Lesson 5 of14
In Progress

Unit 5 – Writing Task 1 – Thư khen ngợi, cảm ơn

Materials gồm:

  • Slide bài giảng
  • Bài tập và đáp án mẫu

Bạn có thể download tài liệu tại đây.

Học IELTS Online
Hide picture