IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Kết hôn với anh ấy là chính trị, bảo trợ Visa của anh ấy là vì tình yêu – Đọc báo cùng IP

couple-freedom-friends-1066801


Our romantic, pragmatic green-card wedding day.

 • Ngày cưới để có được thẻ xanh vừa lãng mạn vừa thực tế của chúng tôi.

We were sitting in a dive bar in Kansas City, Mo., with two whiskey sodas, and the man I had met only 10 days before said he had an important question to ask me. The last “important question” was, “What is your relationship to potato chips?” which he’d asked while gesturing to the many bags of various flavors piled in my pantry (the answer, of course, being, “Potato chips are my soul mate”), so it wasn’t as if I was expecting anything electric to come out of his mouth.

 • Chúng tôi đang ngồi trong một quán bar bình dân ở Kansas City, Mo., với hai cốc whiskey soda, và người đàn ông tôi gặp chỉ 10 ngày trước khi nói rằng anh ta có một câu hỏi quan trọng cho tôi. “Câu hỏi quan trọng” cuối cùng là, “Mối quan hệ của em với khoai tây chiên là gì?” Anh ta hỏi và chỉ vào các túi hương vị khác nhau chất đống trong phòng đựng thức ăn của tôi (câu trả lời, tất nhiên là, “Khoai tây chiên là bạn tâm giao của em ”), vì vậy nó không giống như tôi đang mong đợi điều gì thú vị từ miệng anh ấy.

 • I looked at him, and he said with a steady gaze, “Would you marry me?”
  I felt the strangest thing. Not joy, not shock, not fear. I felt calm. Calm, as everyone who knows me is aware, is a rare feeling for me. But first I had to make sure he wasn’t making fun of me.
  “Is that a hypothetical or a practical question?”
  “Both,” he said.
  “Then yes.”
  We ordered another round, set a date for a courthouse wedding four days later and immediately begin to text our friends. “What? Why?” was a typical response. “Are you sure?” I ignored them.
 • Tôi nhìn anh, và anh nói với ánh mắt kiên định, “Em sẽ lấy anh chứ?”
  Tôi cảm thấy một điều kỳ lạ nhất. Không vui, không sốc, không sợ hãi. Tôi cảm thấy bình tĩnh. Như mọi người biết tôi đều hiểu, bình tĩnh, là một cảm giác hiếm có đối với tôi. Nhưng trước tiên tôi phải đảm bảo rằng anh ấy không đùa.
  “Đó có phải là một câu hỏi giả hay thật?”
  “Cả hai,” anh nói.
  “Vậy thì em đồng ý.”
  Chúng tôi đã gọi một chai rượu khác, quyết định ngày cho một đám cưới tại tòa án bốn ngày sau đó và ngay lập tức bắt đầu nhắn tin cho bạn bè của chúng tôi. “Cái gì? Tại sao? ”Là một phản ứng điển hình. “Mày chắc chứ?” Tôi  phớt lờ.

Drunk on whiskey and other stuff, we stumbled out of the bar. As I stood on the curb to hail a cab, he ran to the drugstore next door. “Just need to get something.” He came back out, his arms full of potato chips, bags of every flavor they had on the shelves.

 • Say rượu whisky và những thứ khác, chúng tôi vấp ngã trên quầy bar. Khi tôi đứng trên lề đường để gọi một chiếc taxi, anh ta chạy đến hiệu thuốc bên cạnh. “Chỉ cần để có được một cái gì đó.” Anh trở lại, tay đầy khoai tây chiên, tất cả các vị có trên kệ.

But marriage is not about love. It is about politics. All of my adult life I have argued for the abolition of marriage, because marriage is a series of rights unfairly distributed to men and women who have found love or who have deluded themselves into thinking they have found love. If romantic love is its own reward, as every Hollywood film and novel in the “women’s fiction” section at the bookstore would have us believe, then why pile on tax breaks, hospital visitation, health insurance, immigration assistance and all of the rest of it? Having a successful love life should not have a determination on whether you live or die.

 • Nhưng hôn nhân không là vì tình yêu. Đó là vì chính trị. Suốt năm tháng trưởng thành của tôi, tôi đã tranh cãi về việc bãi bỏ hôn nhân, bởi vì hôn nhân là một loạt các quyền dành cho nam giới và phụ nữ đã tìm thấy tình yêu hoặc đã tự lừa dối họ nghĩ rằng họ đã tìm thấy tình yêu. Nếu tình yêu lãng mạn là phần thưởng, như mọi bộ phim và tiểu thuyết Hollywood trong phần “tiểu thuyết của phụ nữ” tại hiệu sách khiến chúng ta tin điều đó, vậy thì tại sao lại phải trả tiền thuế, kiểm tra bệnh viện, bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhập cư và tất cả các phần còn lại trong đó? Có một cuộc sống tình yêu thành công không nên sự quyết định về việc bạn sống hay chết.

