Ấn Độ không còn là thiên đường của những người tham ô P1 – Đọc báo cùng IP

 

960x0


MUMBAI — When Mukesh Ambani, India’s richest man, hosted a lavish, three-day wedding for his eldest son, the guest list was naturally a who’s who of the corporate community. But as the couple celebrated their new future, some of those business leaders were likely fretting about theirs.

 • MUMBAI – Khi Mukesh Ambani, người đàn ông giàu nhất Ấn Độ, tổ chức một đám cưới xa hoa, kéo dài ba ngày cho con trai cả của ông, danh sách khách mời đương nhiên là một người của công ty liên doanh. Nhưng khi cặp đôi ăn mừng tương lai mới của họ, một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp có khả năng băn khoăn về họ.

Among the attendees were a number of tycoons fighting to keep control of their companies as creditors demand to be paid and regulators get tough on owners. These included steel magnate Sashi Ruia and Mukesh’s own brother, Anil, whose telecom company has been on the ropes for years.

 • Trong số những người tham dự có một số ông trùm đang đấu tranh để giữ quyền kiểm soát công ty của họ vì các chủ nợ yêu cầu được thanh toán và các nhà quản lý gây khó khăn với chủ sở hữu. Những người này bao gồm ông trùm thép Sashi Ruia và anh trai của Mukesh, Anil, người có công ty viễn thông đã ở trên dây trong nhiều năm.

At the gala in Mumbai, they rubbed shoulders with other business leaders who see the country’s newfound rigor regarding bankruptcy as an opportunity.

 • Tại buổi dạ tiệc ở Mumbai, họ đã kề vai sát cánh với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác, những người coi sự nghiêm khắc mới của đất nước liên quan đến phá sản là một cơ hội.

India only made it possible to force bankruptcy proceedings a few years ago. Now, the world’s fastest-growing major economy has entered a brave new era in which owners must live up to the global norm of capitalism — pay your debts or lose your company.

 • Ấn Độ chỉ làm cho nó có thể buộc các thủ tục phá sản một vài năm trước đâ Giờ đây, nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới đã bước vào kỷ nguyên mới dũng cảm, trong đó chủ sở hữu phải sống theo chuẩn mực toàn cầu của chủ nghĩa tư bản – trả nợ hoặc mất công ty của bạn.

Anil Ambani is a particularly striking example of how India is no longer a haven for defaulters. His mobile network operator, Reliance Communications, was in effect forced out of the market in late 2017 after elder brother Mukesh, who is chairman of Reliance Industries, launched Reliance Jio Infocomm the previous year.

 • Anil Ambani là một ví dụ đặc biệt nổi bật về cách Ấn Độ không còn là thiên đường cho những người vỡ nợ. Nhà điều hành mạng di động của ông, Reliance Communications, đã bị loại khỏi thị trường vào cuối năm 2017 sau khi anh trai Mukesh, chủ tịch của Reliance Industries, ra mắt Reliance Jio Infocomm vào năm trước.

Jio grew rapidly and is now India’s No. 3 mobile telecom operator, and its market share is growing at the expense of the top two players, Vodafone Idea and Bharti Airtel. As of the end of 2018, Jio accounted for 23.8% of the total market of 1.18 billion mobile subscribers.

 • Jio phát triển nhanh chóng và hiện là nhà khai thác viễn thông di động số 3 của Ấn Độ, và thị phần của nó đang tăng lên với chi phí của hai công ty hàng đầu là Vodafone Idea và Bharti Airtel. Tính đến cuối năm 2018, Jio chiếm 23,8% tổng thị trường của 1,18 tỷ thuê bao di động.

RCom, as Reliance Communications is known, has been buckling under mounting debt since early 2017. After repeated defaults on bank loans and operational dues — and failed court tactics to avoid entering a formal bankruptcy resolution process — the company finally announced in early February that it will pursue an insolvency resolution at the National Company Law Tribunal.

 • RCom, như Reliance Communications được biết đến, đã vấp phải nợ nần từ đầu năm 2017. Sau nhiều lần mặc định về các khoản vay ngân hàng và các khoản phí hoạt động – và thất bại trong chiến thuật của tòa án để tránh tham gia vào quá trình giải quyết phá sản chính thức – cuối cùng công ty đã tuyên bố vào đầu tháng 2 rằng nó sẽ theo đuổi một nghị quyết về khả năng thanh toán tại Tòa án Luật Công ty Quốc gia.

