Liên hợp quốc cảnh báo: chúng ta có thể đối mặt với sự tuyệt chủng của chính mình – Đọc báo cùng IP

2500


The world has two years to secure a deal for nature to halt a ‘silent killer’ as dangerous as climate change, says biodiversity chief

 • Thế giới có hai năm để đảm bảo một thỏa thuận với thiên nhiên để ngăn chặn một “kẻ giết người thầm lặng” nguy hiểm như biến đổi khí hậu, theo chủ tịch đa dạng sinh học.

The world must thrash out a new deal for nature in the next two years or humanity could be the first species to document our own extinction, warns the United Nation’s biodiversity chief.

 • Thế giới phải tranh luận triệt để với thiên nhiên trong hai năm tới hoặc nhân loại có thể là loài đầu tiên ghi lại sự tuyệt chủng của chính chúng ta, chủ tịch đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc cảnh báo.

Ahead of a key international conference to discuss the collapse of ecosystems, Cristiana Pașca Palmer said people in all countries need to put pressure on their governments to draw up ambitious global targets by 2020 to protect the insects, birds, plants and mammals that are vital for global food production, clean water and carbon sequestration.

 • Trước một hội nghị quốc tế quan trọng để thảo luận về sự sụp đổ của các hệ sinh thái, Cristiana Pașca Palmer nói rằng mọi người ở tất cả các nước cần phải gây áp lực lên chính phủ của họ để đưa ra các mục tiêu toàn cầu vào năm 2020 để bảo vệ côn trùng, chim, thực vật và động vật có vú, những thứ quan trọng trong việc sản xuất lương thực toàn cầu, nước sạch và lọc carbon.

“The loss of biodiversity is a silent killer,” she told the Guardian. “It’s different from climate change, where people feel the impact in everyday life. With biodiversity, it is not so clear but by the time you feel what is happening, it may be too late.”

 • “Mất đa dạng sinh học là một kẻ giết người thầm lặng”, bà nói với Guardian. “Nó khác với biến đổi khí hậu, điều mà mọi người cảm thấy tác động trong cuộc sống hàng ngày. Đa dạng sinh học không quá rõ ràng nhưng vào thời điểm bạn cảm thấy những gì đang xảy ra, có thể đã quá muộn. ”

Pașca Palmer is executive director of the UN Convention on Biological Diversity – the world body responsible for maintaining the natural life support systems on which humanity depends.

 • Pașca Palmer là giám đốc điều hành của Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học – cơ quan thế giới chịu trách nhiệm duy trì các hệ thống hỗ trợ cuộc sống tự nhiên mà nhân loại phụ thuộc vào.

Its 196 member states will meet in Sharm el Sheikh, Egypt, this month to start discussions on a new framework for managing the world’s ecosystems and wildlife. This will kick off two years of frenetic negotiations, which Pașca Palmer hopes will culminate in an ambitious new global deal at the next conference in Beijing in 2020.

 • 196 quốc gia thành viên sẽ gặp nhau ở Sharm el Sheikh, Ai Cập, vào tháng này để bắt đầu thảo luận về một khuôn khổ mới để quản lý hệ sinh thái và động vật hoang dã trên thế giới. Điều này sẽ bắt đầu hai năm đàm phán kịch liệt, mà Pașca Palmer hy vọng sẽ lên đến đỉnh điểm trong một thỏa thuận toàn cầu mới đầy khí thế tại hội nghị tiếp theo tại Bắc Kinh vào năm 2020.

Conservationists are desperate for a biodiversity accord that will carry the same weight as the Paris climate agreement. But so far, this subject has received miserably little attention even though many scientists say it poses at least an equal threat to humanity.

 • Các nhà bảo tồn đang tuyệt vọng cho một thỏa thuận đa dạng sinh học sẽ có tầm quan trọng tương tự như thỏa thuận khí hậu Paris. Nhưng cho đến nay, chủ đề này nhận được rất ít sự chú ý mặc dù nhiều nhà khoa học nói rằng nó đặt ra ít nhất một mối đe dọa tương tự cho nhân loại.

The last two major biodiversity agreements – in 2002 and 2010 – have failed to stem the worst loss of life on Earth since the demise of the dinosaurs.

