IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Khởi nghiệp bằng công nghệ đời sống ở Nhật Bản – Đọc báo cùng IP

n-businesswomen-a-20160920-870x633


Japanese startup aims to stem rural exodus with technology

 • Một công ty khởi nghiệp tại Nhật Bản có ý tưởng ngăn chặn cuộc di cư nông thôn với công nghệ.

Wall-sized screens bring young into city offices without leaving hometown.

 • Màn hình cỡ tường đưa giới trẻ vào văn phòng công ty tại thành phố mà không cần rời quê hương

As Japan’s population continues to concentrate in greater Tokyo, one startup thinks it has parts of a solution for all the hometowns being abandoned by young people, telepresence.

 • Khi dân số Nhật Bản tiếp tục tập trung ở Tokyo, một startup nghĩ rằng họ có một phần giải pháp cho tất cả các quê hương bị bỏ rơi bởi những người trẻ tuổi, thần giao cách cảm.

The technology to fuse together two rooms in two locations anywhere in the world already exists, but it often fails to go beyond underwhelming conference systems. What Tonari, which means neighbor in Japanese, wants to do is bring down costs for commercial versions of wall-size portals, create a profitable business and use some of the proceeds to fund a nonprofit that will help Japan deal with the hollowing out of its rural communities.

 • Công nghệ kết nối hai phòng ở hai địa điểm ở bất kỳ đâu trên thế giới đã tồn tại, nhưng nó thường không vượt ra ngoài các hệ thống hội nghị áp đảo. Những gì Tonari, có nghĩa là người hàng xóm trong tiếng Nhật, muốn làm là giảm chi phí cho các phiên bản thương mại của cổng thông tin kích thước tường, tạo ra một doanh nghiệp có lợi nhuận và sử dụng một số tiền thu được để tài trợ cho một tổ chức phi lợi nhuận sẽ giúp Nhật Bản giải quyết vấn đề này. cộng đồng nông thôn.

“All the building blocks necessary to make Tonari a reality are here,” said Ryo Kawaguchi, Tonari’s co-founder and chief technician. Kawaguchi, who worked at Google Japan for six years as a senior Google Maps engineer, added that the company’s product will give young people leaving towns and villages for more prosperous lives in Tokyo and Osaka a reason to stay put.

 • “Tất cả các khối xây dựng cần thiết để biến Tonari thành hiện thực đều ở đây”, Ryo Kawaguchi, đồng sáng lập và kỹ thuật viên trưởng của Tonari nói. Kawaguchi, người đã làm việc tại Google Nhật Bản trong sáu năm với tư cách là kỹ sư cao cấp của Google Maps, nói thêm rằng sản phẩm của công ty sẽ mang lại cho những người trẻ tuổi rời khỏi thị trấn và làng mạc để có cuộc sống thịnh vượng hơn ở Tokyo và Osaka.

According to the 2018 Report on Internal Migration in Japan, compiled by the Ministry of Internal Affairs and Communications, the Tokyo metropolitan area — which also includes the prefectures of Kanagawa, Saitama and Chiba — was Japan’s only big economic zone to carve out a net population gain for itself. Its attracted a net 139,868 residents last year, according to the report.

 • Theo Báo cáo di cư nội bộ năm 2018 tại Nhật Bản, do Bộ Nội vụ và Truyền thông biên soạn, khu vực đô thị Tokyo – bao gồm các quận của Kanagawa, Saitama và Chiba – là khu kinh tế lớn duy nhất của Nhật Bản để khắc chế tăng dân số ròng cho chính nó. Nó đã thu hút một mạng lưới 139.868 cư dân vào năm ngoái, theo báo cáo.

Japan’s two other big economic engines, greater Nagoya (the prefectures of Aichi, Gifu and Mie) and greater Osaka (which also includes the prefectures of Hyogo, Kyoto and Nara) lost 7,376 and 9,438 dwellers, respectively.

 • Hai thủ phủ kinh tế lớn khác của Nhật Bản, lớn hơn là Nagoya (quận của tỉnh Aichi, Gifu và Mie) và Osaka lớn hơn (bao gồm các quận của tỉnh Nara, Kyoto và Nara) lần lượt mất 7.376 và 9,438 người.

