IELTS Reading: True, False or Not Given? – IELTS Reading

 


Trong bài học này chúng ta sẽ học cách trả lời các câu hỏi True/False/Not given trong bài thi Đọc IELTS. Dạng câu hỏi sẽ giống ví dụ sau đây:

Những câu nhận định bên dưới có giống với thông tin được đưa ra trong bài đọc hay không?

Ở những ô trong tờ giấy trả lời, hãy viết

TRUE nếu câu nhận định tương đồng với thông tin bài đọc.

FALSE nếu câu nhận định trái ngược với thông tin bài đọc.

NOT GIVEN nếu không có đủ thông tin cho câu nhận định đó.


Thông tin hữu ích:

Các câu hỏi sắp xếp theo thứ tự của văn bản.

Các câu hỏi lặp lại các từ khóa từ các câu.

Nếu câu hỏi chứa thông tin KHÔNG được nêu trong văn bản, chọn câu trả lời NOT GIVEN.


Các bước trả lời câu hỏi:

Đọc đoạn đầu tiên.

Tìm câu trả lời cho vài câu hỏi đầu tiên.

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời – hãy đọc kỹ toàn bộ câu, và chỉ sau đó trả lời câu hỏi.

Khi đoạn văn đó không còn chứa nội dung trả lời – chuyển sang đoạn tiếp theo và lặp lại các bước này.

Nếu bạn thích, bạn có thể đọc toàn bộ văn bản và sau đó trả lời các câu hỏi.


Mẹo: Đây là loại câu hỏi cần chú ý đến chi tiết. Đừng chỉ tìm những từ khóa – đọc toàn bộ câu hỏi và toàn bộ câu chứa ý trả lời.

Từ như “often, always, never, some” (Thường xuyên, luôn luôn, không bao giờ, một số) hoàn toàn có thể thay đổi ý nghĩa của câu hỏi.

Hãy cẩn thận!

Thứ tự các câu hỏi có thể giúp bạn. Câu trả lời cho câu hỏi 4 sẽ nằm giữa các câu trả lời cho câu hỏi 3 và 5 trong phần văn bản.

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho một số câu hỏi, đừng dành quá nhiều thời gian vào nó và hãy quay lại tìm câu trả lời cuối cùng. Rất có thể thông tin này không được đưa ra trong văn bản.


Ví dụ:

Programmable plants

In electronics, even the most advanced computer is just a complex arrangement of simple, modular parts that control specific functions; the same integrated circuit might be found in an iPhone, or in an aircraft. Biologists are creating this same modularity in – wait for it – plants, by designing gene “circuits” that control specific plant characteristics – color, size, resistance to drought, you name it.

The relatively new, interdisciplinary field is synthetic biology – the design of genetic circuits, just like in electronics, that control different functions and can be easily placed in one organism or the next. Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

A CSU team led by June Medford, professor of biology, and Ashok Prasad, associate professor of chemical and biological engineering, is doing the same thing, but in the much more complex biological world of plants.

Các loại cây có thể lập trình được

Trong các thiết bị điện tử, ngay cả những máy tính tiên tiến nhất cũng chỉ là sự sắp xếp phức tạp của các bộ phận mô-đun đơn giản, điều khiển các chức năng cụ thể như một mạch tích hợp trong một chiếc iPhone, hoặc trong một chiếc máy bay. Các nhà sinh vật học đang tạo ra các thực vật áp dụng cùng một tính chất mô-đun như thế này, bằng cách thiết kế kiểu gen cho các loại cây này là các ‘mạch’ điều khiển các đặc tính của từng loại thực vật cụ thể – màu sắc, kích thước, khả năng chịu hạn hán và nhiều đặc tính khác.

Một liên ngành tương đối mới là ngành sinh học tổng hợp đã thiết kế các mạch di truyền, giống như trong các thiết bị điện tử, có nhiệm vụ điều khiển các chức năng khác nhau và có thể dễ dàng áp dụng lên một sinh vật hoặc cho thế hệ tiếp theo. Hầu hết các nhà sinh học tổng hợp ngày nay đều làm việc với các vi sinh vật đơn giản, như E. coli hoặc nấm men.

Một nhóm CSU do   giáo sư sinh học June Medford và phó giáo sư về kỹ thuật hóa học và sinh học Ashok Prasad dẫn đầu cũng đang làm điều tương tự  trong thế giới sinh học khác của thực vật nhưng phức tạp hơn nhiều.


