Nghệ thuật Marshall: các nhà sưu tập đã đổ trước Kerry James như thế nào? – Đọc báo cùng IP

adult-appreciation-art-914191


Artist lands two big sales at Art Basel after record-breaking auction result.

 • Nghệ sĩ giành được hai doanh thu lớn tại Art Basel sau kết quả đấu giá kỷ lục.

A month after the rapper Sean “P Diddy” Combs paid a record $21.1m for Kerry James Marshall’s 1997 painting, Past Times, two works by the Chicago-based artist flew off the walls during the VIP preview of Art Basel on 12 June.

 • Một tháng sau khi rapper Sean “P Diddy” Combs trả một mức giá kỷ lục 21,1 triệu đô la cho bức tranh năm 1997 của Kerry James Marshall, Past Times, hai tác phẩm của nghệ sĩ người Chicago đã được bán trong bản xem trước VIP của Art Basel vào ngày 12 tháng 6.

Jack Shainman Gallery sold a new painting, Vignette (The Kiss) (2018), while David Zwirner sold Vignette #12 (2008); both pieces went to private US collectors. Although willing to give prices for other works on their stands, both dealers cited the “sensitive nature” of pricing Marshall’s paintings since the record-breaking May auction in New York and declined to give figures. Sources estimate the combined value of the two works to be around $10m. By comparison, a new acrylic painting on canvas sold at Art Basel in 2016 for $350,000, indicating primary market prices have risen ten-fold.

 • Jack Shainman Gallery đã bán một bức tranh mới, Vignette (The Kiss) (2018), trong khi David Zwirner bán Vignette # 12 (2008); cả hai đều được chuyển đến các nhà sưu tập tư nhân ở Hoa Kỳ. Mặc dù sẵn sàng cung cấp giá cho các tác phẩm khác trên khán đài của họ, cả hai đại lý đều trích dẫn “bản chất nhạy cảm” của việc định giá các bức tranh của Marshall kể từ phiên đấu giá kỷ luật vào tháng 5 tại New York và từ chối đưa ra con số. Vài nguồn tin ước tính tổng giá trị của hai tác phẩm là khoảng 10 triệu đô la. Để so sánh, một bức tranh acrylic mới trên vải canvas được bán tại Art Basel năm 2016 có giá 350.000 đô la, cho thấy giá thị trường cơ bản đã tăng gấp mười lần.

The auction, which saw Past Times rise in value by nearly 900 times since it was bought for $25,000 in 1997, has created a palpable buzz, not least because P Diddy outbid Zwirner, who was buying on behalf of a US museum, believed to be The Broad in Los Angeles. The sale was, Marshall told us last month, “probably the first instance in the history of the art world, where a black person took part in a capital competition and won”. Other high-profile African American collectors include the power couple Jay-Z and Beyoncé and the former First Lady Michelle Obama.

 • Phiên đấu giá mà đã chứng kiến “Past times” tăng giá trị gần 900 lần kể từ khi nó được mua với giá 25.000 đô la vào năm 1997, đã tạo ra một tiếng vang rõ ràng, đặc biệt là vì P Diddy đã trả giá cao hơn Zwirner, người mua thay mặt cho một bảo tàng Mỹ – The Broad ở Los Angeles.Buổi đấu giá này , Marshall nói với chúng tôi tháng trước, “có lẽ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử của thế giới nghệ thuật, nơi một người da đen tham gia vào một cuộc cạnh tranh vốn và chiến thắng”. Những nhà sưu tầm người Mỹ gốc Phi khác bao gồm cặp đôi quyền lực Jay-Z và Beyoncé và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Away from the spotlight of the auction saleroom, however, Marshall’s career has been quietly playing out for several decades. Known for being a measured painter —Zwirner describes him as a “hard working, but not a prolific, artist”—his material has been at a premium, with much of it going to US museums, who rarely, if ever, resell.

 • Tuy nhiên, bên ngoài sự chú ý của phòng bán đấu giá, sự nghiệp của Marshall đã lặng lẽ diễn ra trong nhiều thập kỷ. Được biết đến như là một họa sĩ rất cẩn thận — Zwirner mô tả anh là một “nghệ sĩ làm việc chăm chỉ, nhưng không sáng tác nhiều” tác phẩm của ông đã được bảo hiểm, với phần lớn ở bảo tàng Mỹ, nơi mà cực kì hiếm khi bán lại.

Zwirner’s gallery in London is planning an exhibition of new work by Marshall in October to coincide with the Frieze art fair. This will be his first show there for four years.

 • Phòng trưng bày của Zwirner ở London đang lên kế hoạch triển lãm tác phẩm mới của Marshall vào tháng 10 trùng với hội chợ nghệ thuật Frieze. Đây sẽ là chương trình đầu tiên của anh ở đó trong bốn năm.

And what about prices for the London show? “That’s a good question—I don’t know until I visit Kerry in his studio late in July and we start discussing,” Zwirner says. “We might not even keep a waiting list for the exhibition. It’s going to be very hard to get a painting from that show, that’s for sure.”