 • Hai thỏa thuận đa dạng sinh học lớn gần đây nhất – vào năm 2002 và 2010 – đã thất bại trong việc ngăn chặn sự mất mát lớn nhất của cuộc sống trên trái đất kể từ sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Eight years ago, under the Aichi Protocol, nations promised to at least halve the loss of natural habitats, ensure sustainable fishing in all waters, and expand nature reserves from 10% to 17% of the world’s land by 2020. But many nations have fallen behind, and those that have created more protected areas have done little to police them. “Paper reserves” can now be found from Brazil to China.

 • Tám năm trước, theo Nghị định thư Aichi, các quốc gia hứa sẽ giảm một nửa sự mất mát môi trường sống tự nhiên, đảm bảo đánh bắt bền vững ở tất cả các vùng biển và mở rộng khu bảo tồn thiên nhiên từ 10% đến 17% đất đai của thế giới trước năm 2020. Nhưng nhiều quốc gia không đạt đến chỉ tiêu đó, và những quốc gia đã tạo ra nhiều khu vực cần được bảo vệ thì lại hành động rất ít để kiểm soát chúng. “Dự trữ giấy” ngày nay có thể được tìm thấy từ Brazil đến Trung Quốc.

The issue is also low on the political agenda. Compared to climate summits, few heads of state attend biodiversity talks. Even before Donald Trump, the US refused to ratify the treaty and only sends an observer. Along with the Vatican, it is the only UN state not to participate.

 • Vấn đề cũng không được coi trọng về chương trình nghị sự chính trị. So với hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, vài người đứng đầu nhà nước tham dự các cuộc đàm phán đa dạng sinh học. Ngay cả trước khi Donald Trump – Mỹ đã từ chối phê chuẩn hiệp ước và chỉ cử một người quan sát đi. Cùng với Vatican, nó là tiểu bang duy nhất của LHQ không tham gia.

Pașca Palmer says there are glimmers of hope. Several species in Africa and Asia have recovered (though most are in decline) and forest cover in Asia has increased by 2.5% (though it has decreased elsewhere at a faster rate). Marine protected areas have also widened.

 • Pașca Palmer nói có những tia hy vọng. Một số loài ở châu Phi và châu Á đã phục hồi (mặc dù phần lớn là suy giảm) và độ che phủ rừng ở châu Á đã tăng 2,5% (mặc dù nó đã giảm ở những nơi khác với tốc độ nhanh hơn). Các khu bảo tồn biển cũng đã được mở rộng.

But overall, she says, the picture is worrying. The already high rates of biodiversity loss from habitat destruction, chemical pollution and invasive species will accelerate in the coming 30 years as a result of climate change and growing human populations. By 2050, Africa is expected to lose 50% of its birds and mammals, and Asian fisheries to completely collapse. The loss of plants and sea life will reduce the Earth’s ability to absorb carbon, creating a vicious cycle.

 • Nhưng nói chung, bà nói, tình cảnh này đáng lo ngại. Tỷ lệ mất đa dạng sinh học đã cao từ sự phá hủy môi trường sống, ô nhiễm hóa chất và các loài xâm lấn sẽ tăng tốc trong 30 năm tới do hậu quả của biến đổi khí hậu và sự gia tăng dân số của con người. Đến năm 2050, châu Phi dự kiến sẽ mất 50% các loài chim và động vật có vú, và ngành thủy sản châu Á hoàn toàn sụp đổ. Sự mất mát của thực vật và sinh vật biển sẽ làm giảm khả năng hấp thụ carbon của Trái Đất, gây nên một vòng luẩn quẩn.

“The numbers are staggering,” says the former Romanian environment minister. “I hope we aren’t the first species to document our own extinction.”

 • “Những con số gây sửng sốt,” cựu bộ trưởng môi trường Rumani nói. “Tôi hy vọng chúng ta không phải là loài đầu tiên ghi lại sự tuyệt chủng của chính chúng ta.”

Despite the weak government response to such an existential threat, she said her optimism about what she called “the infrastructure of life” was undimmed.

 • Bất chấp sự phản ứng yếu của chính phủ đối với mối đe dọa hiện tại như vậy, bà nói sự lạc quan của bà về cái mà bà gọi là “cơ sở hạ tầng của cuộc sống” đã không được khai thác.

One cause for hope was a convergence of scientific concerns and growing interest from the business community. Last month, the UN’s top climate and biodiversity institutions and scientists held their first joint meeting. They found that nature-based solutions – such as forest protection, tree planting, land restoration and soil management – could provide up to a third of the carbon absorption needed to keep global warming within the Paris agreement parameters. In future the two UN arms of climate and biodiversity should issue joint assessments. She also noted that although politics in some countries were moving in the wrong direction, there were also positive developments such as French president, Emmanuel Macron, recently being the first world leader to note that the climate issue cannot be solved without a halt in biodiversity loss. This will be on the agenda of the next G7 summit in France.

