Idiom: Doanh Nghiệp – Làm việc cont. – Tự học IELTS

E Commerce Startup


 

 • shotgun approach (tiếp thị không chọn lọc)

 

Thành ngữ ám chỉ tiếp thị phạm vi lớn không chọn lọc, một cách không hiệu quả

“Identifying a specific segment of the market as our target will be more effective than a shotgun approach.”

“Việc xác định một phân đoạn cụ thể của thị trường làm mục tiêu sẽ hiệu quả hơn là một cách tiếp thị không chọn lọc.”


 • sign on dotted line (ký vào văn bản)

Thuật ngữ này đề cập đến việc hợp thức hóa một vấn đề bằng cách ký vào tài liệu chính thức.

“I consulted a lawyer before signing on the dotted line.”

“Tôi đã tham khảo ý kiến luật sư trước khi ký vào văn bản. ”


 • signed, sealed, and delivered (đã ký, đóng dấu và giao)
Khi một hợp đồng, thỏa thuận được ký, đóng dấu, và giao thì tất cả các giấy tờ hợp pháp đều theo trình tự.

“It is hoped that the agreement will be signed, sealed and delivered before the end of the week.”

“Hy vọng rằng thỏa thuận sẽ được ký kết, niêm phong và bàn giao trước cuối tuần.”


 • skeleton staff / crew (nhân lực vừa đủ)

thành ngữ ám chỉ một doanh nghiệp hoặc tổ chức  hoạt động với số lượng nhân viên ít nhất có thể.

“The office is closed the week after Christmas but there will be a skeleton staff to handle essential operations.”

“Văn phòng đóng cửa vào tuần sau Giáng Sinh nhưng sẽ có một lượng nhân viên vừa đủ để đảm nhiệm những công việc cần thiết.”


 • sleeping/silent partner (ẩn danh, nặc danh)

Thành ngữ ám chỉ một người đầu tư vào doanh nghiệp mà không tham dự vào hoạt động cụ thể.”

“He works alone but his business is partly financed by a sleeping partner.”

“Anh ta làm việc một mình nhưng doanh nghiệp của anh được trợ vốn từ một đối tác ẩn danh.”


 • slice/share of the cake (được một phần lợi nhuận)

Khi doanh nghiệp hoặc kinh doanh thuận lợi, nhân viên có thể muốn có lợi nhuận nhiều hơn

“Since profits are higher this year, the workers feel they deserve a bigger slice of the cake.”

“Kể từ khi lợi nhuận cao hơn trong năm nay, các công nhân cảm thấy họ xứng đáng có một miếng bánh lớn hơn.”


 • smokestack industries (công nghiệp khói)

Các ngành công nghiệp liên quan đến sản xuất công nghiệp nặng như sắt và thép, đặc biệt khi chúng gây ra nhiều ô nhiễm, được gọi là ngành công nghiệp khói.

“Smokestack industries are no longer authorized in residential areas.”

“Ngành công nghiệp khói không còn được ủy quyền trong khu dân cư nữa.”


 • smooth waters (trôi chảy)

Thành ngữ ám chỉ doanh nghiệp hoạt động một cách dễ dàng và trôi chảy.

“The company seems to be in smooth waters these days.”

“Công ty có vẻ hoạt động trôi chảy ngày nay.”


 • speed networking (tạo mối liên hệ nhanh)

Thuật ngữ này đề cập đến một xu hướng đô thị tương đối mới bao gồm việc tạo ra một mối liên hệ kinh doanh tiềm năng bằng cách nói chuyện ngắn gọn với một loạt người tại một sự kiện có tổ chức và trao đổi chi tiết liên lạc.


 • square deal (giao dịch công bình)

Một giao dịch thành thật và công bằng, một sự sắp xếp công bằng.

“We’ve used the same supplier for years and we always get a square deal.”

“Chúng tôi đã sử dụng cùng một nhà cung cấp trong nhiều năm và chúng tôi luôn nhận được một giao dịch công bình”.


 • start the ball rolling (bắt đầu lăn bóng)

Bắt đầu một hoạt động mà nhiều người sẽ tham gia.

“Let’s start the ball rolling by calling on our first speaker.”

“Hãy bắt đầu lăn bóng bằng cách gọi tên phát biểu viên đầu tiên”.


 • steal a march (tranh thủ trước (ai))

Làm một việc không dự định hoặc trong bí mật để bạn có thể đạt được nhiều lợi ích hơn.

“We were able to steal a march on other retailers by immediately offering a 10% reduction on orders received the first day.”

“Chúng tôi đã có thể tranh thủ với nhà bán lẻ khác bằng cách ngay lập tức giảm 10% cho các đơn hàng nhận được trong ngày đầu tiên.”


 • step into the breach (lấp lỗ hổng)

bạn làm một việc gì đó mà người khác không thể làm.

“Steve stepped into the breach when his colleague had a car accident.”

“Steve đã lấp lỗ hổng khi đồng nghiệp của anh bị tai nạn”.


Người dịch: Đức

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: www.learn-english-today.com

Related Articles