 • Vậy còn về  giá của chương trình London? “Đó là một câu hỏi hay – tôi không biết cho đến khi tôi ghé thăm Kerry trong phòng thu của anh ấy vào cuối tháng Bảy và chúng tôi bắt đầu thảo luận,” Zwirner nói. Chúng tôi thậm chí có thể không thể giữ một danh sách chờ đợi cho triển lãm. Sẽ rất khó để có được một bức tranh từ chương trình đó, chắc chắn như vậy. ”  

Jack Shainman, who has been working with Marshall for 25 years, says the artist “had a vision of his trajectory” from the beginning, chiefly having a major presence in museums around the world and being on public display. “For Kerry, being in the studio and focusing on the work is essential,” Shainman says.

 • Jack Shainman, người đã làm việc với Marshall trong 25 năm, nói rằng nghệ sĩ “có tầm nhìn về quỹ đạo của mình” ngay từ đầu, chủ yếu dành sự hiện diện lớn trong các bảo tàng trên khắp thế giới và được trưng bày công khai. “Đối với Kerry, ở trong phòng làm việc và tập trung vào công việc là điều cần thiết”, Shainman nói.

The Canadian property marketer Bob Rennie, who owns the biggest private collection of Marshall’s work, recalls how Shainman agreed to sell him his first work 20 years ago, Untitled (Black Power Stamps) (1998) for $100,000, on the proviso that Rennie paid the $5,000 shipping fee. To this day, Rennie pays for transportation costs when a museum borrows a work. “It’s a modest but efficient contribution,” he says.

 • Nhà tiếp thị bất động sản người Canada Bob Rennie, người sở hữu bộ sưu tập riêng lớn nhất của Marshall, nhớ lại cách Shainman đồng ý bán cho anh tác phẩm đầu tiên của mình cách đây 20 năm, Untitled (Black Power Stamps) (1998) với giá 100.000 đô la, với điều kiện Rennie trả phí vận chuyển 5.000 đô la. Cho đến ngày nay, Rennie trả tiền cho chi phí vận chuyển khi một bảo tàng mượn tác phẩm đó. “Đó là một đóng góp khiêm tốn nhưng hiệu quả,” ông nói.

Describing his relationship with Marshall as a “journey”, Rennie says he waited almost ten years to acquire the large-scale painting Garden Party (2004-13), which Marshall reworked several times, exhibiting the various iterations in 2003, 2007 and 2013. Developed from a series that focuses on public housing projects in cities such as Chicago, where Marshall lives, and Los Angeles, where he grew up during the peak of the civil rights battle, the work is one of 33 objects in the survey currently on show at the Rennie Museum in Vancouver (until 3 November).

 • Mô tả mối quan hệ của mình với Marshall như một “cuộc hành trình”, Rennie nói rằng ông đã đợi gần mười năm để sở hữu bức tranh Garden Party (2004-13) quy mô lớn, mà Marshall đã vẽ lại nhiều lần, trưng bày các lần lặp lại khác nhau trong năm 2003, 2007 và 2013. Được phát triển từ một chuỗi tác phẩm tập trung vào các dự án nhà ở công cộng tại các thành phố như Chicago, nơi Marshall sống và Los Angeles, nơi ông lớn lên trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đấu tranh dân quyền, tác phẩm là một trong 33 đối tượng trong cuộc khảo sát hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Rennie ở Vancouver (cho đến ngày 3 tháng 11).

Marshall’s commercial boom follows recent critical success, notably with the wildly popular retrospective, Mastry, which opened at the Contemporary Art Chicago in 2016, stopping at New York’s Met Breuer before travelling to the Museum of Contemporary Art, Los Angeles in 2017. “I’ve been around the block and I don’t think I’ve ever had such a chorus of extraordinary reviews and celebrations,” Zwirner says.

 • Sự bùng nổ thương mại của Marshall theo sau thành công quan trọng gần đây, đáng chú ý với triển lãm nhìn lại quá khứ sáng tác nổi tiếng, Mastry, được khai mạc tại Nghệ thuật đương đại Chicago năm 2016, dừng lại ở Met Breuer của New York trước khi đến Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Los Angeles vào năm 2017. Zwirner cho biết: “Tôi đã ở xung quanh khu phố và tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy một hợp xướng các bài đánh giá và lễ kỷ niệm phi thường như vậy”.

The Tate in London recently acquired its first work by Marshall, who says he made the work with the museum in mind. Untitled (London Bridge) (2017) was bought at Art Basel last year for less than $1m, according to Rennie, who chaired the Tate’s North America acquisitions committee for seven years and contributed to the purchase. Rennie now estimates the work to be worth ten times the original price. At a talk with the artist last month, the Tate director Maria Balshaw described Marshall as one of the most important artists working today. “He is a storyteller in visual form,” she said. “The narratives he shapes are populated with different heroes and heroines, sometimes imagined or fantastical, but, through his paintings, we grasp new political realities. [He] makes us think again about the America that we see today.”

