Một Bắc Cực ấm lên có thể tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD – Đọc báo cùng IP

Bangtan2


New science warns that melting ice and permafrost could set off feedback loops that make climate change worse.

 • (Khoa học mới cảnh báo rằng băng tan và băng vĩnh cửu có thể tạo ra các vòng phản hồi làm cho biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn.)

SCIENTISTS HAVE LONG warned that climate change is likely to bring expensive impacts, from rising seas to stronger storms. And a new study comes with a hefty price tag.

 • Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có thể mang lại những tác động đắt giá, từ những vùng biển dâng cao đến những cơn bão mạnh hơn. Và một nghiên cứu mới đi kèm với một mức giá đắt đỏ.

A warming Arctic is shifting from white to dark as sea ice melts and land-covered snow retreats, and that means it can absorb even more of the sun’s heat. Plus, the Arctic’s vast permafrost area is thawing, releasing more heat-trapping carbon and methane. These climate-change-driven feedbacks in the Arctic are accelerating warming even faster and may add nearly $70 trillion to the overall costs of climate change—even if the world meets the Paris Agreement climate targets, a new study says.

 • Một vùng Bắc cực ấm lên đang chuyển từ màu trắng sang màu tối khi băng biển tan chảy và tuyết trên mặt đất biến mất, và điều đó có nghĩa là nó có thể hấp thụ nhiệt mặt trời nhiều hơn. Thêm vào đó, khu vực băng vĩnh cửu rộng lớn ở Bắc Cực đang tan băng, giải phóng nhiều carbon và khí mê-tan hơn. Một nghiên cứu mới cho biết những phản hồi theo hướng biến đổi khí hậu ở Bắc Cực đang gia tăng sự nóng lên nhanh hơn và có thể tăng thêm gần 70 nghìn tỷ đô la cho chi phí chung của biến đổi khí hậu ngay cả khi thế giới đáp ứng các mục tiêu khí hậu của Hiệp định Paris.

However, if efforts can be made to keep climate change limited to 2.7 degrees Fahrenheit (1.5C), the extra cost of Arctic warming drops to $25 trillion, new research published in Nature Communications reports. A trillion is a thousand billion. For comparison, the global GDP in 2016 was around $76 trillion.

 • Tuy nhiên, nếu những nỗ lực có thể được thực hiện để giữ cho biến đổi khí hậu giới hạn ở mức 2,7 độ F (1,5C), chi phí tăng thêm của sự nóng lên ở Bắc Cực giảm xuống còn 25 nghìn tỷ đô la, nghiên cứu mới được công bố trong báo cáo của Nature Communications. Một nghìn tỷ là một ngàn tỷ. Để so sánh, GDP toàn cầu năm 2016 là khoảng 76 nghìn tỷ đô la.

“Massive changes are underway in the Arctic. Permafrost and loss of sea ice and snow are two known tipping elements in the climate system,” said lead author Dmitry Yumashev of the Pentland Centre for Sustainability in Business, Lancaster University in the United Kingdom.

 • Những thay đổi lớn đang diễn ra ở Bắc Cực. Băng vĩnh cửu và sự mất đi băng trên biển và tuyết là hai yếu tố gây xáo trộn được biết đến trong hệ thống khí hậu, ông cho biết, tác giả chính Dmitry Yumashev thuộc Trung tâm Pentland về tính bền vững trong kinh doanh, Đại học Lancaster ở Anh.

“We wanted to know what Arctic warming could do to the rest of the world,” said Yumashev.

 • Yumashev cho biết, chúng tôi muốn biết sự nóng lên của Bắc Cực đối với phần còn lại của thế giới.

Climate “tipping elements” are also known as tipping points or feedbacks, where a change in a natural system triggers further warming. Last year, a study documented ten tipping points and noted that these can act like a row of dominoes, one pushing another system over. Once started, these tipping points are nearly impossible to stop and risk what researchers called a “Hothouse Earth” state—in which the global average temperature is 4 to 5 degrees Celsius higher, with regions like the Arctic averaging 10 degrees C higher than today.

 • Các yếu tố tới hạn của Climate trên đỉnh còn được gọi là các điểm tới hạn hoặc phản hồi, trong đó sự thay đổi trong hệ thống tự nhiên sẽ kích hoạt sự nóng lên hơn nữa. Năm ngoái, một nghiên cứu đã ghi nhận mười điểm tới hạn và lưu ý rằng những điểm này có thể hoạt động giống như một hàng domino, một hệ thống đẩy một hệ thống khác đi qua. Sau khi bắt đầu, những điểm bùng phát này gần như không thể dừng lại và có nguy cơ mà các nhà nghiên cứu gọi là bang Hothouse Earth, một khu vực nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 4 đến 5 độ C, với các khu vực như Bắc Cực trung bình cao hơn 10 độ C so với hiện nay.

