IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

NASA và tàu New Horizons – Đọc báo cùng IP

15-078b


Nasa’s New Horizons spacecraft ‘phones home’ after flyby of Ultima Thule

Scientists celebrate probe’s successful completion of most distant space flyby in history

 • Những nhà khoa học ăn mừng thành công hoàn thành cuộc thăm dò khoảng cách xa nhất trong lịch sử.

 


NASA scientists are celebrating after a spacecraft “phoned home” to confirm it had successfully performed the most distant space flyby in history in the early hours of New Year’s Day.

 • Những nhà khoa học thuộc NASA đang ăn mừng sau khi tàu vũ trụ ‘gọi về nhà’ để báo cáo rằng nó đã thành công hoàn thành cuộc thăm dò xa nhất trong vũ trụ vào những giờ đầu của Năm Mới.

Thousands of photographs of the dark, icy space rock called Ultima Thule were snapped by the New Horizons probe as it barrelled past it on the outer edge of the solar system at 0533 GMT.

 • Hàng ngàn bức ảnh của một viên đá vũ trụ đen kịt, băng giá gọi là Ultima Thule được chụp bởi con tàu Chân Trời Mới khi nó bay sượt qua ở bìa ngoài của hệ mặt trời vào 0553 giờ GMT.

After being out of contact for 10 hours, anxious staff at the mission’s control centre at Johns Hopkins University in Maryland broke out in applause on Tuesday after confirmation signals were received from the probe, which could have been seriously damaged by even the smallest particles.

 • Sau khi mất liên lạc 10 giờ đồng hồ, những nhân viên đang lo lắng tại trung tâm kiểm soát của sứ mệnh tại đại học John Hopkins ở Maryland, bật ra những tràng vỗ tay vào thứ Ba sau khi nhận được tín hiệu từ con tàu đã có thể bị hư hại nghiêm trọng chỉ bởi những hạt nhỏ nhất.  

“We have a healthy spacecraft. We’ve just accomplished the most distant flyby,” said Alice Bowman, mission operations manager for New Horizons. “We are ready for Ultima Thule’s science transmission, science to help us understand the origins of our solar system.”

 • “Chúng tôi có một con tàu còn chạy tốt. Chúng tôi vừa mới hoàn thành chuyến du hành với khoảng cách xa nhất,” Alice Bowman- quản lý vận hành sứ mệnh của con tàu Chân Trời Mới nói. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho sự chuyển giao khoa học của Ultima Thule, khoa học để giúp chúng tôi hiểu về nguồn gốc của hệ mặt trời.”

Ultima Thule nằm ở vành đai Kuiper (bao gồm các hành tinh lùn) cách Trái Đất 6.5 tỉ dặm (6.5 tỉ km), một chuỗi các hành tinh lùn, những hòn đá vũ trụ và mảnh băng vỡ bị bỏ lại sau sự hình thành của hệ mặt trời 4.6 tỉ năm trước. Bởi vì khoảng cách quá xa, những nhà khoa học phải đợi 10 tiếng để biết được liệu rằng cuộc thăm dò có thành công hay không.      

 • Ultima Thule lies 4bn miles (6.5bn km) from Earth in the Kuiper belt, a band of dwarf planets, space rocks and icy debris left over from the formation of the solar system 4.6bn years ago. Because of the distance, scientists had to wait 10 hours to learn whether the flyby had been successful.

From being a small dot only known in the form of a number of pixels, Ultima Thule will soon be viewed as an “entirely new world”, according to Nasa, as further images are beamed back. The first pictures are expected to be published later this week, but the full download of the data will take 20 months to complete.

 • Từ một điểm nhỏ chỉ được biết đến với hình dạng của một số pixel, Ultima Thule sẽ nhanh chóng được nhìn nhận là một thế giới hoàn toàn mới, theo Nasa, khi những bức hình mới được đưa trở về. Bức hình đầu tiên được mong đợi sẽ được công bố cuối tuần này, nhưng toàn bộ dữ liệu để được tải về phải tốn 20 tháng để hoàn thành.

Alan Stern, principal investigator of the New Horizons mission, said images taken during the spacecraft’s approach suggested Ultima Thule is probably shaped like a bowling pin, with two bulbous ends. However, he said a possibility remained that it may be two separate objects locked in a tight orbit.

