IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Khủng hoảng nhân đạo xuất hiện khi ISIS sụp đổ ở miền bắc Syria – Đọc báo cùng IP

1_80471


More than 60,000 women and children have flooded al-Hol refugee camp, pushing it to the brink.

 • Hơn 60.000 ph n và tr em đã tràn vào tri t nn al-Hol, đy nó đến b vc.

An endless stream of disheveled and disoriented women and children poured out of the backs of trucks at al-Hol refugee camp in Hasakeh province in northeastern Syria. Many were the wives and children of fighters for the Islamic State, and were among the most recent wave to surrender or escape from the last of ISIS’ strongholds in Baghouz, in Syria’s Deir Ezzour province.

 • Một dòng vô tận của phụ nữ và trẻ em vô phương và vô định đổ ra từ phía sau xe tải tại trại tị nạn al-Hol   ở tỉnh Hasakeh ở đông bắc Syria. Nhiều người là vợ con của các chiến binh cho Nhà nước Hồi giáo, và là một trong những làn sóng gần đây nhất đầu hàng hoặc trốn thoát khỏi thành trì cuối cùng của ISIS ở Baghouz, tỉnh Deir Ezzour của Syria.

The women had traveled for hours with their children, and whatever little remained of their dusty possessions collected in military-style packs, plastic bags, and rolling suitcases. From beneath black veils covering their hair and faces, and long, black formless sheaths commonly worn in places which observe a more conservative interpretation of Islam, some were carried out on stretchers semi-conscious, some on rudimentary wheelchairs; some arrived walking and defiant, some relieved. Everyone was exhausted and hungry.

 • Những người phụ nữ đã đi di chuyển hàng giờ với con cái của họ, và bất cứ thứ gì còn sót lại của những tài sản bụi bặm của họ được thu thập trong các gói cứu trợ quân đội, túi nhựa và vali lăn. Từ bên dưới tấm màn đen che tóc và khuôn mặt của họ, và những chiếc áo choàng dài vô hình màu đen thường được che mặt ngăn cách threo sự bảo thủ của Hồi giáo, một số người nằm trên cáng nửa tỉnh nửa mê, một số trên xe lăn thô sơ; một số đến đi bộ và ngờ vực, một số nhẹ nhõm. Mọi người đều kiệt sức và đói.

The International Rescue Committee estimated that more than 5,000 women and children, fleeing the fighting between Syrian forces and remnants of the Islamic State, arrived at al-Hol camp in one 48 period in early March. Since December, nearly 60,000 have arrived at the camp, pushing the camp to its breaking point, aid workers have said. About 100, mostly children, have died either en route to the camp or shortly after arriving, due to acute malnutrition, pneumonia, hypothermia, and diarrhea, according to the International Rescue Committee. These new refugees join more than 65 million refugees worldwide, now more than at any time since World War II, according to the United Nations.

 • Ủy ban Cứu hộ Quốc tế ước tính rằng hơn 5.000 phụ nữ và trẻ em, chạy trốn khỏi cuộc chiến giữa các lực lượng Syria và tàn quân của Nhà nước Hồi giáo, đã đến trại al-Hol trong một giai đoạn 48 vào đầu tháng 3. Kể từ tháng 12, gần 60.000 người đã đến trại, đẩy trại đến điểm đột phá, các nhân viên cứu trợ cho biết. Khoảng 100, chủ yếu là trẻ em, đã chết trên đường đến trại hoặc ngay sau khi đến, do suy dinh dưỡng cấp tính, viêm phổi, hạ thân nhiệt và tiêu chảy, theo   Ủy ban cứu hộ quốc tế . Những người tị nạn mới này gia nhập hơn 65 triệu người tị nạn trên toàn thế giới, bây giờ nhiều hơn bất cứ lúc nào kể từ Thế chiến II, theo   Liên hợp quốc .

The U.S.-backed Syrian Democratic Forces claimed victory in late March over the last remaining sliver of land controlled by the brutal Islamic state in the town of Baghuz, as tens of thousands of the fighters’ family members have surrendered through a human corridor set up by the SDF during the past six weeks under heavy bombardment and intense clashes. Women and children, most of whom continued to pledge their unwavering support of ISIS, and some who were likely being used as human shields, had been living in tunnels and caves with limited food, medicine, and sanitation.

 • Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố chiến thắng vào cuối tháng 3 trên mảnh đất còn lại cuối cùng do nhà nước Hồi giáo tàn bạo ở thị trấn Baghuz kiểm soát, khi hàng chục ngàn thành viên gia đình của các chiến binh đã đầu hàng qua một hành lang của con người do SDF thiết lập trong suốt sáu tuần qua bắn phá và đụng độ dữ dội. Phụ nữ và trẻ em, hầu hết trong số họ tiếp tục cam kết hỗ trợ ISIS không ngừng nghỉ, và một số người có khả năng được sử dụng làm lá chắn người, đã sống trong các đường hầm và hang động với thức ăn, thuốc men và vệ sinh hạn chế.

International, national, and government organizations scrambled to accommodate the spontaneous humanitarian crisis—and no one was prepared for the state of desperation in which they arrived in droves. The question of what to do with many of these women and children, given their fierce loyalty to the Islamic state, and their utter radicalized interpretation of Islam loomed large.

