IELTS Planet - Học IELTS online

Base

Tên

Trần Nguyễn Khánh Linh

Target điểm của bạn là bao nhiêu?

8.5, 8.5, 7.0, 8.5 – 8.0

IELTS Planet - Học IELTS online 2019