Jet và Etihad airway trong cuộc đấu trụ vững trong thị trường – Đọc báo cùng IP

image (1)


MUMBAI – Lenders and controlling shareholders of debt-laden Jet Airways are in talks with investors to bring them on board as a last-ditch effort to save one of India’s largest airlines, while reports claimed that major shareholder Etihad Airways would seek to exit if its conditions were not met.

 • MUMBAI – Người cho vay và kiểm soát các cổ đông của Jet Airways đang đàm phán với các nhà đầu tư để đưa họ lên bàn đàm phán như một nỗ lực cuối cùng để cứu một trong những hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, trong khi các báo cáo tuyên bố rằng cổ đông lớn Etihad Airways sẽ tìm cách thoát ra nếu điều kiện không được đáp ứng.

The airline, controlled by non-resident Indian businessman Naresh Goyal, has cancelled about a third of its fleet and is facing severe pressure from employees, agitated passengers, as well as lessors. Pilots have threatened to stop flying from April 1 if their salaries are not paid by the end of March.

 • Hãng hàng không, do doanh nhân Ấn Độ không thường trú Naresh Gidel kiểm soát, đã hủy khoảng một phần ba đội bay của mình và đang phải đối mặt với áp lực nặng nề từ nhân viên, hành khách kích động, cũng như bên cho thuê. Các phi công đã đe dọa sẽ ngừng bay từ ngày 1 tháng 4 nếu tiền lương của họ không được trả vào cuối tháng 3.

The situation has moved the government to hold an emergency meeting with Jet Airways executives to work a way out of the crisis.

 • Tình hình đã khiến chính phủ phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các giám đốc điều hành của Jet Airways để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Lenders, including the State Bank of India, have been holding meetings since Tuesday to rescue the airline, which owes them over 80 billion rupees ($1.1 billion). Sources said banks are still in favor of a resolution led by them but are debating if an immediate fund infusion is possible. The pressure on the banks was further heightened after Etihad Airways reportedly threatened to pull out of the airline.

 • Những người cho vay, bao gồm cả Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, đã tổ chức các cuộc họp kể từ thứ ba để giải cứu hãng hàng không, vốn nợ họ hơn 80 tỷ rupee (1,1 tỷ USD). Các nguồn tin cho biết các ngân hàng vẫn ủng hộ một nghị quyết do họ đứng đầu nhưng đang tranh luận nếu có thể chuyển tiền ngay lập tức. Áp lực đối với các ngân hàng đã tăng cao hơn sau khi Etihad Airways bị đe dọa sẽ rút khỏi hãng.

After a meeting with other lenders, State Bank of India Chairman Rajnish Kumar told reporters on Wednesday that discussions with Etihad is still ongoing and its exit was not yet certain. “Not all hopes are lost on Jet Airways” he said, adding that it was in everyone’s interest that the airline continued to operate.

 • Sau cuộc họp với những người cho vay khác, Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ Rajquer Kumar nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng các cuộc thảo luận với Etihad vẫn đang tiếp diễn và việc thoát ra vẫn chưa chắc chắn. “Không phải tất cả các hy vọng đều bị mất trên Jet Airways” ông nói và thêm rằng lợi ích của mọi người là hãng hàng không tiếp tục hoạt động.

Local business daily Economic Times has reported that Etihad CEO Tony Douglas revealed his decision to exit Jet Airways on Monday and that the company wanted to take over “its liabilities in the form of a guarantee for Jet’s loan from HSBC Dubai. Etihad has also offered its 50.1% stake in Jet Privilege to SBI,” referring to State Bank of India. Jet Privilege is a subsidiary of Jet Airways. According to some media reports, Goyal is meeting officials of Qatar Airways to seek investment in Jet.

 • Nhật báo kinh doanh địa phương Thời báo Kinh tế đã báo cáo rằng Giám đốc điều hành Etihad Tony Douglas tiết lộ quyết định rời Jet Airways vào thứ Hai và công ty muốn tiếp quản các khoản nợ của mình dưới hình thức bảo lãnh cho khoản vay Jet Jet từ HSBC Dubai. Etihad cũng đã cung cấp 50,1% cổ phần của mình trong Jet Đặc quyền cho SBI, đề cập đến Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ. Jet Đặc quyền là một công ty con của Jet Airways. Theo một số báo cáo phương tiện truyền thông, Gidel đang gặp gỡ các quan chức của Qatar Airlines để tìm kiếm đầu tư vào Jet.

