IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Jose Mourinho quá khứ và hiện tại ở Manchester United – Đọc báo cùng IP

skysports-jose-mourinho-manchester-united-old-trafford_3801808_o_r_g


Tại Manchester United, Jose Mourinho không thể che giấhu quá khứ của mìn

MANCHESTER, England — José Mourinho was almost out of time. He had only a few hours before Manchester United’s power brokers would begin to discuss, in private, the prospect of drawing the curtain on his reign as the club’s manager. He had less than two days before it would all be over.

 • MANCHESTER, Anh – Jose Mourinho có vẻ đã gần hết thời gian của mình. Ông ta chỉ có vài giờ trước khi các nhà môi giới quyền lực của Manchester United, bắt đầu thảo luận, riêng tư, triển vọng vẽ bức màn lên triều đại của ông ta với tư cách là người quản lý câu lạc bộ. Ông có ít hơn hai ngày trước khi tất cả sẽ kết thúc.

He did not know that, not for certain, as he sat in front of the news media at Anfield on Sunday evening. He has been around for long enough to have had an inkling of what was coming, though. To have had a sense that defeat at Liverpool may have been one defeat too many, that the gap between United, sixth in the Premier League, and its old rival, perched at the top, had grown too wide.

 • Ông không hề hay biết hay mảy may rằng, khi ông ngồi trước các phương tiện truyền thông tại Anfield vào tối Chủ nhật. Anh ấy đã ở đây đủ lâu để có thể mơ hồ đoán ra về những gì sắp xảy ra với mình. Có cảm giác rằng thất bại tại Liverpool có thể là một thất bại quá mức, rằng khoảng cách giữa United, thứ sáu tại Premier League, và đối thủ cũ của họ, đang đứng trên đỉnh cao, và đã phát triển quá rộng lớn.

Mourinho looked, then, a man in need of comfort, and solace. There has been precious little of it in these last few months, as Manchester United’s season has lurched from disappointment into despair. There has always been a crisis around the corner: that is the way it is, at a club this size, and it is the way Mourinho makes it, too. On Tuesday, the club ended that crisis and released Mourinho.

 • Mourinho nhìn, sau đó, một người đàn ông cần sự thoải mái và sự an ủi. Đã có một chút quý báu trong vài tháng qua, khi mùa giải của Manchester United đã dần dần từ thất vọng trở thành tuyệt vọng. Luôn luôn có những khủng hoảng xung quanh họ: đó là như vậy, tại một câu lạc bộ kích thước lớn mạnh này, và đó là cách Mourinho làm cho nó. Vào thứ ba, câu lạc bộ kết thúc cuộc khủng hoảng và giải phóng cho Mourinho.

All season, there had only been one place Mourinho could go for escape: a place where he is never questioned, where he is the lord of all he surveys, where he has an answer for even the most searching of questions. At Anfield, on Sunday, he went there again: talking about how great he was in the past.

 • Cả mùa giải, chỉ có một nơi Mourinho có thể trốn thoát: một nơi mà ông ta không bao giờ được hỏi, nơi ông ta là chúa tể của tất cả những gì ông ta khao khát, nơi ông ta có câu trả lời cho cả những câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất. Tại Anfield, vào Chủ nhật, ông lại đến đó: nói về quá khứ của ông đã từng tuyệt vời như thế nào.

Mourinho’s former glories have been a theme this season: how frequently they are mentioned has tended to exist in inverse proportion to how well Manchester United is playing. It was after a 3-0 defeat at home to Tottenham in August that Mourinho demanded more “respect, respect, respect,” and took time to remind everyone that he had won more Premier League titles himself than all of the other 19 managers in the division put together. “Two for them, three for me,” he said.

 • Vinh quang trước đây của Mourinho, đã là một chủ đề trong mùa giải này: tần suất họ được nhắc đến có xu hướng tỷ lệ nghịch với mức độ chơi của Manchester United. Đó là sau trận thua 3-0 trên sân nhà trước Tottenham hồi tháng 8, Mourinho đòi hỏi nhiều hơn sự “tôn trọng, tôn trọng, tôn trọng” và dành thời gian để nhắc nhở mọi người rằng ông đã giành được nhiều danh hiệu tại Premier League hơn tất cả 19 nhà quản lý khác cộng lại. “Hai cho họ, ba cho tôi,” ông nói.

It was after his team conceded a late equalizer to Chelsea that he responded to the taunts of the home crowd by raising three fingers, one for each of those Premier League titles. It was as his team was being humbled at home to Juventus that he made the same gesture to the Italian team’s fans, this time, in reference to the three trophies he had won as manager of Inter Milan, their great rival.