 • Một lý do để hy vọng là sự hợp nhất của các mối quan tâm về khoa học và sự quan tâm ngày càng tăng từ cộng đồng doanh nghiệp. Tháng trước, các cơ quan đa dạng sinh học và khí hậu hàng đầu của LHQ và các nhà khoa học đã tổ chức cuộc họp chung đầu tiên của họ. Họ nhận thấy rằng các giải pháp dựa trên tự nhiên – như bảo vệ rừng, trồng cây, phục hồi đất và quản lý đất – có thể cung cấp tới 1/3 lượng hấp thụ carbon cần thiết để giữ ấm toàn cầu trong các thông số trong thỏa thuận Paris. Trong tương lai, hai cánh tay của LHQ về khí hậu và đa dạng sinh học sẽ đưa ra các đánh giá chung. Bà cũng lưu ý rằng mặc dù chính trị ở một số nước đang đi sai hướng, nhưng cũng có những phát triển tích cực như Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, gần đây đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên để ý rằng vấn đề khí hậu không thể giải quyết được. Điều này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G7 tiếp theo ở Pháp.

“Things are moving. There is a lot of goodwill,” she said. “We should be aware of the dangers but not paralysed by inaction. It’s still in our hands but the window for action is narrowing. We need higher levels of political and citizen will to support nature.”

 • “Mọi thứ đang chuyển động. Có rất nhiều điều tốt, ”bà nói. “Chúng ta nên nhận thức được những sự nguy hiểm nhưng không bị tê liệt do không hành động. Nó vẫn nằm trong tay chúng ta nhưng cửa sổ cho hành động đang thu hẹp lại. Chúng ta cần mức độ quan tâm của chính trị và công dân cao hơn để hỗ trợ thiên nhiên. ”

Vocabualary


       1. thrash sth out: to discuss a problem in detail until you reach an agreement or find a solution (tranh luận triệt để một vấn đề)

Ví dụ:

 • If we have an important decision to make, we sometimes spend a whole day thrashing it out in a meeting.
  (Nếu chúng tôi phải đưa ra một quyết định quan trọng, chúng tôi thỉnh thoảng phải dành cả ngày để thảo luận triệt để vấn đề)

       2. sequestration (n) the act of separating and storing a harmful substance such as carbon dioxide in a way that keeps it safe (sự chắt lọc, sự cách ly)

Ví dụ:

 • We are actively pursuing new environmental approaches like carbon sequestration.
  (Chúng ta đang đi theo những phương pháp bảo vệ môi trường như là cách ly cacbon)

       3. frenetic (adj) involving a lot of movement or activity; extremely active, excited, or uncontrollable (điên cuồng, kịch liệt)

Ví dụ:

 • Americans like fast cars, fast-food restaurants, and a frenetic pace of life.
  (Người Mỹ thích những chiếc xe nhanh, nhà hàng đồ ăn nhanh và một cuộc sống chạy đua điên cuồng)

       4. accord (n) (a formal) agreement (một thỏa thuận)

Ví dụ:

 • On 31 May the two leaders signed a peace accord.
  (vào ngày 31/5, hai nhà lãnh đạo đã ký một hiệp ước hòa bình)

       5. stem (v) to stop something unwanted from spreading or increasing (ngăn chặn)

Ví dụ:

 • We must take action to stem the tide of resignations.
  (Chúng tôi cần hành động để ngăn chặn làn sóng từ chức)

        6. staggering (adj) very shocking and surprising (gây sửng sốt)

Ví dụ: It costs a staggering $50,000 per week to keep the museum open to the public. (50 000$ là con số đáng ngạc nhiên để duy trì việc mở cửa bảo tàng cho công chúng)


       7. convergence (n) the fact that two or more things, ideas, etc. become similar or come together (sự hợp nhất, sự hội tụ, sự giống nhau)

Ví dụ:

 • The convergence of pop-cultural trends and technological progress gave us camera phones and the “selfie”.
  (Sự hợp nhất của xu hướng văn hóa pop và sự phát triển của công nghệ mang lại cho chúng ta điện thoại có camera và “selfie”)

Người dịch: Hải Yến

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: theguardian.com

Related Articles