The government will try hard to bail Jet Airways out, faced with an election less than a month away. Kumar also said that insolvency and bankruptcy proceedings would be the last option.

 • Chính phủ sẽ cố gắng hết sức để bảo lãnh cho Jet Airways, đối mặt với một cuộc bầu cử cách đó chưa đầy một tháng. Kumar cũng nói rằng các thủ tục phá sản và phá sản sẽ là lựa chọn cuối cùng.

Shares in the airline dropped 7% in morning trade on the Mumbai bourse.

 • Cổ phiếu của hãng hàng không giảm 7% trong giao dịch buổi sáng trên sàn giao dịch Mumbai.

The fresh crisis follows a resolution plan suggested by Goyal on March 8 to Etihad Airways asking for an infusion of 7.5 billion rupees. Failure to do so, Goyal warned, will be “severely deleterious [for] the future of the airline, leading to its grounding.”

 • Cuộc khủng hoảng mới diễn ra sau một kế hoạch giải quyết được đề xuất bởi Gidel vào ngày 8 tháng 3 cho Etihad Airways yêu cầu truyền 7,5 tỷ rupee. Không làm như vậy, Gidel cảnh báo, sẽ “nghiêm trọng nghiêm trọng [vì] tương lai của hãng hàng không, dẫn đến nền tảng của nó.”

Jet Airways has been struggling under mountains of debt and mounting losses as fierce competition in India’s aviation industry continues to push fare prices lower and squeeze margins. But Etihad Airways is concerned about some issues, particularly in relation to the Goyal family’s future role in Jet Airways.

 • Jet Airways đã phải vật lộn dưới hàng núi nợ nần và thua lỗ khi cạnh tranh khốc liệt trong ngành hàng không Ấn Độ tiếp tục đẩy giá vé xuống thấp hơn và siết lợi nhuận. Nhưng Etihad Airways lo ngại về một số vấn đề, đặc biệt là liên quan đến vai trò tương lai của gia đình Gidel trong Jet Airways.

Under the rescue plan, Etihad Airways was asked to inject between 16 billion and 19 billion rupees worth of equity into Jet Airways, which would increase its share holding to 24.9% from the current 24%, while lenders including State Bank of India would infuse 10 billion rupees for a 29.5% stake. A new investor will bring in another 16 billion to 19 billion rupees.

 • Theo kế hoạch giải cứu, Etihad Airways được yêu cầu bơm từ 16 tỷ đến 19 tỷ rupee vốn chủ sở hữu vào Jet Airways, điều này sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 24,9% từ 24% hiện tại, trong khi những người cho vay bao gồm Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ sẽ truyền 10 tỷ rupee cho 29,5% cổ phần. Một nhà đầu tư mới sẽ mang lại thêm 16 tỷ đến 19 tỷ rupee.

Furthermore, Goyal, would step down as chairman of the board and be designated chairman emeritus, and his family’s maximum stake would be capped at 22%. Etihad has made his removal as chairman a requirement for bailing out the Indian company, though Goyal has been fighting this.

 • Hơn nữa, Gidel, sẽ từ chức chủ tịch hội đồng quản trị và được chỉ định làm chủ tịch, và cổ phần tối đa của gia đình ông sẽ được giới hạn ở mức 22%. Etihad đã loại bỏ chức chủ tịch của mình thành một yêu cầu để bảo lãnh cho công ty Ấn Độ, mặc dù Gidel đã chiến đấu với điều này.

Another sticking point for Etihad Airways is the board structure being discussed — with two nominees from Etihad and Jet Airways each. Etihad felt the equal representation from both sides erodes any power it had over Jet Airways.

 • Một điểm gắn bó khác của Etihad Airways là cấu trúc bảng đang được thảo luận – với hai ứng cử viên từ Etihad và Jet Airways mỗi người. Etihad cảm thấy sự đại diện bình đẳng từ cả hai phía làm xói mòn bất kỳ sức mạnh nào mà nó có trên Jet Airways.

Etihad itself is going through a rough patch after posting losses for the past two years. Two European airlines Etihad had invested in — Alitalia and Air Berlin — have filed for bankruptcy protection.

