IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Ấn Độ không còn là thiên đường của những người tham ô P2 – Đọc báo cùng IP

1000x-1


Although the Ruias may appeal to the Supreme Court, the probability that ownership of Essar Steel will shift to Mittal is rising day by day. This would give Mittal, who has been expanding his steel empire outside India, his first fully integrated steel mill in his home country.

 • Mặc dù các Ruias có thể kháng cáo lên Tòa án tối cao, khả năng quyền sở hữu của Essar Steel sẽ chuyển sang Mittal đang tăng lên từng ngày. Điều này sẽ mang lại cho Mittal, người đang mở rộng đế chế thép của mình bên ngoài Ấn Độ, nhà máy thép tích hợp đầy đủ đầu tiên của anh ta ở quê nhà.

A similar drama is unfolding at Jet Airways.

 • Một bộ phim tương tự đang diễn ra tại Jet Airways.

The same weekend as the wedding of Ambani junior, a Boeing 737 Max operated by Ethiopian Airlines crashed near Addis Ababa, killing all 157 on board. The accident prompted a wave of groundings of the U.S.-made aircraft by regulators in China, Europe, the U.S. and then India.

 • Cùng ngày cuối tuần với đám cưới của đàn em Ambani, một chiếc Boeing 737 Max do hãng hàng không Etopian điều hành đã bị rơi gần Addis Ababa, làm chết tất cả 157 người trên máy bay. Vụ tai nạn đã khiến làn sóng máy bay do Mỹ sản xuất bởi các nhà quản lý ở Trung Quốc, Châu Âu, Hoa Kỳ và sau đó là Ấn Độ.

The move was initially seen as a further blow to troubled Jet Airways, which has five of the aircraft in its fleet. The airline announced on March 11, however, that the planes had all been grounded already due to its cash crunch.

 • Động thái này ban đầu được coi là một cú đánh mạnh hơn nữa đối với Jet Airways, nơi có năm máy bay trong đội bay của họ. Hãng hàng không đã thông báo vào ngày 11 tháng 3, tuy nhiên, tất cả các máy bay đều đã bị hạ cánh do khủng hoảng tiền mặ

Since August 2018, Jet Airways has missed payments of salaries for pilots and other employees, fuel bills, aircraft leases and bank loans, blaming higher oil prices and harsher price competition for its woes. At the end of September, the airline booked negative shareholders’ equity of 97.68 billion rupees.

 • Kể từ tháng 8 năm 2018, Jet Airways đã bỏ lỡ các khoản thanh toán tiền lương cho phi công và nhân viên khác, hóa đơn nhiên liệu, cho thuê máy bay và vay ngân hàng, đổ lỗi cho giá dầu cao hơn và cạnh tranh giá khắc nghiệt hơn cho tai ương của họ. Vào cuối tháng 9, hãng đã đặt vốn cổ phần âm 97,68 tỷ

As of Tuesday, only 41 of its 119-aircraft fleet were available for operation, with the remainder grounded by lessors due to the overdue payments. Even more aircraft may be grounded in the coming days as the company’s crisis deepens. India’s union of airline pilots sent a letter on Tuesday saying they will stop flying Jet Airways planes on April 1 unless the company give its pilots an assurance that salaries will be paid.

 • Tính đến thứ ba, chỉ có 41 trong số 119 máy bay của nó có sẵn để hoạt động, phần còn lại được các bên cho thuê căn cứ do các khoản thanh toán quá hạ Thậm chí nhiều máy bay có thể được hạ cánh trong những ngày tới khi cuộc khủng hoảng của công ty ngày càng sâu sắc. Liên minh các phi công của hãng hàng không Ấn Độ đã gửi thư vào hôm thứ Ba nói rằng họ sẽ ngừng bay các máy bay Jet Airways vào ngày 1 tháng 4 trừ khi công ty cho phi công của họ đảm bảo rằng tiền lương sẽ được trả.

The country’s former No. 1 airline now appears to be on the verge of a complete shutdown.

