IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Laser tiết lộ tàn tích chiến tranh Maya – Đọc báo cùng IP

2e5e43-20130620-maya4


ARCHAEOLOGISTS GUIDED BY laser images of a remote region of northern Guatemala have discovered 20-foot-high walls, watchtowers, and other evidence that ancient Maya societies waged large-scale warfare over many years. The finds have upended long-established impressions of a civilization that tamed the jungle and built thriving cities, then declined and disappeared beneath the dense tropical forest.

 • Các nhà khảo cổ học được thu hút bởi hình ảnh laser của một vùng xa xôi ở phía bắc Guatemala đã phát hiện ra những bức tường cao 20 feet, tháp canh và các bằng chứng khác cho thấy xã hội Maya cổ đại đã tiến hành chiến tranh quy mô lớn trong nhiều năm. Các phát hiện đã gây ấn tượng lâu dài về một nền văn minh thuần hóa rừng rậm và xây dựng các thành phố thịnh vượng, sau đó suy tàn và biến mất dưới khu rừng nhiệt đới rậm rạp.

Among the most startling discoveries was a large fortress complex now called La Cuernavilla. Built on a steep ridge between the Maya cities of El Zotz and Tikal, the heavily fortified site included high walls, moats, watchtowers, and caches of round stones that likely served as ammunition for warriors’ slings. It is the largest defensive system ever discovered in the region, “and possibly in all of the ancient Americas,” says Stephen Houston, a Brown University archaeologist and Maya scholar.

 • Trong số những khám phá đáng kinh ngạc nhất là một quần thể pháo đài lớn hiện được gọi là La Cuernavilla. Được xây dựng trên một sườn núi dốc giữa các thành phố El Zotz và Tikal của Maya, địa điểm được củng cố nghiêm ngặt bao gồm các bức tường cao, hào nước, tháp canh và các khối đá tròn có thể dùng làm đạn cho các chiến binh. Đây là hệ thống phòng thủ lớn nhất từng được phát hiện trong khu vực, và có thể ở tất cả các châu Mỹ cổ đại, Stephen nói, Stephen Houston, một nhà khảo cổ học của Đại học Brown và học giả Maya.

The presence of the Cuernavilla citadel and other newly identified structures built expressly for warfare suggests that conflict was large-scale and systematic, and a part of life throughout much of the ancient civilization’s duration.

 • Sự hiện diện của thành Cuernavilla và các cấu trúc mới được xác định khác được xây dựng rõ ràng cho chiến tranh cho thấy xung đột có quy mô lớn và có hệ thống, và là một phần của cuộc sống trong phần lớn thời gian của nền văn minh cổ đại.

“This was surprising,” says Houston, “because we had a tendency to romanticize Maya warfare as something that was largely ritualized and concentrated toward the end of the civilization. But the fortifications we’re seeing now suggest an elevated level of conflict over centuries. Rulers were so deeply worried about defense that they felt the need to invest in all these hilltop fortifications. There is an almost palpable sense of fear in this landscape.”

 • Đây là một điều đáng ngạc nhiên, theo chuyên gia Houston, vì chúng ta có xu hướng lãng mạn hóa chiến tranh Maya như một thứ được nghi thức hóa phần lớn và tập trung vào cuối nền văn minh. Nhưng các công sự mà chúng tôi hiện đang thấy cho thấy mức độ xung đột cao hơn trong nhiều thế kỷ. Những người cai trị đã rất lo lắng về quốc phòng đến nỗi họ cảm thấy cần phải đầu tư vào tất cả các công sự trên đỉnh đồi này. Có một cảm giác sợ hãi gần như có thể sờ thấy trong cảnh quan này.

In February 2018, National Geographic broke the story of the PACUNAM LiDAR Initiative, a sweeping aerial survey of some 800 square miles (2,100 square kilometers) of the Maya Biosphere Reserve in northern Guatemala. Using revolutionary laser technology, the survey revealed the long-hidden ruins of a sprawling pre-Columbian civilization that was far more complex and interconnected than most Maya specialists had supposed.

 • Vào tháng Hai năm 2018, National Geographic đã phá vỡ những câu chuyện của PACUNAM LiDAR, một cuộc khảo sát trên không sâu rộng của khoảng 800 dặm vuông (2.100 km vuông) của Biosphere Reserve Maya ở miền bắc Guatemala. Sử dụng công nghệ laser mang tính cách mạng, cuộc khảo sát đã tiết lộ những tàn tích ẩn giấu từ lâu của một nền văn minh tiền Columbus đang phát triển phức tạp và liên kết với nhau hơn nhiều so với hầu hết các chuyên gia Maya từng nghĩ.

