Nghiên cứu mới định hình lại sự hồi phục của não – Đọc báo cùng IP

Brain-Recovery


Each year, approximately 265,000 Americans have a stroke that causes visual impairment. New research, which appears in the journal Proceedings of the Royal Society B, sheds light on how the damage in the brain caused by a stroke can lead to permanent vision impairment. The findings could provide researchers with a blueprint to better identify which areas of vision are recoverable, facilitating the development of more effective interventions to encourage vision recovery.

 • Mỗi năm, có khoảng 265.000 người Mỹ bị đột quỵ gây suy giảm thị lực. Nghiên cứu mới, xuất hiện trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, đã làm sáng tỏ về việc tổn thương trong não do đột quỵ có thể dẫn đến suy giảm thị lực vĩnh viễn. Các phát hiện có thể cung cấp cho các nhà nghiên cứu bản kế hoạch chi tiết để xác định rõ hơn khu vực nào của tầm nhìn có thể phục hồi, tạo điều kiện phát triển các can thiệp hiệu quả hơn để khuyến khích phục hồi thị lực.

“This study breaks new ground by describing the cascade of processes that occur after a stroke in the visual center of the brain and how this ultimately leads to changes in the retina,” said senior study author Brad Mahon, an associate professor at Carnegie Mellon University and the University of Rochester. “By more precisely understanding which connections between the eye and brain remain intact after a stroke, we can begin to explore therapies that encourage neuroplasticity with the ultimate goal of restoring more vision in more patients.”

 • Brad Mahon, một giáo sư nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon cho biết: “Nghiên cứu này phá vỡ nền tảng mới bằng cách mô tả dòng các quá trình xảy ra sau đột quỵ ở trung tâm thị giác của não và làm thế nào điều này cuối cùng dẫn đến những thay đổi ở võng mạc” và Đại học Rochester. “Bằng cách hiểu chính xác hơn những kết nối giữa mắt và não vẫn còn nguyên sau đột quỵ, chúng ta có thể bắt đầu khám phá các liệu pháp khuyến khích phẫu thuật thần kinh với mục tiêu cuối cùng là khôi phục thị lực nhiều hơn ở nhiều bệnh nhân hơn.”

When a stroke occurs in the primary visual cortex, the neurons responsible for processing vision can be damaged. Depending upon the extent of the damage, this can result in blind areas in the field of vision. While some patients spontaneously recover vision over time, for most the loss is permanent. A long-known consequence of damage to neurons in this area of the brain is the progressive atrophy of cells in the eyes, called retinal ganglion cells.

 • Khi đột quỵ xảy ra ở vỏ thị giác chính, các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm xử lý thị lực có thể bị tổn hại. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, điều này có thể dẫn đến các khu vực mù trong tầm nhìn. Trong khi một số bệnh nhân tự phục hồi thị lực theo thời gian, đối với hầu hết sự mất mát là vĩnh viễn. Một hậu quả đã được biết đến từ lâu của tổn thương tế bào thần kinh ở vùng não này là sự teo dần các tế bào trong mắt, được gọi là tế bào hạch võng mạc.

“While the eye is not injured in the stroke, cells in the retina that send projections to parts of the brain that are damaged will degenerate over time,” Mahon said. “Once this occurs, it becomes more and more unlikely for vision to recover at that location.”

 • “Trong khi mắt không bị thương trong đột quỵ, các tế bào trong võng mạc gửi dự đoán đến các phần của não bị tổn thương sẽ bị thoái hóa theo thời gian”, Mahon nói. “Một khi điều này xảy ra, nó sẽ ngày càng khó có khả năng phục hồi thị lực tại vị trí đó.”

The new research sought to understand the mechanisms of vision loss after stroke and whether it was possible to identify areas in the field of vision that could be recovered. The study involved 15 patients treated at Strong Memorial and Rochester General hospitals for a stroke that affected the primary visual processing area of the brain. The participants took vision tests, underwent scans in an MRI to identify areas of brain activity and were administered a test that evaluated the integrity of cells in their retina.

 • Nghiên cứu mới đã tìm cách hiểu các cơ chế mất thị lực sau đột quỵ và liệu có thể xác định các khu vực trong lĩnh vực tầm nhìn có thể được phục hồi. Nghiên cứu bao gồm 15 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Strong Memorial và bệnh viện đa khoa Rochester vì đột quỵ ảnh hưởng đến khu vực xử lý thị giác chính của não. Những người tham gia đã thực hiện các bài kiểm tra thị lực, trải qua quét MRI để xác định các khu vực hoạt động của não và được thực hiện một bài kiểm tra đánh giá tính toàn vẹn của các tế bào trong võng mạc của họ.

The team found that the survival of the retinal ganglion cells depended upon whether or not the primary visual area of the brain to which they are connected remained active. Eye cells that were connected to areas of visual cortex that were no longer active would atrophy and degenerate, leading to permanent visual impairment.

 • Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng sự sống sót của các tế bào hạch võng mạc phụ thuộc vào việc khu vực thị giác chính của não mà chúng được kết nối có còn hoạt động hay không. Các tế bào mắt được kết nối với các khu vực của vỏ thị giác không còn hoạt động sẽ bị teo và thoái hóa, dẫn đến suy giảm thị lực vĩnh viễn.

However, the researchers observed that some cells in the eye remained healthy, even though the patient could not see at the corresponding field of vision. This finding suggests that these eye cells remain connected to unscathed neurons in the visual cortex and that visual information was making its way from the eyes to the visual cortex, even though this information was not being interpreted by the brain in a manner that allowed sight.

 • Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng một số tế bào trong mắt vẫn khỏe mạnh, mặc dù bệnh nhân không thể nhìn thấy ở trường nhìn tương ứng. Phát hiện này cho thấy các tế bào mắt này vẫn được kết nối với các tế bào thần kinh không bị tổn thương trong vỏ thị giác và thông tin thị giác đang di chuyển từ mắt đến vỏ thị giác, mặc dù thông tin này không được não giải thích theo cách cho phép nhìn.

“The integration of a number of cortical regions of the brain is necessary in order for visual information to be translated into a coherent visual representation of the world,” said study co-author Dr. Bogachan Sahin, an assistant professor in the University of Rochester Medical Center (URMC) Department of Neurology. “And while the stroke may have disrupted the transmission of information from the visual center of the brain to higher order areas, these findings suggest that when the primary visual processing center of the brain remains intact and active, clinical approaches that harness the brain’s plasticity could lead to vision recovery.”

 • “Sự tích hợp của một số vùng vỏ não là cần thiết để thông tin thị giác được chuyển thành một đại diện trực quan mạch lạc của thế giới”, đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Bogachan Sahin, giáo sư trợ lý tại Đại học Rochester cho biết Trung tâm y tế (URMC) Khoa Thần kinh. “Và trong khi đột quỵ có thể làm gián đoạn việc truyền thông tin từ trung tâm thị giác của não đến các khu vực bậc cao hơn, những phát hiện này cho thấy rằng khi trung tâm xử lý thị giác chính của não vẫn còn nguyên vẹn và chủ động, các phương pháp lâm sàng khai thác tính dẻo của não có thể dẫn đến phục hồi thị lực. “

The research has formed the basis of a new clinical trial for stroke patients with vision loss that is now under way at URMC and lead by Sahin. The study involves a class of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors, the most common of which is the antidepressant Prozac, which are known to enhance neuroplasticity — the brain’s ability to rewire itself and form new connections to restore function after damage. The hypothesis is that the drug will help restore vision by fostering the development of new connections between areas of the brain necessary for interpreting signals from the healthy eye cells.

 • Nghiên cứu đã hình thành cơ sở của một thử nghiệm lâm sàng mới cho bệnh nhân đột quỵ bị giảm thị lực hiện đang được tiến hành tại URMC và dẫn đầu bởi Sahin. Nghiên cứu bao gồm một nhóm thuốc gọi là chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, phổ biến nhất là thuốc chống trầm cảm Prozac, được biết đến để tăng cường tính dẻo dai – khả năng của não tự phục hồi và hình thành các kết nối mới để khôi phục chức năng sau khi bị hư hại. Giả thuyết là thuốc sẽ giúp khôi phục thị lực bằng cách thúc đẩy sự phát triển các kết nối mới giữa các vùng não cần thiết để giải thích tín hiệu từ các tế bào mắt khỏe mạnh.

The study also suggests new clinical approaches to maximize the potential for recovery by more effectively targeting blind regions in the field of vision. URMC researchers Krystel Huxlin and Dr. James V. Aquavella have developed a visual training regime that has been shown to help with vision recovery after stroke and the new study could help refine how this technology is employed.

 • Nghiên cứu cũng cho thấy các phương pháp lâm sàng mới để tối đa hóa tiềm năng phục hồi bằng cách nhắm mục tiêu hiệu quả hơn vào các vùng mù trong lĩnh vực tầm nhìn. Các nhà nghiên cứu của URMC, Krystel Huxlin và Tiến sĩ James V. Aquavella đã phát triển một chế độ đào tạo trực quan được chứng minh là giúp phục hồi thị lực sau đột quỵ và nghiên cứu mới có thể giúp cải thiện cách sử dụng công nghệ này.

“These findings suggest a treatment protocol that involves a visual field test and an eye exam to identify discordance between the visual deficit and retinal ganglion cell degeneration,” said Colleen Schneider, an M.D./Ph.D. student at the University of Rochester School of Medicine and Dentistry and the first author of the study. “This could identify areas of vision with intact connections between the eyes and the brain and this information could be used to target visual retraining therapies to regions of the blind field of vision that are most likely to recover.”

