Mẫu bài thi IELTS Speaking 2019 – IELTS Speaking

speak-english-like-a-native-speaker


Mẫu câu hỏi số 2 phần thi IELTS Speaking năm 2019 và Gợi ý trả lời

Part 1

– Are you happy to be the age you are now?

When you were a child, did you think a lot about your future?

– Do you think you have changed as you have got older?
– What will be different about your life in the future?


Part 2

Describe a time when you started using a new technological device (e.g new computer or phone)

You should say:

– What device you started using

– Why you started using this device

– How easy or difficult it was to use

– And explain how helpful this device was to you


Part 3

Technology and education

– What is the best age for children to start computer lessons?

– Do you think that schools should use more technology to help children learn?

– Do you agree or disagree that computers will replace teachers one day?

Technology and society

– How much has technology improved how we communicate with each other?

– Do you agree that there are still many more major technological innovations to be made?

– Could you suggest some reasons why some people are deciding to reduce their use of technology?


Gợi ý trả lời

Part 1

Are you happy to be the age you are now?

Of course yes… I am in my late twenties when most of my characteristics and directions are mostly shaped and stabilized. You know… when I was still in college and also for the first few years at work, I struggled desperately to find out who I was and what I wanted. That was not a particularly enjoyable time but everyone must go through it, I guess.

(Bạn có hạnh phúc khi được bằng tuổi bạn bây giờ không?

Tất nhiên là có. Tôi đang ở độ tuổi hai mươi khi hầu hết các đặc điểm và phương hướng của tôi chủ yếu đã được định hình và ổn định. Bạn biết không, khi tôi còn học đại học và trong vài năm đầu tiên đi làm, tôi đã đấu tranh một cách tuyệt vọng để tìm ra tôi là ai và tôi muốn gì. Đấy không phải là một thời gian đặc biệt thú vị nhưng mọi người đều phải trải qua nó, tôi đoán vậy.)

When you were a child, did you think a lot about your future?

Oh no.. I’d rather think about how to save the world, just kidding…In fact, I watched many superhero movies when I was little such as Gao Ranger, Superman, Superwoman so there is no surprise I was so into fighting games. You see how childish I was back then.

(Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn có nghĩ nhiều về tương lai của mình không?

Ôi không .. Tôi thường nghĩ về cách cứu thế giới, chỉ đùa thôi mà trên thực tế, tôi đã xem nhiều phim siêu anh hùng khi tôi còn nhỏ như Gaoranger, Superman, Superwoman nên không có gì ngạc nhiên khi tôi tham gia các trò chơi chiến đấu . Bạn thấy tôi trẻ con như thế nào vào lúc đó.)


Do you think you have changed as you have got older?

Definitely yes, everybody does. Besides the physical change of getting bigger and heavier apparently, I had many differences in personalities and worldviews. I guess I became more introvert person as I spent more time connecting with my inner-self to find out what I truly desired.

(Bạn có nghĩ rằng bạn đã thay đổi khi bạn già đi?

Chắc chắn là có, mọi người đều như vậy. Bên cạnh sự thay đổi về thể chất ngày càng lớn hơn và rõ ràng hơn, tôi có nhiều điểm khác biệt trong tính cách và thế giới quan. Tôi đoán tôi đã trở thành một người hướng nội hơn khi tôi dành nhiều thời gian hơn để kết nối với nội tâm của mình để tìm ra điều tôi thực sự mong muốn.)


What will be different about your life in the future?

Well, let me think about it… I want to be young forever so I hope even when I stepped into my golden years, I will still stay young at heart. By that way, there won’t be any generation gap between me and my future children.

(Điều gì sẽ thay đổi trong cuộc sống của bạn trong tương lai?

Chà, hãy để tôi nghĩ về nó. Tôi muốn trẻ mãi mãi vì vậy tôi hy vọng ngay cả khi bước vào những năm tháng hoàng kim, tôi vẫn sẽ luôn trẻ trung. Bằng cách đó, sẽ không khoảng cách thế hệ giữa tôi và những đứa con tương lai của tôi.)


Part 2

Today I would like to tell you about my first time using a smart phone which was about 10 years ago.