Guided by the new high-tech treasure maps, the LiDAR team deployed through the jungle over the past year to conduct hands-on investigations of more than a dozen of the most promising sites—most of which would have been imperceptible without LiDAR.

 • Được hướng dẫn bởi các bản đồ kho báu công nghệ cao mới, nhóm LiDAR đã triển khai trong rừng trong năm qua để tiến hành điều tra thực hành hơn một chục địa điểm hứa hẹn nhất mà hầu hết trong số đó sẽ không thể chấp nhận được nếu không có LiDAR.

“You could walk over the top of a major ruin and miss it,” says Thomas Garrison, an Ithaca College archaeologist who’s part of the PACUNAMproject. “But LiDAR picks up the patterns and makes the features pop out with astounding clarity.”

 • Thomas Bạn có thể đi bộ trên đỉnh của một đống đổ nát lớn và bỏ lỡ nó Tuy nhiên, LiDAR chọn các mẫu và làm cho các tính năng bật ra với sự rõ ràng đáng kinh ngạc.

Three-dimensional maps generated by the survey yielded surprises even at Tikal, the largest and most extensively explored archaeological site in Guatemala. The ancient city was at least four times bigger than previously thought, and partly surrounded by a massive ditch and rampart stretching for miles.

 • Bản đồ ba chiều được tạo ra bởi cuộc khảo sát mang lại những bất ngờ ngay cả tại Tikal, địa điểm khảo cổ lớn nhất và được khám phá rộng rãi nhất ở Guatemala. Thành phố cổ là lớn hơn ít nhất bốn lần so với suy nghĩ trước đây, và bao quanh một phần bởi một rãnh lớn và thành lũy kéo dài hàng dặm.

Also revealed at Tikal were two large pyramids that had been presumed to be natural features until correctly identified by the new data. The larger of the pyramids is likely to be an important ceremonial structure, say researchers, and may contain the tomb of an influential king.

 • Cũng được tiết lộ tại Tikal là hai kim tự tháp lớn được cho là đặc điểm tự nhiên cho đến khi được xác định chính xác bởi dữ liệu mới. Các nhà nghiên cứu cho biết, các kim tự tháp lớn hơn có thể là một cấu trúc nghi lễ quan trọng, có thể chứa ngôi mộ của một vị vua có ảnh hưởng.

The new maps also identified two previously unknown settlements along an ancient elevated highway that leads north from the Maya site of La Corona toward the capital of the Snake King dynasty, Calakmul (located in what is now Mexico). The discovery suggests that La Corona played a key role in establishing and spreading the influence of the Snake Kings into the lowland Maya region, which ultimately led to their conquering powerful Tikal in A.D. 562.

 • Các bản đồ mới cũng xác định hai khu định cư chưa được biết đến trước đây dọc theo một đường cao tốc cổ đại dẫn về phía bắc từ địa điểm Maya của La Corona tới thủ đô của vương triều Snake King, Calakmul (nằm ở Mexico ngày nay). Phát hiện này cho thấy La Corona đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và truyền bá ảnh hưởng của Vua rắn đến vùng đất thấp Maya, cuối cùng dẫn đến việc họ chinh phục Tikal mạnh mẽ vào năm 562.

“Deciphered hieroglyphs have helped us to understand much about the players in this Game of Thrones drama,” says Garrison. “Now LiDAR is now revealing the stage on which that drama unfolded.”

 • “Chữ tượng hình được giải mã đã giúp chúng tôi hiểu nhiều về những người chơi trong bộ phim Game of Thrones này, chuyên gia Garrison nói. Hiện tại LiDAR đang tiết lộ sân khấu mà bộ phim đã phát hành.”

Archaeologists stress that LiDAR, for all its utility, will never see below the ground or yield direct dates of occupation. “We’ll still need to dig and hack our way through the jungle, but now we have a very accurate map to guide us,” says Francisco Estrada-Belli, a Tulane University archaeologist and National Geographic Explorer. Estrada-Belli’s excavations of royal tombs have enabled researchers to reconstruct royal family relationships and timelines.

 • Các nhà khảo cổ nhấn mạnh rằng LiDAR, với tất cả các tiện ích của nó, sẽ không bao giờ nhìn thấy dưới mặt đất hoặc mang lại ngày chiếm đóng trực tiếp. Francisco Weradall vẫn cần phải đào và hack theo cách của chúng tôi trong rừng, nhưng bây giờ chúng tôi có một bản đồ rất chính xác để hướng dẫn chúng tôi, ông nói Các cuộc khai quật lăng mộ hoàng gia Estrada-Belli đã cho phép các nhà nghiên cứu xây dựng lại các mối quan hệ và thời gian của gia đình hoàng gia.

