IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Năm điều cần biết về luật nhập cư sửa đổi của Nhật Bản – Đọc báo cùng IP

RTS293V8-e1544173083120


TOKYO — Starting Monday, Japan will formally accept blue-collar workers from overseas as the revised immigration law takes effect.

 • TOKYO – Bắt đầu từ thứ Hai, Nhật Bản sẽ chính thức chấp nhận công nhân “cổ cồn xanh” từ nước ngoài khi luật nhập cư sửa đổi có hiệu lực.

The law is designed to address problems with the existing “technical trainee program,” a stopgap measure meant to deal with the country’s chronic labor shortage. Those hired as “trainees,” mostly from Asia, in practice often served as low-cost workers.

 • Luật này được thiết kế để giải quyết các vấn đề với “chương trình thực tập sinh kỹ thuật” hiện có, một biện pháp ngăn chặn nhằm đối phó với tình trạng thiếu lao động kinh niên của đất nước. Những người được thuê làm “thực tập sinh”, hầu hết đến từ châu Á, trong thực tế thường phục vụ như những người lao động với chi phí thấp.

Here are five things to know about the new worker visa program.
(Đây là năm điều cần biết về chương trình visa công nhân mới.)

       1.How different is the new system? (Hệ thống mới khác như thế nào?)

While the technical trainee program is open to anyone at 18 or older, the new resident status for workers with “Type 1 specified skills” is open only to those with the requisite technical and Japanese language skills. Unlike trainees, who cannot switch employers, those with the new visa can change employers and stay for up to five years through annual contract renewals. Most of the applicants for the new visa are expected to be those who have completed the three-year trainee program.

 • Trong khi chương trình thực tập sinh kỹ thuật mở cửa cho bất cứ ai từ 18 tuổi trở lên, mới   tình trạng cư trú cho công nhân với “Loại 1 được chỉ định kỹ năng “là mở chỉ để những người có kỹ năng ngôn ngữ kỹ thuật và Nhật Bản cn thiết. Không giống như các thực tập sinh, những người không thể chuyển đổi nhà tuyển dụng, những người có visa mới có thể thay đổi nhà tuyển dụng và ở lại đến năm năm qua gia hn hợp đồng hàng năm . Hầu hết những người nộp đơn xin thị thực mới dự kiến sẽ là những người đã hoàn thành   chương trình thực tập sinh ba năm.

Visas for both technical trainees and workers with specified skills are granted only to the trainees or workers themselves. Their spouses and children are ineligible. Visas for dependents are granted only to those with higher-level “Type 2 specified skills.” Type 2 visas can be renewed indefinitely and allow workers to bring their spouse and children to Japan. At the moment, only workers in construction and shipbuilding are eligible for Type 2 visas.

 • Thị thực cho cả thực tập sinh kỹ thuật và công nhân với các kỹ năng được chỉ định chỉ được cấp cho các học viên hoặc người lao động. Vợ chồng và con cái của họ không đ điu kin. Thị thực cho người phụ thuộc chỉ được cấp cho những người có “kỹ năng được chỉ định loại 2” cấp cao hơn. Loại 2 thị thực có thể được gia hạn vô thời hạn và cho phép công nhân để đưa người phối ngẫu của họ và Trẻ em sang Nhật. Hiện tại, chỉ công nhân trong xây dựng và đóng tàu đủ điều kiện cho thị thực Loại 2.

The government expects to grant specified skills visas to around 340,000 blue-collar workers over the next five years, in addition to technical trainees. Japan accepted some 480,000 trainees between 2013 and 2017.

 • Chính phủ dự kiến sẽ cấp visa kỹ năng được đặc thù cho  khoảng 340.000 công nhân cổ cồn xanh trong năm năm tới, ngoài các học viên kỹ thuật. Nhật Bản chấp nhận khoảng 480.000 thực tập sinh từ năm 2013 đến 2017.

According to the Cabinet Office, Japan has a shortage of about 1.2 million workers, mainly in labor-intensive sectors such as construction, agriculture, fishing, hotels and restaurants.

 • Theo Văn phòng Nội các, Nhật Bản thiếu khoảng 1,2 triệu lao động, chủ yếu trong các ngành thâm dụng lao động như xây dựng, nông nghiệp, đánh cá, khách sạn và nhà hàng.

       2.How does one qualify for the new worker visas? (Làm thế nào để một người đủ điều kiện cho thị thực lao động mới?)

Those who have completed the three-year trainee program are eligible for Type 1 visas. Those who have not taken part in the trainee program can apply by taking language and skills tests in Japan or in their own countries. Tests will be held in nine Asian countries — Cambodia, China, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, the Philippines, Thailand and Vietnam.

 • Những người đã hoàn thành chương trình thực tập sinh ba năm đủ điều kiện cho Loại 1 thị thực. Những người không có   tham gia chương trình thực tập sinh có thể áp dụng bằng cách dùng kiểm tra ngôn ngữ và kỹ năng tại Nhật Bản hoặc ở nước họ. Các bài kiểm tra sẽ được tổ chức tại   chín quốc gia châu Á – Campuchia, Trung Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Those who hold an N4 Japanese proficiency qualification — second from the bottom on the five-tier scale — are exempt from the language requirement.