 • Các tổ chức quốc tế, quốc gia và chính phủ đã đấu tranh để chống lại cuộc khủng hoảng nhân đạo tự phát, và không ai chuẩn bị cho tình trạng tuyệt vọng khi họ đến nơi. Câu hỏi phải làm gì với nhiều phụ nữ và trẻ em này, vì lòng trung thành mãnh liệt của họ với Nhà nước Hồi giáo, và sự giải thích cực đoan của họ về Hồi giáo hiện ra rất lớn.

The children sank into the shells of their bodies, their eyes were empty, glazed with trauma and hunger and confusion. Dust and dirt caked their little boney frames. Despite the desperate scene, many of the women still promoted the virtues of the Islamic State, and mourned its nearing end. From the Russian Caucuses, Kyrgistan, Iraq, Syria, Finland, France, the England, and others—including the United States—some women still ruminated on the early days of ISIS, and wondered when and how the Caliphate may appear again in some form in the future.

 • Những đứa trẻ thu mình lại, đôi mắt trống rỗng, trừng trừng với chấn thương và đói khát và hoang mang. Bụi bẩn bám vào cơ thể nhỏ bé của họ. Bất chấp cảnh tuyệt vọng, nhiều phụ nữ vẫn đề cao các đức tính của Nhà nước Hồi giáo, và thương tiếc cho sự kết thúc sắp tới của nó. Từ Caucuses Nga, Kyrgistan, Iraq, Syria, Phần Lan, Pháp, Anh và những người khác bao gồm cả Hoa Kỳ, một số phụ nữ vẫn ngẫm lại những ngày đầu của ISIS, và tự hỏi khi nào và làm thế nào Caliphate có thể xuất hiện trở lại dưới hình thức nào đó trong tương lai

“When I first arrived in the caliphate, life was normal, and it was good.” explained Sanaa, 47, from Helsinki, Finland. “My children went to school, we had a normal life. But about a year and a half later, the bombing started, and everything got more difficult.” Sanaa’s only visible skin was through the thin slit around her tired, glassy eyes, and her weather-beaten hands. She left Finland to live in the caliphate four years ago with her Moroccan husband, and stayed there four years, where she gave birth to the youngest of her four children. Her 13 year-old daughter is married.

 • Khi tôi lần đầu tiên đến caliphate, cuộc sống rất bình thường và điều đó thật tốt. Ông đã giải thích Sanaa, 47 tuổi, đến từ Helsinki, Phần Lan. Con tôi đi học, chúng tôi có một cuộc sống bình thường. Nhưng khoảng một năm rưỡi sau, vụ đánh bom bắt đầu, và mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Làn da duy nhất có thể nhìn thấy của S Sanaa là qua khe hở mỏng manh quanh đôi mắt thủy tinh, mệt mỏi và đôi tay bị thời tiết của cô. Cô rời Phần Lan để sống ở caliphate bốn năm trước với người chồng Ma-rốc của mình, và ở đó bốn năm, nơi cô sinh ra đứa con út trong bốn đứa con của mình. Con gái 13 tuổi của cô đã kết hôn.

“I want to say to my mother to please contact the Red Cross or government or somebody to take us out of here. We want to come back to Finland and live there. I have been 4.5 years. I have four children. Now I regret why I came here because this is really not nice. I don’t want this any more, but I cannot change history.”

 • “Tôi muốn nói với mẹ tôi xin vui lòng liên hệ với Hội Chữ thập đỏ hoặc chính phủ hoặc ai đó để đưa chúng tôi ra khỏi đây. Chúng tôi muốn trở lại Phần Lan và sống ở đó. Tôi đã sống ở đó được 4,5 năm.Tôi có bốn đứa con. Bây giờ tôi rất tiếc tại sao tôi đến đây vì điều này thực sự không tốt đẹp. Tôi không muốn điều này nữa, nhưng tôi không thể thay đổi lịch sử.”

Miriam, 29, from the Russian Caucases, has three gaunt children with thinning hair—signs of severe malnutrition. Her youngest, one-year old Fatima watched carefully as her mother removed a piece of bread out of a plastic bag just distributed by aid agencies. Listless, Fatima was too malnourished to cry, scream, or to even reach for the bread. She was like so many of the other children who limped out of ISIS’ Baghouz.

 • Miriam, 29 tuổi, đến từ Caucase của Nga, có ba đứa trẻ gầy gò với mái tóc mỏng có dấu hiệu suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Fatima, em út, một tuổi, chăm chú theo dõi khi mẹ cô lấy một mẩu bánh mì ra khỏi túi nhựa vừa được phân phối bởi các cơ quan viện trợ. Lơ lửng, Fatima đã quá suy dinh dưỡng để khóc, la hét, hoặc thậm chí không với lấy bánh mì. Cô ấy giống như rất nhiều những đứa trẻ khác bước ra khỏi Baghouz của ISIS.