One American friend of mine is chronically ill but had the very good fortune to fall in love with a German man, gaining access to a nationalized health service and an expedited immigration process. Being away from the broken American health care system and the even more broken Medicaid insurance system for the poor and disadvantaged, my friend has renewed health, more energy, a higher income that comes with a larger capacity for work, and optimism for the first time in years.

 • Một người bạn Mỹ của tôi bị bệnh kinh niên nhưng may mắn yêu một người đàn ông Đức, được tiếp cận với một dịch vụ y tế quốc gia hóa và một quá trình nhập cư nhanh. Tránh xa hệ thống chăm sóc sức khỏe tồi tàn của Mỹ và hệ thống bảo hiểm Medicaid tồi tệ cho người nghèo và người thiệt thòi, bạn tôi đã lấy lại được sức khỏe, nhiều năng lượng hơn, thu nhập cao hơn với công suất lớn hơn, và lạc quan sau nhiều năm.

An Indian friend of ours had the very good fortune to fall in love with an American woman, giving him access to an expedited immigration process and a more easily attainable work visa, allowing him to keep his job at an institution that despite pulling in millions of dollars a year in grants and donations decided that sponsoring its immigrant workers’ visas wasn’t worth the investment of time and money.

 • Một người bạn Ấn Độ của tôi may mắn yêu một người phụ nữ Mỹ, cho anh ta cơ hội tiếp cận với một quá trình nhập cư nhanh chóng và một visa làm việc, cho phép anh ta giữ công việc tại một cơ sở mặc dù kéo theo hàng triệu đô la một năm trong các khoản tài trợ và quyên góp đã quyết định rằng tài trợ thị thực của người nhập cư không đáng để đầu tư thời gian và tiền bạc.

And then the wife of my husband’s friend — she had the misfortune of falling deeply in love with a Colombian man, with his own already shaky migration status, and the United States government announced it would not be approving her application for an extension of her residency visa and gave her 30 days to pack up the four years of life she had built in New York City. She had no guarantee that she would be able to return or that the two of them could find a place where both of them would have the ability to work and live.

 • Và sau đó là vợ của người bạn của chồng tôi – cô đã đau khổ khi yêu một người Colombia có giấy tờ di cư lỏng lẻo và chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn visa cư trú của cô và cho cô 30 ngày để đóng gói bốn năm của cuộc sống cô đã xây dựng ở thành phố New York. Cô không bảo đảm rằng cô sẽ có thể trở lại hoặc rằng hai người họ có thể tìm thấy một nơi mà cả hai người họ sẽ có khả năng làm việc và sinh sống.

What does that do to love, when one realizes how politically convenient or inconvenient this partnership will be for you? Holding my partner’s hand at the immigration lawyer’s office, I wanted so much to give this to him: a stabilized future, the ability to live and work where he wanted, a larger canvas for his ambitions. And yet something in me started to draw back at that moment. A whirlwind adventure of love and romance started to look like a strategic seduction.

 • Làm gì để yêu, khi người ta nhận ra sự thuận tiện về mặt chính trị hay bất tiện của sự hợp tác này sẽ dành cho bạn như thế nào? Nắm lấy tay chồng của tôi tại văn phòng luật sư di trú, tôi muốn cho anh nhiều thứ: một tương lai ổn định, khả năng sống và làm việc ở nơi anh ta muốn, một tấm đệm chắc chắn cho tham vọng của anh ấy. Và một điều gì đó trong tôi bắt đầu rút lại vào lúc đó. Một cuộc phiêu lưu đầy sóng gió của tình yêu và sự lãng mạn bắt đầu trông giống như một sự quyến rũ mang tính chiến lược.

“He might fear that I might be mercenary.”

 • “Anh ấy có thể sợ rằng tôi có thể ham giàu.”

I keep thinking of that line, spoken by Morris Townsend in the movie “The Heiress,” based on Henry James’s “Washington Square.” In the story, Catherine Sloper is a woman with no charm, no grace. Her manner of dress runs toward the tacky and the shiny, and she has that haunted look of a person who has been told love will find her, and when it doesn’t, rather than sitting and calmly waiting for that day, she frantically runs from place to place, asking every man she comes across, “Are you the one who has come to save me?”