 • Alan Stern, giám đốc thanh tra của sứ mệnh Chân Trời Mới, nói rằng hình ảnh nhận được trong quá trình chuyến tàu tiếp xúc với hành tinh cho thấy khả năng Ultima Thule có hình dạng như một quả bóng bowling, với hai đầu tù. Tuy nhiên, ông nói vẫn có khả năng đó có thể là hai vật thể tách biệt bị khóa lại trong một quỹ đạo chặt.

New Horizons is so distant that mission scientists had no way of helping out with any last-minute glitches. Instead any final troubleshooting will have to have been handled by the probe’s onboard software.

 • Tàu Chân Trời Mới quá xa đến nỗi những nhà khoa học của sứ mệnh không thể nào giúp sửa chữa những trục trặc ở phút chót. Thay vào đó, xử lý sự cố cuối cùng sẽ được xử lý với phần mềm trên tàu.

Jim Bridenstine, Nasa’s chief administrator, said in a tweeted statement: “In addition to being the first to explore Pluto, today New Horizons flew by the most distant object ever visited by a spacecraft and became the first to directly explore an object that holds remnants from the birth of our solar system.

“This is what leadership in space exploration is all about.”

 • Jim Bridenstine, Nhà quản lý của Nasa, phát biểu trong một bài tweet: “Ngoài việc là con tàu khám phá sao Diêm Vương đầu tiên,  Chân Trời Mới ngày nay đã bay đến một vật thể xa nhất có thể đi tới bởi một con tàu vũ trụ và trở thành đầu tiên trong việc khám phá trực tiếp một vật thể giữ những mảnh còn lại từ khi hệ mặt trời được tạo lập.

“Khả năng lãnh đạo trong việc thăm dò không gian là đây.”


Hal Weaver, a research professor at Johns Hopkins University and a project scientist on the New Horizons mission, called the flyby a “once-in-a-lifetime opportunity”.

 • Hal Weaver, một giáo sư nghiên cứu tại đại học hopkins và là một nhà khoa học dự án của sứ mệnh Chân Trời Mới, gọi cuộc thăm dò “cơ hội ngàn năm có một”.

“This is another great step in the exploration of our solar system,” he said.

In 2015, New Horizons flew past Pluto and captured a stunning series of photographs of the dwarf planet’s surface. The images revealed Pluto to be a world where nitrogen mountains tower above the ground and volcano eruptions discharge ice into a thin hydrocarbon atmosphere.

 • Năm 2015, tàu Chân Trời Mới bay ngang qua sao Diêm Vương và chụp được một chuỗi những bức hình tuyệt đẹp về bề mặt của hành tinh lùn này. Những bức ảnh tiết lộ rằng sao Diêm Vương là một thế giới nơi mà những tòa tháp cao như ngọn núi bằng khí nito nổi trên bề mặt và những cơn phun trào núi lửa thải ra đá biến thành lớp không khí hydrocacbon mỏng.

After the Pluto encounter, Stern asked Brian May, the Queen guitarist and astrophysicist, if he would compose a track to celebrate the Ultima Thule flyby.

 • Sau khi chuyến thăm dò sao Diêm Vương, Stern hỏi Brian May, nhà thiên văn học và thành viên guitar của ban nhạc Queen, liệu ông ta có thể sáng tác một bài hát để ăn mừng sự kiện thăm dò Ultima Thule.

“I did scratch my head for a while,” said May. “The name is quite hard to conjure with. But then it came to me that this is about man’s desire to reach out into the universe and explore, and see things that have never been seen before.”

 • “Tôi từng vò đầu bứt tai một lúc lâu,” May nói.”Tên gọi rất khó để gợi nhớ. Nhưng trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh mong muốn của con người được chạm đến vũ trụ và khám phá, nhìn thấy những thứ chưa từng được thấy.

The New Horizons track, May’s first solo single for two decades, included a message from Stephen Hawking and was premiered at the control centre shortly before the flyby. “It’s been very exciting. I feel like I’m on that thing,” May said. “To me, it’s about the human spirit and reaching out to discover where we are and why we are here.”

 • Bản nhạc Chân Trời mới, đĩa đơn solo đầu tiên của May trong hai thập kỉ qua, bao gồm một thông điệp của Stephen Hawking được chiến lần đầu tiên tại trung tâm kiểm soát rất nhanh sau khi cuộc thăm dò. “Điều đó rất phấn khích. Tôi có cảm giác như mình đang ở trên con tàu đó,” May nói.”Đối với tôi, nó là về tinh thần của con người và cái vươn tay để khám phá nơi chúng ta đang ở và vì sao chúng ta lại có mặt ở đây.”

