Mozambique hứng chịu cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay – Đọc báo cùng IP

4273


The strongest cyclone ever to hit Mozambique has made landfall in the country’s north, five weeks after Cyclone Idai devastated its centre, according to meteorologists.

 • Lốc xoáy mạnh nhất từng tấn công Mozambique đã đổ bộ vào đất nước ở phía bắc khoảng năm tuần sau khi cơn bão Idai tàn phá trung tâm của nước này, theo các nhà khí tượng học.

Surpassing both Idai and the 2000 cyclone that had been the strongest to date, Cyclone Kenneth hit Cabo Delgado province with wind speeds of 140mph (225km/ph), bringing the threat of extreme rainfall.

 • Vượt qua cả cơn bão Idai và cơn bão 2000 lốc xoáy mạnh nhất từ trước đến nay, cơn bão Kenneth đã tấn công tỉnh Cabo Delgado với tốc độ gió 140mph (22 km / ph), mang đến nguy cơ mưa cực lớn.

After forming off Madagascar’s coast earlier this week, Kenneth passed to the north of the island nation of Comoros on Wednesday night, killing three people and causing widespread damage to homes and infrastructure.

 • Sau khi hình thành ngoài khơi bờ biển Madagascar, hồi đầu tuần, cơn bão Kenneth đã đi đến phía bắc của đảo quốc Comoros vào tối thứ Tư, giết chết ba người và gây thiệt hại lớn cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

The storm is expected to stall inland for several days and around one metre of rain is expected in the area north of the city of Pemba, more than the usual average for an entire year in the region.

 • Cơn bão dự kiến sẽ làm cho trì trệ các hoạt động trong đất liền trong vài ngày và dự kiến sẽ có khoảng một mét lượng mưa ở khu vực phía bắc thành phố Pemba, nhiều hơn mức trung bình thông thường trong cả năm.

The National Institute of Disaster Management said it would relocate rescue equipment including boats and helicopters from Beira, which was devastated by Idai. Some have been warning that southern Tanzania could be hit too, but the storm path appears to tend south.

 • Viện Quản lý Thảm họa Quốc gia cho biết họ sẽ di dời các thiết bị cứu hộ bao gồm thuyền và máy bay trực thăng từ Beira, nơi bị tàn phá bởi Idai. Một số người đã cảnh báo rằng miền nam Tanzania cũng có thể bị tấn công, nhưng con đường bão dường như có xu hướng về phía nam.

Meteorologists said Kenneth was a category 4 hurricane on Wednesday night but had weakened slightly by the time it hit Mozambique. Cyclones of this magnitude are rare in the region, and two within just over a month was unknown until now.

 • Các nhà khí tượng học cho biết, Kenneth là cơn bão cấp 4 vào tối thứ Tư nhưng đã yếu đi một chút khi nó tấn công vào Mozambique. Lốc xoáy có cường độ này rất hiếm trong khu vực và hai cơn bão trong vòng chỉ hơn một tháng là không thể xác định cho đến bây giờ.

“It’s really an anomaly in the history of cyclones in this region. There’s never been two storms this strong hit in the same year, let alone within five weeks of each other in Mozambique,” said Eric Holthaus, a meteorologist who has worked in east Africa and was watching the cyclone’s path closely.

 • Điều này thực sự bất thường trong lịch sử lốc xoáy ở khu vực này. Eric Holthaus, một nhà khí tượng học, người đã làm việc ở phía đông châu Phi, cho biết, chưa bao giờ có hai cơn bão mạnh như vậy xảy ra trong năm năm.

Holthaus said that there was probably a “blocking pattern” in the upper atmosphere that prevented Kenneth from dissipating inland or escaping to the south, so it would most likely sit around 100km inland, attracting more moisture from the Indian Ocean.

 • Holthaus nói rằng có lẽ có một “mô hình ngăn chặn” trong bầu khí quyển thượng tầng ngăn cản Kenneth tan vào đất liền hoặc trốn thoát về phía nam, vì vậy rất có thể nó sẽ nằm cách đất liền khoảng 100km, thu hút nhiều hơi ẩm từ Ấn Độ Dương.

“Nothing like this has happened in this region, and rarely happens anywhere in the world, where a cyclone of this strength stalls for this many days. So the kind of rainfall totals that the models are showing for Kenneth are really extreme in the global context,” he said.

 • Không có gì như thế này xảy ra ở khu vực này, và hiếm khi xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nơi một cơn bão có sức mạnh này kéo dài trong nhiều ngày. Vì vậy, loại tổng lượng mưa mà các mô hình đang hiển thị cho Kenneth thực sự rất khắc nghiệt trong bối cảnh toàn cầu, ông nói.

There is evidence, however, that blocking patterns such as the one that makes Kenneth so intense are getting stronger with climate change, he added. The rainfall, which could reach 1.5 metres in some areas, will be catastrophic for the people of northern Mozambique.

 • Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy các mô hình ngăn chặn như mô hình khiến cho bão Kenneth trở nên mãnh liệt đang trở nên mạnh mẽ hơn với biến đổi khí hậu, ông nói thêm. Lượng mưa, có thể lên tới 1,5 mét ở một số khu vực, sẽ là thảm họa đối với người dân phía bắc Mozambique.

Volunteers from the Red Cross have spent the past few days warning people in the storm’s path and advising them to secure their roofs, put sandbags around their houses and get out of the area if possible.

 • Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ đã dành vài ngày qua để cảnh báo người dân trên con đường bão và khuyên họ nên bảo vệ mái nhà của họ, đặt bao cát xung quanh nhà của họ và ra khỏi khu vực nếu có thể.