The Arctic is warming at least twice as fast as the global average. Sea ice has been in decline since the 1990s, exposing a million square miles of ocean. As more solar energy is absorbed it creates what’s called the surface albedo feedback.

 • Bắc Cực đang nóng lên ít nhất gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Biển băng đã bị suy giảm kể từ những năm 1990, để lộ một triệu dặm vuông đại dương. Khi năng lượng mặt trời được hấp thụ nhiều hơn, nó tạo ra thứ gọi là phản xạ bề mặt.

Melting permafrost (tan chảy băng vĩnh cửu)

Permafrost feedback involves the frozen soils of the permafrost zone that cover nearly a quarter of the land area of the northern hemisphere. These soils, which contain enormous stores of carbon and methane, have been thawing since the 1980s. As Arctic temperatures climb, thawing permafrost releases those warming gases.

 • Băng vĩnh cửu bao gồm các loại đất đóng băng của vùng băng vĩnh cửu bao phủ gần một phần tư diện tích đất của bán cầu bắc. Những loại đất này, chứa các kho carbon và metan khổng lồ, đã tan băng từ những năm 1980. Khi nhiệt độ Bắc cực lên cao, băng tan sẽ giải phóng những khí nóngđó.

The Yumashev study uses the most updated estimates of these feedbacks, which have yet to be included in climate models or carbon budgets. It turns out that permafrost and loss of albedo will cause significant extra warming globally, even if the world meets the 1.5°C and 2°C Paris Agreement targets, the research suggests. This extra warming could result in additional temperature-driven impacts on the economy, ecosystems, and human health, and additional impacts from sea-level rise.

 • Nghiên cứu của Yumashev sử dụng các ước tính cập nhật nhất về những phản hồi này, vẫn chưa được đưa vào mô hình khí hậu hoặc ngân sách carbon. Nghiên cứu cho thấy rằng băng vĩnh cửu và mất albedo sẽ gây ra sự nóng lên đáng kể trên toàn cầu, ngay cả khi thế giới đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris 1,5 ° C và 2 ° C, nghiên cứu cho thấy. Sự nóng lên thêm này có thể dẫn đến các tác động do nhiệt độ bổ sung đối với nền kinh tế, hệ sinh thái và sức khỏe con người và các tác động bổ sung từ mực nước biển dâng.

While there may be some economic gains from a warming Arctic—shorter shipping routes and mineral resource extraction—those gains are a small fraction of the additional economic losses. The bulk of these losses are more likely to be incurred in warmer, poorer regions such as India and Africa, the study found.

 • Mặc dù có thể có một số lợi ích kinh tế từ các tuyến vận chuyển ngắn hơn ở Bắc Cực và khai thác tài nguyên khoáng sản, nhưng những lợi ích đó chỉ là một phần nhỏ trong những thiệt hại kinh tế bổ sung. Phần lớn những mất mát này có nhiều khả năng xảy ra ở những khu vực ấm hơn, nghèo hơn như Ấn Độ và Châu Phi, nghiên cứu cho thấy.

The $25 to $70 trillion cost of Arctic warming adds four to six percent to the total cost of climate change—which is estimated to reach $1,390 trillion by the year 2300 if emissions cuts are not better than the Paris Agreement. However, the costs of the current business-as-usual path could be more than $2,000 trillion.

 • Chi phí cho sự nóng lên ở Bắc Cực từ 25 đến 70 nghìn tỷ đô la làm tăng thêm bốn đến sáu phần trăm vào tổng chi phí biến đổi khí hậu, ước tính sẽ đạt tới 1.390 nghìn tỷ đô la vào năm 2300 nếu cắt giảm khí thải không tốt hơn Thỏa thuận Paris. Tuy nhiên, chi phí của con đường kinh doanh thông thường hiện tại có thể là hơn 2.000 nghìn tỷ đô la.

Additional feedback loops? (vòng lặp phản hồi bổ sung?)

Permafrost and loss of albedo are the only two feedbacks with cost estimates at this point. There are others, including emissions from undersea permafrost and methane hydrates and other unknowns, said co-author Kevin Schaefer of the National Snow and Ice Data Centre in Boulder, Colorado.