The first phase of the LiDAR Initiative generated the largest data set ever obtained for archaeological research—but the project’s collaborators and other researchers are already clamoring for more.

 • Giai đoạn đầu tiên của Sáng kiến LiDAR đã tạo ra tập dữ liệu lớn nhất từng có được cho nghiên cứu khảo cổ học, nhưng các cộng tác viên của dự án và các nhà nghiên cứu khác đang kêu gọi thêm.

A second phase of data collection should begin by the summer, according to PACUNAM director Marianne Hernandez. Researchers hope to eventually map the entire Maya Biosphere Reserve, part of a pre-Columbian settlement system that extended north to the Gulf Coast of Mexico.

 • Một giai đoạn thứ hai của việc thu thập dữ liệu sẽ bắt đầu vào mùa hè, theo giám đốc của PACUNAM, bà Marianne Hernandez. Các nhà nghiên cứu hy vọng cuối cùng sẽ lập bản đồ toàn bộ Khu dự trữ sinh quyển Maya, một phần của hệ thống định cư tiền Columbus kéo dài về phía bắc đến Bờ biển Vịnh Mexico.

“As we fill in more of the gaps, I think we’ll continue to realize that Maya civilization was as robust as some of those that are now considered to be the most important civilizations of antiquity,” says Hernandez. “Now we’re working on bringing in more collaborators and making what we’re doing scalable, so that we can multiply the benefits. This is a beginning, a doorway that opens to decades of further research.”

 • Khi chúng ta điền vào nhiều khoảng trống hơn, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục nhận ra rằng nền văn minh Maya cũng mạnh mẽ như một số trong những nền văn minh hiện nay được coi là nền văn minh quan trọng nhất của thời cổ đại. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc để mang lại nhiều cộng tác viên hơn và làm cho những gì chúng tôi đang làm có thể mở rộng, để chúng tôi có thể nhân lên nhiều lợi ích. Đây là một khởi đầu, một cánh cửa mở ra hàng thập kỷ nghiên cứu tiếp theo.

Highlight Vocabulary

      1.Dense (adj) /dens/ Đông đúc; rậm rạp

a dense forest

(Rừng rậm)


      2.Startling (adj) /´sta:tliη/ Rất ngạc nhiên; làm sửng sốt; đáng chú ý

startling discovery

(Sự phát hiện làm mọi người phải sửng sốt)


      3.Moat (noun) /məʊt $ moʊt/ Hào

The seven-metre-high wall that enclosed the dockyards was surrounded by a deep and wide moat.

(Bức tường cao bảy mét bao quanh các bến tàu được bao quanh bởi một con hào sâu và rộng.)


      4.Sling (noun) /sliɳ/ Ná bắn đá, Súng cao su

The sling seems to be something of an under-rated weapon.

(Cái ná dường như là thứ gì đó của vũ khí bị đánh giá thấp.)


      5.Citadel (noun) /ˈsɪtədl , ˈsɪtəˌdɛl/ Thành luỹ, thành quách, thành trì

(The town has a 14th century citadel overlooking the river.)

Thị trấn có một tòa thành từ thế kỷ 14 nhìn ra sông.


      6.Warfare (noun) /’wɔ:feə/ sự tiến hành một cuộc chiến tranh; cuộc chiến tranh

guerilla warfare

(chiến tranh du kích)


      7.Hilltop (noun) /ˈhɪl.tɑːp/ Đỉnh đồi

On the other hand, residence on a hilltop was associated with irregularity of the piped water supply and the use of supplementary sources, particularly wells.

(Mặt khác, cư trú trên một đỉnh đồi có liên quan đến sự bất thường của nguồn cung cấp nước và sử dụng các nguồn bổ sung, đặc biệt là giếng.)


      8.Palpable (adj) /’pælpəbl/ Có thể sờ mó được, cảm thấy được

Her joy was palpable.

(Niềm vui của cô sờ thấy.)


      9.Sprawl (v) /sprɔ:l/ Nằm dài ra, nằm ườn ra, ngã sóng soài

The refugee camps sprawl across the landscape.

(Các trại tị nạn ngổn ngang khắp cảnh quan.)


      10.Biosphere (noun) /´baiə¸sfiə/ Sinh quyển

The biosphere is the space on or near the Earth’s surface where land, air, and water interact with each other to support life.

(Sinh quyển là không gian trên hoặc gần bề mặt Trái đất, nơi đất, không khí và nước tương tác với nhau để hỗ trợ sự sống.)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: nationalgeographic.com

March 4, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019