TRUE/FALSE/NOT GIVEN questions:

       1. The scientists are using a technique from electronics to control specific plant properties.

TRUE

This is the first question, so answer to it should be somewhere in the first (or second) paragraph. The first sentence of the first paragraph tells us about electronics, and then we have:

Biologists are creating this same modularity in – wait for it – plants, by designing gene “circuits” that control specific plant characteristics – color, size, resistance to drought, you name it.

same modularity = same technique as in electronics

control specific plant characteristics = control specific plant properties

So this statement just summarizes the first paragraph. It is obviously true.

Câu hỏi TRUE / FALSE / NOT GIVEN:

1.The scientists are using a technique from electronics to control specific plant properties.(Các nhà khoa học đang sử dụng kỹ thuật từ thiết bị điện tử để kiểm soát các đặc tính của thực vật cụ thể.)

TRUE

Đây là câu hỏi đầu tiên, do đó, câu trả lời cho nó phải ở đâu đó trong đoạn đầu tiên (hoặc thứ hai). Câu đầu tiên của đoạn đầu tiên cho chúng ta biết về điện tử, và sau đó chúng ta có: Biologists are creating this same modularity in – wait for it – plants, by designing gene “circuits” that control specific plant characteristics – color, size, resistance to drought, you name it.(Các nhà sinh vật học đang tạo ra các thực vật áp dụng cùng một tính chất mô-đun như thế này, bằng cách thiết kế kiểu gen cho các loại cây này là các ‘mạch’ điều khiển các đặc tính của từng loại thực vật cụ thể – màu sắc, kích thước, khả năng chịu hạn hán và nhiều đặc tính khác. ).

same modularity = same technique as in electronics

(cùng một tính mô đun = cùng một kỹ thuật như trong thiết bị điện tử)

control specific plant characteristics = control specific plant properties

(kiểm soát các đặc tính của cây trồng cụ thể = kiểm soát các đặc tính thực vật cụ thể)

Vì vậy, nhận định này tóm tắt ý của đoạn đầu tiên. Đó rõ ràng là TRUE.


       2. Some synthetic biologists work with genetic circuits of mammals.

NOT GIVEN

The second passage only tells us that

Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

But we don’t know anything about some biologists. Maybe some biologists work with mammals, maybe not. So the answer is not given.

2.Some synthetic biologists work with genetic circuits of mammals (Một số nhà sinh học tổng hợp làm việc với các mạch di truyền của động vật có vú.)

NOT GIVEN

Đoạn thứ hai chỉ cho chúng ta biết rằng

Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

(Hầu hết các nhà sinh học tổng hợp ngày nay làm việc với các vi sinh vật đơn giản, như E. coli hoặc nấm men).

Nhưng chúng ta không có thông tin gì về các nhà sinh vật học. Có lẽ một số nhà sinh học làm việc với động vật có vú, có lẽ không.

Vì vậy, câu trả lời là NOT GIVEN.


       3. Most of synthetic biologists work with mammals.

FALSE

The word some from the previous question was changed to most of, and this completely changed the meaning of the question! Now, this statement is clearly false as it contradicts the text:

Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

This example shows how important is it to read the questions carefully, as one word can drastically change the meaning of the whole question.

Note that the last paragraph was not used at all. This sometimes happens, so don’t worry if some of the paragraphs in your text don’t contain any answers.


       3. Most of synthetic biologists work with mammals. (Hầu hết các nhà sinh học tổng hợp làm việc với động vật có vú.)

FALSE

Từ một số từ câu hỏi trước đó đã được thay đổi bằng hầu hết, và điều này hoàn toàn thay đổi ý nghĩa của câu hỏi! Bây giờ, nhận định này rõ ràng là sai vì nó mâu thuẫn với văn bản: Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast. (Hầu hết các nhà sinh học tổng hợp ngày nay đều làm việc với các vi sinh vật đơn giản, như E. coli hoặc nấm men).

Ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của việc đọc các câu hỏi một cách cẩn thận, vì một từ có thể thay đổi đáng kể ý nghĩa của toàn bộ câu hỏi.

Lưu ý rằng đoạn văn cuối cùng không được sử dụng. Trường hợp này đôi khi cũng xảy ra, do vậy bạn đừng lo lắng nếu một số đoạn văn trong văn bản của bạn không chứa bất kỳ ý trả lời cho câu hỏi nào.


Người dịch: Anh Thư

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: IELTS-up

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.