Nhà Thờ Đức Bà Paris lịch sử và kiến trúc – Đọc báo cùng IP

Picture5


The Notre Dame Cathedral Paris or Notre Dame de Paris (Meaning ‘Our Lady of Paris’ in French) is a Gothic cathedral located in the fourth arrondissement of Paris, France, it has its main entrance to the west. The island is on the eastern half of the Île de la Cité.

 • Nhà thờ Đức Bà Paris hay Notre Dame de Paris (Nghĩa là ‘Đức Mẹ Paris’ trong tiếng Pháp) là một nhà thờ theo kiến trúc Gô tích nằm ở quận thứ tư của Paris, Pháp, nó có lối vào chính ở phía tây. Hòn đảo nằm ở nửa phía đông của Île de la Cité.

The Notre Dame Cathedral with its sculptures and stained glass windows show the heavy influence of naturalism, unlike that of earlier Romanesque architecture. It was one of the very first Gothic cathedrals, and its construction took place throughout the Gothic period.

 • Nhà thờ Đức Bà với các tác phẩm điêu khắc và cửa sổ kính màu cho thấy ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa tự nhiên, không giống như kiến trúc La Mã trước đây. Đây là một trong những nhà thờ theo kiến trúc Gô-tích đầu tiên, và việc xây dựng nó đã diễn ra trong suốt thời kỳ Gothic.

Building work began on the Notre Dame Cathedral in Paris way back in the 12th century, it was not until some 300 years later construction finally came to an end.  It is now one of the most prominent cathedrals in France and one of the oldest ones too. The length of time it took to build is evident through the various styles of architecture that run through the building. Although it is predominantly French Gothic, there are areas that demonstrate the Renaissance and the Naturalism era of construction. These varying styles add to the outstanding yet quirky beauty of the building.

 • Công việc xây dựng bắt đầu tại Nhà thờ Đức Bà ở Paris vào thế kỷ thứ 12, phải đến 300 năm sau, việc xây dựng cuối cùng mới kết thúc. Bây giờ nó là một trong những nhà thờ nổi bật nhất ở Pháp và là một trong những nhà thờ cổ nhất. Khoảng thời gian cần thiết để xây dựng thể hiện rõ qua các phong cách kiến trúc khác nhau khắc họa bên trong tòa nhà. Mặc dù chủ yếu là kiến trúc Gô tích của Pháp, nhưng có những khu vực thể hiện thời kỳ Phục hưng và chủ nghĩa Tự nhiên của xây dựng. Những phong cách khác nhau làm tăng thêm vẻ đẹp nổi bật nhưng kỳ lạ của tòa nhà.

The Notre Dame Cathedral Paris didn’t originally have flying buttresses included in its design. But after the construction of the cathedral began, the thinner walls (popularized in the Gothic style) grew ever higher and stress fractures began to occur as the walls pushed outward. The cathedral’s architects, in an effort to fix the problem, built supports around the outside walls, and later additions continued the pattern. The was among the first buildings in the world to use the flying buttress (arched exterior supports).

 • Nhà thờ Đức Bà Paris ban đầu có những kiến trúc đá bay trong thiết kế của nó. Nhưng sau khi việc xây dựng nhà thờ bắt đầu, những bức tường mỏng hơn (phổ biến theo phong cách kiến trúc Gothic) ngày càng cao hơn và những vết nứt do áp lực kết cấu bắt đầu xảy ra khi những bức tường bị đẩy ra ngoài. Các kiến trúc sư nhà thờ, trong một nỗ lực để khắc phục vấn đề, đã xây dựng các hỗ trợ xung quanh các bức tường bên ngoài, và sau đó tiếp tục bổ sung họa hình. Đây là một trong những tòa nhà đầu tiên trên thế giới sử dụng trụ đá bay (hỗ trợ bên ngoài hình vòm).