 • Hãng hàng không số 1 trước đây của đất nước dường như sắp sửa ngừng hoạt độ

Founder Naresh Goyal, who holds a 51% stake and serves as chairman of the airline, has been negotiating with creditor banks led by State Bank of India, largest minority shareholder Etihad Airways and potential new equity investors including Tata Group for a fresh capital infusion and financial and strategic restructuring. These efforts have so far been in vain.

 • Người sáng lập Naresh Gidel, người nắm giữ 51% cổ phần và làm chủ tịch của hãng hàng không, đã đàm phán với các ngân hàng chủ nợ do Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, cổ đông thiểu số lớn nhất Etihad Airways và các nhà đầu tư cổ phần mới tiềm năng bao gồm Tata Group để truyền vốn mới và tái cấu trúc tài chính và chiến lượ Những nỗ lực này cho đến nay là vô ích.

Local media reports suggest creditors and other potential investors are all demanding Goyal’s exit as owner, chairman and board member over dissatisfaction with how the 69-year-old has run the airline.

 • Báo cáo phương tiện truyền thông địa phương cho thấy các chủ nợ và các nhà đầu tư tiềm năng khác đều yêu cầu thoát khỏi Gidel với tư cách là chủ sở hữu, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị vì không hài lòng với cách người 69 tuổi điều hành hãng hàng khô

Over the 16 financial years through March 2018, the airline posted net losses as many as nine times and an annual net profit of over 1 billion rupees only five times, despite the fact that it had become the country’s No. 1 airline in terms of domestic passengers in 2010. IndiGo overtook it in 2012.

 • Trong 16 năm tài chính tính đến tháng 3 năm 2018, hãng hàng không đã lỗ ròng tới chín lần và lợi nhuận ròng hàng năm chỉ hơn 1 tỷ rupee, mặc dù thực tế đã trở thành hãng hàng không số 1 của quốc gia về mặt nội địa hành khách trong năm 2010. IndiGo đã vượt qua nó vào năm 2012.

The aggregate bottom line for those 16 years is a net loss of 56.37 billion rupees. For the nine months through December, Jet Airways posted a net loss of 32 billion rupees.

 • Điểm mấu chốt tổng hợp trong 16 năm đó là khoản lỗ ròng 56,37 tỷ Trong chín tháng tính đến tháng 12, Jet Airways đã lỗ 32 tỷ rupee.

The situation became even more dire after stakeholder Etihad Airways said it will seek an exit from its investment in Jet Airways if its conditions for a bailout are not met. Prime Minister Narendra Modi’s government has reportedly held an emergency meeting with Jet Airways executives to find a way out of the crisis, but while the government is seeking a capital infusion to keep the airline out of formal NCLT insolvency procedures, Goyal’s position as owner chairman looks increasingly untenable.

 • Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn sau khi các bên liên quan Etihad Airways cho biết họ sẽ tìm cách thoát khỏi khoản đầu tư vào Jet Airways nếu các điều kiện của nó cho một gói cứu trợ không được đáp ứ Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các giám đốc điều hành của Jet Airways để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng, nhưng trong khi chính phủ đang tìm cách truyền vốn để giữ cho hãng hàng không thoát khỏi các thủ tục mất khả năng thanh toán chính thức của NCLT, vị trí chủ tịch của Gidel có vẻ như ngày càng không thể bảo vệ.

“We are seeing what used to be unthinkable,” a veteran private-equity fund manager based in Mumbai said in March, commenting on the rising probability of corporate promoters losing their companies.

 • “Chúng tôi đang chứng kiến những gì từng là không thể tưởng tượng được”, một nhà quản lý quỹ đầu tư tư nhân kỳ cựu có trụ sở tại Mumbai cho biết vào tháng 3, bình luận về khả năng gia tăng của các nhà quảng bá doanh nghiệp bị mất công ty.

Until the current insolvency resolution regime was put in place, working hand in hand with stricter nonperforming loan recognition rules gradually introduced by the RBI from 2015, India lacked laws or regulations to forcefully put a defaulting company into the bankruptcy process.