 • Đó là sau khi đội bóng của ông thừa nhận một bàn gỡ hòa muộn cho Chelsea, ông đã đáp lại những lời chế nhạo của khán giả nhà bằng cách giơ ba ngón tay, mỗi tay cho một danh hiệu tại Premier League. Cũng giống như đội bóng của ông ấy đang bị Juventus hạ mình ở sân nhà, ông ấy đã có những cử chỉ tương tự với người hâm mộ đội tại Ý, lần này, liên quan đến ba danh hiệu mà ông ấy đã giành được với tư cách là người quản lý của Inter Milan, đối thủ lớn của họ.

There was defiance in those gestures, in those words. Mourinho’s addiction to the past may have been compulsive, reflexive, but at least he was coming out fighting.

 • Có những thách thức trong những cử chỉ, trong những lời nói đó. Hồi ức về quá khứ của Mourinho có thể là sự bắt buộc, theo phản xạ, nhưng ít nhất ông cũng đã ra chiến đấu.

At first, anyway. The more Mourinho played the trump card, the more it started to look like the most transparent of bluffs. On Sunday, when he played it again, it seemed more than anything an act of desperation: Mourinho holed up in his last refuge, surrounded by his memories, clutching his mementos close to him, firing wildly into the dark.

 

 • Lúc đầu thì dù sao đi nữa. Mourinho cũng đã chơi như một vị át chủ bài, nó bắt đầu giống như những trò lừa bịp. Vào Chủ nhật, khi ông chơi nó một lần nữa, dường như hơn bất cứ điều gì là một hành động của sự tuyệt vọng: Mourinho trú trong nơi ẩn náu cuối cùng của ông, bao quanh bởi những ký ức của ông, bám chặt lấy vật kỷ niệm của ông, ẩn vào bóng tối.

When he compared Liverpool — the team that had just condemned him to yet another loss, forced him to endure yet another humiliation — to the F.C. Porto team that made his name and announced his greatness to the world, there was, at least, a semblance of logic. Liverpool, like Porto, he said, is “fast, intense, aggressive, physical, they have an objective.”

 • Khi ông ta so sánh với Liverpool – đội bóng vừa kết án ông với một mất mát khác, buộc ông ta phải chịu đựng một sự sỉ nhục khác – với F.C. Đội bóng Porto đã thành danh và tuyên bố sự vĩ đại của mình với thế giới, ít nhất, có một chút logic ở đây. Liverpool, giống như Porto, ông nói, là người nhanh nhẹn, dữ dội, hiếu chiến, thể lực, họ có một mục tiêu rõ ràng.

By the time he was name-checking the players he had worked with at Real Madrid — “young” versions of Cristiano Ronaldo and Angel Di Maria and Gonzalo Higuain — it had taken on the air of a LinkedIn profile. He rounded the whole thing off with a gratuitous mention of Inter, the team he turned into European champions. He was no longer talking about the merits of Jurgen Klopp’s team.

 • Vào thời điểm ông kiểm tra tên các cầu thủ mà ông đã làm việc cùng tại Real Madrid – phiên bảntrẻ của Cristiano Ronaldo và Angel Di Maria và Gonzalo Higuain – nó đã được đăng lên hồ sơ trên LinkedIn. Ông đã hoàn thành bổn phận với một đề cập vô cớ về Inter, đội bóng mà ông ấy đã trở thành nhà vô địch châu Âu. Ông không còn nói về công lao của đội Jurgen Klopp,.

As ever with Mourinho, none of this was intended as praise for a superior opponent; there is, after all, no club Mourinho takes more joy in belittling than Liverpool. No, it was something else, the same thing it has always been: a reminder of all that he has achieved, all that he has won.

 • Như mọi khi với Mourinho, không ai trong số họ dành được lời khen ngợi từ đối thủ mạnh hơn; Rốt cuộc, không có câu lạc bộ nào ở Mourinho nhận được sự hoan hỉ như Liverpool. Không, đó là một thứ khác, điều tương tự luôn xảy ra: một lời nhắc nhở về tất cả những gì ông ta đã đạt được, tất cả những gì ông ta đã giành được trong quá khứ.

And yet, as United’s season drifted, as Mourinho has meticulously constructed a set of alternative facts in which he is not to blame for that failure but the ultimate victim of it, his interminable regurgitation of his own greatness has not served to remind anyone of the heights he once scaled, but acted as proof of how far he has fallen.