Little is known about Ultima Thule, or 2014 MU69, to use its official name. But based on preliminary observations, scientists think it may resemble a giant peanut with two large lobes fused together. The dark rock may contain frozen carbon monoxide, carbon dioxide, molecular nitrogen and methane, which may be exposed by impact craters on the surface.

 • Có rất ít thông tin về Ultima Thule, hoặc 2014 MU69, được sử dụng như cái tên chính thức. Nhưng dựa trên những quan sát ban đầu, những nhà khoa học nghĩ rằng nó có thể  giống với một hạt đậu khổng lồ với hai thuỳ dính lại với nhau. Viên đá đen có thể bao gồm CO, CO2 Nitơ đơn chất mà Metan đông đặc, có thể bị phơi bày ra bởi ảnh hưởng của những lỗ hổng trên bề mặt.

While some comets that streak through the solar system are thought to have originated in the Kuiper belt, space rocks as distant as Ultima Thule have remained on the outer edges of the solar system since birth. For this reason it is thought that objects such as Ultima Thule, the so-called cold classical Kuiper belt objects, look the same today as they did at the dawn of the solar system.

 • Trong khi một vài sao chổi bay qua Hệ mặt trời được cho là có nguồn gốc ở vành đai Kuiper, những hòn đá không gian có khoảng cách xa như Ultima Thule vẫn còn nằm ngoài rìa của hệ mặt trời từ khi được sinh ra. Vì lý do này, nó được suy luận rằng những vật thể như Ultima Thule, được gọi là những vật thể lạnh điển hình của vành đai Kuiper, vẻ ngoài của chúng được giữ nguyên từ khi khai sinh hệ mặt trời.

“We’ve never explored a body as primordial or as far away from the sun as Ultima Thule,” said Mohamed Ramy El Maarry, a New Horizons science team collaborator and lecturer at Birkbeck, University of London. “This gives us a chance to look at what comets are like before they enter the inner solar system. They’ve been in deep freeze since they formed 4.6bn years ago.

 • “Chúng tôi chưa từng khám phá một vật thể còn ban sơ hoặc cách mặt trời một khoảng cách xa như Ultima Thule,” Mohamed Ramy El Maarry, một thành viên của đội khoa học Chân Trời Mới và giảng viên tại Birkbeck, Đại học Luân Đôn. “Điều này đã cho chúng tôi một cơ hội để quan sát sao chổi trông như thế nào trước khi nó bay vào bên trong hệ mặt trời. Chúng đã nằm trong trạng thái đóng băng cực hạn từ khi chúng hình thành 4.6 tỉ năm trước.”

He added: “What’s really exciting is we expect to see surprises. We are really looking at the basic ingredients of the solar system. This can tell us a lot about the building blocks of the solar system, about the conditions when the solar system formed, and about other solar systems as well.”

 • Ông thêm vào:”Thật là một điều thú vị khi chúng tôi mong mỏi sẽ được nhìn thấy điều ngạc nhiên. Chúng tôi đang quan sát những nguyên liệu cơ bản tạo nên hệ mặt trời. Điều này có thể cho chúng tôi biết nhiều về những khối kiến tạo nên nó, về những điều kiện khi hệ mặt trời hình thành, và cả về hệ mặt trời nữa.

The first images to be beamed home from Ultima Thule will be small and grainy, but a day or two after the encounter, Nasa hopes to have more impressive pictures from the probe. “This is the first time we’ll fly past a cold classical Kuiper belt object and really see what it looks like,” said Weaver. “We’re taking our first steps into this whole new zone of the solar system. We’re on our way.”

 • Những bức ảnh đầu tiên được mang về nhà từ Ultima Thule rất nhỏ và hạt, nhưng một ngày hoặc hai ngày sau khi con tàu hành tinh, Nasa hi vọng sẽ có thêm những bức ảnh hùng vĩ từ con tàu.”Đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ bay qua một vật thể lạnh lẽo và bình thường ở vành đai Kuiper và thấy được nó thật sự như thế nào,” Weaver nói. “Chúng tôi đang bước những bước đầu tiên vào một vùng hoàn toàn mới của hệ mặt trời. Chúng tôi đang trên đường tới đó.”

Bowman said: “We can build a spacecraft on Earth, and we send it out billions of miles away from Earth, and it sends us back all this wonderful data that we get to look at and learn more about our world, our solar system.