 • The Tate ở London gần đây đã mua lại tác phẩm đầu tiên của mình bởi Marshall, người nói rằng ông đã làm nên tác phẩm với hình ảnh bảo tàng trong tâm trí. Untitled (London Bridge) (2017) đã được mua tại Art Basel năm ngoái với giá dưới 1 triệu USD, theo Rennie, người chủ trì ủy ban mua lại Bắc Mỹ của Tate trong bảy năm và đã đóng góp vào việc mua bán này. Bây giờ Rennie ước tính tác phẩm phải đáng giá gấp mười lần giá gốc. Khi nói chuyện với nghệ sĩ vào tháng trước, đạo diễn Tate Maria Balshaw đã mô tả Marshall là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất đang làm việc ngày thời nay. “Anh ấy là một người kể chuyện dưới hình thức trực quan,” cô nói.

Last year, Marshall told the Guardian newspaper that his ambition was “never to make a lot of money”. But recent market developments have thrust the issue into the spotlight. As Zwirner points out, you can almost count on one hand the number of living artists to have traded over $20m. “It’s an incredibly rare feat—you’ll see that once in a blue moon,” he says.

 • Năm ngoái, Marshall nói với tờ Guardian rằng tham vọng của ông là “không bao giờ làm nghệ thuật để kiếm được nhiều tiền”. Nhưng những phát triển thị trường gần đây đã đẩy vấn đề vào sự chú ý. Như Zwirner chỉ ra, bạn gần như có đến trên một bàn tay số lượng nghệ sĩ còn sống đã giao dịch trên 20 triệu đô la. “Đó là một kỳ công vô cùng hiếm hoi – bạn sẽ rất hiếm khi thấy,” ông nói.

Vocabulary highlight:


       1. Auction (n) /ˈɔːk.ʃən/ a usually public sale of goods or property, where people make higher and higher bids (= offers of money) for each thing, until the thing is sold to the person who will pay most. (buổi đấu giá)

Ví dụ:

 • They’re holding an auction of jewellery on Thursday.
  (Họ sẽ tổ chức một cuộc đấu giá trang sức vào thứ năm.)

       2. Figures (n) /ˈfɪɡ.ər/ the symbol for a number or an amount expressed in numbers (biểu tượng cho một số hoặc số lượng được biểu thị bằng số)

Ví dụ:

 • Write the amount in both words and figures.
  (Viết số tiền bằng cả chữ và số.)

       3. Palpable (a) /ˈpæl.pə.bəl/ so obvious that it can easily be seen or known, or (of a feeling) so strong that it seems as if it can be touched or physically felt (rõ ràng là nó có thể dễ dàng được nhìn thấy hoặc được biết đến, hoặc (của một cảm giác) mạnh đến nỗi dường như nó có thể được chạm vào hoặc cảm nhận thấy)

Ví dụ:

 • Her joy was palpable.
  (Niềm vui của cô ấy thật dễ nhận thấy.)

       4. not least (phr) in particular; notably. (đặc biệt, đáng chú ý)

Ví dụ:

 • There is a great deal at stake, not least in relation to the environment
  (Có rất nhiều cổ phần, đặc biệt là liên quan đến môi trường.)

       5. Instance (n) /ˈɪn.stəns/ a particular situation, event, or fact, especially an example of something that happens generally (một tình huống, sự kiện hoặc sự kiện cụ thể, đặc biệt là ví dụ về điều gì đó thường xảy ra)

Ví dụ :

 • There have been several instances of violence at the school.
  (Đã có một số trường hợp bạo lực ở trường.)

       6. Prolific (a) /prəˈlɪf.ɪk/ producing a great number or amount of something (tạo ra một số lượng lớn hoặc số lượng của một cái gì đó)

Ví dụ:

 • He was probably the most prolific songwriter of his generation.
  (Anh ấy có lẽ là nhạc sĩ sáng tác nhiều nhất trong thế hệ của anh ấy.)

       7. Acquire (v) /əˈkwaɪər/  to get something (có được thứ gì)

Ví dụ:

 • He acquired the firm in 2008.
  (Ông đã mua lại công ty trong năm 2008.)

 8. Iterations (n) /ˌɪt.ərˈeɪ.ʃən/ the process of doing something again and again, usually to improve it, or one of the times you do it (quá trình làm một cái gì đó làm đi làm lại, thường là để cải thiện nó, hoặc một trong những lần bạn làm điều đó)

Ví dụ:

 • The software is on its fifth iteration.
  (Phần mềm này được lặp lại lần thứ năm.)

   9acquisitions (n) /ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/ the process of getting something (quá trình mua một thứ gì đó)

Ví dụ:

 • The acquisition of huge amounts of data has helped our research enormously.
  (Việc mua lại một lượng lớn dữ liệu đã giúp nghiên cứu của chúng tôi rất nhiều.)

       10. once in a blue moon (idiom)  Occasionally; very rarely.(rất hiếm khi)

Ví dụ:

 • We only see our daughter once in a blue moon
  (Chúng tôi rất hiếm khi gặp con gái mình.)

Người dịch: Tiểu Hồng

Premium IELTS sale còn 1.990.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theartnewspaper.com

June 28, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019