 • Tuy nhiên, khi mùa giải của United trôi qua, khi Mourinho đã xây dựng tỉ mỉ một tập hợp các cầu thủ thay thế, trong đó ông không đổ lỗi cho thất bại đó, nhưng nạn nhân cuối cùng của nó, sự hồi sinh vô tận của ông về sự vĩ đại của chính ông đã không hoàn thành để nhắc nhở bất cứ ai về độ cao ông ấy đã từng chạm tới, nhưng nó đóng vai trò là bằng chứng cho thấy ông ấy đã tụt lùi bao xa.

Mourinho’s calling card has always been that he is a winner. That is what separates him from those of his peers who talk sanctimoniously about philosophy or who take pleasure in the journey. He has mocked them mercilessly, from that “specialist in failure” jibe at Arsene Wenger to his barbed remarks about Klopp and Mauricio Pochettino in the last year or so.

 • Tấm danh thiếp của Mourinho luôn luôn là người chiến thắng. Đó là những gì tách biệt ông ta với những người bạn cùng lứa, những người nói chuyện tôn nghiêm về triết học hoặc những người có niềm vui trong các cuộc hành trình dài. Ông ta đã chế nhạo họ không thương tiếc, từ chuyên gia về sự thất bại của nhóm jibe tại Arsene Wenger cho đến những nhận xét cấm kị của ông về Klopp và Mauricio Pochettino trong năm ngoái.

Winning is what convinced United, at the second time of asking, to invite him in back in 2016. There were misgivings about the chaos that tends to follow in his wake, but United felt it had little choice. Manchester City had appointed Pep Guardiola, Liverpool Klopp, Chelsea Antonio Conte. It needed a guarantee of success. Enter Jose.

 • Chiến thắng là điều đã thuyết phục United, họ mời ông ta trở lại lần thứ hai vào năm 2016. Có lẽ đã có những những hiểu lầm về hỗn loạn vẫn theo sau ông, nhưng United cảm thấy có rất ít sự lựa chọn với ông. Manchester City đã bổ nhiệm Pep Guardiola, Liverpool Klopp, Chelsea Antonio Conte. Đó như là một sự đảm bảo thành công với Jose.

He did win, picking up the Europa League and the Carabao Cup in his first season, but those were not the trophies United had envisaged him delivering. Mourinho, for neither the first nor the last time, would be hung by his own words: he had previously insisted he would not celebrate winning the second-tier Europa League. It was beneath him.

 • Ông ấy đã giành chiến thắng, ông chọn Europa League và Carabao Cup trong mùa đầu tiên của ông, nhưng đó không phải là những danh hiệu mà United nghĩ ông ấy đạt được. Mourinho, không phải lần đầu tiên hay lần cuối cùng, rơi vào rắc rối bằng lời nói của chính mình: trước đây ông đã khẳng định rằng ông sẽ không ăn mừng chiến thắng tại Europa League hạng hai. Nó ở dưới tầm của ông.

How gleefully he clung on to that triumph, though, became a metaphor for his reign. Mourinho spent some $440 million on players, and complained bitterly that Manchester United — among the richest clubs in the world — did not have the finances to compete with its rivals. That may have been true of Manchester City. It was less obviously true of, say, Tottenham, three places above United in the league.

 • Mặc dù vậy, ông vui vẻ với chiến thắng đó, nó đã trở thành một phép ẩn dụ cho cả triều đại của ông. Mourinho đã chi 440 triệu đô la cho các cầu thủ và phàn nàn rằng Manchester United – trong số những câu lạc bộ giàu nhất thế giới – không có đủ tài chính để cạnh tranh với các đối thủ của họ. Điều đó có thể đúng với Manchester City. Rõ ràng là không đúng với Tottenham, ba vị trí trên United trong giải đấu.

His relationships with his players, one by one, broke down. Paul Pogba was the most high profile — Mourinho would write to Woodward to tell him he had tried everything, from criticizing him privately to criticizing him publicly, but could not find a way to get the best out of the World Cup-winning France midfielder — but he was not the only one.

 • Mối quan hệ của ông với các cầu thủ của, đã từng tan vỡ. Paul Pogba là người có phong độ cao nhất – Mourinho viết thư cho Woodward để nói với ông ấy rằng mặc dù ông ấy đã thử mọi cách, từ chỉ trích ông ấy cá nhân đến chỉ trích ông ấy một cách công khai, nhưng không thể tìm ra cách tốt nhất để loại bỏ tiền vệ người Pháp vô địch World Cup – nhưng ông không phải là người duy nhất làm điều đó.