 • Tôi tiếp tục nghĩ về câu nói đó, được Morris Townsend nói trong bộ phim “Người thừa kế”, dựa trên “Quảng trường Washington” của Henry James. Trong câu chuyện, Catherine Sloper là một người phụ nữ không quyến rũ, không duyên dáng. Cách ăn mặc của cô rẻ tiền và lòe loẹt,  và cô ấy có vẻ ngoài ghê sợ của một người đã được bảo là tình yêu sẽ tìm thấy cô ấy, và khi không, thay vì ngồi và bình tĩnh chờ ngày hôm đó, cô ấy chạy điên cuồng từ nơi này sang nơi khác, hỏi mọi người đàn ông, ” Anh có phải là người cứu rỗi em không?”

What she does have is $30,000 a year, a sizable inheritance. Morris Townsend has no career, nor any real inclination to work, but he does have a taste for the finer things in life, and in the film, Montgomery Clift’s face. He knows it looks bad, the penniless suitor chasing after an heiress. He doesn’t help his case by anticipating the father’s suspicions, and vocalizing them: “He might fear that I might be mercenary.”

 • Những gì cô ấy có là $ 30,000 một năm, một khoản thừa kế khá lớn. Morris Townsend không có sự nghiệp, cũng không có ý định làm việc thực sự, nhưng anh ta thích những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, và trong phim, khuôn mặt của Montgomery Clift. Anh ta biết nó có vẻ xấu, người hầu không có xu dính túi đuổi theo một người thừa kế. Anh ta không giúp trường hợp của mình bằng cách đoán trước sự nghi ngờ của người cha, và hô vang nó: “Ông ta có thể sợ rằng tôi có thể hám tiền.”

Well, how could people not, with the gangly girl whom he professes to ardently adore standing before them. But she has no hesitation, not even a moment of doubt. This is the love she was promised, and she will cling to it like the life raft that it so clearly is, no matter what her father tries to do to break them apart.

 • Hmm, làm thế nào có thể mọi người không, với cô gái gangly mà anh ta tuyên bố yêu nhiệt tình đứng trước họ. Nhưng cô không hề do dự, thậm chí không một chút nghi ngờ. Đây là tình yêu mà cô đã hứa, và cô sẽ bám vào nó như chiếc bè cuộc sống mà nó rõ ràng đến vậy, bất kể cha cô cố làm gì để tách chúng ra.

James does two things. The first is that he allows Morris’s intentions to be ambiguous. He is neither rogue nor saint. Catherine, despite all of her failings, has a sharp wit and a kind heart. It is not her fault that women are not generally pursued for their sharp wit and kind hearts, but he allows the reader to love her and hope that Morris has an unconventional taste in women.

 • James làm hai việc. Đầu tiên là ông chấp nhận ý định của Morris là điều mập mờ. Ngài không phải là kẻ giả mạo hay thánh nhân. Catherine, bất chấp tất cả những khuyết điểm của cô, có một trí thông minh sắc bén và một trái tim tử tế. Đó không phải là lỗi của cô rằng phụ nữ thường không được theo đuổi vì họ quá thông minh và tử tế, nhưng ông cho phép người đọc yêu cô và hy vọng rằng Morris thích phụ nữ khác biệt.

But the other thing James does is suggest that maybe it doesn’t matter whether Morris loves her or not, as long as he takes care of her. Is it a tragedy to make love a transaction? To say I will stand by your side as long as I get tailored suits from Paris and sherry imported from Spain and cigars from Cuba? Or health insurance for my chronic illness? Or a residency visa?

 • Nhưng điều khác mà James làm là gợi ý rằng có lẽ không quan trọng liệu Morris có yêu cô ấy hay không, miễn là anh ta chăm sóc cô ấy. Nó là một bi kịch khi làm cho tình yêu biến thành một giao dịch hay không? Để nói rằng tôi sẽ đứng bên cạnh bạn miễn là tôi nhận được bộ quần áo phù hợp từ Paris và sherry nhập khẩu từ Tây Ban Nha và xì gà từ Cuba? Hoặc bảo hiểm sức khỏe cho bệnh mãn tính của tôi? Hoặc visa cư trú?

I, too, have around $30,000 a year, although a hundred years after James wrote his book, that is not the prize it once was. And also like Catherine, I have all the grace of an elephant in high heels, my knees decorated with an ever shifting display of bruises from my stumbling into things, and my manner of dress also runs toward the tacky and the shiny. I have my assets, an intelligence and an accomplished body of work, but women in our culture are not pursued for intelligence and accomplished bodies of work, certainly not by considerably younger men.