“Most of these people are living in dire poverty … so it’s not the case that they can just get in the car and drive 200km inland. They really are exposed,” said the Red Cross’s Matthew Carter, who was about to board a plane north from Beira, where aid workers are providing food, water, shelter and medicine to thousands of people made homeless by Idai.

 • Hầu hết những người này đang sống trong cảnh nghèo đói … vì vậy, đây không phải là trường hợp họ có thể lên xe và lái 200 km vào đất liền. Họ thực sự dễ bị tổn thương, Nhóm cho biết Hội Chữ thập đỏ Matthew Carter, người sắp lên máy bay từ phía bắc Beira, nơi các nhân viên cứu trợ đang cung cấp thực phẩm, nước, nơi ở và thuốc men cho hàng ngàn người vô gia cư bởi Idai.

The tropical cyclone could be accompanied by eight-metre waves and a three-metre storm surge.

 • Bão nhiệt đới có thể đi kèm với sóng cao tám mét và nước dâng do bão cao ba mét.

The increased threat of diseases like cholera and malaria, as well as the availability of food, are major long-term worries that communities affected by both Kennegh and Idai face. Kenneth has hit at the peak of harvest season, meaning a possible six-month period without food.

 • Mối đe dọa gia tăng của các bệnh như dịch tả và sốt rét, cũng như sự sẵn có của thực phẩm, là những lo lắng lớn về lâu dài mà các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cả bão Kennegh và Idai phải đối mặt. Bão Kenneth đã ập vào lúc cao điểm của mùa thu hoạch, có nghĩa là một khoảng thời gian sáu tháng sau có thể sẽ không có thức ăn.

“It’s not just the immediate effects of someone losing their home, it’s also the longer term effects of food price increases and lack of a harvest for farmers,” Carter said.

 • “Đây không chỉ là tác động tức thời của việc ai đó mất nhà, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến việc tăng giá lương thực và thiếu thu hoạch cho nông dân”, ông Carter Carter nói.

The Cabo Delgado region of northern Mozambique is not as highly populated as the area surrounding Beira, and the main coastal city, Pemba, is not expected to take a direct hit, so there may be fewer people directly affected than by Idai. But the country is struggling to deal with the after-effects of the first cyclone and has little capacity to tackle a new disaster.

 • Vùng Cabo Delgado ở phía bắc Mozambique không đông dân như khu vực xung quanh Beira và thành phố ven biển chính, Pemba, dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp, do đó có thể có ít người bị ảnh hưởng trực tiếp hơn Idai. Nhưng đất nước đang vật lộn để đối phó với hậu quả của cơn bão đầu tiên và có rất ít khả năng để giải quyết một thảm họa mới.

Mozambique has had to take out a $118m (£91m) loan from the IMF in the wake of Idai, something that debt relief campaigners have called a “shocking indictment” of the international community, saying impoverished countries should be given emergency grants rather than having to borrow more money.

 • Mozambique đã phải vay khoản vay trị giá 118 triệu đô la từ IMF sau cơn bão Idai, một điều mà các nhà vận động xóa nợ đã gọi là một bản cáo trạng gây sốc của cộng đồng quốc tế, nói rằng các nước nghèo khó nên được cấp trợ cấp khẩn hơn là phải vay thêm tiền.

Highlight Vocabulary

1.Landfall (noun) /’lændfɔ:l/ sự cập bến

to make a good landfall

(cập bến đúng dự định)


2.Devastate (v) /´devə¸steit/ Tàn phá, phá huỷ, phá phách

Farm facilities had been devastated, and fields and pastures had gone unattended, all of which created an atmosphere of desperation.

(Các cơ sở nông trại đã bị tàn phá, và các cánh đồng và đồng cỏ đã không được chăm sóc, tất cả đều tạo ra một bầu không khí ảm đạm.)


3.Widespread (adj) /´waid¸spred/ Lan rộng, trải rộng, phổ biến

The next 36 hours will be even harsh with the storm becoming more widespread.

(36 giờ tới sẽ còn khắc nghiệt hơn khi cơn bão ngày càng lan rộng.)


4.Relocate (v) /riloʊˈkeɪt/ Di chuyển tới; xây dựng lại, tái định cư

They would relocate rescue equipment including boats and helicopters.

(Họ sẽ di dời các thiết bị cứu hộ bao gồm thuyền và máy bay trực thăng.)


5.Magnitude (noun) /’mægnitju:d/ Tầm rộng lớn, tầm quan trọng, tính chất trọng đại

this is an event of first magnitude

(đó là một sự kiện có tầm quan trọng bậc nhất)


6.Dissipate (v) /´disi¸peit/ Xua tan, làm tiêu tan (bóng tối, mây mù, nỗi lo sợ…)

The Cyclone gradually dissipates into the air.

(Lốc xoáy dần dần tan vào không khí.)


7.Moisture (noun) /’mɔistʃə/ Hơi ẩm; nước ẩm đọng lại; nước ẩm rịn ra

These plants need a rich soil that retains moisture.

(Những cây này cần một loại đất màu mỡ giữ được độ ẩm.)


8.Stall (v) /stɔ:l/ dừng, trì trệ

I stalled the car twice during my driving test but still managed to pass.

(Tôi đã dừng xe hai lần trong khi kiểm tra lái xe nhưng vẫn vượt qua được.)


9.Catastrophic (adj) /¸kætə´strɔfik/ Thảm khốc, thê thảm

a catastrophic accident

(tai nạn thảm khốc)


10.Surge (v) /sə:dʒ/ Dâng, tràn (như) sóng

the surging tide

(nước triều đang dâng)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: theguardian.com

Related Articles

Responses