Over its vast history the Cathedral has suffered considerable damage, not least during the French Revolution in 1786. Fortunately, it was sympathetically restored and continued to attract attention from around the world. The Cathedral has played host to many religious ceremonies and historical events and despite their own religious beliefs people of all different faiths and nationalities still marvel at it’s unique grandeur.

 • Trong lịch sử rộng lớn của mình, Nhà thờ đã bị thiệt hại đáng kể, nhất là trong Cách mạng Pháp năm 1786. May mắn thay, nó đã được khôi phục nhờ sự cảm thông chia sẻ và tiếp tục thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Nhà thờ đã tổ chức nhiều buổi lễ tôn giáo và các sự kiện lịch sử và mặc dù tín ngưỡng tôn giáo của riêng họ, mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và quốc tịch khác nhau vẫn ngạc nhiên trước sự hùng vĩ độc đáo của nó.

In 1909 Joan of Arc was famously beatified in the Notre Dame Cathedral by Pope Pius X.  The brave young girl who told all she had experienced visions from God, went on to assist the French in conflicts with English soldiers. The French trusted her word and ultimately won many battles against England. As a big fan of the royals she also played a part in the crowning of Charles Vll. However not everyone was convinced by her religious visions and beliefs and she was later killed by Burundians’ who accused her of heresy and burned her at the stake.  It was not until 1456 that her name was cleared and she became known as an innocent martyr.

 • Vào năm 1909, Thánh Joan đã được phong thánh nổi tiếng trong Nhà thờ Đức Bà bởi Giáo hoàng Pius X. Cô gái trẻ dũng cảm nói với tất cả những gì cô đã trải nghiệm từ Thiên Chúa, tiếp tục hỗ trợ người Pháp trong cuộc xung đột với lính Anh. Người Pháp tin tưởng lời nói của cô và cuối cùng đã giành chiến thắng trong nhiều trận chiến chống lại nước Anh. Là một fan hâm mộ lớn của hoàng gia, cô cũng đóng một vai trò trong việc đăng quang Charles Vll. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi tầm nhìn và niềm tin tôn giáo của cô và sau đó cô đã bị giết bởi Burundians, người đã buộc tội cô là dị giáo và thiêu sống cô. Mãi đến năm 1456, tên tuổi của cô mới được trong sạch và cô được biết đến như một liệt sĩ vô tội.

The Notre Dame Cathedral is widely considered one of the finest examples of French Gothic architecture in the world… The name Notre Dame means “Our Lady” in French, and is frequently used in the names of Catholic church buildings in Francophone countries. The Notre Dame Cathedral is the actual cathedral of the Catholic archdiocese of Paris: which is to say, it is the church which contains the official chair (“cathedra”) of the Archbishop of Paris, Andre Cardinal Vingt-Trois.

 • Nhà thờ Đức Bà được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc Gothic Pháp trên thế giới … Cái tên Notre Dame có nghĩa là “Đức Bà của chúng tôi” trong tiếng Pháp, và thường được sử dụng trong tên của các tòa nhà nhà thờ Công giáo ở các nước Pháp ngữ. Nhà thờ Đức Bà là nhà thờ thực sự của tổng giáo phận Công giáo Paris: có thể nói, đó là nhà thờ chứa chiếc ghế chính thức (“Thánh Đường”) của Đức Tổng Giám mục Paris, Đức Hồng y Andre Hồng y Vingt-Trois.

Within the Cathedral of Notre Dame there are vast displays of artwork, furniture and many valuable items that mirror the Nio-Gothic design. Tourists are welcomed into the cathedral to view and enjoy these pieces for a small entrance fee. They are also able to attend Mass, which is held three times a day and a popular attraction for Christian visitors.

 • Trong Nhà thờ Đức Bà có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất và nhiều vật phẩm có giá trị phản chiếu thiết kế Nio-Gothic. Khách du lịch được chào đón vào nhà thờ để xem và thưởng thức những tác phẩm này với một khoản phí vào cửa nhỏ. Họ cũng có thể tham dự thánh lễ, được tổ chức ba lần một ngày và là một điểm thu hút phổ biến đối với du khách Kitô giáo.