The NCLT is the country’s bankruptcy court system and was set up under the 2016 Insolvency and Bankruptcy Code — India’s first-ever effective bankruptcy law.

 • NCLT là hệ thống tòa án phá sản của đất nước và được thành lập theo Luật Phá sản và Phá sản năm 2016 – luật phá sản có hiệu lực đầu tiên của Ấn Độ.

Signaling a harsher stance on defaulters, Anil even faced the threat of jail time over his company’s debts. The Supreme Court ordered RCom to pay Swedish telecom equipment maker Ericsson 5.5 billion rupees ($79.89 million) before March 20, and said Anil would be jailed if the payment was missed. At the last minute, his brother Mukesh provided the necessary funds. Anil paid in full on Monday and avoided imprisonment.

 • Báo hiệu một lập trường khắc nghiệt hơn đối với những người vỡ nợ, Anil thậm chí còn phải đối mặt với mối đe dọa về thời gian ngồi tù đối với các khoản nợ của công ty mì Tòa án Tối cao đã ra lệnh RCom trả cho nhà sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển, 5,5 tỷ rupee (79,89 triệu USD) trước ngày 20 tháng 3, và nói Anil sẽ bị bỏ tù nếu thanh toán bị bỏ lỡ. Vào phút cuối, anh trai Mukesh đã cung cấp các khoản tiền cần thiết. Anil đã trả đầy đủ vào thứ Hai và tránh bị cầm tù.

Local media estimate that RCom owes about 460 billion rupees to more than 30 creditors. Those creditors, including HSBC, Standard Chartered, China Development Bank and State Bank of India, will try to maximize recovery of their nonperforming loans to RCom in the NCLT courtroom.

 • Truyền thông địa phương ước tính rằng RCom nợ khoảng 460 tỷ rupee cho hơn 30 chủ nợ. Những chủ nợ đó, bao gồm HSBC, Standard Chartered, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, sẽ cố gắng tối đa hóa việc thu hồi các khoản vay không phù hợp với RCom trong phòng xử án NCLT.

The stock market already seems to be factoring in the possibility that the insolvency proceedings will push RCom’s equity value down to nearly nothing. The company’s stock price opened this year at 14.58 rupees and closed at 4.4 rupees on Tuesday, compared to its all-time high of 844 rupees in 2008. The company’s market capitalization at the March 19 close was about 12 billion rupees.

 • Thị trường chứng khoán dường như đã bao thanh toán trong khả năng các thủ tục mất khả năng thanh toán sẽ đẩy giá trị vốn chủ sở hữu của RCom xuống gần như không có gì. Giá cổ phiếu của công ty mở cửa năm nay ở mức 14,58 rupee và đóng cửa ở mức 4,4 rupee vào thứ ba, so với mức cao nhất mọi thời đại của nó là 844 rupee trong năm 2008. Vốn hóa thị trường của công ty vào ngày 19 tháng 3 là khoảng 12 tỷ rupee.

The Ambanis were not the only business rivals at the wedding.

 • Ambanis không phải là đối thủ kinh doanh duy nhất trong đám cưới.

Sashi Ruia, co-founder and chairman of Essar Group, and Lakshmi Mittal were also there. Essar Steel has been in a formal insolvency resolution process at the NCLT since June 2017, soon after the Reserve Bank of India, the country’s central bank, listed it among 12 of the most-damaging defaulters and directed creditor banks to initiate the insolvency proceedings.

 • Sashi Ruia, đồng sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Essar, và Lakshmi Mittal cũng ở đó. Essar Steel đã trong quá trình giải quyết mất khả năng thanh toán chính thức tại NCLT kể từ tháng 6 năm 2017, ngay sau khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ngân hàng trung ương của đất nước, liệt kê nó trong số 12 ngân hàng vỡ nợ nghiêm trọng nhất và các ngân hàng chủ nợ chỉ đạo tiến hành các thủ tục phá sản.

Mittal, meanwhile, is chairman of ArcelorMittal, the world’s largest steelmaker, which is hoping to take advantage of Essar’s bankruptcy process.

 • Trong khi đó, Mittal là chủ tịch của ArcelorMittal, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, hy vọng sẽ tận dụng được quá trình phá sản của Essar.