Well, I guess I am not really a techie or any type of technology fan. That is the reason why having the first smartphone was really an eye-opening experience for me. I got it from my mother as a birthday gift in my 18th birthday and I absolutely loved it.

At that time, I had just been accepted to college and I needed an electronic gadget which is convenient as a computer and portable as an Ipod. A smartphone 

from Samsung was not a bad start. You know.. it is like having a whole world in my pocket. I can surf the Internet, send email, make free international calls and even read e-books.

The cellphone was so user-friendly that it took me only 1 hour to figure out all the functions and made the most out of it.

With the help of this device, I no longer had to carry around my heavy laptop and still could access emails and messages especially it became very handy when I went abroad. Moreover, this phone also replaced a digital camera so it kept many pictures and memories which I can re-visit whenever I want.

That’s all I want to share.


(Hôm nay tôi muốn kể cho bạn về lần đầu tiên tôi sử dụng điện thoại thông minh cách đây khoảng 10 năm.

Chà, tôi đoán tôi không thực sự là một tín đồ công nghệ hay bất kỳ loại fan hâm mộ công nghệ nào. Đó là lý do tại sao có chiếc điện thoại thông minh đầu tiên thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã nhận được nó từ mẹ tôi như một món quà sinh nhật trong sinh nhật thứ 18 của tôi và tôi hoàn toàn thích nó.

Vào thời điểm đó, tôi vừa được nhận vào đại học và tôi cần một thiết bị điện tử tiện lợi như một máy tính và di động như một Ipod. Một điện thoại thông minh của Samsung không phải là một khởi đầu tồi. Bạn biết đấy .. nó giống như có cả một thế giới trong túi của tôi. Tôi có thể lướt Internet, gửi email, gọi điện quốc tế miễn phí và thậm chí đọc sách điện tử.

Chiếc điện thoại này rất thân thiện với người dùng đến nỗi tôi chỉ mất 1 giờ để tìm ra tất cả các chức năng và tận dụng tối đa nó.

Với sự trợ giúp của thiết bị này, tôi không còn phải mang theo máy tính xách tay nặng nề của mình và vẫn có thể truy cập email và tin nhắn, đặc biệt là nó trở nên rất tiện dụng khi tôi ra nước ngoài. Hơn nữa, điện thoại này cũng thay thế một máy ảnh kỹ thuật số để nó lưu giữ nhiều hình ảnh và kỷ niệm mà tôi có thể truy cập lại bất cứ khi nào tôi muốn. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ.)


Vocabulary:

Techie:  a person who is expert in or enthusiastic about technology, especially computing → Người nghiện công nghệ

Eye-opening: causing a strong emotional reaction because of unexpectedness → Ngạc nhiên, tuyệt vời

Portable: able to be easily carried or moved → Linh hoạt

User-friendly: thân thiện với người dùng

Handy: useful, efficient → tiện dụng


Part 3

Technology and education

What is the best age for children to start computer lessons?

With the introduction of the Internet, the world is getting flatter than ever before. Therefore, it is becoming more vital for children to master computer skill to meet the need for future careers. However, computers can be addictive and harmful without parental guidance so maybe 10 is a proper age.

(Độ tuổi nào tốt nhất để trẻ bắt đầu học máy tính?

Với sự ra đời của Internet, thế giới đang trở nên phẳng hơn bao giờ hết. Do đó, việc trẻ thành thạo kỹ năng máy tính để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp trong tương lai ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên, máy tính có thể gây nghiện và có hại nếu không có sự hướng dẫn của cha mẹ nên có lẽ 10 là một độ tuổi thích hợp.)


Do you think that schools should use more technology to help children learn?

Yes why not.. the Internet was one of the cutting-edge innovation of all time and we should utilize it. Schools should be equipped with state-of-the-art technology and fastest Internet speed so that students can research and access enormous resources online. In fact, they can even self-study their favorite subjects with the availability of online courses.

(Bạn có nghĩ rằng các trường học nên sử dụng nhiều công nghệ để giúp trẻ học?

Vâng, tại sao không .. Internet là một trong những cải tiến tiên tiến của mọi thời đại và chúng ta nên sử dụng nó. Các trường học phải được trang bị công nghệ tiên tiến và tốc độ Internet nhanh nhất để sinh viên có thể nghiên cứu và truy cập các nguồn tài nguyên khổng lồ trực tuyến. Trên thực tế, họ thậm chí có thể tự học các môn học yêu thích của mình với sự sẵn có của các khóa học trực tuyến.)


