to denuclearize.

(Chúng ta cần một động lực để phi hạt nhân hóa.)


6. regime (n) /reɪˈʒiːm/ chế độ

The old corrupt, totalitarian regime was overthrown.
(Chế độ toàn trị, tham nhũng cũ đã bị lật đổ.)


 7. subsequently (adv) /ˈsʌb.sɪ.kwənt.li/ Rồi thì, rồi sau đó

He subsequently sold half of his stock in the company.

(Sau đó, ông đã bán một nửa cổ phiếu của mình trong công ty.)


8. quadruple (v) /kwɑːˈdruː.pəl/ tăng 4 lần

We expect to quadruple our profits this year.

(Chúng tôi hy vọng sẽ tăng gấp bốn lần lợi nhuận của chúng tôi trong năm nay.)


 9. comprehensive (adj) /,kɔmpri’hensiv/

a comprehensive term

(một thuật ngữ bao hàm nhiều khái niệm)


 10. sanction (n) /ˈsæŋkʃən/ sự phê chuẩn, chế tài

A package of economic sanctions is to be enacted against the country.
(Một gói các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ được ban hành đối với đất nước.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

February 21, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019