 • Tôi cũng có khoảng 30.000 đô la một năm, mặc dù một trăm năm sau khi James viết cuốn sách của mình, đó không phải là giải thưởng như nó từng là. Và cũng giống như Catherine, tôi có tất cả sự duyên dáng của một con voi với đôi giày cao gót, đầu gối của tôi được trang trí với một vết bầm tím thay đổi từ sự vấp ngã của tôi biến thành đồ vật, và cách ăn mặc của tôi cũng rẻ tiền và lòe loẹt. Tôi có tài sản, trí thông minh và cơ thể hoàn toàn cho công việc, nhưng phụ nữ trong văn hóa của chúng tôi không được theo đuổi vì trí thông minh và cơ thể hoàn toàn dành cho công việc, chắc chắn không phải bởi những người gã trai trẻ tuổi.

As such, my lover resembles Morris, in his effortless charm, his handsome face and his desire for something I could easily provide. Unlike Catherine, I am aware of my failings and how on paper this match seems so unlikely. I am also attuned to the doubt that runs through our social circle, with my friends making cracks about our green-card marriage, and the confusion that comes into his friends’ faces when they are introduced to me.

 • Như vậy, người yêu của tôi giống như Morris, trong sự quyến rũ dễ dàng, khuôn mặt đẹp trai và niềm khao khát một cái gì đó tôi có thể dễ dàng cung cấp. Không giống như Catherine, tôi nhận thức được những khuyết điểm của tôi và làm thế nào để việc ghép đôi này dường như không thể xảy ra trên giấy tờ. Tôi cũng quen với sự nghi ngờ  qua vòng tròn xã hội của chúng tôi, với bạn bè của tôi khi họ trêu đùa về cuộc hôn nhân thẻ xanh của chúng tôi, và sự bối rối xuất hiện trong khuôn mặt bạn bè khi họ được giới thiệu.

If this were solely practical, a bloodless transaction for a much-needed visa, or if it were solely romantic, just two people so taken with each other the concerns of the world mattered not to us, this marriage would make more sense to me. It is the mix that knots my stomach at times and turns me cold.

 • Nếu điều này chỉ là thực tế, một giao dịch không có tình cảm cho một thị thực rất cần thiết, hoặc nếu nó chỉ là lãng mạn, chỉ có hai người để cùng nhau quan tâm đến thế giới không quan trọng với chúng tôi, cuộc hôn nhân này sẽ có ý nghĩa hơn với tôi. Đó là sự pha trộn thỉnh thoảng làm tôi khó chịu và rùng mình.

Marrying him was a political act, and sponsoring him for a visa is a devotional act. We are amassing a file to prove that this relationship is real and not a transaction. The American government gives you a list of things it will be looking for to prove the legitimacy of your love. Under the heading “shared property,” you can have a lease with both of your names on it, a joint bank account, jointly filed taxes. Under the heading of social presence, it wants to see pictures of you on vacation together, party invitations addressed to both of you, social media posts featuring you as a couple.

 • Kết hôn với anh ấy là một hành động chính trị, và đảm bảo cho anh ấy có một thị thực là một hành động tận tâm. Chúng tôi đang tích lũy một tệp giấy tờ để chứng minh rằng mối quan hệ này là có thật và không phải là một giao dịch. Chính phủ Mỹ cung cấp cho bạn một danh sách những điều mà nó sẽ cố gắng để chứng minh tính hợp pháp của tình yêu của bạn. Dưới tiêu đề “tài sản chung”, bạn có thể có một hợp đồng thuê với tên của hai bạn trên đó, một tài khoản ngân hàng chung, cùng nhau nộp thuế. Dưới tiêu đề sự thể hiện trong cuộc sống là hình ảnh của bạn trong kỳ nghỉ cùng nhau, thiệp mời dự tiệc gửi đến cả hai bạn, các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy rằng hai bạn là vợ chồng.

Our lawyer gave us a list of sample questions to prepare for the inevitable interview with a bureaucrat who will officially declare whether or not our love is real: “What color is your partner’s toothbrush?” “What is your partner’s favorite food?” “What are the names of your partner’s extended family members?”

 • Luật sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một danh sách các câu hỏi mẫu để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn bắt buộc với một quan chức, người sẽ chính thức tuyên bố tình yêu của chúng tôi có thật không: “Bàn chải đánh răng của vợ/chồng của bạn màu gì?” “Món ăn yêu thích của chồng/vợ của bạn là gì?” “Tên của các thành viên trong họ hàng của vợ/chồng bạn là gì? ”

The file wears on both of us. Pictures we take of each other are both for us and for the government. When I say, “What’s your niece’s name again?” I’m asking it to set it in my brain for the eventual quiz, not out of curiosity.