 • Những người giữ một N4 Trình độ thông thạo tiếng Nhật – thứ hai từ dưới lên năm tầng quy mô – được miễn yêu cầu ngôn ngữ.

Once applicants pass the exams, they must find an open position through public or private job-placement agencies. After they receive a job offer, they can apply for a visa.

 • Khi ứng viên vượt qua các kỳ thi, họ phải tìm một vị trí mở thông qua các cơ quan giới thiệu việc làm công cộng hoặc tư nhân. Sau khi họ nhận được lời mời làm việc, họ có thể xin visa.

        3.What types of assistance do workers receive after they arrive? ((Những loại hỗ trợ nào Công nhân  nhận được sau khi họ đến?)

Employers are obliged to help foreign workers settle in Japan by helping them open a bank account; learn the language, rules, and customs; and find accommodations and medical services. Employers are likely to partner with registered service providers, which may include language schools, staffing agencies, law firms, chambers of commerce, agricultural cooperatives and nongovernmental organizations.

 • Người sử dụng lao động có nghĩa vụ giúp đỡ người lao động nước ngoài định cư tại Nhật Bản bằng cách giúp họ mở tài khoản ngân hàng; học hỏi ngôn ngữ, quy tắc, và phong tục; và tìm chỗ ở và dịch vụ y tế. Nhà tuyển dụng có khả năng hợp tác với đăng ký nhà cung cấp dịch vụ, có thể bao gồm trung tâm ngoại ngữ, các cơ quan nhân sự, công ty luật, phòng thương mi, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

One of the biggest differences between the new worker visas and the trainee program is the opening up of worker oversight to private companies. The hope is that private companies, such as large job placement agencies, will be able to manage large numbers of workers more efficiently and professionally. Whether this will be the case remains to be seen.

 • Một trong những khác biệt lớn nhất giữa thị thực lao động mới và chương trình thực tập sinh là sự mở ra của giám sát công nhân cho các công ty tư nhân. Hy vọng là các công ty tư nhân, chẳng hạn như các cơ quan giới thiệu việc làm lớn, sẽ có thể quản lý số lượng lớn công nhân hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Liệu điều này sẽ trường hợp vẫn còn được nhìn thấy.

Under the trainee program, worker oversight is delegated to more than 2,000 supervisory bodies across the country — typically trade organizations, chambers of commerce, agricultural cooperatives and other not-for-profit organizations.

 • Ở dưới cái chương trình thực tập sinh, giám sát công nhân được ủy quyền hơn 2.000 giám sát các cơ quan trên cả nước – điển hình là các tổ chức thương mại, phòng thương mại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận khác.

       4.What about the problem of missing workers? (Còn vấn đề thiếu công nhân thì sao?)

Japan accepts more than 100,000 technical trainees each year. Of these, about 2,000, or 2%, go missing every year. As of 2018, the whereabouts of more than 9,000 trainees were unknown, according to the Justice Ministry.

 • Nhật Bản chấp nhận hơn 100.000 học viên kỹ thuật mỗi năm. Trong số này, về 2.000, hoặc 2%, mất tích hàng năm. Tính đến năm 2018, nơi ở của hơn 9.000 học viên vẫn chưa được biết, theo Bộ Tư pháp.

There are various reasons for the disappearances. Some trainees in rural areas may have simply moved to a better paying job in a big city. But in a report released Friday, the ministry said that more than 10% of the cases are due to problems with employers, such as failure to pay the agreed wage, abuse and excessive work hours.

 • Có nhiều lý do cho sự mất tích. Một số thực tập sinh ở nông thôn có thể đơn giản là đã chuyển sang một công việc được trả lương cao hơn trong một thành phố lớn. Nhưng trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu, Bộ cho biết hơn 10% các trường hợp là do vấn đề với người sử dụng lao động, chẳng hạn như không trả lương thỏa thuận, lạm dụng và quá mức   giờ làm việc.

To crack down on underpayment, the ministry now requires employers to submit to the immigration bureau proof that they are paying proper wages to foreign workers, such as bank statements.

 • Để đàn áp thanh toán dưới, Bộ này yêu cầu người sử dụng lao động nộp cho văn phòng nhập cư bằng chứng rằng họ đang trả lương thích hợp để lao động nước ngoài, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng.

The new visa program also clarifies other labor rights, such as paid holidays and furloughs allowing workers to return home for visits. Previously trainees found it difficult to return home before the end of their three-year stint. But trainees are entitled to the same labor rights as Japanese, and can take a paid holiday to visit their home countries, the ministry says.

 • Thị thực mới   chương trình cũng làm rõ lao động khác quyền, chẳng hạn như ngày lễ được thanh toán   và ngày phép cho phép công nhân trở về thăm nhà. Trước đây   thực tập sinh thấy khó khăn trở về nhà trước khi kết thúc ba năm hoạt động. Nhưng thực tập sinh   có quyền cùng lao động quyền như người Nhật, và có thể có một kỳ nghỉ được trả tiền để đến thăm đất nước của họ, Bộ cho biết.