Luke Shaw, Anthony Martial, Eric Bailly, Marcus Rashford — pretty much everyone drew his ire sooner or later. He bemoaned how little character, how little grit, these young players had. “Spoiled brats,” he called them. He could not inspire them, motivate them, as easily as he once had.

 • Luke Shaw, Anthony Martial, Eric Bailly, Marcus Rashford – khá nhiều người đã sớm thu hút được ông. Ông ta được cho rằng là người nhỏ bé, những cầu thủ trẻ này đã có trở thành “Những đứa trẻ hư hỏng” ông gọi họ. Ông không thể truyền cảm hứng cho họ hay thúc đẩy họ, dễ dàng như cách ông từng làm.

After Anfield, the club felt enough was enough. It will appoint a manager, most likely a former player — Ole-Gunnar Solskjaer has been mentioned — to see it through to the end of the season, and then move for a permanent replacement. Pochettino has long been the primary target.

 • Sau Anfield, câu lạc bộ cảm thấy đã đủ. Họ sẽ chỉ định một người quản lý, rất có thể là một cựu cầu thủ – Ole-Gunnar Solskjaer đã được đề cập tới – để xem qua đến cuối mùa giải, và sau đó chuyển sang thay thế vĩnh viễn. Pochettino từ lâu đã là mục tiêu chính của họ.

Pochettino is not a winner, of course. He has won no trophies at all as a manager, as Mourinho, outraged that Tottenham should have been attracting praise for such trifling things as smart recruitment and promotion of young players, has noted previously.

 • Pochettino không phải là một người chiến thắng, tất nhiên. Ông ấy đã không giành được danh hiệu nào với tư cách là một người quản lý, như Mourinho, đã phẫn nộ rằng Tottenham đáng lẽ phải thu hút những lời khen ngợi vì những điều tầm thường như cách tuyển cầu thủ và thăng hạng những cầu thủ trẻ, điều mà đã được lưu ý trước đây.

That he is so appealing nonetheless is telling. It is important that he is willing to work within a structure, rather than expecting the whole club to be overhauled in line with his whims. It is important that he sees the benefits in promoting youth, does not meet the slightest of setbacks by demanding to see the bank balance, and seems to be able to find common ground with very rich, very talented young men.

 • Rằng dù sao ông ấy cũng rất hấp dẫn. Điều quan trọng là ông ấy sẵn sàng làm việc trong một đội, thay vì mong đợi toàn bộ câu lạc bộ sẽ được hoàn thiện theo đúng ý thích của mình. Điều quan trọng là ông ta nhìn thấy những lợi ích trong việc thúc đẩy tuổi trẻ, không gặp phải những thất bại nhỏ nhất bằng cách yêu cầu xem số dư ngân hàng và dường như có thể tìm thấy điểm chung với những chàng trai trẻ rất giàu có, rất tài năng.

Pochettino — like Klopp, or Maurizio Sarri, or Pep Guardiola — does that. He stands for something: a way of running a club, a way of playing the game. His beliefs, sincerely held, can be packaged, presented and, ultimately, sold. Attractive soccer can be marketed across the globe; it can draw in new fans and retain the affection of old ones.

 • Pochettino – như Klopp, hoặc Maurizio Sarri, hoặc Pep Guardiola – đã làm điều đó. Ông là viết tắt của một cái gì đó: một cách điều hành một câu lạc bộ, một cách chơi bàn bóng. Niềm tin của ông ấy, chân thành được tổ chức, có thể được gói gém tất cả và trình bày rồi cuối cùng, được bán đi. Bóng đá hấp dẫn có thể được bán trên toàn thế giới; nó có thể thu hút người hâm mộ mới và giữ được tình cảm của những người cũ.

Mourinho does not offer that. By the end, his United had no discernible character, strictly limited aesthetic appeal. It was as much the approach that condemned him as the results, and it is precisely that which will make him unpalatable to those clubs that once courted him relentlessly when he decides he is ready to return to work.

 • Mourinho không cho họ điều đó. Cuối cùng, United của ông ta không có tính cách rõ ràng, bị giới hạn thẩm mỹ và bị kiểm soát nghiêm ngặt. Đó là cách tiếp cận đã lên án ông và kết quả là, chính điều đó sẽ khiến ông ta không thể chịu đựng được những câu lạc bộ đã từng mời gọi ông ta không ngừng khi ông ta quyết định sẵn sàng trở lại làm việc.