 • Cho đến khi chế độ giải quyết mất khả năng thanh toán hiện tại được áp dụng, bắt tay với các quy tắc công nhận khoản vay không tuân thủ chặt chẽ hơn được RBI đưa ra từ năm 2015, Ấn Độ thiếu luật pháp hoặc quy định để buộc một công ty vỡ nợ vào quá trình phá sả

According to Raghuram Rajan, former RBI governor and University of Chicago economics professor, the older system gave promoters “tremendous power over lenders.”

 • Theo Raghuram Rajan, cựu thống đốc RBI và giáo sư kinh tế của Đại học Chicago, hệ thống cũ này đã mang đến cho các nhà quảng bá “quyền lực to lớn đối với người cho vay”.

He described in a written testimony to the Indian parliament in September 2018 that those promoters used to be able to “refuse to pay unless [the] lender brought in more money, especially if the lender feared the loan becoming a nonperforming asset.”

 • Ông mô tả trong một lời khai bằng văn bản trước quốc hội Ấn Độ vào tháng 9 năm 2018 rằng những người quảng bá đó đã có thể “từ chối thanh toán trừ khi [người cho vay] mang lại nhiều tiền hơn, đặc biệt là nếu người cho vay sợ rằng khoản vay trở thành tài sản không phù hợp”.

Banks typically feared an increase in nonperforming assets on their books and thus would extend additional loans to their already defaulting borrowers to enable them to make overdue interest payments. He called the practice “ever-greening,” as these additional loans in effect kept the original loan “performing,” as long as the cover-up continued.

 • Các ngân hàng thường lo ngại sự gia tăng tài sản không phù hợp trên sổ sách của họ và do đó sẽ mở rộng các khoản vay bổ sung cho những người vay đã mặc định của họ để cho phép họ thực hiện thanh toán lãi quá hạ Ông gọi thực tiễn là “bao giờ phủ xanh”, vì các khoản vay bổ sung này có hiệu lực giữ cho khoản vay ban đầu “thực hiện”, miễn là việc che đậy tiếp tục.

“Effectively, bank loans in such a system become equity, forcing banks to absorb losses in bad times, while promoters hold on” to their equity, Rajan said, pointing out that equity does not have a due date for repayment but that its value is erased in case of insolvency.

 • “Thực tế, các khoản vay ngân hàng trong một hệ thống như vậy trở thành vốn chủ sở hữu, buộc các ngân hàng phải chịu lỗ trong thời gian xấu, trong khi các nhà quảng bá giữ” vốn chủ sở hữu của họ, Rajan nói, chỉ ra rằng vốn chủ sở hữu không có ngày đáo hạn để trả nợ nhưng giá trị của nó là xóa trong trường hợp mất khả năng thanh toá

As of March 2018, 86% of the nonperforming assets in the Indian banking system were at state-owned banks, which are run by people appointed by the government. Critics say this opened the door to corruption if promoters were able to manipulate state-run banks via ties to politicians.

 • Tính đến tháng 3 năm 2018, 86% tài sản không hoạt động trong hệ thống ngân hàng Ấn Độ là tại các ngân hàng quốc doanh, được điều hành bởi những người được chỉ định bởi chính phủ. Các nhà phê bình nói rằng điều này đã mở ra cánh cửa tham nhũng nếu các nhà quảng bá có thể thao túng các ngân hàng nhà nước thông qua quan hệ với các chính trị

“It was a structure where mismanaged promoters utilized people’s deposit at state-owned banks as their bottomless purse,” said one senior business leader in Mumbai.

 • “Đó là một cấu trúc nơi các nhà quảng bá bị quản lý sử dụng tiền gửi của người dân tại các ngân hàng quốc doanh làm ví không đáy của họ”, một lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp ở Mumbai cho biế

The new insolvency resolution regime, together with the RBI’s regulation on nonperforming assets, is dramatically raising creditors’ recovery rates.

 • Chế độ giải quyết mất khả năng thanh toán mới, cùng với quy định của RBI về tài sản không hoạt động, đang làm tăng đáng kể tỷ lệ thu hồi của các chủ nợ.

India’s debt recovery rate stood at around 20% in 2015, compared with the OECD average of 72%, according to the World Bank. So far, out of concluded cases in the NCLT system, the aggregate recovery rates of financial and operational creditors are both 48%, according to the Insolvency and Bankruptcy Board of India, which oversees the entire resolution regime.