Another recurring problem with the trainee program was how pregnancies were handled. Trainees were often told to avoid becoming pregnant in order to focus on the program. Some women were dismissed after acknowledging they had become pregnant. The ministry says such dismissals are a violation punishable under the equal employment opportunity law. Trainees who become pregnant, should discuss the situation with their employer and decide whether the trainee can continue the program, or give birth in their home country before resuming.

 • Một vấn đề định kỳ khác với chương trình thực tập sinh là việc mang thai được xử lý như thế nào. Học viên đã thường nói để tránh mang thai để tập trung vào chương trình. Một số phụ nữ đã bị sa thải sau khi thừa nhận họ đã mang thai. Bộ nói rằng sa thải như vậy là một vi phạm xử phạt theo luật cơ hội việc làm bình đẳng. Học viên có thai, nên thảo luận về tình hình với chủ nhân của họ và quyết định xem liệu thực tập sinh có thể   tiếp tục chương trình, hoặc đưa cho sinh ở quê nhà trước khi trở lại.

       5.What about the issue of illegal job brokers? (Còn vấn đề môi giới việc làm phi pháp thì sao?)

One of the biggest problems with the trainee program is the existence of illegal job brokers. These brokers lure people into the trainee program, promising them the opportunity to earn a lot of money in Japan. They often charge fees of $10,000 or more. The heavy debts that trainees sometimes incur is a contributing factor in their fleeing low-paid jobs.

 • Một trong những vấn đề lớn nhất với chương trình thực tập sinh là sự tồn tại của môi giới việc làm bất hợp pháp. Những người môi giới thu hút người vào chương trình thực tập sinh, hứa hẹn cho họ cơ hội kiếm được nhiều tiền ở Nhật Bản. Họ thường tính phí phí từ 10.000 đô la trở lên. Các khoản nợ nặng mà thực tập sinh đôi khi phải gánh chịu là một yếu tố góp phần trong họ chạy trốn công việc được trả lương thấp.

Brokers mainly operate in sending countries, but there are some in Japan as well. The Justice Ministry says it will work to stamp out the brokers by not accepting applications from those who use them. Japan has also signed agreements with law enforcement agencies in sending nations to share information job broker activity.

 • Môi giới chủ yếu hoạt động ở các nước gửi, nhưng cũng có một số ở Nhật Bản. Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ làm việc để dập tắt các nhà môi giới bằng cách không chấp nhận các đơn từ những người sử dụng chúng. Nhật Bản cũng đã ký thỏa thuận với  cơ quan thực thi pháp luật trong việc gửi các quốc gia để chia sẻ thông tin hoạt động môi giới việc làm.

Highlight vocabulary

1.Stopgap (noun) /´stɔp¸gæp/ Sự thay thế tạm thời, sự lấp chỗ trống

Hostels are used as a stopgap until the families can find permanent accommodation.

(Nhà trọ được sử dụng như một điểm dừng chân cho đến khi các gia đình có thể tìm được chỗ ở cố định.)


2.chronic (adj) /’krɔnik/ Ăn sâu, bám chặt, thâm căn cố đế; thành thói quen

chronic doubts

(những mối nghi ngờ đã ăn sâu)


3.requisite (adj) /’rekwizit/ Được đòi hỏi, cần thiết

things requisite for travel

(đồ dùng cần thiết để đi du lịch)


4.renewal (noun) /ri´nju:əl/ Sự phục hồi, sự khôi phục, sự tái sinh

urban renewal

(việc quy hoạch lại thành phố)


5.ineligible (adj) /in´elidʒəbəl/ Không đủ tư cách, không đủ tiêu chuẩn; không đủ khả năng

Many people became ineligible to receive aid because their earnings were above the new limit.

(Nhiều người trở nên không đủ điều kiện để nhận viện trợ vì thu nhập của họ vượt quá chuẩn mới.)


6.chamber (noun) /ˈtʃeɪmbər/ khoang, buồng (phòng)

chamber of commerce

(phòng thương mại)


7.commerce (noun) /ˈkɑː.mɝːs/ Sự buôn bán; thương mại; thương nghiệp

home commerce

(nội thương mại)


8.whereabouts (noun) /ˈʰwɛərəˌbaʊts/ Chỗ ở, nơi ở (của người nào); nơi có thể tìm thấy (cái gì)

his present whereabouts is unknown

(người ta không biết chỗ ở hiện nay của anh ta)


9.bureau (noun) /’bjʊərəʊ/ Cục, nha, vụ

the Federal Bureau of Investigation

cục điều tra liên bang ( Mỹ)


10.furlough (noun) /´fə:lou/ Phép nghỉ

to go home on furlough

(về nhà nghỉ phép)


Người dịch: Lê Thanh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: asia.nikkei.com

April 2, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019