The drama, the tension, the scheming might all be worth it, if the product on the field was compelling. If it is not, it is too high a price to pay. That is not to say he will not work again, or that he is finished at the elite level: Real Madrid, no less, believe for reasons best known to Florentino Perez that Mourinho can lead the rejuvenation of that club.

 • Kịch tính, căng thẳng, những âm mưu của ông có thể đáng giá, nếu kết quả trên sân là hấp dẫn. Nếu không, nó là một cái giá quá cao để trả được. Điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ không làm việc trở lại, hoặc ông ta đã kết thúc ở cấp độ ưu tú: Real Madrid, không hơn không kém, tin vào những lý do được biết đến với Florentino Perez rằng Mourinho có thể dẫn dắt sự trẻ hóa của câu lạc bộ đó.

But it is hard to avoid the suspicion that wherever he goes next, what he provides is no longer what owners and executives want, or what clubs or players need. No matter how glittering his list of achievements, no matter how comforting his past, Jose Mourinho is almost out of time.

 • Nhưng thật khó để không nghi ngờ rằng ở bất cứ nơi nào mà ông ta đi tiếp, những gì ông ta làm không còn là những gì thuộc chủ sở hữu và giám đốc điều hành muốn, hoặc những gì câu lạc bộ hoặc người chơi cần. Cho dù danh sách thành tích của ông ấy có lấp lánh đến đâu, dù nó có an ủi quá khứ của ông thế nào thì, Jose Mourinho gần như đã hết thời.

Vocabulary Highlight:


       1. Prospect: (n) /ˈprɑː.spekt/ – the possibility that something good might happen in the future (Dấu hiệu tốt)

Ví dụ:

Is there any prospect of the weather improving?

(Có dấu hiệu tốt nào về việc thời tiết sẽ cải thiện không?)


       2. Inkling: (n) /ˈɪŋ.klɪŋ/a feeling that something is true or likely to happen,although you are not certain (Phỏng đoán)

Ví dụ:

I didn’t have the slightest inkling that she was unhappy.

(Tôi không có dấu hiệu nào để phỏng đoán rằng cô ấy không vui.)


       3. Perch: (v) /pɝːtʃ/ –  to sit on or near the edge of something (Ngồi ở bờ vực)

Ví dụ:

We perched on bar stools and had a beer.

(Chúng tôi ngồi ở ghế quán bar và uống bia.)


       4. Solace: (n) /ˈsɑː.lɪs/ – help and comfort when you are feeling sad or worried (An ủi)

Ví dụ:

Music was a great solace to me.

(Âm nhạc là sự an ủi lớn đối với tôi.)


       5. Defiance: (n) /dɪˈfaɪ.əns/ – behaviour in which you refuse to obey someone or something ( Bất tuân)

Ví dụ:

The demonstration is a pointless act/gesture of defiance against the government.

(Minh chứng của các hành động vô nghĩa bất tuân lại chính phủ.)


       6. Trump card: (n) /ˈtrʌmp ˌkɑːrd/ – an advantage that makes you more likely to succeed than other people, especially something that other people do not know about (Át chủ bài)

Ví dụ:

Anthea was about to play her trump card

(Anthea chuẩn bị chơi con át chủ bài của cô ấy.)


       7. Bluff: (v) /blʌf/- to deceive someone by making them think either that you are going to do something when you really have no intention of doing it, or that you have knowledge that you do not really have, or that you are someone else (Bịp bợm)

Ví dụ:

Is he going to jump or is he only bluffing?

(Anh ta có định bỏ cô ấy không hay chỉ bịp bợm cô ta thôi?)


       8. Praise: (v) /preɪz/ – to express admiration or approval of the achievements or characteristics of a person or thing (Khen ngợi)

Ví dụ :

His friends praised his generosity, wit, and learning

(Bạn bè anh ấy khen ngợi vì lòng bao dung, sự dí dỏm và lòng ham học hỏi của anh ấy


       9. Bemoan: (v) /bɪˈmoʊn/ – to complain or express sadness about something (Ca thán)

Ví dụ :

Researchers at universities are always bemoaning their lack of funds

(Những nhà khoa học ở trường đại học thường ca thán vì sự thiếu thốn của quỹ.)


       10. Unpalatable: (adj) /ʌnˈpæl.ə.t̬ə.bəl/An unpalatable fact or idea is unpleasant or shocking and therefore difficult to accept (Không ngon miệng)

Ví dụ :

The unpalatable truth/facts about the war

(Sự thật không chấp nhận được về chiến tranh.)


Người dịch: Minh Hoang Tran

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: Nytimes.com

IELTS Planet - Học IELTS online 2019