Most children of war are forced to take on responsibilities as little more than toddlers. They don’t go to school; they don’t play in playgrounds or learn how to socialize; they don’t laugh and collapse into giggles as children often do. They just sit, expressionless and listless, visibly traumatized, human windows into what one can only imagine they have already witnessed in their tender years. At 7 years old, their lives are often relegated to caring for younger siblings: changing diapers, consoling, looking out for them. Their youth has been robbed, and left in a sliver of Syria their parents revered.

 • Hầu hết trẻ em trong chiến tranh buộc phải nhận trách nhiệm ít hơn trẻ mới biết đi. Họ không đến trường; họ không chơi ở sân chơi hoặc học cách giao tiếp; họ không cười và ngã xuống cười khúc khích như trẻ em thường làm. Họ chỉ ngồi, vô cảm và bơ phờ, rõ ràng bị tổn thương, cửa sổ con người vào những gì người ta chỉ có thể tưởng tượng họ đã chứng kiến trong những năm đấu thầu của họ. 7 tuổi, cuộc sống của họ thường xuống hạng để chăm sóc anh chị em: thay tã, an ủi, trông chừng họ. Tuổi trẻ của họ đã bị cướp, và bị bỏ lại trong một mảnh đất của Syria mà cha mẹ họ tôn kính.

On the outskirts of Baghouz, a 2 or 3 year-old Syrian boy with a patch over his eye clung to his mother as he sat in the back of a metal container-like truck, waiting to be transported to al-Hol camp with a new batch of ISIS sympathizers. A bullet had gone through his eye, and out his neck, his mother explained. She didn’t want to give details about her son. Her child was just one more casualty of this war.

 • Ở ngoại ô Baghouz, một cậu bé Syria 2 hoặc 3 tuổi với một miếng vá trên mắt bám vào mẹ khi ngồi sau chiếc xe tải giống như container bằng kim loại, chờ được chuyển đến trại al-Hol với một hàng loạt các cảm tình viên ISIS mới. Một viên đạn đã đi qua mắt cậu ta, và ra khỏi cổ cậu ta, mẹ anh ta giải thích. Cô không muốn nói chi tiết về con trai mình. Con cô chỉ là một nạn nhân nữa của cuộc chiến này.

What will happen to the women and children of ISIS fighters, who have been brainwashed and blinded by years of radicalization? Many countries have said they will revoke their citizenship, and not allow them home again. Stateless, and without the possibility of embracing a more moderate version of Islam, these tens of thousands of women and children seem more dangerous than ever.

 • Điều gì sẽ xảy ra với phụ nữ và trẻ em của các chiến binh ISIS, những người đã bị tẩy não và bị mù sau nhiều năm cực đoan? Nhiều quốc gia cho biết họ sẽ thu hồi quyền công dân, và  không cho phép họ về nhà một lần nữa . Không quốc tịch, và không có khả năng chấp nhận một phiên bản Hồi giáo ôn hòa hơn, hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ em này dường như nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Highlight Vocabulary 

1.Dishevel (v) /di´ʃevl/ Làm rối bời

His bleached hair was disheveled, his eyes squinting at the hall light.

(Mái tóc tẩy trắng của anh ta rối tung, đôi mắt nheo lại trước ánh đèn hội trường.)


2.rudimentary (ad) /¸ru:di´mentəri/ Sơ bộ, sơ đẳng, bước đầu

a rudimentary knowledge of mechanics

(kiến thức sơ đẳng về cơ học)


3.defiant (adj) /dɪˈfaɪənt/ ngờ vực, bất chấp

The protesters blocking the entrance to the offices remained defiant this morning.

(Những người biểu tình chặn lối vào văn phòng vẫn bất chấp sáng nay.)


4.spontaneous (adj) /spɔn’teinjəs/ Tự động, tự ý

to make a spontaneous offer of one’s services

(tự ý xung phong phục vụ)


5.radicalize (v)  /ˈræd.ɪ.kəl.aɪz/ cực đoan hóa

The movie has clearly radicalized some voters.

(Bộ phim rõ ràng đã cực đoan hóa một số người xem.)


6.loom (v) /luːm/ Hiện ra lờ mờ (ở đằng xa, trong màn sương…)

the mountain range dimly loomed in the thin veil of morning

(dãy núi hiện ra lờ mờ trong màn sương mỏng của buổi ban mai)


7.glaze (v) /gleiz/ Lắp kính, bao bằng kính

to glaze a window

(lắp kính cửa sổ)


8.ruminate (v) /´ru:mi¸neit/ ( + over, about, of, on) tư lự, trầm ngâm suy nghĩ, ngẫm nghĩ

ruminating on recent events

(ngẫm nghĩ về những sự kiện gần đầy)


9.gaunt (adj) /gɔ:nt/ Gầy, hốc hác

Hoang vắng, thê lương, buồn thảm (cảnh vật…), cằn cỗi

a gaunt hillside

(sườn đồi hoang vắng cằn cỗi)


10.malnourished (adj) /¸mæl´nʌriʃt/ Suy dinh dưỡng

By the time we saw the child, she was extremely malnourished.

(Khi chúng tôi nhìn thấy đứa trẻ, cô ấy vô cùng suy dinh dưỡng.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic.com

 

March 30, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019