 • Tỷ lệ thu hồi nợ của Ấn Độ ở mức khoảng 20% trong năm 2015, so với mức trung bình 72% của OECD, theo Ngân hàng Thế giớ Cho đến nay, trong số các trường hợp được kết luận trong hệ thống NCLT, tỷ lệ thu hồi tổng hợp của các chủ nợ tài chính và hoạt động là 48%, theo Ủy ban Phá sản và Phá sản Ấn Độ, giám sát toàn bộ chế độ giải quyết.

Of the total 1,484 insolvency petitions admitted by the NCLT system during the two years through December 2018, 302 cases ended up in liquidation and 79 reached resolution, in which most companies were sold as going concerns to new owners.

 • Trong tổng số484 kiến nghị mất khả năng thanh toán được hệ thống NCLT thừa nhận trong suốt hai năm cho đến tháng 12 năm 2018, đã có 302 trường hợp bị thanh lý và 79 đạt được giải pháp, trong đó hầu hết các công ty đã bán cho các chủ sở hữu mới.

As Manish Sabharwal, a prominent economic critic and chairman of India’s largest staffing company TeamLease, put it, “It is no longer OK for promoters to overdue, or to overleverage.”

 • Như Manish Sabharwal, một nhà phê bình kinh tế nổi tiếng và là chủ tịch của công ty nhân sự lớn nhất Ấn Độ TeamLease, nói rằng, “Không còn ổn khi các nhà quảng bá quá hạn, hoặc quá mức”

Phần 1: https://ieltsplanet.info/khong-con-la-thien-duong-cua-nhung-nguoi-tham-o-p1-doc-bao-cung-ip/


Highlight Vocabulary

1.unfold (v) /ʌn´fould/ Bày tỏ, để lộ, bộc lộ

to unfold one’s intention

(bộc lộ ý định của mình)


2.crunch (v) /krʌnt∫/ Nghiến kêu răng rắc, làm kêu lạo xạo

feet crunch the gravel

(chân giẫm lên sỏi kêu lạo xạo)


3.woe (noun) /wou/ (plural) những điều gây nên đau buồn, thống khổ; những lo lắng, những bất hạnh, tai hoạ, tai ương

poverty, illness and other woes

(nghèo nàn, bệnh hoạn và những tai hoạ khác)


4.assurance (noun) /ə´ʃuərəns/ Sự chắc chắn; sự tin chắc; điều chắc chắn, điều tin chắc, Sự quả quyết, sự cam đoan; sự đảm bảo

Despite repeated assurances that the product is safe, many people have stoppedbuying it.

(Mặc dù nhiều lần đảm bảo rằng sản phẩm an toàn, nhiều người đã ngừng mua nó.)


5.infusion (noun) /in’fju:ʒn/ Sự truyền, sự truyền cho

An infusion of funds is desperately needed.

(Một sự truyền tiền là rất cần thiết.)


6.restructure (v) /ri:´strʌktʃə/ Cơ cấu lại; tổ chức lại; sắp xếp lại

to restructure an organization

(sắp xếp lại một tổ chức)


7.dire (adj) /´daiə/ Thảm khốc, khốc liệt, tàn khốc; kinh khủng

with dire cruelty

(với sự tàn bạo kinh khủng)


8.bailout (noun) /ˈbeil aut// sự cứu giúp

Three years of huge losses forced the bank to seek a government bailout.

(Ba năm thua lỗ lớn đã buộc ngân hàng phải tìm kiếm một gói cứu trợ của chính phủ.)


9.untenable (adj) /ʌnˈten.ə.bəl/ Không đứng vững được, không trụ lại được

Không thể cãi được, không thể biện hộ được, không thể bảo vệ được (về một lý thuyết..)

an untenable theory

(một lý thuyết không bảo vệ được)


10.regime (noun) / reɪˈdʒim/ Chế độ, cách thức cai trị, hệ thống cai trị (một nước)

a socialist regime

(chế độ xã hội chủ nghĩa)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

March 29, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019