Surrounding the Cathedral there are a number of stunning Parisian Hotels which are fortunate enough to enjoy magnificent views of the cathedral in it’s entirety.

 • Xung quanh Nhà thờ có một số Khách sạn Paris tuyệt đẹp đủ may mắn để thưởng thức cảnh quan tuyệt vời của toàn bộ nhà thờ.

The Cathedral of Notre Dame is probably best known for its relation to the story of the Hunchback of Notre Dame, made famous by the numerous cartoons and movies inspired by it. But it is the French Gothic Architecture that remains the biggest draw for visitors from around the world, an unrivaled, perfect example to this day.

 • Nhà thờ Đức Bà có lẽ được biết đến nhiều nhất vì liên quan đến câu chuyện về Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà, nổi tiếng bởi vô số phim hoạt hình và phim lấy cảm hứng từ nó. Nhưng chính Kiến trúc Gothic Pháp vẫn là điểm thu hút lớn nhất đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới, một ví dụ hoàn hảo, vô song cho đến ngày nay.

Highlight Vocabulary

1.Cathedral (noun) /kəˈθidrəl/ Thánh đường

The old city around the cathedral is the most colourful part of town.

(Thành phố cổ xung quanh nhà thờ là phần đặc sắc nhất của thị trấn.)


2.Sculpture (noun) /´skʌlptʃə/ Nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật chạm trổ; bức tượng

There’s a new exhibition of sculpture on at the city gallery.

(Có một triển lãm điêu khắc mới tại phòng trưng bày thành phố.)


3.Naturalism (noun) /’nætʃ(ə)rəlizm/ chủ nghĩa tự nhiên

Similar arguments can be found throughout nineteenth-century romantic naturalism.

(Lập luận tương tự có thể được tìm thấy trong suốt chủ nghĩa tự nhiên lãng mạn thế kỷ XIX.)


4.Prominent (adj) /´prɔminənt/ Dễ thấy, nổi bật

the most prominent feature in the landscape

(nét nổi bật nhất trong phong cảnh)


5.Predominantly (adv) /prɪˈdɒmənənli/ Phần lớn, chủ yếu là

Although it is predominantly French Gothic

(Mặc dù kiến trúc chủ yếu của nhà thờ là kiến trúc Gô tích của Pháp)


6.Grandeur (noun) /´grændʒə/ Vẻ hùng vĩ, vẻ trang nghiêm, vẻ huy hoàng

At the beginning of the eighteenth century, artists focused on the imperial grandeurof the city.

(Vào đầu thế kỷ thứ mười tám, các nghệ sĩ tập trung vào sự hùng vĩ của thành phố.)


7.Beatify (v) /bi´æti¸fai/ Ban phúc lành; làm sung sướng, cho hạnh phúc

He will be the only biblical scholar of the 20th century who has been beatified.

(Ông sẽ là học giả Kinh thánh duy nhất của thế kỷ 20 đã được phong chân phước.)


8.Martyr (noun) /´ma:tə/ Kẻ chết vì nghĩa; kẻ chết vì đạo; kẻ chịu đoạ đày; kẻ “tử vì đạo”

She fought against racism all her life and died a martyr to the cause.

(Cô đã chiến đấu chống lại sự phân biệt chủng tộc suốt đời và ra đi như một người tử vì đạo.)


9.Renaissance (noun) /ri’neisəns/ ( the Renaissance) thời kỳ Phục hưng (thời kỳ làm sống lại (nghệ thuật) và (văn học) ở (thế kỷ) 14, 15 và 16, dựa trên các hình thức cổ điển)


10.Sympathetically (adv) /ˌsɪm.pəˈθet̬.ɪ.kəl.i/ đồng cảm

She listened sympathetically, nodding her head now and again.

(Cô lắng nghe một cách đồng cảm, gật đầu hết lần này đến lần khác.)


Người dịch: Lê Thanh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: notredamecathedralparis.com

Related Articles