Only eight of Japan’s 47 prefectures experienced net population gains in 2018, according to the report.

 • Chỉ có tám trong số 47 quận của Nhật Bản có trải nghiệm tăng dân số ròng trong năm 2018, theo báo cáo.

The trends are clear. More Japanese believe they can better eke out a living in big metropolises, especially Tokyo, and more urbanites want the convenience of living in the core of their big burgs, close to their workplaces.

 • Các xu hướng là rõ ràng. Nhiều người Nhật tin rằng họ có thể kiếm sống tốt hơn ở các đô thị lớn, đặc biệt là Tokyo và nhiều người dân thành thị muốn sự tiện lợi khi sống trong lõi của những chiếc burger lớn, gần nơi làm việc của họ.

Tonari’s developers say their product, which goes by the same name, will make users feel like the rooms they are in have been fused into one. Installations will allow for entire walls to disappear, with high video and audio quality enhancing the illusion that two places have become a single space. The Tonari system will also allow for shared digital whiteboards, notification systems and collaboration tools.

 • Các nhà phát triển của Tonari cho biết sản phẩm của họ, có cùng tên, sẽ khiến người dùng cảm thấy như các phòng họ đang ở đã được hợp nhất thành một. Cài đặt sẽ cho phép toàn bộ các bức tường biến mất, với chất lượng video và âm thanh cao tăng cường ảo tưởng rằng hai nơi đã trở thành một không gian duy nhất. Hệ thống Tonari cũng sẽ cho phép chia sẻ bảng trắng kỹ thuật số, hệ thống thông báo và các công cụ cộng tác.

The company has less grand goals as well — to make it possible for patients to see doctors in faraway places, or for friends in different cities to share a meal. The hope is that Tonari technology will allow students in a classroom to interact seamlessly with their remotely located lecturer, or that it can simply enliven long-distance family interactions.

 • Công ty cũng có ít mục tiêu lớn hơn – để bệnh nhân có thể gặp bác sĩ ở những nơi xa hoặc cho bạn bè ở các thành phố khác nhau để chia sẻ bữa ăn. Hy vọng là công nghệ Tonari sẽ cho phép sinh viên trong một lớp học tương tác liền mạch với giảng viên ở xa, hoặc đơn giản là nó có thể làm sinh động các tương tác gia đình đường dài.

Perhaps Tonari can make life in greater Tokyo itself a little easier, too. Over half of the metropolitan area’s inhabitants commute more than two hours a day. The spread of telepresence suites could give them back those hours.

 • Có lẽ Tonari cũng có thể làm cho cuộc sống ở Tokyo lớn hơn một chút dễ dàng hơn. Hơn một nửa cư dân của khu vực đô thị đi lại hơn hai giờ mỗi ngày. Sự lan rộng của các bộ telepresence có thể mang lại cho họ những giờ đó.

The startup is banking on the fact that large screens, 4K ultrahigh-definition projectors, cameras and other pieces of hardware are becoming cheaper and more available. Tonari is also benefiting from large investments in artificial intelligence and deep learning, which will help the company’s system recognize people and faces and objects.

 • Công ty khởi nghiệp đang nghiên cứu về việc màn hình lớn, máy chiếu độ phân giải siêu cao 4K, máy ảnh và các phần cứng khác đang trở nên rẻ hơn và có sẵn hơn. Tonari cũng được hưởng lợi từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo và học tập sâu, điều này sẽ giúp hệ thống của công ty nhận ra con người và khuôn mặt và đồ vật.

Taj Campbell, the other co-founder and Tonari’s head of product, worked at Google in California and Tokyo for eight years, five of them closely with Kawaguchi. He said Tonari is using technology in a way that can change the way people think about the way societies are built.

 • Taj Campbell, người đồng sáng lập và người đứng đầu sản phẩm của Tonari, đã làm việc tại Google ở California và Tokyo trong tám năm, năm người trong số họ thân thiết với Kawaguchi. Ông nói Tonari đang sử dụng công nghệ theo cách có thể thay đổi cách mọi người nghĩ về cách xây dựng xã hội.