 • Bản thân Etihad đang trải qua một bản vá thô sau khi đăng lỗ trong hai năm qua. Hai hãng hàng không châu Âu Etihad đã đầu tư vào – Alitalia và Air Berlin – đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Jet Airways shareholders have voted in favor of a takeover by a group of lenders and of a capital increase that would steady the company’s finances as it seeks a return to earnings growth. Under a debt-for-equity deal approved by the airline’s board on Feb. 14, banks led by State Bank of India will take a 51% stake in the carrier. The debt-for-equity swap, which will entail an issue of 114 million new shares, is expected to fill a funding gap of around $1.2 billion, but the deal depends on Etihad board’s approval.

 • Các cổ đông của Jet Airways đã bỏ phiếu ủng hộ việc tiếp quản bởi một nhóm người cho vay và việc tăng vốn sẽ giúp ổn định tài chính của công ty khi họ tìm cách quay trở lại tăng trưởng thu nhập. Theo thỏa thuận nợ đối với vốn chủ sở hữu được phê duyệt bởi hội đồng của hãng hàng không vào ngày 14 tháng 2, các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ dẫn đầu sẽ chiếm 51% cổ phần của hãng. Việc hoán đổi nợ trên vốn chủ sở hữu, sẽ gây ra vấn đề 114 triệu cổ phiếu mới, dự kiến sẽ lấp đầy khoảng trống tài trợ khoảng 1,2 tỷ USD, nhưng thỏa thuận này phụ thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng quản trị Etihad.

Jet Airways has been battling high fuel prices, a weakening rupee and intense competition that pushed down fares. Employees and aircraft leasing companies have gone unpaid for several months. The airline on Feb. 14 reported its fourth consecutive quarterly loss — 5.88 billion rupees in the October-December period.

 • Jet Airways đã chiến đấu với giá nhiên liệu cao, đồng rupee suy yếu và cạnh tranh khốc liệt đã đẩy giá vé xuống. Nhân viên và các công ty cho thuê máy bay đã không được trả lương trong vài tháng. Hãng hàng không này vào ngày 14 tháng 2 đã báo cáo khoản lỗ hàng quý thứ tư liên tiếp – 5,88 tỷ rupee trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.

In August, the carrier embarked on a plan to cut costs by 20 billion rupees over the next two years. Fresh equity infusion was part of the plan.

 • Vào tháng 8, hãng đã bắt tay vào kế hoạch cắt giảm 20 tỷ rupee chi phí trong hai năm tới. Truyền vốn cổ phần mới là một phần của kế hoạch.

Highlight Vocabulary

1.Cancel (noun) /´kænsəl/ sự xóa bỏ, hủy bỏ

They had to cancel tomorrow’s game because of the bad weather.

(Họ phải hủy trò chơi vào ngày mai vì thời tiết xấu.)


 2.agitate (v) /´ædʒi¸teit/ Lay động, rung động, làm rung chuyển, Khích động, làm xúc động, làm bối rối

I found him much agitated

(tôi thấy anh ta rất bối rối (rất xúc động))


 3.lessor (noun) /le´sɔ:/ Chủ cho thuê theo hợp đồng (nhà, đất)

An asset may be repossessed by the lessor in the event of a default on the leasepayments.

(Một tài sản có thể được bên cho thuê lại trong trường hợp vỡ nợ trong các khoản thanh toán cho thuê.)


 4.infusion (noun) /in’fju:ʒn/ Sự truyền, sự truyền cho

An infusion of $100,000 into the company is required.

(Yêu cầu truyền 100.000 đô la vào công ty.)


5.deleterious (adj) /¸deli´tiəriəs/ Có hại, độc

These drugs have a proven deleterious effect on the nervous system.

(Những loại thuốc này có tác dụng gây hại đã được chứng minh trên hệ thống thần kinh.)


6.fierce (adj) /fiəs/ Dữ dội, mãnh liệt, ác liệt, sôi sục

a fierce storm

(cơn bão dữ dội)


7.emeritus (adj) /i´meritəs/ Danh dự

emeritus professor

(giáo sư danh dự (sau khi về hưu))


       8.nominee (noun) /¸nɔmi´ni:/ Người được giới thiệu, người được đề cử (ra ứng cử)

oscar nominee

(đề cử oscar)


9.takeover (noun) /’teik,ouvə/ sự mua lại để giành quyền kiểm soát công ty, thôn tính

reverse takeover

(thôn tính ngược)


 10.entail (v) /in´teil/ (pháp lý) cho kế thừa theo thứ tự

Bắt phải (tiêu tiền, làm việc…)

to entail much work on someone

(bắt ai phải làm việc nhiều)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: asia.nikkei.com

Related Articles