“There’s a bit of all of us on that spacecraft that will just continue after we’re long gone here on Earth.”

 • Bowman nói rằng:”Chúng tôi có thể xây dựng du thuyền trên Trái Đất, và chúng tôi gửi nó ra hàng tỉ dặm khỏi Trái Đất, và nó gửi về cho chúng tôi những dữ liệu tuyệt diệu này để chúng tôi có thể quan sát và học hỏi về thế giới của chúng ta, hệ mặt trời của chúng ta.

Highlight Vocabulary

       1. flyby (n) /ˈflaɪ.baɪ/ a flight, especially in a spacecraft, past a particular point in space: một chuyến bay, du thuyền nói riêng, bay qua một điểm cụ thể trong không gian.

Ví dụ:

 

 • The pictures were taken during the spacecraft’s 25-minute flyby of the asteroid.

 

(Những tấm hình được chụp trong chuyến bay 25 phút của tiểu hành tinh.)


       2. barrelled (v)  /ˈbær.əl/ to travel somewhere very quickly: chuyển động đến nơi nào đó với tốc độ cao

Ví dụ:

 

 • We were barrelling along the autobahn at 180 kph.

 

(Chúng tôi di chuyển nhanh chóng qua sân ga với tốc độ 180 km/h)


       3. remnant (n) /ˈrem.nənt/ a small piece or amount of something that is left from a larger original piece or amount: một mảnh nhỏ hoặc một lượng chất còn lại từ một phần lớn hơn.)

Ví dụ:

 

 • remnants of the city’s former glory

 

(mảnh vỡ còn lại của vinh quang xưa của thành phố)


      4. once-in-a-lifetime (phrase) once-in-a-lifetime opportunity is very special because you will probably only have it once: cơ hội ngàn năm có một rất đặc biệt vì bạn chỉ có được một lần duy nhất

Ví dụ:

 

 • A tour of Australia is a once-in-a-lifetime experience.

 

(Một chuyến đi Úc là trải nghiệm ngàn năm có một.)


       5. beam (v) /biːm/  to send out a beam of light, an electrical or radio signal, etc. chiếu một chùm sáng, hoặc tính hiệu điện tử

Ví dụ:

 

 • The sun beamed (= shone brightly) down on the boat as it drifted along.

 

(Mặt trời rọi ánh nắng xuống con thuyền khi nó đang dập dềnh trên sóng.)


       6. preliminary (adj)/prɪˈlɪm.ɪ.nər.i/ coming before a more important action or event, especially introducing or preparing for it: có trước hoặc hành động hoặc sự kiện quan trọng, đặc biệt là giới thiệu hoặc chuẩn bị cho nó

Ví dụ:

 

 • Preliminary results show that the vaccine is effective, but this has to be confirmed by further medical trials.

 

(Kết quả có trước cho thấy vắc xin thì có hiệu quả, nhưng nó phải được xác nhận bởi những lần thử nghiệm y học tới.)


       7. the dawn of (phrase):  the start of a period of time or the beginning of something new: bắt đầu của một thời kỳ hoặc bắt đầu một cái gì mới

Ví dụ:

 

 • The fall of the Berlin Wall marked the dawn of a new era in European history.

 

(Sự sụp đổ bức tường Berlin đánh dấu cho thời đại mới của lịch sử Châu Âu.)


       8. send out (phrasal verb) to produce something in a way that causes it to spread out from a central point: sản xuất cái gì đó bằng cách lan truyền nó từ một điểm nhất định.

Ví dụ:

 

 • The equipment sent out a regular high-pitched signal.

 

(Thiết bị phát ra tín hiệu với độ cao thông thường.)


       9. streak (v) /striːk/  to move somewhere extremely quickly, usually in a straight line: di chuyển cực nhanh thường là trên đường thẳng

Ví dụ:

 

 • The motorbike streaked off down the street.

 

(Chiếc xe moto chạy vụt trên đường phố)


       10. primordial (adj) /praɪˈmɔː.di.əl/ existing at or since the beginning of the world or the universe: tồn tại tại hoặc từ đầu của thế giới hoặc vũ trụ

Ví dụ:

 

 • The planet Jupiter contains large amounts of the primordial gas and dust out of which the solar system was formed.

 

(Hành tinh bao gồm các lượng khí ga lớn và bụi ban sơ từ khi hệ mặt trời vừa hình thành.)


Người dịch: Mỹ An

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

January 19, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019