 • Các tập tin đều của cả hai chúng tôi. Hình ảnh chúng tôi chụp nhau là cả cho chúng tôi và cho chính phủ. Khi tôi nói, “Tên cháu gái của bạn là gì?” Tôi yêu cầu nó đặt nó trong não của tôi cho bài kiểm tra cuối cùng, không ngoài sự tò mò.

But the government’s file is different from the one in my head. It’s not going to sway any official to learn how I felt when I discovered that for weeks my lover had been, without telling me, going on Twitter, searching for my name and liking every nice thing said about my writing there. Or how frequently he grabs for my hand when we are walking down the street. Or his urgent kiss when the judge declared us wed.

 • Nhưng hồ sơ của chính phủ khác với hồ sơ trong đầu tôi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quan chức nào khi tìm hiểu cảm xúc của tôi khi tôi phát hiện ra rằng trong nhiều tuần qua người yêu tôi không nói với tôi về việc anh ấy tìm kiếm Twitter của tôi, thích mọi bài viết của tôi ở đó. Hoặc anh ta thường xuyên nắm lấy tay tôi khi chúng tôi đang đi trên phố. Hoặc nụ hôn nhanh của anh ta khi thẩm phán tuyên bố chúng tôi chính thức là vợ chồng.

Once, as we sat going through the endless pile of paperwork, he asked me, “Did you ever think this marriage was a scam?”
“Yes,” I said, although the look on his face made me wish I had lied.

 • Một lần, khi chúng tôi ngồi qua đống giấy tờ, anh ấy hỏi tôi, “Em có bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân này là một cú lừa không?”
  “Có,” tôi nói, mặc dù cái nhìn trên mặt anh khiến tôi ước mình đã nói dối.

Vocabulary highlight


       1. pragmatic (adj) solving problems in a sensible way that suits the conditions that really exist now, rather than obeying fixed theories, ideas, or rules (căn cứ vào sự thật, thực tế)

Ví dụ:

 • In business, the pragmatic approach to problems is often more successful than an idealistic one.
  (Trong kinh doanh, cách tiếp cận thực tế vào một vấn đề thì dễ thành công hơn một cách tiếp cận mơ hồ)

       2. electric (adj) Something might be described as electric if it is very exciting (thú vị)

Ví dụ:

 • The aerial acrobats at the circus gave an electric performance.
  (Người nghệ sĩ đu dây trên không ở rạp xiếc mang lại một phần trình diễn thú vị)

       3. gaze (n) a long look, usually of a particular kind (một ánh mắt, một cái nhìn)

Ví dụ:

 • an admiring gaze
  (một ánh mắt ngưỡng mộ)

       4. hypothetical (adj) imagined or suggested but not necessarily real or true (giả thuyết, không có thật)

Ví dụ:

 • a hypothetical example
  (một ví dụ giả tưởng)

       5. stumble (v) to step awkwardly while walking or running and fall or begin to fall (sẩy chân, trượt chân, vấp phải)

Ví dụ:

 • Running along the beach, she stumbled on a log and fell on the sand.
  (Chạy dọc bờ biển, cô ấy vấp phải một khúc gỗ và ngã trên cát)

        6. amass (v) to get a large amount of something, especially money or information, by collecting it over a long period (tích lũy)

Ví dụ:

 • She has amassed a huge fortune from her novels.
  (Cô ấy thu được một số tiền lớn từ những quyển tiểu thuyết của mình)

       7. tacky (adj) of cheap quality or in bad style (rẻ tiền)

Ví dụ:

 • The shop sold tacky souvenirs and ornaments.
  (Cửa hàng bán đồ lưu niêm và trang trí rẻ tiền)

       8. heiress (n) a woman or girl who will receive or already has received a lot of money, property, or a title from another person, especially an older member of the same family, when that person dies (người phụ nữ thừa kế)

Ví dụ:

 • the heiress to the throne
  (một nữ nhi thừa kế ngai vàng)

       9. rogue (n) a dishonest or bad man (một người không trung thực, tồi tệ)


       10. wit (n) intelligence and the ability to think quickly (trí thông minh)

Ví dụ:

 • She learned to survive on her wits.
  (Cô ấy học cách sinh tồn nhờ trí thông minh của mình)

Người dịch: Hải Yến

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


  Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: nytimes.com

December 5, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019