 • Băng vĩnh cửu và mất phản xạ bề mặt là hai phản hồi duy nhất có ước tính chi phí tại thời điểm này. Đồng tác giả Kevin Schaefer thuộc Trung tâm dữ liệu băng và tuyết quốc gia ở Boulder, Colorado cho biết, có những thứ khác, bao gồm cả khí thải từ băng vĩnh cửu và metan hydrat dưới đáy biển và những ẩn số khác.

Just last week, a new study revealed that thawing permafrost in Alaska appeared to be releasing 12 times more nitrous oxide than previously estimated. Nitrous oxide is another global warming gas but is nearly 300 times more potent at trapping heat than carbon dioxide. It also dissolves ozone in the upper atmosphere. However, the extent and total volumes being released across the permafrost region is unknown.

 • Mới tuần trước, một nghiên cứu mới tiết lộ rằng tan băng vĩnh cửu ở Alaska dường như giải phóng oxit nitơ gấp 12 lần so với ước tính trước đây. Nitơ oxit là một loại khí nóng lên toàn cầu khác nhưng có khả năng giữ nhiệt mạnh hơn gần 300 lần so với carbon dioxide. Nó cũng hòa tan ozone trong khí quyển trên. Tuy nhiên, phạm vi và tổng khối lượng được phát hành trên toàn vùng băng vĩnh cửu vẫn chưa được biết.

“With climate change we’re conducting a high-risk experiment where we don’t know what is coming,” Schaefer said. “The most important thing to remember about our study is the greater the warming, the stronger the feedbacks and the higher the costs to society.”

 • Với sự thay đổi khí hậu, chúng tôi đã tiến hành một thí nghiệm có rủi ro cao, nơi chúng tôi không biết điều gì sắp xảy ra, chanh Schaefer nói. Điều quan trọng nhất cần nhớ về nghiên cứu của chúng tôi là sự nóng lên càng lớn, phản hồi càng mạnh và chi phí cho xã hội càng cao.

We already experience the impacts and the costs of climate change, he said. Shifting to a low-carbon economy is the biggest business opportunity of the 21st century.

 • Chúng tôi đã trải nghiệm các tác động và chi phí của biến đổi khí hậu, ông nói. Chuyển sang nền kinh tế carbon thấp là cơ hội kinh doanh lớn nhất của thế kỷ 21.

“The countries that shift first will be the winners. As an American I’d love to see it happen here first,” he said.

 • Các quốc gia thay đổi đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Là một người Mỹ, tôi rất thích nhìn thấy điều đó xảy ra ở đây trước tiên, anh ấy nói.

Highlight Vocabulary

1.hefty (adj) /´hefti/ tăng, nặng (US)

Her salary will go up by a hefty 13 percent.

(Tiền lương của cô sẽ tăng 13%.)


2.trigger (v) /´trigə/ Làm nổ ra, gây ra; khởi sự một hành động, khởi sự một quá trình

the smoke triggered off the alarm

(đám khói gây ra cuộc báo động)


3.absorb (v) /əb’sɔ:b/ Hấp thu, Hút, hút thu (nước)

dry sand absorbs water

(cát khô hút nước)


 4.route (noun) /raʊt/ Tuyến đường; lộ trình; đường đi

on route

(trên đường đi)


5.vast (adj) /vɑ:st/ Rộng lớn, mênh mông, bao la (về diện tích, cỡ, số lượng, mức độ), vô bờ

a vast expanse of water

(một vùng nước mênh mông)


6.bulk (noun) /bʌlk/ Phần lớn hơn, số lớn hơn

the bulk of the work

(phần lớn hơn của công việc)


7.incur (v) /in’kə:/ chịu, gánh

to incur losses

(chịu thiệt hại)


8.thaw (noun)  /θɑː/ Sự tan (của tuyết), rã đông

Remove the meat from the freezer and let it thaw.

(Lấy thịt ra khỏi tủ đông và để tan.)


9.potent (adj) /´poutənt/ Có hiệu lực, có hiệu nghiệm (thuốc…); có uy lực lớn; có sức thuyết phục mạnh mẽ (lý lẽ)

a potent charm

(bùa phép có hiệu nghiệm)


10.underway (adj) /´ʌndə¸wei/ Đang thực hiện

Economic recovery is already underway.

(Phục hồi kinh tế đã được tiến hành.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: nationalgeographic.com

Related Articles

Responses