“Tonari will use bits, not atoms, to move people from one place to another,” Campbell said, adding Tonari will be able to not only give back time that would otherwise be spent on trains but also reduce the cost of living. The team believes Tonari will allow users to work more efficient schedules, leaving them with more family time as well as time to pursue hobbies.

 • “Tonari sẽ sử dụng các bit, chứ không phải các nguyên tử, để di chuyển mọi người từ nơi này sang nơi khác”, Campbell nói, thêm Tonari sẽ có thể không chỉ trả lại thời gian mà nếu không sẽ dành cho tàu hỏa mà còn giảm chi phí sinh hoạt. Nhóm nghiên cứu tin rằng Tonari sẽ cho phép người dùng làm việc theo lịch trình hiệu quả hơn, khiến họ có nhiều thời gian dành cho gia đình cũng như thời gian để theo đuổi sở thích.

The company got on its feet in April, 2017. By the end of the same year, the team behind it was awarded a grant from the Nippon Foundation, a private NPO with a social mission. The grant, a result of winning the Social Innovator Excellence Award, pays Tonari 50 million yen ($450,000) per year for three consecutive years.

 • Công ty đã đứng vững vào tháng 4 năm 2017. Vào cuối năm đó, nhóm đằng sau nó đã được trao một khoản trợ cấp từ Nippon Foundation, một NPO tư nhân với sứ mệnh xã hội. Khoản tài trợ này, kết quả của việc giành giải thưởng Nhà sáng tạo xã hội xuất sắc, trả cho Tonari 50 triệu yên (450.000 đô la) mỗi năm trong ba năm liên tiếp.

Hayato Hanaoka, the program director at Nippon Foundation, said most projects the NPO supports are not necessarily financially sustainable. Tonari, Hanaoka said, might prove to be an exception. “We picked this team because it is trying to tackle social issues by using technology that can also be profitable in the business sector,” he said. “There is an expectation it can be sustainable and achieve greater social impact. Moreover, the , with remarkable career records, made us confident enough to commit.”

 • Hayato Hanaoka, giám đốc chương trình tại Nippon Foundation, cho biết hầu hết các dự án mà NPO hỗ trợ không nhất thiết phải bền vững về mặt tài chính. Tonari, Hanaoka nói, có thể chứng minh là một ngoại lệ. “Chúng tôi chọn nhóm này vì họ đang cố gắng giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách sử dụng công nghệ cũng có thể mang lại lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh”, ông nói. “Có một kỳ vọng nó có thể bền vững và đạt được tác động xã hội lớn hơn. Hơn nữa, [các thành viên], với hồ sơ nghề nghiệp đáng chú ý, khiến chúng tôi đủ tự tin để cam kết.”

The money from the foundation’s first installment has been used to build a prototype that the team hopes to make functional within three to six months. Once the prototype goes into operation, it will connect Tonari’s office in Tokyo and a satellite office in the coastal town of Hayama, about 50 km from the capital.

 • Tiền từ phần đầu tiên của nền tảng đã được sử dụng để xây dựng một nguyên mẫu mà nhóm hy vọng sẽ hoạt động trong vòng ba đến sáu tháng. Khi nguyên mẫu đi vào hoạt động, nó sẽ kết nối văn phòng của Tonari ở Tokyo và một văn phòng vệ tinh tại thị trấn ven biển Hayama, cách thủ đô khoảng 50 km.

Tonari has yet to receive any venture capital but might consider a fundraising round in the near future if the team determines an injection of cash could help speed up product development and market entry.

 • Tonari vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản đầu tư mạo hiểm nào nhưng có thể xem xét một vòng gây quỹ trong tương lai gần nếu nhóm xác định việc bơm tiền mặt có thể giúp đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và gia nhập thị trường.

Alisaun Fukugaki, the company’s lead for business development and NPO partnerships, confirmed that the initial pilot installations will be in Japan, where the startup can leverage the country’s advanced fiber-optics network.

 • Alisaun Fukugaki, trưởng nhóm phát triển kinh doanh và hợp tác NPO của công ty, đã xác nhận rằng các cài đặt thí điểm ban đầu sẽ ở Nhật Bản, nơi startup có thể tận dụng mạng lưới cáp quang tiên tiến của đất nước.