ArcelorMittal, in a partnership with Nippon Steel & Sumitomo Metal, won an NCLT-supervised auction for Essar Steel, and a committee of creditors approved Mittal’s 420 billion rupee bid in October 2018. Then Essar Group, controlled by the Ruia family, countered with a much higher out-of-court offer of 543.89 billion rupees, which would essentially cover all of the steelmaker’s payments.

 • ArcelorMittal, hợp tác với Nippon Steel & Sumitomo Metal, đã thắng một cuộc đấu giá do NCLT giám sát cho Essar Steel, và một ủy ban của các chủ nợ đã phê duyệt gói thầu trị giá 420 tỷ rupee của Mittal vào tháng 10 năm 2018. Sau đó, Tập đoàn Essar, do gia đình Ruia kiểm soát, chống lại Đề nghị ngoài tòa án cao hơn 543,89 tỷ rupee, về cơ bản sẽ bao gồm tất cả các khoản thanh toán của nhà sản xuất thé

Aware that Essar Group as a whole has a total overdue debt of 1.4 trillion rupees, however, both Essar Steel’s creditors and the bankruptcy court have dismissed the validity of the counter bid. The appellate court of the bankruptcy court system has told Essar Group to clear all of its debt if it wants its counteroffer to be seriously considered. The appellate court then directed ArcelorMittal on Monday to deposit the 420 billion rupees with creditors in a step toward completing the acquisition.

 • Nhận thức được rằng Tập đoàn Essar nói chung có tổng số nợ quá hạn là 1,4 nghìn tỷ rupee, tuy nhiên, cả chủ nợ của Essar Steel và tòa án phá sản đều bác bỏ tính hợp lệ của giá thầu. Tòa án phúc thẩm của hệ thống tòa án phá sản đã nói với Tập đoàn Essar để xóa tất cả các khoản nợ của mình nếu muốn đối tác của mình được xem xét nghiêm túc. Tòa án phúc thẩm sau đó đã chỉ đạo ArcelorMittal vào thứ Hai để gửi 420 tỷ rupee với các chủ nợ trong một bước để hoàn tất việc mua lại.

….. To be continues


Highlight Vocabulary

1.Lavish (adj) /´læviʃ/ Phung phí, hoang toàng

to be lavish in spending one’s money

(ăn tiêu lãng phí hoang toàng)


2.Fret (v) /fret/ băn khoăn

She spent the day fretting about what she’d said to Nicky.

(Cô dành cả ngày băn khoăn về những gì cô nói với Nicky.)


3.Tycoon (noun) /tai’ku:n/

vua; ông trùm ( môt nhà kinh doanh hay kỹ nghệ gia giàu có và đầy quyền lực)

an oil tycoon

(vua dầu mỏ)


4.Rigor (noun) /´raigɔ:/ sự run rét, sự rùng mình

rigor mortis

(xác chết cứng đờ)


5.Era (noun) /’ɪrə hoặc ‘erə/ Thời đại, kỷ nguyên

Christian era

(công nguyên)


6.Defaulter (noun) /di´fɔ:ltə/ (pháp lý) người không trả nợ được, người vỡ nợ; người không trả nợ đúng kỳ hạn, người tham ô, người thụt két, người biển thủ

The names of credit card defaulters are referred to credit rating agencies.

(Tên của người quá hạn thẻ tín dụng được gởi đến các cơ quan xếp hạng tín dụng.)


7.Expense (noun) /ɪkˈspɛns/ Sự tiêu; phí tổn

We’ve just had a new garage built at great expense.

(Chúng tôi vừa có một nhà để xe mới được xây dựng với chi phí lớn.)


8.Buckling (noun) /´bʌkliη/ sự mất ổn định

loss of stability at buckling and torsion

(sự mất ổn định khi xoắn và uốn dọc)


9.Insolvency (noun) /ɪnˈsɑːl.vən.si Tình trạng không trả được nợ

Analysts are predicting that corporate and personal insolvencies could start rising next year.

(Các nhà phân tích dự đoán rằng mất khả năng thanh khoảng doanh nghiệp và cá nhân có thể bắt đầu tăng vào năm tới.)


10.Appellate (adj) /ə´pelit/ (pháp lý) (thuộc) sự chống án, (thuộc) sự kháng cáo

appellate jurisdiction

(quyền chống án)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: asia.nikkei.com

Related Articles