Mẫu bài Writing Task 1 chủ đề Bức thư – IELTS Writing

person writing a letter

Câu trả lời mẫu của bài Writing Task 1 gần đây – Bức thư (Những vấn đề liên quan đến giao thông

Bạn đang luyện viết các task cho bài thi IELTS của bạn? Hãy thử làm một câu hỏi thi gần trong writing task 1 trong bài thi IELTS General Training năm nay. Một học sinh đã báo lại câu hỏi về bức thư sau đây. Bạn có thể đọc và sau đó thử làm câu hỏi Writing task 1 trong 20 phút và sau đó phân tích phần trình bày của bạn với câu hỏi mẫu của câu hỏi được đưa ra sau.


Câu hỏi

You recently encountered some problems with public transportation service in your area. Write a letter to the manager of the public transport company and say
What were the problems
Explain how these problems affect the public
Suggest what changes could be made to improve the situation


Dear Sir/Mam,

I am writing this letter to express my concern regarding the issues related to public transportation service faced by the people residing in Lok Nagar, New Delhi.
There are various problems people face due to inconvenience caused by the public bus service, for example, buses don’t reach the bus station on time, buses are in poor conditions and misbehaviour of bus conductors is a major concern.
As buses are always delayed, working professionals are not able to reach on time due to this. Secondly, the condition of public buses is really bad to an extent that windows are broken and there’s no sign of cleanliness in the buses. Moreover, the bus conductors do not behave well with the passengers as there have been fights with the passengers many a times. This has led to poor impression of public transportation system.
I suggest if some changes are implemented, it can solve all the problems that people are experiencing. Firstly, bus drivers should be strictly informed to reach the bus stations on time and they should be monitored for this as well. Another issue regarding keeping the buses clean should be resolved by appointing sweepers. Lastly, bus conductors should be strictly advised not to indulge in fights with the passengers and strict actions should be taken against them in case they do not improve their behaviour.
I hope that you would give due consideration to all these suggestions and take proper actions for the same.
Yours faithfully,
Jayant Mishra


(Gửi quý ông/quý bà,

Tôi đang viết lá thư này để bày tỏ mối quan tâm của tôi liên quan đến những vấn đề về dịch vụ phương tiện di chuyển công cộng bởi những người sống ở Lok Nagar, New Delhi. Có nhiều vấn đề mà mọi người đối mặt bởi sự bất tiện gây ra bởi dịch bụ xe buýt công cộng, ví dụ, các xe buýt không đến trạm xe buýt đúng giờ, xe buýt trong tình trạng xuống cấp và hành vi xấu của những người điều hành xe buýt lad vấn đề chính.

Khi xe buýt luôn trong tình trạng trễ giờ, những người đi làm không thể đến đúng giờ bởi vì điều này. Thứ hai, tình trạng xe buýt công cộng thực sự tệ bởi ở một mức nào đó mà các cửa sổ bị vỡ và không có dấu hiệu sạch sẽ trên xe buýt. Hơn nữa, những người điều hành xe buýt không cư xử đúng mực với khách hàng khi có những trận ẩu đả với khách hàng nhiều lần. Điều này dẫn đến ấn tượng xấu về hệ thống phương tiện công cộng.

Tôi có đề xuất nếu một vài thay đổi được thực hiện, nó có thể giải quyết tất cả những vấn đề mà mọi người đang trải qua. Đầu tiên, các tài xế xe buýt nên được báo nhắc đến bến xe buýt đúng giờ một cách nghiêm khắc và họ nên được kiểm soát điều này thật tốt. Vấn đề khác liên quan đến việc giữ các xe buýt sạch sẽ nên được giải quyết bằng việc bổ nhiệm người lau dọn. Cuối cùng, những người kiểm soát nên được khuyên không được tham gia vào những vụ ẩu đả với khách hàng một cách nghiêm ngặt và những hành động nghiêm khắc nên được thực hiện đối với họ trong trường hợp họ không cải thiện hành vi của họ.

Tôi hy vọng rằng bạn sẽ đưa ra sự cân nhắc về tất những đề xuất này và thực hiện những hành động hợp lý.

Thân gửi,

Jayant Mishra   


Bạn có thể sử dụng các từ hoặc cụm từ sau, phù hợp với bài viết ,  chỗ bạn cần viết về các vấn đề liên quan đến giao thông

Từ nối:

Firstly/Secondly/Lastly
Moreover/Furthermore/Apart from this/Other than this/In addition to this


Các cụm từ
I am writing this letter to….
I hope that you would………
I suggest you………………….
It would be great if you……
…..express my concern……..
…..give due consideration………..
……a major concern……………
Another issue is………………….


Từ vựng
Inconvenience/regret
Indulge/involve
Cleanliness/maintenance/
Road traffic/traffic congestion/traffic jam/crowd
Passengers/travelers/public
Implement
Appoint/recruit
Poor impression/bad image/poor reputation
Strict actions/measures


Người dch: Anh Minh

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ngun: ieltsonlinetests.com

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.