 • “Những phát hiện này cho thấy một phác đồ điều trị bao gồm kiểm tra trường thị giác và khám mắt để xác định sự không phù hợp giữa thâm hụt thị giác và thoái hóa tế bào hạch võng mạc”, Colleen Schneider, một M.D./Ph.D nói. sinh viên tại Đại học Y khoa và Nha khoa Đại học Rochester và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu. “Điều này có thể xác định các khu vực tầm nhìn với các kết nối nguyên vẹn giữa mắt và não và thông tin này có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu các liệu pháp điều trị trực quan đến các khu vực của tầm nhìn mù có khả năng phục hồi nhất.”

Data from this study is openly available in KiltHub, CMU’s comprehensive institutional repository hosted within figshare. In the future, it will be incorporated into The Open Brain Project, a new, digital platform for exploration of the human brain. Ana Van Gulick, research liaison for psychology and brain sciences and program director for Open Science at Carnegie Mellon University Libraries, is a key contributor to this joint effort of CMU and the University of Rochester.

 • Dữ liệu từ nghiên cứu này có sẵn công khai trong KiltHub, kho lưu trữ thể chế toàn diện của CMU được lưu trữ trong figshare. Trong tương lai, nó sẽ được tích hợp vào Dự án Open Brain, một nền tảng kỹ thuật số mới để khám phá bộ não con người. Ana Van Gulick, người liên lạc nghiên cứu về tâm lý học và khoa học não bộ và giám đốc chương trình cho Khoa học mở tại Thư viện Đại học Carnegie Mellon, là người đóng góp chính cho nỗ lực chung này của CMU và Đại học Rochester.

“The field of neuroscience is currently undergoing a dramatic shift toward open science that will encourage new collaborations and methods of research inspired by data science,” Van Gulick said. “A cornerstone of this is providing open access to datasets in a standard format so that they can be aggregated and reused to extend scientific discovery. The data currently available in KiltHub and the larger collection that will later be discoverable through The Open Brain Project will provide a rich open access resource for education and research in neuroscience.”

 • “Lĩnh vực khoa học thần kinh hiện đang trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ đối với khoa học mở sẽ khuyến khích sự hợp tác và phương pháp nghiên cứu mới lấy cảm hứng từ khoa học dữ liệu”, Van Gulick nói. “Một nền tảng của điều này là cung cấp quyền truy cập mở vào các bộ dữ liệu ở định dạng chuẩn để chúng có thể được tổng hợp và tái sử dụng để mở rộng khám phá khoa học. Dữ liệu hiện có trong KiltHub và bộ sưu tập lớn hơn mà sau này có thể khám phá được thông qua Dự án Open Brain sẽ cung cấp một nguồn tài nguyên truy cập mở phong phú cho giáo dục và nghiên cứu về khoa học thần kinh. “

Highlight vocabulary

 1.Impairment (noun) /ɪmˈpeər·mənt/ Sự làm suy yếu, sự làm sút kém; sự suy yếu, sự sút kém

Impairment in a person’s body structure or function, or mental functioning

(Suy giảm cấu trúc hoặc chức năng cơ thể của một người, hoặc chức năng tâm thần)


 2.retina (noun) /´retinə/ võng mạc

leopard retina

(võng mạc đốm nhiều màu)


 3.intact (adj) /in’tækt/ Không bị đụng chạm đến, không bị sứt mẻ, còn nguyên vẹn

It’s difficult to emerge from such a scandal with your reputation still intact.

(Thật khó để nổi lên từ một vụ bê bối như vậy với danh tiếng của bạn vẫn còn nguyên vẹn.)


 4.atrophy (v) /´ætrəfi/ Làm teo

mumps atrophy testicles

(bệnh quai bị làm teo dịch hoàn)


 5.degenerate (adj) /di´dʒenə¸reit/ Thoái hoá, suy đồi

a degenerate young man

(một thanh niên suy đồi)


 6.ganglion (noun) /’gæɳgliən/ hạch

cervical ganglion, superior

(hạch (thần kinh) cổ trên)


7.harness (noun) /´ha:nis/ in harness (từ lóng) đang làm công việc thường xuyên

to go (get) back into harness

(lại lao đầu vào công việc)


8.plasticity (noun) /plæs´tisiti/ Tính dẻo, tính mềm

Long-term potentiation and experience-dependent plasticity in visual cortex are coregulated by age and experience.

(Tiềm năng lâu dài và độ dẻo dai phụ thuộc vào kinh nghiệm trong vỏ thị giác được điều chỉnh theo tuổi và kinh nghiệm.)


9.antidepressant (noun) /¸æntidi´presənt/ thuốc chống trầm cảm

She’s been on antidepressants ever since her husband died.

(Cô ấy đã dùng thuốc chống trầm cảm kể từ khi chồng chết.)


 10.deficit (noun) /’defisit/ (tài chính) số tiền thiếu hụt (do chi lớn hơn thu)

to make up a deficit; to meet a deficit

(bù lại số tiền thiếu hụt)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: sciencedaily.com

Related Articles