Do you agree or disagree that computers will replace teachers one day?

That is, in fact, very possible and it is happening now. As I mentioned before, online classes are increasingly popular due to time flexibility and low cost so people can basically study anything on the Internet without human interactions. Technology can be indeed labour-saving.

(Bạn có đồng ý hay không đồng ý rằng một ngày nào đó máy tính sẽ thay thế giáo viên?

Đó là, trên thực tế, rất có thể và nó đang xảy ra bây giờ. Như tôi đã đề cập trước đây, các lớp học trực tuyến ngày càng phổ biến do tính linh hoạt về thời gian và chi phí thấp nên mọi người về cơ bản có thể nghiên cứu bất cứ điều gì trên Internet mà không cần sự tương tác của con người. Công nghệ có thể thực sự tiết kiệm lao động.)


Technology and society

How much has technology improved how we communicate with each other?

It dramatically changed the way we talk. Before letters and snail mails were the most common methods of communication, well, it is a different story now, people can send instant messages and make free international call so distant is no longer a problem…only Internet speed is.

(Công nghệ đã cải thiện cách chúng ta giao tiếp với nhau như thến nào?

Nó thay đổi đáng kể cách chúng ta nói chuyện. Trước đây, thư tay và thư chuyển phát là phương thức liên lạc phổ biến nhất, giờ đây, lại là một câu chuyện khác, mọi người có thể gửi tin nhắn tức thời và thực hiện cuộc gọi quốc tế miễn phí nên không còn là vấn đề nữa.)

Do you agree that there are still many more major technological innovations to be made?

Yes, I think so. One of the feature of technology is that it can get outdated pretty quick such as smart phone or laptop. New applications or functions are born every day which obsolete the previous models incredibly fast. I believe there are so many new technology waiting to be discovered.

(Bạn có đồng ý rằng vẫn còn nhiều sáng kiến công nghệ lớn nữa sẽ được thực hiện không?

Vâng tôi cũng nghĩ thế. Một trong những tính năng của công nghệ là nó có thể bị lỗi thời khá nhanh như điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay. Các ứng dụng hoặc chức năng mới được sinh ra mỗi ngày làm cho các mô hình trước đó trở nên cực kỳ nhanh. Tôi tin rằng có rất nhiều công nghệ mới đang chờ được khám phá.)

Could you suggest some reasons why some people are deciding to reduce their use of technology?

Well yeah, technology comes along with its pros and cons. In computer time, everything can be done online and people seemingly spend more time with their electronic gadgets than with their family members and friends. It is a sad thing as lack of human interactions can easily lead to physical and mental illness such as obesity and autism. I guess some people realize the side-effects and start to reduce their time with technology

(Bạn có thể đề xuất một số lý do tại sao một số người quyết định giảm sử dụng đồ công nghệ?

Vâng, công nghệ đi kèm với những ưu và nhược điểm của nó. Trong thời gian máy tính, mọi thứ có thể được thực hiện trực tuyến và mọi người dường như dành nhiều thời gian hơn cho các thiết bị điện tử của họ hơn là với các thành viên gia đình và bạn bè của họ. Đó là một điều đáng buồn vì thiếu sự tương tác của con người có thể dễ dàng dẫn đến các bệnh về thể chất và tinh thần như béo phì và tự kỷ. Tôi đoán một số người nhận ra tác dụng phụ và bắt đầu giảm thời gian của họ với công nghệ)


Vocabulary:

The world is getting flatter → Thế giới phẳng
Cutting-edge innovation → Đổi mới tiên tiến
State-of-the-art technology → Công nghệ kĩ thuật
Labour-saving → Tiết kiệm sức lao động
Snail mails → thư chuyển phát bằng đường bộ, đường thủy hoặc đường hàng không
Outdated (adj) → Lỗi thời
Obsolete (v) → Lỗi thời
Physical and mental illness → Bệnh tật về thể chất và tinh thần
Side effects → Tác dụng phụ


Người dịch: Nhung Nguyễn

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: ieltsmaterial

Related Articles