Later, Tonari plans to expand abroad, ideally in partnerships with hardware distributors who can deliver quality products that, when paired with the company’s software features and user experience, will be able to outshine the telepresence and teleconferencing solutions already on the market.

 • Sau đó, Tonari có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài, lý tưởng là hợp tác với các nhà phân phối phần cứng, những người có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng, khi được kết hợp với các tính năng phần mềm và trải nghiệm người dùng của công ty, sẽ có thể vượt qua các giải pháp hội nghị từ xa và hội nghị truyền hình trên thị trường.

Campbell said the team has not forgotten why it is in Japan — to be well-positioned to affect the reshaping of a society. “We constantly keep in mind our initial social mission,” he said. “The idea for our product is for it to be installed in places that are used on a daily basis — offices, clinics and classrooms — not exclusively in seldom-used boardrooms.”

 • Campbell cho biết nhóm nghiên cứu đã không quên tại sao nó ở Nhật Bản – được định vị tốt để ảnh hưởng đến việc định hình lại xã hội. “Chúng tôi liên tục ghi nhớ sứ mệnh xã hội ban đầu của mình”, ông nói. “Ý tưởng cho sản phẩm của chúng tôi là để nó được lắp đặt ở những nơi được sử dụng hàng ngày – văn phòng, phòng khám và lớp học – không chỉ dành riêng cho các phòng họp ít được sử dụng.”

Highlight Vocabulary

 1.Exodus (noun) /´eksədəs/ Cuộc di cư

There has been a mass exodus of workers from the villages to the towns.

(Đã có một cuộc di cư hàng loạt của công nhân từ các làng đến thị trấn.)


 2.Underwhelming (adj) /ˌʌn.dɚˈwel.mɪŋ/ không ấn tượng

The food was good but unfortunately we found the rest of the experience distinctly underwhelming.

(Thức ăn rất ngon nhưng thật không may, chúng tôi thấy phần còn lại của trải nghiệm không ấn tượng.)


   3.Prosperous (adj) /ˈprɒspərəs/ Thịnh vượng, phát đạt, phồn vinh, thành công

a prosperous country

(một đất nước phồn vinh)


     4.Prefecture (noun) /ˈpriː.fek.tʃɚ/ tỉnh

Rural prefectures need more money per capita to provide the same service level as urban ones, since they have to improve their living infrastructure.

(Các quận ở nông thôn cần nhiều tiền hơn trên đầu người để cung cấp mức độ dịch vụ giống như ở thành thị, vì họ phải cải thiện cơ sở hạ tầng sống.)


5.Burg (noun) /bə:g/ thị trấn, thị xã

She’s the one who buried the cross for me, back before this little burg existed.

(Cô ấy là người chôn thập tự giá cho tôi, trở lại trước khi thị trấn nhỏ này tồn tại.)


 6.Seamless (adj) /´si:mlis/ Trơn tru, nhuần nhuyễn

The intention is to achieve a seamless transition with a continuity of management.
(Mục đích là để đạt được một sự chuyển tiếp liền mạch với sự liên tục của quản lý.)


 7.Enliven (v) /in´laivn/ Làm hoạt động, làm sôi nổi, làm phấn chấn

The game was much enlivened when both teams scored within five minutes of each other.

(Trò chơi đã được mở rộng hơn nhiều khi cả hai đội ghi bàn trong vòng năm phút của nhau.)


       8.Consecutive (adj) /kənˈsɛkjutɪv/ Liên tục, liên tiếp, tiếp liền nhau

three consecutive days

(ba ngày liên tiếp)


 9.Outshine (v) /¸aut´ʃain/ tỏa sáng hơn, kỹ năng tốt hơn, rạng rỡ hơn, lộng lẫy hơn

Ben Palmer easily outshone his rivals in the 200 metre freestyle.

(Ben Palmer dễ dàng vượt qua các đối thủ của mình ở cự ly 200 mét.)


 10.Seldom (adv) /´seldəm/ ít khi

seldom or never

(ít khi hoặc không khi nào cả)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

March 4, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019